Top 13 # Xem Nhiều Nhất Đề Thi Tiếng Anh Lớp 3 Kì 1 Family And Friends / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Maubvietnam.com

Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 7 Đề / 2023

2. a. collector b. marbles c. experiment d. recess

a. math b. music c. chemistry d. geography

a. at b. in c. on d. to

a. more b. most c. the most d. the more

a. go to b. go c. going d. is going

a. at b. with c. on d. very

a. long b. longer c. most long d. longest

a. get b. to get c. getting d. gets

a. How often b. What c. What time d. Which

a. thinking b. answer c. good idea d. question

a. 20-minutes break b. 20-minute breaks

c. 20-minute break d. 20-minutes breaks

a. same b. different c. like d. as

a. indoor b. indoors c. outdoor d. outdoors

IV. Put the passage with the words given in the box (1.5pts)

(lasts/ uniform/ Vietnamese/ two/ recess/ some)

School in Viet Nam are different from school in the USA. (1) ………………. students always wear school (2)…………………. There are no lessons on Sunday. Classes start at 7 o’clock each morning and end at 11.30 . Students have (3)………………….. breaks each morning. At (4)……………….., students often go to the canteen and buy (5)…………………things to eat or drink. Our school year (6)………………. for ten months from August to May.

V. Read the passage , then answer the questions. (1.5pts)

Lan’s classes all start at 8:00 a.m, so she gets up at 7:00. She eats a quick breakfast and takes the bus to her school. In the afternoon, she has a job at the library. She usually studies in the evening. She works at the library on Saturdays, too.

She usually stays up late every evening. She usually goes to bed at 11:30 and on Sundays she sleeps until noon.

Questions

1. Does Lan have a job at school or the library?

………………………………………………………………………………………………………………………………

2. How does she go to school?

……………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Where does she work on Saturdays?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

VI. Rewrite the sentences. (2pts)

1. Should we go to the movie?

Let’s ……………………………………………………………………………………………………………

2. Mr John is going to visit his grandparents tonight.

Mr John will …………………………………………………………………………………………………

3. We have a break that lasts thirty minutes.

We have a ……………………………………………………………………………………………………

4. When is your birthday?

What’s…………………………………………………………………………………………………………?

VII. Complete the sentences. (0.5pt)

1. Let’s/ go/ cafeteria/ and/ get/ cold drink.

………………………………………………………………………………………………………………………

2. Marry/ learn/ play/ piano/ every afternoon.

……………………………………………………………………………………………………………………..

THE END I. PHONETICS (1pt) A. Choose the word which underline part is pronounced differently from the others. B. Choose the word which is stressed differently from the others.

a. physics b. biology c. order d. novel

a. experiment b. marbles c. collector d. recess

II. Rewrite the sentences. (2pts)

1. Should we go to the movie?

Let’s ……………………………………………………………………………………………………………

2. Mr John is going to visit his grandparents tonight.

Mr John will …………………………………………………………………………………………………

3. We have a break that lasts thirty minutes.

We have a ……………………………………………………………………………………………………

4. When is your birthday?

What’s…………………………………………………………………………………………………………?

III. Complete the sentences. (0.5pt)

1. Let’s/ go/ cafeteria/ and/ get/ cold drink.

………………………………………………………………………………………………………………………

2. Marry/ learn/ play/ piano/ every afternoon.

……………………………………………………………………………………………………………………..

IV. Put the passage with the words given in the box (1.5pts) (lasts/ uniform/ Vietnamese/ two/ recess/ some)

School in Viet Nam are different from school in the USA. (1) ………………. students always wear school (2)…………………. There are no lessons on Sunday. Classes start at 7 o’clock each morning and end at 11.30 . Students have (3)………………….. breaks each morning. At (4)……………….., students often go to the canteen and buy (5)…………………things to eat or drink. Our school year (6)………………. for ten months from August to May.

V. Read the passage , then answer the questions. (1.5pts)

Lan’s classes all start at 8:00 a.m, so she gets up at 7:00. She eats a quick breakfast and takes the bus to her school. In the afternoon, she has a job at the library. She usually studies in the evening. She works at the library on Saturdays, too.

She usually stays up late every evening. She usually goes to bed at 11:30 and on Sundays she sleeps until noon.

Questions

1. Does Lan have a job at school or the library?

………………………………………………………………………………………………………………………………

2. How does she go to school?

……………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Where does she work on Saturdays?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

a. How often b. What c. What time d. Which

a. thinking b. answer c. good idea d. question

a. 20-minutes break b. 20-minute breaks

c. 20-minute break d. 20-minutes breaks

a. same b. different c. like d. as

a. indoor b. indoors c. outdoor d. outdoors

a. math b. music c. chemistry d. geography

a. at b. in c. on d. to

a. more b. most c. the most d. the more

a. go to b. go c. going d. is going

a. at b. with c. on d. very

a. long b. longer c. most long d. longest

a. get b. to get c. getting d. gets

THE END

Bản Mềm: Bộ 15 Đề Thi Học Kì 1 Môn Tiếng Việt Lớp 3 / 2023

Bản mềm: Bộ 15 đề thi học kì 1 môn tiếng Việt lớp 3

Bản mềm: Bộ 15 đề thi học kì 1 môn tiếng Việt lớp 3 được biên soạn có hệ thống. Phân loại khoa học theo từng dạng bài cụ thể. Quá trình luyện tập học sinh có thể hệ thống hóa lời giải một cách chi tiết. Quý thầy cô giáo có thể tải về dựa theo đối tượng học sinh của mình. Để sửa đổi cho phù hợp.

