Top 7 # Xem Nhiều Nhất Quy Định Xét Học Bổng Iuh Mới Nhất 6/2023 # Top Like | Maubvietnam.com

Quy Định Xét Cấp Học Bổng Sinh Viên Iuh Từ Năm 2022

Quy định về việc xét, cấp học bổng cho sinh viên đại học chính quy, học viên đang học tập, nghiên cứu tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 2049/QĐ-ĐHCN ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

A. Căn cứ xét học bổng (Trích từ điều 5 QĐ)

B. Điều kiện được xét học bổng Khuyến khích học tập (Trích từ điều 7 QĐ)

1. Sinh viên được xét học bổng Khuyến khích học tập trong một học kỳ (trường tự xét, sinh viên không cần nộp đơn) phải thỏa các điều kiện sau: a) Đang trong thời gian học tập chính khóa của khóa học; b) Học kỳ xét, cấp học bổng không phải là học kỳ cuối của khóa học; c) Kết quả rèn luyện đạt loại khá trở lên; d) Không có môn bị điểm F trong học kỳ; đ) Có tổng số tín chỉ đã học trong học kỳ tối thiểu là 15 (không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng); e) Có điểm trung bình chung đạt loại giỏi trở lên; g) Không bị kỷ luật trong học kỳ xét, cấp học bổng.

2. Với tân sinh viên, việc xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập dựa vào điểm trúng tuyển đầu vào và chỉ tiêu phân bổ học bổng hàng năm do Hiệu trưởng quyết định

C. Các mức học bổng Khuyến khích học tập (Trích từ điều 8 QĐ)

1. Đối với sinh viên các khóa cũ a) Mức học bổng loại A – Dành cho sinh viên có kết quả học tập loại xuất sắc và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên; – Mức học bổng này bằng 100% học phí bình quân của 1 học kỳ nếu sinh viên thuộc nhóm 5% có điểm trung bình chung học kỳ cao nhất của khóa học, bậc học và đơn vị đào tạo. b) Mức học bổng loại B – Dành cho sinh viên có có kết quả học tập từ loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên; – Mức học bổng này bằng 70% học phí bình quân của 1 học kỳ nếu sinh viên có điểm trung bình chung học kỳ của khóa học, bậc học và đơn vị đào tạo thuộc nhóm 10% có điểm trung bình chung học kỳ cao nhất và không nằm trong nhóm sinh viên đạt mức học bổng loại A. c) Mức học bổng loại C – Dành cho sinh viên có kết quả học tập từ loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên; – Mức học bổng này bằng 50% học phí bình quân của 1 học kỳ nếu sinh viên thuộc nhóm 15 % có điểm trung bình chung học kỳ cao nhất của khóa học, bậc học và đơn vị đào tạo và không nằm trong nhóm sinh viên đạt mức học bổng loại A và B. d) Mức học bổng loại khuyến khích – Dành cho sinh viên có kết quả học tập từ loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên; – Mức học bổng này bằng 30% học phí bình quân của 1 học kỳ nếu sinh viên nằm trong nhóm 20% có điểm trung bình chung học kỳ cao nhất của khóa học, bậc học và đơn vị đào tạo và không nằm trong nhóm sinh viên đạt mức học bổng loại A, B, C.

D. Nguyên tắc xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập (Trích từ điều 9 QĐ)

1. Điểm xếp theo thứ tự ưu tiên xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập được tính theo điểm trung bình tích lũy các học phần trong học kỳ xét, cấp học bổng. 2. Căn cứ vào điều kiện xét, cấp học bổng, mức học bổng, nguyên tắc xét, cấp học bổng và danh sách sinh viên đủ điều kiện xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập, Hội đồng xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập xét duyệt và công bố danh sách sinh viên được cấp học bổng Khuyến khích học tập lên website của Trường.

* Mọi thắc mắc, yêu cầu về học bổng: vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo (trệt nhà B) * Mọi thắc mắc về Điểm rèn luyện: vui lòng liên hệ Phòng Công tác sinh viên (trệt nhà D)

Tham khảo Nội dung cũ tương tự: Xét và cấp học bổng đối với sinh viên IUH

Xét Và Cấp Học Bổng Đối Với Sinh Viên Iuh

I, Học bổng khuyến khích học tập áp dụng cho tất cả các sinh viên học theo học chế tín chỉ (bao gồm CLC) tại trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh. * Tiêu chuẩn: Sinh viên đang trong thời gian học tập chính khóa của khóa học. Học kỳ xét cấp học bổng không phải là học kỳ cuối cùng của khóa học. Xếp loại đạo đức Khá trở lên. Không có môn bị điểm F trong học kỳ. Có tổng số tín chỉ đã học trong học kỳ nhiều hơn 14 tín chỉ (không kể các học phần Giáo dục thể chất và quốc phòng). Có điểm trung bình chung học kỳ đạt loại Giỏi hoặc Xuất sắc (từ 3,20 trở lên, theo thang điểm 4). Fb/svIUH * Tiêu chí: Xét theo thứ hạng điểm trung bình chung của các môn đã học trong học kỳ (sau khi cộng điểm thưởng cho các thành tích đặc biệt) và tính tỉ lệ % số lượng sinh viên đang học theo khóa học, bậc học, loại hình đào tạo và theo đơn vị đào tạo (khoa, viện).

