Đề Xuất 6/2023 # Writing Task 2 Có Mấy Dạng Đề ? # Top 6 Like | Maubvietnam.com

Đề Xuất 6/2023 # Writing Task 2 Có Mấy Dạng Đề ? # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Writing Task 2 Có Mấy Dạng Đề ? mới nhất trên website Maubvietnam.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

IELTS Writing Task 2 chắc hẳn là phần khiến các sĩ tử luyện thi IELTS dành nhiều thời gian và công sức để luyện tập nhưng cũng là kỹ năng khiến nhiều bạn trở nên ngán ngẩm. Nhiều bạn thì hoàn toàn mất định hướng khi học kỹ năng này, có bạn không biết nên bắt đầu học từ đâu và học như thế nào. Hầu hết các sĩ tử luyện thi IELTS cảm thấy thật là quá khó khăn để tự học kỹ năng này. Hãy bắt đầu với bước đầu tiên đó là xác định các dạng thường gặp của IELTS Writing Task 2.

Các dạng đề thường gặp trong writing task 2: 

Argumentative/Opinion/Agree or Disagree Essay (Opinion essay)

Discussion Essay

Causes and Effects/Causes and Solutions/Problems and Solutions Essay

Two-Part Question Essay

Dạng 1: Agree or Disagree Essay

Argumentative Essay còn có cái tên khác là dạng Opinion Essay. Dạng câu hỏi đưa ra một ý kiến cá nhân về các topic quen thuộc trong IELTS. Dạng này thường có các từ hỏi như sau:

What is your opinion?

Do you agree or disagree?

To what extent do you agree or disagree?

Dạng này yêu cầu người viết phải đứng về một phía của vấn đề và thuyết phục người đọc tại sao mình là đứng về phía đó. Bằng cách nào? Bằng cách đưa ra dẫn chứng, giải thích và ví dụ để người đọc hiểu được lý do. Bạn có thể tùy chọn lập trường của mình, miễn là có đủ lý lẽ, dẫn chứng để thuyết phục người chấm. Bạn có thể “Agree”, “Disagree” hoặc “Partly Agree”. Tuy nhiên, bạn nên chọn lập trường nào bạn có thể bảo vệ tốt hơn (dù bạn thích nó hay không), chứ không dựa vào sở thích của bản thân. Điều này đảm bảo bạn có thể viết đủ dài và đủ sâu. Ví dụ : Computers are being used more and more in education and so there will soon be no role for the teacher in education. To what extent do you agree or disagree?

Bạn có 3 cách trả lời

a) Cách 1 Hoàn toàn đồng ý với ý kiến trên. Như vậy bài viết của bạn cần thể hiện các dẫn chứng chứng minh rằng việc sử dụng máy vi tính trong ngành giáo dục ngày càng nhiều sẽ hỗ trợ cho việc giảng dạy rất nhiều, do đó vai trò của giáo viên ngày càng giảm đi và đến một ngày nào đó không cần giáo viên học sinh vẫn đi học được.

b) Cách 2

c) Cách 3 Nửa đồng ý nửa không đồng ý. Bài essay của bạn sẽ kết hợp lý do để chứng minh rằng nhận định này vừa có mặt đúng, vừa có mặt sai.

Dù trả lời bằng cách nào thì bài viết của bạn cũng nên có cấu trúc như sau:

Structure: Introduction

Sentence 1- Paraphrase Question

Sentence 2- Thesis Statement (It is agreed…/It is disagreed…/This essay agrees/disagrees…)

Sentence 3- Outline Sentence (This essay will discuss….)

Main Body Paragraph 1

Sentence 1- Topic Sentence

Sentence 2- Explain Topic Sentence

Sentence 3- Example

Sentence 4- Concession

Main Body Paragraph 2

Sentence 1- Topic Sentence

Sentence 2- Explain Topic Sentence

Sentence 3- Example

Sentence 4- Concession

Conclusion

Sentence 1- Summary

Sentence 2- Recommendation or Prediction

Sample Answer

It is argued that IT is playing an ever increasing role in schools and universities and one day teachers will be obsolete. It is disagreed that technology will one day replace educators. This essay will discuss, firstly the limitations of technology in education and secondly, the essential role teachers play in maintaining discipline in the classroom, followed by a reasoned conclusion.

Technology may be able to help students with some things but it has many limitations. I.T. can not educate people as effectively as real human beings because computers can not detect things such as context, emotions and how an individual learns. A prime example is language learning, in which teachers need to explain not only individual words but how these words work in different situations. However, there may come a time in the very distant future when computers are able to carry out these tasks.

