Top 5 # Xem Nhiều Nhất Đề Thi Vào 10 Phú Yên Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Maubvietnam.com

Đề Thi Vào 10 Chuyên Toán Tỉnh Phú Yên

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOKỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

TỈNH PHÚ YÊNNĂM HỌC 2011-2012

Câu 1. (3,0 điểm) a) Rút gọn biểu thức: .b) Cho . Tính .

Câu 2. (3,5 điểm) Cho phương trình a(a+3)x2 – 2x – (a+1)(a+2) = 0 (a là tham số, nguyên).a) Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm hữu tỷ.b) Xác định a để phương trình có các nghiệm đều nguyên.

Câu 3. (5,0 điểm) Giải phương trình và hệ phương trình sau: a) ;b) .

Câu 5. (2,5 điểm) Cho tam giác ABC thỏa mãn chúng tôi = BC(AB+AC), có G là trọng tâm và BD, CE là các đường phân giác trong. Chứng minh rằng 3 điểm D, E, G thẳng hàng.

Câu 6. (3,5 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn tâm O. Một điểm D di động trên cung nhỏ AC. Trên tia đối của tia DB lấy điểm E sao cho DE = DC. Tìm tập hợp các trung điểm M của đoạn thẳng BE khi D di chuyển trên cung nhỏ AC.

= Hết=

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

HƯỚNG DẪN CHẤM THI(Gồm có 05 trang)I- Hướng dẫn chung:1- Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng thì cho đủ điểm từng phần như hướng dẫn quy định.2- Việc chi tiết hoá thang điểm (nếu có) so với thang điểm hướng dẫn chấm phải bảo đảm không sai lệch với hướng dẫn chấm và được thống nhất thực hiện trong Hội đồng chấm thi.3- Điểm toàn bài thi không làm tròn số.II- Đáp án và thang điểm:CâuĐáp ánĐiểm

1

3,00 đ

a) Rút gọn biểu thức:

Ta có:

Do đó:

Cách khác: Áp dụng hằng đẳng thức , ta có:

1,50 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,50 đ

0,25 đ

0,5 đ

Do đó: Q = 2-12x +12x + 2009 = 2011.

1,50 đ

0,50 đ

0,50 đ

0,50 đ

2Phương trình: a(a+3)x2 – 2x – (a+1)(a+2) = 0 3,50 đ

1,50 đ

0,50 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

b) Xác định a để các nghiệm của phương trình đều là nghiệm nguyên:

(1) Nếu a = 0 hoặc a = -3: phương trình có 1 nghiệm nguyên x = -1.

Đề Thi Vào 10 Môn Tiếng Anh Phú Yên 2022 2022

Thứ ba – 05/07/2016 05:49

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT TẠI PHÚ YÊN

Môn : TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 60 phút

I.Choose the word whose underlined part is prounced differently from the rest. II. Complete each sentence with the appropriate form of the word in parenthese.

5. It is my great(please)………………to meet you at this impormant meeting.

6. She smile so (attract)……………….doesn’t she?

7. After two (success)……………………attempts, Mark’s finally passed his driving test .

8. She is always worried about her children’s(safe)………….

III. Choose the word/phrase(A,B,C,D) that best fits the space in each sentence.

9. Please don’t disturbif he ………………..busy.

A. was B. will be C. is D. would be.

10. chúng tôi the housework. The flat is really clean now.

A. had done B. have done C. is doing D. was doing

11. We won’t have another chúng tôi summer.

A. when B. until C. by D.as

12. Andrew doesn’t chúng tôi of work. He quite likes it.

A. have B. to have C. having D. had

13. You and I are busy right now, ………………..?

A. aren’t B. aren’t we C. we aren’t D. aren’t you

14.He was made chúng tôi two hours.

A. to wait B. wait C. waiting D. waited

15. He is the man ……………..helped me yesterday.

A. which B. who C. whom D. whose

16. Mike” Would you like to have dinner with me?”

Jane:”…………………..” A. Yes, I’d love to B. Yes, so do I C. I’m very happy D. Yes, it is

17. Peter: ” Ienjoy listening to pop music”.

Maria:” ………………….”

A. I’m too B. So do I C. Neither do I D. So am I

18. Mary wishes she ……………speak Vietnamese.

A. can B.could C.should D. So am I

19. Could you chúng tôi radio? I am doing my homework.

A. get off B. turn off C. go off D. cut off

20. When I was younger, I chúng tôi smoke or drink.

A. wasn’t used B. didn’t used C. never used D. not used

IV. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correcting.