II, Học bổng dành cho sinh viên hệ Cao đẳng nghề chính quy: Điều kiện: Đang trong thời gian học tập chính khóa của khóa học. Học kỳ xét cấp học bổng không phải là học kỳ cuối cùng của khóa học. Xếp loại đạo đức (rèn luyện) Khá trở lên. Trong các môn học trong học kỳ, không môn nào có điểm tổng kết môn học dưới 5,0 ở lần thi đầu tiên. Tiêu chí: Xét theo xếp hạng học lực của sinh viên (sau khi cộng điểm thưởng cho các thành tích đặc biệt).

Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Iuh

Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Ueh, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Dtu, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Neu, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Iuh, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Hutech, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Kova 2016, Danh Sách Sinh Viên Được Học Bổng Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Học Sinh Nhận Học Bổng, Danh Sách Học Sinh Nhận Học Bổng Vallet 2014, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Bưu Chính Viễn Thông, Danh Sách Sinh Viên Học Cải Thiện Học Viện Tài Chính, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Báo Chí Tuyên Truyền, Danh Sách Sinh Viên K15 Của Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Hành Chính, Danh Sách Sinh Viên K19 Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Cq50 Học Viện Tài Chính, Danh Sách Sinh Viên Cq48 Học Viện Tài Chính, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Quản Lý Giáo Dục, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Ngân Hàng K14, Danh Sách Sinh Viên K14 Học Viện Quản Lí Giáo Dục, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Ngân Hàng K20, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Ngân Hàng K22, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Nông Nghiệp, Danh Sách Sinh Viên Khóa 48 Học Viện Tài Chính, Danh Sách Sinh Viên K21 Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Quân Y, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Tài Chính, Danh Sách ứng Viên Trúng Tuyển Vị Trí : Nhân Viên Bán Hàng, Danh Sách Học Sinh Sinh Viên, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Y Hà Nội, Danh Sách Sinh Viên Hoa Sen, Danh Sách Gái Sinh Viên Sài Gòn, Mẫu Danh Sách Sinh Viên, Danh Sách Gái Goi Sinh Viên Hà Nội, Danh Sách Sinh Viên K36 Ueh, Danh Sách Sinh Viên Đi Lm Thêm, Sách Dành Cho Sinh Viên Y, Danh Sách Sinh Viên Iuh, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Sài Gòn, Danh Sách Sinh Viên Yêu K43, Danh Sách Sinh Viên 5 Tốt, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Mở Tp Hcm, Danh Sách Sinh Viên Hiu, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Mở, Danh Sách Sinh Viên Xls, Danh Sách Sinh Viên Dự Thi Đại Học, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Mở Hà Nội, Danh Sách Sinh Viên Ufm, Danh Sách Sinh Viên Ueh, Danh Sách Sinh Viên K32 Đại Học Cần Thơ, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Cần Thơ, Danh Sách Sinh Viên C++, Danh Sách Sinh Viên Y5, Danh Sách Sinh Viên K58 Ftu, Danh Sách Sinh Viên K57 Ftu, Danh Sách Sinh Viên K44 Đại Học Cần Thơ, Danh Sách Sinh Viên K40 Ueh, Danh Sách Sinh Viên K41 Ueh, Danh Sách Sinh Viên K42 Ueh, Danh Sách Sinh Viên Lớp, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Hoa Sen, Sắp Xếp Danh Sách Sinh Viên, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Thủ Dầu Một, Danh Sách Sinh Viên K25 Đại Học Duy Tân, Danh Sách Sinh Viên K24 Đại Học Duy Tân, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Duy Tân, Danh Sách Sinh Viên K24 Duy Tân, Danh Sách Sinh Viên Ctu, Danh Sách Sinh Viên Nữ, Danh Sách Sinh Viên K39 Ueh, Danh Sách Sinh Viên Thi Lại, Danh Sách Sinh Viên Neu, Danh Sách Sinh Viên K19 Đại Học Duy Tân, Danh Sách Sinh Viên, Danh Sách Sinh Viên K22 Đại Học Duy Tân, Danh Sách Sinh Viên Ueh K41, Danh Sách Sinh Viên Uit, Danh Sách Sinh Viên Ueh K43, Danh Sách Sinh Viên Ueh K44, Danh Sách Sinh Viên K37 Ueh, Danh Sách Sinh Viên K14, Danh Sách Sinh Viên Ntu, Danh Sách Sinh Viên K34 Ueh, Danh Sách Sinh Viên Ueh K45, Danh Sách Sinh Viên K38 Ueh, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Văn Lang, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Thủy Lợi, Danh Sách Sinh Viên ở Ktx Đại Học Quốc Gia, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Xây Dựng, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Y Dược Cần Thơ, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Y Dược Huế, Danh Sách Sinh Viên Hutech, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Y Vinh, Danh Sách Sinh Viên Huflit, Danh Sách Sinh Viên Haui, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Y Dược Tp Hcm, Danh Sách Sinh Viên Excel, Danh Sách Sinh Viên Tphcm,

Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Ueh, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Dtu, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Neu, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Iuh, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Hutech, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Kova 2016, Danh Sách Sinh Viên Được Học Bổng Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Học Sinh Nhận Học Bổng, Danh Sách Học Sinh Nhận Học Bổng Vallet 2014, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Bưu Chính Viễn Thông, Danh Sách Sinh Viên Học Cải Thiện Học Viện Tài Chính, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Báo Chí Tuyên Truyền, Danh Sách Sinh Viên K15 Của Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Hành Chính, Danh Sách Sinh Viên K19 Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Cq50 Học Viện Tài Chính, Danh Sách Sinh Viên Cq48 Học Viện Tài Chính, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Quản Lý Giáo Dục, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Ngân Hàng K14, Danh Sách Sinh Viên K14 Học Viện Quản Lí Giáo Dục, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Ngân Hàng K20, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Ngân Hàng K22, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Nông Nghiệp, Danh Sách Sinh Viên Khóa 48 Học Viện Tài Chính, Danh Sách Sinh Viên K21 Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Quân Y, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Tài Chính, Danh Sách ứng Viên Trúng Tuyển Vị Trí : Nhân Viên Bán Hàng, Danh Sách Học Sinh Sinh Viên, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Y Hà Nội, Danh Sách Sinh Viên Hoa Sen, Danh Sách Gái Sinh Viên Sài Gòn, Mẫu Danh Sách Sinh Viên, Danh Sách Gái Goi Sinh Viên Hà Nội, Danh Sách Sinh Viên K36 Ueh, Danh Sách Sinh Viên Đi Lm Thêm, Sách Dành Cho Sinh Viên Y, Danh Sách Sinh Viên Iuh, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Sài Gòn, Danh Sách Sinh Viên Yêu K43, Danh Sách Sinh Viên 5 Tốt, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Mở Tp Hcm, Danh Sách Sinh Viên Hiu, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Mở, Danh Sách Sinh Viên Xls, Danh Sách Sinh Viên Dự Thi Đại Học, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Mở Hà Nội, Danh Sách Sinh Viên Ufm,

Quy Định Về Việc Xét Học Bổng Chính Sách Dành Cho Sinh Viên Hệ Chính Quy Đang Học Tập Tại Trường Đại Học Ngoại Ngữ

QUY ĐỊNH(Ban hành kèm theo Quyết định số: 381/QĐ-ĐNT, ngày 13 tháng 11 năm 2019) Về việc xét học bổng chính sách dành cho sinh viên hệ chính quy đang học tập tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học chúng tôi

Nhằm thể hiện sự quan tâm và động viên thiết thực đối với sinh viên thuộc các đối tượng được xét trao học bổng chính sách của Trường, nay Trường quy định học bổng chính sách cụ thể như sau:

Học bổng chính sách được xét cho sinh viên hệ chính quy đang học tập tại Trường thuộc một trong các đối tượng sau:

– Là con ruột hoặc con nuôi có giấy tờ hợp pháp của cán bộ, giảng viên, chuyên viên, nhân viên (CBGVCVNV) cơ hữu đang làm việc tại trường; – Có anh/chị/em ruột đang cùng học tại trường; – Bị khuyết tật; – Có hoàn cảnh đặc biệt(mắc bệnh hiểm nghèo, mồ côi, con thương binh liệt sĩ, gia cảnh đặc biệt khó khăn).

2. Những quy định về việc xét học bổng chính sách đối với sinh viên năm I (tân sinh viên):

Mức học bổng chính sách là mức giảm theo tỷ lệ % học phí năm học (không bao gồm học phí trả nợ môn và học kỳ III nếu có) đối với mỗi sinh viên. Mức học bổng chính sách cụ thể như sau:

2.2 Thời gian, địa điểm sinh viên năm I (tân sinh viên) nộp hồ sơ xét học bổng chính sách:

– Thời gian: Từ ngày có thông báo trúng tuyển đến trước ngày thực hiện thủ tục nhập học.

– Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Chính trị – Tổ chức – Công tác sinh viên.