Computers are also unable to ensure good classroom management. A computer may be able to provide a student with lots of information, but it will not be able to motivate or discipline students when they display unacceptable behaviour. For instance, unruly students could simply switch the device off and do nothing for the rest of the class. Nevertheless, this may not be a problem for highly motivated adult students.

In conclusion, it is not likely that electronic devices will replace teachers in the future because of current limitations in technology and the requirement for teachers to maintain good behaviour in the the classroom. It is predicted that computers will play an ever increasing role in the classroom but will never fully replace humans.

Dạng 2: Discursion Essay

Ví dụ: Computers are being used more and more in education. Some people say that this is a positive trend, while others argue that it is leading to negative consequences. Discuss both sides of this argument and then give your own opinion.

Đối với đề máy vi tính ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong ngành giáo dục, bạn sẽ nhận thấy rõ quan điểm  số 1 là “Some people think that this is a positive trend” và quan điểm số 2 là “others argue that it is leading to negative consequences.” Trong bài essay, bạn cần đưa ra lý do tại sao mọi người lại có suy nghĩ thứ nhất, tại sao mọi người là nghĩ theo cách số 2 và thể hiện ý kiến cá nhân (give your opinion) xem bạn đồng ý với ý kiến nào. Nếu đề bài không hỏi ý kiến cá nhân, bạn tuyệt đối không nhắc đến ý kiến cá nhân trong vài viết.

Structure: Introduction

Sentence 1- Paraphrase Question and/or state both view points.

Sentence 2- Thesis Statement

Sentence 3- Outline Sentence

Main Body Paragraph 1

Sentence 1- State first viewpoint

Sentence 2- Discuss first viewpoint

Sentence 3- Reason why you agree or disagree with viewpoint

Sentence 4- Example to support your view

Main Body Paragraph 2

Sentence 1- State second viewpoint

Sentence 2- Discuss second viewpoint

Sentence 3- Reason why you agree or disagree with viewpoint

Sentence 4- Example to support your view

Conclusion

Sentence 1- Summary

Sentence 2- State which one is better or more important

Sample Answer

It is clear that the internet has provided students with access to more information than ever before. Moreover, learners have the ability to research and learn about any subject at the touch of a button. It is therefore agreed that technology is a very worthwhile tool for education. Wikipedia is a prime example, where students can simply type in any keyword and gain access to in-depth knowledge quickly and easily.

However, many disagree and feel that technology deprives people of real human interaction. Human interaction teaches people valuable skills such as discourse, debate and empathy. Despite this, human interaction is still possible through the internet and this essay disagrees technology should be dismissed for this reason. For instance, Skype and Facebook make it possible for people to interact in ways that were never before possible.

While the benefits of technology, particularly the internet, allow students to tap in to limitless sources of information, some still feel that people should be wary of this new phenomena and not allow it to curb face to face interaction. However, as long as we are careful to keep in mind the importance of human interaction in education, the educational benefits are clearly positive.

Structure: Introduction

Sentence 1- Paraphrase Question

Sentence 2- Outline Sentence

Main Body Paragraph 1

Sentence 1- State One Advantage

Sentence 2- Expand/Explain Advantage

Sentence 3- Example

Sentence 4- Result

Main Body Paragraph 2

Sentence 2- Expand/Explain Advantage

Sentence 3- Example

Sentence 4- Result

Conclusion

Sentence 1- Summary

Sentence 2- Opinion

Sample Answer

Dạng 4: Causes and Effects/Causes and Solutions

Dạng này yêu cầu người viết về nguyên nhân và tác động/nguyên nhân và hướng giải quyết/vấn đề và hướng giải quyết. Theo đề bài thì bố cục đã rất rõ ràng, mỗi đoạn cho một ý lớn. Tuy nhiên cũng có thể tách Causes/Problems ra làm hai đoạn, Effects/Solutions chỉ nên viết trong một đoạn.

EX: Students are becoming more and more reliant on computers. What are some of the problems associated with reliance on computers, and what are some of the possible solutions?

Structure: Introduction

Sentence 1- Paraphrase Question

Sentence 2- Outline Sentence

Main Body Paragraph 1

Sentence 1- State Problem

Sentence 2- Explain problem

Sentence 3- Result

Sentence 4- Example

Main Body Paragraph 2

Sentence 1- State Solution

Sentence 2- Explain Solution

Sentence 3- Example

Conclusion

Sentence 1- Summary

Sentence 2- Recommendation or Prediction

Sample Answer

Learners are becoming ever more dependent on technology, such as the internet and mobile devices. This essay will discuss one of the main problems associated with dependence on computers and suggest a viable solution, before coming to a reasoned conclusion.