21. We were sitingquiet by the side of a lake when we had an unpleasant surprise.

A. siting B. quiet C. side D. umpleasant

22. He wanted to knowwhywere they late.

A. wanted B. know C. why D. were they late

23. In my opinion, that girl is enough beatiful to be a movie star.

A. In my opinion B. enough beatiful C. to be D. star.

24. Although the heavy traffic, we arrivedon time.

A. Although B. heavy C. arrived D. on time

V.Read the passage and choose the correct answer for each question.

If you travel by air across the center of Africa or South America, you fly over forests for thousands of kilometers. These great forests are the oceans of trees. There are thousands and thousands of different kinds of plants and animals.

However, the world’s forests are getting smaller all the time. We are cutting down the trees because we need wood, and we need more farmland. Some people say that there will not be any forests like these in 20 or 30 years. What will happen if they disappear?

If we cut down our forests, a lot of plants and animals will disappear from the world. In a lot of places the new farmland will soon look like the old deserts. Crops will not grow there. It will not rain very often, and the weather will get very hot. Perhaps the climate of the world will change. This will be dangerous for everyone in the world. That is why we must take care of our forests.

25. The passage mainly tells us about ………… .

A. the reasons for forming the deserts B. the importance of taking care of our plants

C. the location of great forests D. the result of cutting down the trees

26. Which of the following is true according to the passage?

A. Forests are homes for different kinds of animals.

B. Different kinds of plants might not be found in the same forest.

C. Forests are usually several square kilometers large.

D. Africa or South America are the oceans of trees.

27. The need for more wood and more land results in ……. .

A. more deserts and less farmland

B. the change of the world’s climate

C. the disappearance of many kinds of plants and animals

28. What will happen in 20 or 30 years in some people’s view?

A. We’ll have more and greater forests.

B. We’ll have enough land to support our people.

C. We’ll have no forests like those in the center of Africa.

VI. Choose the word among A, B, C, D that best fits the blank space in he following passage.

D. We’ll have enough wood to do some cooking.

I was sixteen when I got my first job. The man who ran our local supermarket was one of my mother’s friends. She told him that I was hard- working and needed to (29)………….some money. He gave me an interview, and after(30)……………..questions he told me to start work. The wages wre not good, but I worked every evening for twelve weeks and saved enough money for a short holiday with my friends. I was very (31)………………to be able to pay for everything I wanted (32)………of asking my parents for money. Since that time, I have always done a job as well as studying.

29. A. keep B. earn C. bring D. take

30. A. a lot B. much C. a few D. a little.

31. A. proud B. great C. fun D. generous

32. A. against B. instead C. except D. without.

VII. Rewrite each of the following sentences in another way so that it means the same as the sentence pinted before.

33. I think that no city in the world is more beautiful than Paris.

I think Paris ……………………………………………………..

34. It is necessary that I post this letter tonight.

I……………………………………………………………………

35. You’d better not touch that switch.

If I………………………………………………………………..

36. People used to believe that the earth was flat.

It used ………………………………………

Đáp án đề thi

Đề Thi Vào 10 Môn Toán Tỉnh Phú Thọ 2022

       Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Phú Thọ 2019-2020 là đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán học, một trong những đề thi dành để xét tuyển các học sinh vào khối lớp 10 THPT công lập và THPT chuyên của sở giáo dục và đào tạo Tỉnh Phú Thọ niên khóa 2019-2020.

        Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập 2019-2020 này nhiều tỉnh vẫn giữ cách thức thi truyền thông với 3 môn Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ như Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Đà nẵng,…. Trong khi đó, tại một số tỉnh thành như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Nghệ An ngoài 2 môn chính là Toán, Văn thi môn Ngoại ngữ được thay bằng bài thi tổ hợp của hai hoặc nhiều môn. Riêng Hà Nội, niên khóa 2019 – 2020 này là năm học đầu tiên thay đổi phương thức tuyển sinh vào lớp 10. Theo đó, thay vì kết hợp thi và xét học bạ THCS như các năm trước, từ năm nay, điểm thi là căn cứ duy nhất để tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập và 4 môn thi bắt buộc, trong đó có 3 môn cố định là ngữ văn, toán, ngoại ngữ và lịch sử là môn được Sở GD-ĐT bốc thăm và lựa chọn ngẫu nhiên trong các môn còn lại. Năm nay tình trạng thiếu nhiều chỉ tiêu THPT công lập cũng xuất hiện ở nhiều thành phố lớn. Điển hình, Chỉ tiêu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao cho các trường công lập là 67.235, chiếm khoảng 66% tổng số dự kiến tốt nghiệp THCS. Với số lượng học sinh đăng ký tuyển sinh, dự kiến Hà Nội sẽ có khoảng 34.000 em còn lại phải học tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên hoặc học nghề.