2.3 Quy trình xét học bổng chính sách cho sinh viên năm I (tân sinh viên):

– Phòng Chính trị – Tổ chức – Công tác sinh viên tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị xét học bổng của sinh viên, ghi ý kiến xác nhận hồ sơ hợp lệ và mức học bổng cụ thể trực tiếp trên Đơn đề nghị, trình Lãnh đạo Trường phê duyệt.

– Phòng Quản trị – Tài vụ tiếp nhận Đơn đề nghị xét học bổng của sinh viên đã được Lãnh đạo Trường phê duyệt và tiến hành thủ tục giảm học phí trực tiếp cho sinh viên vào mỗi kỳ đóng trong năm học.

– Trong tháng 9 hàng năm, Phòng Chính trị – Tổ chức – Công tác sinh viên phối hợp với Phòng Quản trị – Tài vụ tổng hợp toàn bộ danh sách sinh viên năm I (tân sinh viên) đã được Lãnh đạo Trường phê duyệt cấp học bổng chính sách trong năm học và được giảm học phí trực tiếp khi đến làm thủ tục nhập học để báo cáo Lãnh đạo Trường.

3. Những quy định về việc xét học bổng chính sách đối với sinh viên năm II, III, IV:

3.1 Mức học bổng chính sách và hồ sơ cần có:

Mức học bổng chính sách là mức giảm theo tỷ lệ % học phí năm học (không bao gồm học phí trả nợ môn và học kỳ III nếu có) đối với một sinh viên. Mức học bổng chính sách cụ thể như sau:

3.2 Thời gian, địa điểm sinh viên năm II, III, IV nộp hồ sơ xét học bổng chính sách:

– Thời gian: Từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 8 hàng năm. Trong trường hợp ngày 15/8 trùng vào ngày nghỉ thì hạn chót nộp hồ sơ sẽ được tự động gia hạn đến ngày làm việc gần nhất sau đó.

– Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng khoa/bộ môn sinh viên đang học.

3.3 Quy trình xét học bổng chính sách cho sinh viên năm II, III, IV:

– Các khoa/bộ môn tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị xét học bổng của sinh viên.

– Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ xét học bổng tại các khoa/bộ môn, khoa/bộ môn tổng hợp danh sách, hồ sơ và gửi về Phòng Chính trị – Tổ chức – Công tác sinh viên.

– Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ từ các khoa/bộ môn, Phòng Chính trị – Tổ chức – Công tác sinh viên tổng hợp danh sách sinh viên toàn trường nộp hồ sơ xét học bổng chính sách, trình Hội đồng xét học bổng cấp trường.

– Hội đồng xét học bổng cấp trường tổ chức họp xét, quyết định.

– Trong vòng 03 ngày làm việc, Phòng Chính trị – Tổ chức – Công tác sinh viên lập Quyết định cấp học bổng chính sách cho sinh viên trong năm học và danh sách đính kèm, trình Lãnh đạo Trường ký ban hành.

– Phòng Chính trị – Tổ chức – Công tác sinh viên soạn thông báo đăng trên website trường về danh sách sinh viên được cấp học bổng chính sách trong năm học.

– Phòng Quản trị – Tài vụ căn cứ vào Quyết định kèm danh sách đã ban hành để tiến hành thủ tục giảm học phí trực tiếp cho sinh viên vào mỗi kỳ đóng.

4. Những lưu ý chung đối với việc xét học bổng chính sách năm học

4.1 Nếu sinh viên thuộc nhiều đối tượng (diện) được xét cấp học bổng chính sách, sinh viên chỉ nộp hồ sơ đề nghị xét học bổng cho một diện có mức học bổng cao nhất.

4.2 Mức học bổng chính sách được giảm trực tiếp vào học phí năm học (không bao gồm học phí học kỳ III nếu có) của mỗi sinh viên được nhận học bổng. Nếu sinh viên đóng học phí theo học kỳ, Trường sẽ tiến hành giảm trong từng đợt đóng.

4.3 Các trường hợp không được xét học bổng chính sách năm học

– Sinh viên năm II, III, IV có xếp loại học tập Yếu/Kém hoặc xếp loại rèn luyện Yếu/Kém trong năm học liền kề trước thời điểm xét;

– Sinh viên đang trong thời gian chịu hình thức kỷ luật từ mức khiển trách trở lên;

– Sinh viên vi phạm quy chế thi trong năm học liền kề trước thời điểm xét (bao gồm cả học kỳ III);

– Sinh viên đã bị lập biên bản vi phạm quy chế, quy định, nội quy của Nhà trường tính đến thời điểm xét học bổng;

– Sinh viên vượt quá thời gian đào tạo theo kế hoạch của khóa học (trừ SV du học, SV học chuyển tiếp mà kéo dài thời gian).