The principal problem with over reliance on technology, such as tablets and computers, is plagiarism. Students often use search engines to answer a question and simply copy the text from a website, rather than thinking about the question. This practice is not only prohibited in schools and universities, but also stunts a student’s intellectual development. For example, many teachers complain that students copy web pages straight from Wikipedia word for word rather than giving a reasoned answer to their questions.

A solution to this worrying problem is asking students to email their answers to teachers and teachers using anti-plagiarism software to detect copying. Moreover, students would be made aware of this practice and this would inspire them to answer questions using their own words, rather than someone else’s. For instance, many universities already use this kind software to scan course work for plagiarism and it could be extended to include all homework, by learners in both secondary and tertiary education.

In summary, one of the main problems with over-use of technology in education is plagiarism and this can be solved through the use of plagiarism detection software. It is predicted that more and more students’ will email their work to their teacher and this work will be scrutinised for plagiarism.

Dạng 5: Two-Part Question Essay

Với dạng này mỗi đề có hai câu hỏi và yêu cầu bạn lần lượt chỉ ra những lý do để trả lời từng dạng câu hỏi. Thông thường sẽ có một câu dẫn đề và theo sau là 2 câu hỏi.

EX: As most people spend a major part of their adult life at work, job satisfaction is an important element of individual wellbeing. What factors contribute to job satisfaction? How realistic is the expectation of job satisfaction for all workers?

Structure: Introduction

Sentence 1- Paraphrase Question

Sentence 2- Outline Sentence (mention both questions)

Main Body Paragraph 1

Sentence 1- Answer first question directly

Sentence 2- Explain why

Sentence 3- Further explain

Sentence 4- Example

Main Body Paragraph 2

Sentence 1- Answer second question directly

Sentence 2- Explain why

Sentence 3- Further explain

Sentence 4- Example

Conclusion

Sentence 1- Summary

Sample Answer

As the majority of adults spend most of their time at work, being content with your career is a crucial part of a person’s health and happiness. This essay will first discuss which elements lead to job satisfaction and it will then address the question of how likely it is that everyone can be happy with their job.

The two most important things that lead to someone being satisfied at work are being treated with respect by managers and being compensated fairly. If those more senior than you respect you as a person and the job you are doing then you feel like you are valued. A fair salary and benefits are also important considerations because if you feel you are being underpaid you will either resent your bosses or look for another job. There two factors came top of a recent job satisfaction survey conducted by chúng tôi that found that 72% of people were pleased with their current role if their superiors regularly told them they were appreciated.

With regards to the question of happiness for all workers, I think this is and always will be highly unlikely. The vast majority of people fail to reach their goals and end up working in a post they don’t really care about in return for a salary. This money is just enough to pay their living expenses which often means they are trapped in a cycle of disenchantment. For example, The Times recently reported that 89% of office workers would leave their jobs if they did not need the money.

In conclusion, being satisfied with your trade or profession is an important part of one’s well being and respect from one’s colleagues and fair pay can improve your level of happiness, however job satisfaction of all workers is an unrealistic prospect.

Trần Tố Linh

Các Dạng Câu Hỏi Trong Writing Task 2 Ielts

IELTS Writing Task 2 là một trong những phần hóc búa nhất mà các thí sinh thường gặp khó khăn trong quá trình luyện thi. Các sĩ tử luyện thi IELTS đều dành nhiều thời gian để ôn luyện với mong muốn đạt điểm cao ở phần này. Tuy nhiên, có nhiều bạn không biết bắt đầu từ đâu và gặp phải nhiều vấn đề khi tự học.

Điều trước tiên là hãy tìm hiểu các dạng câu hỏi thường gặp trong Writing Task 2. Việc nắm rõ được các dạng câu hỏi, yêu cầu của đề bài là rất quan trọng để thí sinh có thể có được tâm lý tốt, biết cách tập trung xử lý yêu cầu của đề bài và bố cục bài viết hợp lí để giành điểm tối đa.

 Argumentative/Opinion/Agree or Disagree Essay (Opinion essay)

Causes and Effects/Causes and Solutions/Problems and Solutions Essay

Two-Part Question Essay

Dạng 1: Agree or Disagree Essay

 What is your opinion?