Ngoài ra với phương pháp dạy học tích cực. thầy cô có thể đưa những ví dụ trực quan hơn vào câu hỏi. Qua đó kích thích sự sáng tạo của học sinh qua Bản mềm: Bộ 15 đề thi học kì 1 môn tiếng Việt lớp 3. Tải thêm tài liệu tiểu học

Bí quyết học môn Tiếng Việt lớp 3 hiệu quả.

Để học tốt Tiếng Việt lớp 3, đầu tiên các bé phải nắm vững kiến thức của Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Việt lớp 2, vì đây là kiến thức bổ trợ cho Tiếng Việt lớp 3.

Khi học được nửa chương trình các bé sẽ trải qua kì thi học kì 1. Và với bộ 15 đề thi học kì 1 môn tiếng Việt lớp 3 sẽ giúp các bé tự tin trước khi thi. Bộ 15 đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 được tổng học chọn lọc từ các nguồn tài liệu rất sát với dạng ra đề hiện nay.

Những chú ý khi học môn Tiếng Việt lớp 3.

Về phần đọc, các bé nên chú ý về phát âm các chữ trong câu. Đặc biệt là các âm “l”, “n” và âm “ch”, “tr” các âm này các bé rất dễ nhầm lẫn. Các âm này, các bé phải chú trọng về cách đọc và cách uốn lưỡi.

Đặc biệt là cách đọc, cách viết tiếng Việt. Ngoài ra, còn có các kiến thức quan trọng trong Tiếng Việt là các loại câu hay các loại từ. Các loại câu là những loại câu đơn và câu ghép là hai loại câu quan trọng nhất trong Tiếng Việt Lớp 2. Về các loại từ, bao gồm có từ láy, động từ, danh từ, tính từ, đại từ,…

Đây đều là những kiến thức quan trọng các bé cần nắng vững. Ngoài ra, các bé phải phân biệt được chủ ngữ, vị ngữ của câu để các câu văn được viết có ý nghĩa. Đây đều là trọng tâm trong Tiếng Việt mà các bé phải lưu tâm.

Về phần viết, các bé chú ý sự liên kết giữa các câu và các đoạn với nhau. Như vậy, khi đọc lại đoạn văn của các bé sẽ hay hơn và đạt điểm cao hơn.

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 12 Năm Học 2022 / 2023

Kì thi học kì 1 là thời gian đầy căng thẳng và áp lực với kỳ vọng của thầy cô, cha mẹ, bạn bè. Hiểu được tâm trạng ấy và mong muốn các em đạt kết quả cao hơn, chúng tôi đã tuyển chọn và giới thiệu BST Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2016 (Chương trình cơ bản) gồm 4 đề. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh.

M ark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

A. Many thanks, Mary. That’s a nice compliment!

B. Really?

C. I thought it was terrible.

D. Just kidding.

A. No, I’m not. B. That’ll be lovely. C. I’ll be back soon. D. It doesn’t matter.

A. Traditionalists B. Tradition C. Traditional D. Traditionally

4. People should be allowed to determine their future.

A. show B. decide C. discover D. prove

A. confide in B. reveal to C. gossip about D. conceal from

A. that B. whom C. who D. whose

A. on B. of C. about D. in

A. what John did B. what John does C. what did John do D. what does John do

A. are made B. were made C. making D. made

A. by B. to C. for D. at

A. would fail B. will fail C. wouldn’t fail D. won’t fail

A. have moved B. moved C. move D. is moving

A. with B. of C. for D. about

14. You should concentrate on what the interviewer is asking you then try to answer all his questions.

A. mind B. notice C. consider D. pay attention to

A. because B. although C. despite D. in spite of

A. who B. that C. when D. which

A. with B. by C. to D. on

A. the B. a C. my D. your

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

19. A. walked B. explained C. arrived D. allowed

20. A. polite B. smile C. arrive D. river

21. A. rush B. much C. such D. lunch

22. A. homework B. going C. open D. mother

23. A. friends B. tables C. sinks D. posters

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 1to 6.

I live with my parents and two younger brothers. My mother works as a doctor in a big hospital. She must work from 8 a. m. to 5 p. m. and once a week she has to work on a night shift. My father is a biologist. He also has a full – time job in a lab but sometimes he doesn’t come home until very late at night. Although my parents are very busy but they try to spend as much time with their children as possible. It is generally said that ‘men build the house and women make it home’, but in my family, my parents join hands to give us a nice house and a happy home.

