Top 10 # Xem Nhiều Nhất Học Bổng Của Vingroup Mới Nhất 6/2023 # Top Like | Maubvietnam.com

Thông Báo Chương Trình Học Bổng Của Tập Đoàn Vingroup Năm Học 2022

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CỦA TẬP ĐOÀN VINGROUP NĂM HỌC 2019 – 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Số: 2171 /ĐH KTQD-CTCT&QLSV

v /v thông báo chương trình học bổng của

Tập đoàn Vingroup năm học 2019-2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

Kính gửi : Ông (Bà) Trưởng Khoa/Viện Quản lý sinh viên

Căn cứ biên bản thỏa thuận giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Tập đoàn Vingroup, Nhà trường thông báo về chương trình học bổng năm học 2019 – 2020 như sau:

Đối tượng:

– Sinh viên Khóa 58, 59, 60 có thành tích học tập xuất sắc, điểm TBCHT từ năm 1 đến kỳ hiện tại ≥8.5;

– Ưu tiên sinh viên đạt giải thưởng các cuộc thi cấp trường, cấp Quốc gia, giải Sinh viên NCKH, sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn và hoạt động xã hội;

– Sinh viên chưa nhận học bổng của Tập đoàn Vingroup.

Số lượng : 50 suất học bổng, trong đó:

Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên: 10 suất; Khoa Quản trị kinh doanh: 5 suất; Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực: 5 suất; Khoa Bảo hiểm: 5 suất; Khoa Du lịch & Khách sạn: 5 suất; Khoa Marketing: 5 suất; Viện Thương mại và kinh tế quốc tế: 10 suất; Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao&POHE: 5 suất.

Giá trị học bổng: 10.000.000 đồng/suất

Tổ chức xét duyệt :

Các Khoa/Viện QLSV tổ chức thông báo rộng rãi cho sinh viên của đơn vị làm đơn đăng ký. Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Quầy số 8 – bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Tầng G, Nhà A1) trong ngày 9/1/2020 (Thứ Năm).

5. Hồ sơ cấp học bổng bao gồm:

– CV giới thiệu bản thân;

– Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu);

– Bảng điểm có xác nhận của Phòng QLĐT;

– Giấy khen và các chứng nhận khác bản Photo (nếu có)

Trước khi nộp hồ sơ bản cứng, sinh viên đăng ký thông tin tại đường link: Lưu ý: https://bit.ly/HBVINGROUP2019

Nhận được công văn này đề nghị các Khoa/Viện QLSV triển khai đúng thời gian và yêu cầu để đạt kết quả tốt.

Mọi thông tin xin liên hệ: Chuyên viên Nguyễn Thị Thanh Thúy – Phòng 302 nhà A1. Email: thuyntt@neu.edu.vn

Nơi nhận:

– Như Kính gửi (để t/h);

– Lưu TH, P.CTCT&QLSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG CTCT&QLSV

(Đã ký)

ThS. Nguyễn Hoàng Hà

DOWNLOAD MẪU ĐƠN:

MẪU ĐƠN CẤP HỌC BỔNG_TV.docx

Chương Trình Học Bổng Thạc Sĩ, Tiến Sĩ Trong Nước Của Vingroup

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation – VINIF) được Tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Quỹ VINIF thông báo Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước dành cho học viên cao học, nghiên cứu sinh và các viện, trường đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Vingroup như sau:

1. Mục tiêu và nội dung

Hỗ trợ tài chính cho học viên cao học và nghiên cứu sinh xuất sắc sẽ hoặc đang theo học các chương trình sau đại học trong nước thuộc các chuyên ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật hoặc y dược. Học bổng gồm các loại sau:

b) Học bổng hỗ trợ công bố quốc tế: Là học bổng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh đã nhận học bổng hỗ trợ học tập để đăng ký, tham dự, báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế. Mức hỗ trợ bao gồm chi phí đăng ký, đi lại, ăn ở.

Đối tượng

a) Trường đại học, viện nghiên cứu đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Vingroup có thể chủ động xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ và đăng ký tham gia chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup.

b) Sinh viên năm cuối đại học, giảng viên các trường đại học, cán bộ nghiên cứu ở các viện nghiên cứu sẽ theo học chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ.

c) Học viên cao học, nghiên cứu sinh đang theo học toàn thời gian chương trình sau đại học tại một cơ sở đào tạo sau đại học trong nước.