Do you agree or disagree?

To what extent do you agree or disagree?

Yêu cầu của dạng này là bạn buộc phải chọn một phía của vấn đề mà bạn cảm thấy đúng và dùng từ ngữ để đưa ra lý do thuyết phục người khác. Để đạt được điều đó, bạn phải giải thích, đưa ra dẫn chứng củng với các ví dụ để người khác hình dung và hiểu được.

Thí sinh có thể chọn “Agree”, “Disagree” hoặc “Partly Agree”, tuỳ vào phía nào mà thí sinh có thể đưa ra được nhiều dẫn chứng hơn, bảo vệ ý kiến đó tốt hơn. Từ đó, bài viết của bạn sẽ có đủ độ dài và chiều sâu hơn. Lời khuyên là không nên chọn đứng về phía nào đó theo sở thích mà bạn lại không có nhiều dữ liệu để bảo vệ nó. Đồng thời, không ưu tiên cho câu trả lời “vừa đồng ý, vừa không đồng ý” vì như vậy là chính bạn đang làm khó mình phải trình bày nhiều thứ, dàn trải mà bài viết cũng không đủ mạnh để thuyết phục ban giám khảo.

Dạng 2: Discussion Essay

Đây là dạng câu hỏi yêu cầu bạn phải bàn luận về 2 mặt của một vấn đề và chốt lại bằng ý kiến cá nhân của bạn. Dạng này thường có câu hỏi là: “Discuss both these views and give your opinion.” Do vậy, bạn cần trình bày về cả 2 quan điểm trái chiều trong phần thân bài của bài viết bằng cách giải thích, đưa ra dẫn chứng, ví dụ ngắn. Lưu ý bạn nên dành số lượng bằng nhau cho mỗi quan điểm để thể hiện được tính khách quan.

Dạng 4: Causes and Effects/Causes and Solutions

Lời khuyên cho các thí sinh là bố cục thân bài không nên chia ra thành nhiều ý, thí sinh nên dành khoảng 02 đoạn cho phần nguyên nhân/vấn đề và 01 đoạn cho các hướng giải quyết. Như vậy bài viết sẽ không bị lan man và tập trung vào giải quyết yêu cầu của đề bài tốt hơn.

Một lưu ý dành cho các thí sinh để ghi điểm được với ban giám khảo là các giải pháp bạn đưa ra phải giải quyết được tất cả các vấn đề mà bạn đã nêu ra trước đó, bằng không bài viết sẽ thiếu tính thuyết phục.

Dạng 5: Two-Part Question Essay

Để được tư vấn về các khóa học cũng như lộ trình, chiến lược học tập tốt nhất, hãy gọi tới 024.7106.5888 (Hà Nội) / 028.7108.8558 (TP.HCM) hoặc hotline 098.111.3529 để được các chuyên viên tư vấn của Clever Academy giải đáp.

MỚI NHẤT: Ra mắt chương trình học trực tuyến Live Online các môn SAT, IELTS, GMAT, cùng nhiều môn học khác.

7 Dạng Đề Thi Ielts Writing Task 1 Năm 2022

Pie Chart (biểu đồ tròn)

Biều đồ hình tròn được sử dụng để phân tích và so sánh nhiều đối tượng trong một biểu đồ. Mỗi đối tượng được biểu diễn bằng một phần trong biểu đồ và được tô màu khác biệt với đối tượng khác để dễ nhận biết. Số liệu thường được đưa dưới dạng phần trăm. Một bài pie chart trong đề thi IELTS Writing có thể có 2 biểu đồ hình tròn để so sánh nhiều đối tượng trong cùng 1 mốc thời gian hoặc 1 đối tượng qua nhiều giai đoạn.

Ví dụ: The charts below show the reasons why people travel to work by bicycle or by car. Summaries the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Ví dụ: The graph below shows female unemployment rates in each country of the United Kingdom in 2013 and 2014.Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Ví dụ: The line graph below shows the percentage of tourists to England who visited four different attractions in Brighton. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Ví dụ: The bar chart below shows the estimated sales of jeans for two companies next year in Turkey. The pie chart shows the projected market share of the two companies in jeans at the end of next year. Write a short report for a university lecturer describing the information shown below.

Ví dụ: The table below shows the worldwide market share of the notebook computer market for manufacturers in the years 2006 and 2007. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Process (quy trình)

Write at least 150 words.