Chi tiết Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Phú Thọ 2019-2020

Xem đáp án: Tại đây

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Phú Yên 2019-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Quảng Bình 2019-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Quảng Nam 2019-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Quảng Ngãi 2019-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Quảng Ninh 2019-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Quảng Trị 2019-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Sóc Trăng 2019-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Sơn La 2019-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Tây Ninh 2019-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Thái Bình 2019-2020

 Tra cứu thêm:

Phản hồi

Phản hồi

Đáp Án Đề Thi Vào Lớp 10 Hưng Yên Năm 2013

Share bài viết lên Link hay

Đáp án đề thi vào lớp 10 Hưng Yên năm 2013

Đề thi: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

Năm học 2013-2014

Môn thi: Ngữ văn

Thời gian làm bài : 120 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu 1: (2 điểm)

” – Tôi sẽ mang về trao tận tay cho cháu

Tôi cúi xuống gần anh và khẽ nói. Đến lúc ấy, anh mới nhắm mắt đi xuôi”

a, Đoạn văn trên nằm trong tác phẩm nào ? Của ai?

b, Vật được nhân vật tôi hứa trao giúp là cái gì? Vật đó được trao cho ai?

c, Kỉ vật này có ý nghĩa gì?

Câu 2: (1 điểm)

Cá nhụ cá chim cùng cá đé,

Cá song lấp lánh đuốc đen hồng

( Trích Đoàn thuyền đánh cá- Huy Cận)

Câu 3: (2 điểm)

Tai nạn giao thông gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng .

Câu 4: (5 điểm)

Phân tích đoạn thơ sau:

… Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh

Sốt run người vừng trán ướt mồ hôi

Áo anh rách vai

Quần tôi có vài mảnh vá

Miệng cười buốt giá

Chân không giày

Thương nhau tay nắm lấy bàn tay.

Đêm nay rừng hoang sương muối

Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới

Đầu sung trăng treo.

( Trích Đồng chí- Chính Hữu)

Đáp án đang cập nhật

Xem, tra cứu điểm thi lớp 10 63 tỉnh/TP tại:

Ví dụ Bạn thi vào lớp 10 tại Hưng Yên, SBD là 041234

A. isn’t she B. has she C. hasn’t she D. is she

A. care B. careful C. careless D. carefully

A. So B. Because C. Although D. However

A. at B. for C. forward D. after

A. but also B. but C. however D. yet

A. will play B. plays C. has played D. was playing

A. can B. would C. shall D. may

A. am B. be C. were D. have been

A. which where C. who D. whom

A. which B. that C. where D. when

A. on B. in C. to D. for

A. collect B. collecting C. to collect D. collected

A. since B. in C. for D. during

A. mustn’t B. needn’t C. have to D. don’t

A. With pleasure B. Not at all

C. I’m glad you like it D. Don’t say anything about it

Although 80% of Australians live near cities, the cities are not as large as those in some other countries. Most people live in houses in suburbs – not in apartments. The suburbs usually have their own churches, schools and shopping centre. They also have recreational facilities. In large cities, likeSydney, the suburbs are often far from the town. Because many people commute to work, the traffic is slow and there are many traffic jams.

Questions:

1. Where do most of Australians live?

2. How are the cities inAustralia?

3. Do most people live in houses in suburbs or in apartments?

4. IsSydneya large city?

5. Why are there many traffic jams?

IV/ (1,5 points) Choose the word that best fits the blank space in the following passage. Write the letter A, B, C or D on the answer sheet.

1. A. have B. to have C. having D. will have

2. A. arrange B. arranging C. arranged D. arrangement

3. A. with B. in C. about D. for

4. A. fill B. filled C. filling D. to fill

5. A. tools B. equipment C. work D. materials

learn / Where / English? / you / do

since 2010. / have worked / in that factory / They

he / a good job. / were happy / because / got / His parents

a beautiful day / my friends / to go for a picnic. / It / was / so / and I / decided

taken / charity / activities. / Tuan / has / part in / different

1. “Do you have many friends?” she said to me.

2. The librarian arranges the books into sections.

3. DoesNamspend most of his free time playing computer games?

4. Work hard or you will fail the exams.

5. You can use it as long as you like, and it won’t wear out.

Xem, tra cứu điểm thi lớp 10 63 tỉnh/TP tại:

Ví dụ Bạn thi vào lớp 10 tại Hưng Yên, SBD là 041234

Bài cùng chuyên mục