Tiêu chí xét chọn

a) Đối với học bổng hỗ trợ học tập thạc sĩ, học viên cao học cần có thành tích tốt nghiệp đại học loại giỏi hoặc có thành tích tốt nghiệp loại khá cùng giải thưởng, thành tích nghiên cứu khoa học và công nghệ trong hai (02 ) năm trước khi nộp hồ sơ.

b) Đối với học bổng hỗ trợ học tập tiến sĩ, nghiên cứu sinh cần có thành tích tốt nghiệp thạc sĩ loại khá trở lên cùng giải thưởng, thành tích nghiên cứu khoa học và công nghệ trong hai (02 ) năm trước khi nộp hồ sơ.

c) Đối với học bổng hỗ trợ công bố quốc tế, học viên cao học và nghiên cứu sinh có công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc, được chấp nhận trình bày (dưới dạng oral presentation) tại hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành. Hội thảo phải được tổ chức định kỳ bởi các tổ chức uy tín trong lĩnh vực, có các nhà khoa học có kết quả nghiên cứu công bố trên các tạp chí uy tín trong lĩnh vực tham dự và trình bày báo cáo, có trang tin điện tử để đưa tin, giới thiệu.

d) Trường đại học, viện nghiên cứu đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Vingroup có thể chủ động xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ và đăng ký tham gia chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup.

đ) Học viên cao học, nghiên cứu sinh có thể được nhận học bổng trong nhiều năm. Thời gian nhận học bổng hỗ trợ học tập tối đa là hai (02) năm đối với học viên cao học và ba (03) năm đối với nghiên cứu sinh. Học bổng hỗ trợ học tập cho năm tiếp theo được xét dựa trên thành tích học tập, nghiên cứu của các năm trước.

4. Yêu cầu về kết quả thực hiện

a) Học viên cao học, nghiên cứu sinh nhận học bổng có trách nhiệm tham dự lễ trao học bổng tại địa điểm do Quỹ thông bá Quỹ sẽ hỗ trợ chi phí vé máy bay, khách sạn và đi lại cho cá nhân nhận học bổng.

b) Học viên cao học, nghiên cứu sinh phải dành toàn thời gian của năm học tham gia học tập, nghiên cứu trong khuôn khổ chương trình đã đăng ký ít nhất mười hai (12) tháng sau khi nhận học bổng tại đơn vị chuyên môn thuộc cơ sở đào tạo.

c) Khi kết thúc thời gian nhận học bổng hỗ trợ học tập, học viên cao học và nghiên cứu sinh thực hiện báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu có ý kiến xác nhận của người hướng dẫ Khi hoàn thành báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế, học viên cao học và nghiên cứu sinh thực hiện nộp minh chứng tham dự báo cáo hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế cho Quỹ.

d) Các công trình được nghiên cứu trong thời gian nhận học bổng khi xuất bản cần ghi rõ: ” Học viên cao học/Nghiên cứu sinh được hỗ trợ bởi chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)”.

4. Hồ sơ đăng ký

Các trường đại học, viện nghiên cứu tham gia chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ trong nước liên hệ trực tiếp với Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup.

Các cá nhân đăng ký tham gia chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước bằng hình thức trực tuyến và nộp những giấy tờ cần thiết như sau:

a) Đơn đăng ký nhận học bổng hỗ trợ học tập (Mẫu VINIF-TNT-DDK);

c) Bản sao bằng, bảng điểm đại học (đối với học bổng thạc sĩ) hoặc bản sao bằng, bảng điểm sau đại học (đối với học bổng tiến sĩ);

d) Thuyết minh mục tiêu, nội dung, phương pháp, kế hoạch học tập, nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được (Mẫu VINIF-TNT-TMTN );

đ) Một (01) thư giới thiệu từ các nhà khoa học có uy tín đối với học bổng thạc sĩ hoặc hai (02) thư giới thiệu đối với học bổng tiến sĩ (Mẫu VINIF-TNT-TGT);

e) Xác nhận trúng tuyển cao học hoặc nghiên cứu sinh trong nước (nếu có).

a) Đơn đăng ký nhận học bổng hỗ trợ công bố quốc tế (Mẫu VINIF-TNT-DDKCB);

b) Báo cáo khoa học (bản toàn văn) và slide sẽ trình bày tại hội nghị, hội thảo có ghi rõ thông tin về sự hỗ trợ của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF);

c) Dự toán kinh phí, trong đó đề cập rõ kinh phí đề nghị Quỹ hỗ trợ và kinh phí được các bên khác hỗ trợ hoặc tự chi trả (Mẫu VINIF-TNT-DTCP ).

– Thông báo chương trình: tháng 3;

– Nhận hồ sơ: Từ 01/4 đến 15/7;

– Xét chọn: Từ 15/7 đến 15/9;

– Thông báo kết quả: Tháng 9;

– Cấp học bổng: Tháng 10.