Process là một dạng bài hiếm gặp nhưng điều này không có nghĩa là bạn sẽ không gặp dạng này trong đề thi nên đừng bỏ qua nó. Có 2 loại quy trình: quy trình tự nhiên (quá trình tạo nên một hiện tượng, sự vật tự nhiên) và quy trình nhân tạo (quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm). Một lưu ý quan trọng bạn cần nhớ khi làm bài thi dạng này là nội dung bài viết cần theo đúng trình tự các bước của quy trình từ đầu đến cuối.

Ví dụ: The diagram below shows the production of steam using a gas cooled nuclear reactor. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Đây cũng là một dạng đề ít gặp trong đề thi IELTS Writing nhưng bạn vẫn cần ôn luyện để đảm bảo bạn có thể làm tốt nếu gặp phải dạng này. Có 2 loại có thể gặp: bản đồ đơn (1 địa điểm) và bản đồ kép (1 địa điểm với 2 dự án khác nhau hoặc 1 địa điểm ở 2 thời điểm khác nhau).

You should write at least 150 words.

Ví dụ: The map below is of the town of Garlsdon. A new supermarket (S) is planned for the town. The map shows two possible sites for the supermarket. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Nhìn chung, mỗi dạng bài IELTS Writing Task 1 sẽ có cách viết và vốn từ vựng khác nhau, bạn cần luyện tập đầy đủ tất cả các dạng bài để tự tin khi làm đề thi IELTS Writing.

Giải Đề Thi Thật Ielts Writing Task 1 Dạng Line Chart

Line Chart là dạng biểu đồ trong đó có chứa một hoặc một số đường, mỗi đường biểu diễn cho sự thay đổi của một yếu tố nào đó qua nhiều mốc trong một khoảng thời gian (có thể là tuần, tháng, năm, thập kỷ…). Nhiệm vụ của thí sinh là viết một đoạn văn ít nhất 150 từ để miêu tả thông tin hiển thị trong biểu đồ mà không nêu quan điểm của mình trong bài viết.

Biểu đồ đường – Line Chart được xem là dạng bài quen thuộc nhất trong Writing Task 1.  Tuy nhiên, chúng ta không nên chủ quan mà lơ là với dạng bài này. 

Topic

Phân tích

Dạng bài: Line graph

Đối tượng đề cập trong bài: Phần trăm người dân UK sở hữu 0, 1, 2, hoặc 3 xe.

Đơn vị: %

Thì sử dụng: Số liệu đề bài từ năm 1975 đến 2005 nên thì động từ cần được sử dụng là thì quá khứ.

Dàn bài

Mở bài

Viết lại câu hỏi theo cách khác.

Đoạn tổng quan

Nêu đặc điểm chính về xu hướng.

Phần trăm người dân UK có 3 xe tăng.

Phần trăm người dân UK sở hữu 1 xe chiếm nhiều nhất.

Đoạn miêu tả 1:

Miêu tả số liệu từ năm 1975 đến năm 1985.

Đoạn miêu tả 2:

Miêu tả số liệu từ năm 1985 đến năm 2005.

Bài Mẫu

The line graph shows how car ownership in the UK changed between 1975 and 2005.

Overall, the proportion of people who owned two or three cars rose while the figure for those who owned no car declined. Additionally, having one car was the most common situation during the period shown.

In 1975, nearly half of the UK population had one car while people with no car took up a smaller percentage, at roughly 43%. These figures both declined over the following

ten years, to around 37% for people having one car and 25% for those with no car. The percentage of those who owned 2 or 3 cars was approximately 7% and 3% respectively in 1975, and both experienced increases over the next 10 years to around 13% and 5% respectively.

Over the next 20 years, the percentage of those with one car gradually rose back up to 45% whereas the percentage of those with no car continued to decline to about 22%.

On the other hand, the proportion of people having 2 or 3 cars continued to rise over

Lịch thi thử IELTS (Paper-based) tháng này

Kinh nghiệm phòng thi rất quan trọng và thi thử là cách rất tốt để tích lũy kinh nghiệm. Đề thi IELTS tại ZIM rất sát đề thi thật, đánh giá trình độ chính xác, nhận kết quả ngay sau khi thi, và phần thưởng 1.000.000đ cho giải nhất ….

the following 20 years to 19% and 9% respectively.

(188 từ)

Xem bài giảng cùng những Phân tích chi tiết nhất của thầy Hiệp ZIM:

Bạn đang đọc nội dung bài viết Writing Task 2 Có Mấy Dạng Đề ? trên website Maubvietnam.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!