Đối với học bổng hỗ trợ công bố quốc tế, Quỹ tiếp nhận hồ sơ đăng ký, xét duyệt và công bố trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn

Tầng 5, Tower 1, Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Thông Báo Chương Trình Học Bổng Vingroup Năm 2022

Ngày: 02/12/2020 15:50

 Thực hiện công văn 3677/ĐHQGHN-CT & CTHSSV về chương trình học bổng Vingroup năm 2020-2021

 Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN thông báo học bổng của Tập đoàn Vingroup (gọi là học bổng Vingroup) năm học 2020-2021 cho sinh viên như sau:

Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

– Sinh viên năm thứ 2, 3, 4 (sinh viên năm thứ 5, 6 đối với Trường ĐH Y Dược).

– Năm học 2019-2020 có kết quả học tập đạt loại xuất sắc, kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt và có chứng chỉ tiếng Anh từ B2 trở lên (hoặc tương đương);

– Năm học 2019-2020 đạt giải nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN hoặc đạt giải Nhất, giải Nhì nghiên cứu khoa học cấp Trường; có kết quả học tập đạt từ loại khá và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

           - Ưu tiên sinh viên tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội cộng đồng 

  Giá trị mỗi suất học bổng: 10.000.000 đồng/sinh viên/năm học.

  Chỉ tiêu học bổng Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN: 03 sinh viên

  – Học bổng sinh viên Xuất sắc: 02 sinh viên

  – Học bổng sinh viên nghiên cứu khoa học: 01 sinh viên 

  4. Hồ sơ đăng ký học bổng

  – Bảng điểm năm học 2019-2020 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

  – Bản tự giới thiệu, có dán ảnh, có xác nhận của đơn vị đào tạo (theo mẫu);

  – Bản photo công chứng chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân;

  – Bản photo các chứng nhận về: Thành tích nghiên cứu khoa học và chứng chỉ tiếng Anh (bắt buộc) và thành tích hoạt động đoàn thể, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có);

  – Bài viết tìm hiểu về Tập đoàn Vingroup (đánh máy, có độ dài khoảng 1-2 trang A4);

  - Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên nếu được xét nhận học bổng (đánh máy, có độ dài khoảng 1-2 trang A4);

  Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Vingroup năm học 2020-2021, 

  Hồ sơ nộp về phòng 405y1,Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN trước ngày  10/12/2020 ( Cô Giang)

Đăng Ký Tham Gia Chương Trình Học Bổng Vingroup, Năm Học 2022

Ngày 03/12/2019, Đại học Quốc gia Hà Nội có Công văn số 3949 /ĐHQGHN-CT&CTHSSV gửi các đơn vị, thông báo về chương trình học bổng Vingroup, năm học 2019-2020. Thông tin chi tiết về học bổng đối với sinh viên trường Đại học Công nghệ như sau:

1. Chỉ tiêu, đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

– Sinh viên năm thứ 2, 3, 4.

– Năm học 2018-2019 có kết quả học tập đạt loại xuất sắc, kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt và có chứng chỉ tiếng Anh từ B2 trở lên (hoặc tương đương);

– Ưu tiên sinh viên đạt các tiêu chí trên và tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội cộng đồng.

– Sinh viên năm thứ 2, 3, 4.

– Năm học 2018-2019 đạt giải nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN hoặc đạt giải Nhất, giải Nhì nghiên cứu khoa học cấp Trường; có kết quả học tập đạt từ loại khá và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

– Ưu tiên sinh viên đạt các tiêu chí trên và tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội cộng đồng.

– Bảng điểm năm học 2018-2019 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Bản tự giới thiệu, có dán ảnh, có xác nhận của đơn vị đào tạo (theo mẫu);

– Chứng thực bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân;

– Bài viết tìm hiểu về Tập đoàn Vingroup (đánh máy, có độ dài khoảng 1-2 trang A4);

– Bản photo các chứng nhận về: Thành tích nghiên cứu khoa học và chứng chỉ tiếng Anh (bắt buộc) và thành tích hoạt động đoàn thể, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có);

Sinh viên tìm hiểu kỹ các thông tin về học bổng trên và đăng ký tham gia chương trình học bổng nếu đủ điều kiện. Hồ sơ đăng ký học bổng của sinh viên nộp tại Phòng Công tác sinh viên (P.104-E3) chậm nhất đến 16 giờ ngày 13/12/2019.

Nhà trường sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào nộp đơn đăng ký sau thời hạn nói trên!

Trân trọng thông báo./.