Being the eldest child and the only daughter in the family, I try to help with the household chores. My main responsibility is to wash the dishes and take out the garbage. I also take after the boys, who are quite active and mischievous sometimes, but they are obedient and hard – working. They love joining my father in mending things around the house at weekends.

A. two B. three C. four D. five

A. part – time B. night shift C. full – time D. nursing

A. both men and women are good at building houses

B. both husband and wife must join hands to build their house.

C. men are responsible for supporting their family while women’s responsibility is to look after their children.

D. men and women have to live separately.

A. a girl B. a boy C. the only child D. the eldest son

A. doing some washing – up B. washing up and taking out the garbage

C. taking after the two brothers D. taking out the garbage

A. mischievous B. active C. obedient D. obedient and studious

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word for each or the blanks from 30 to 40.

Asked about life in the future, many people have given different answers to this. Some are pessimistic while others are optimistic.

30. A. much worse B. much better C. much bad D. much good

31. A. economical B. economic C. economically D. economist

32. A. will threaten B. were threatened C. will be threatened D. are threatened

33. A. Additionally B. On contrast C. Opposite D. On the contrary

34. A. fattier B. more healthful C. healthier D. faster

35. A. looked for B. looked up C. looked after D. looked at

36. A. yet B. no longer C. still D. already

37. A. most of B. lot of C. many of D. several of

38. A. extremely B. completely C. quite D. not

39. A. In addition B. Moreover C. So D. However

40. A. bettering B. worsening C. increasing D. profiting

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

41. The last time I saw him was five years ago.

A. I have seen him for five years.

B. I haven’t seen him for five years.

C. I have seen him the last time for five years.

D. It is five years since I see him.

42. “How long have you been studying English, Lan?” asked Tom.

A. Tom asked Lan how long had she been studying English.

B. Tom asked Lan how long she has been studying English.

C. Tom asked Lan how long she had been studying English.

D. Tom asked Lan how long has she been studying English.

43. They are painting the building now.

A. They have the building painted now.

B. The building is painting now.

C. Now the building is painted.

D. The building is being painted now.

44. I want to give you a lift but I don’t have a car.

A. If I had a car, I would give you a lift.

B. If I had a car, I would want to give you a lift.

C. If I wanted you a lift I must have a car.

D. I will give you a lift if! Have a car.

45. He worked very hard but he didn’t pass the exam.

A. He didn’t pass the exam despite he worked very hard.

B. He didn’t pass the exam although he worked very hard.

C. Because of working very hard, he didn’t pass the exam.

D. He didn’t pass the exam in spite of he worked very hard.

Bộ 15 Đề Thi Tiếng Anh Lớp 12 Học Kì 1 2022 Phần 1(Kèm Đáp Án) / 2023

Trước khi bắt tay vào luyện đề, để quá trình ôn luyện được hiệu quả nhất các em học sinh cần hệ thống lại nội dung kiến thức lý thuyết trọng tâm trong chương trình học tong SGK Tiếng Anh 12, đặc biệt là các cấu trúc ngữ pháp, công thức câu, chú ý thầy cô đã nhắc nhở trước đó để kết quả đạt như mong muốn.

1. Bộ 15 đề thi học kì 1 Tiếng anh 12 2020 phần 1 có đáp án

Đề số 1:

ĐỀ 1

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

1. A. any B. daddy C. cat D. chat

2. A. talked B. passed C. called D. washed

3. A. come B. something C. comb D. grow

Choose the word that has the stress differently from that of the other words.

4. A. company B. official C. Australia D. encounter

5. A. knowledge B. bracket C. although D. neighbor

6. A. hopelessness B. athletics C. resident D. tolerance

Choose the best answer to complete the blank in each of the following sentences.

A. has been painted B. was painted C. painted D. has painted

A. will/do / are B. would/do / were C. can/do/was D. shall/do / are

A. would see B. will see C. am going to see D. see

A. ate B. eat C. eaten D. eating

A. had lost B. lost C. has lost D. lose

A. at B. of C. about D. in

A. of B. for C. with D. to

A. society B. socialize C. social D. socializing

A. communication B. communicate C. communicant D. communicative

A. responsibly B. responsible C. responsibility D. responsive

A. disappointment B. disappointedly C. disappointed D. disappoint

A. What a lovely toy! Thanks. B. Have a nice day!

C. The same to you! D. What a pity!

A. It’s nice B. You’re welcome C. Not at all D. Thanks, Peter

A. check B. examination C. interview D. test

A. to B. so that C. because D. so

22. When being interviewed, you should concentrate on what the interviewer is saying or asking you.

A. be related to B. express interest in C. be interested in D. pay attention to

A. he was going / following day C. I was going / day after

B. I’m going / day after D. he’s going / following day

A. of giving him C. for giving him

B. it had been nice of her to give him D. that she had been nice to give him

25. Shakespeare wrote ” Romeo and Juliet” in 1605.

A. ” Romeo and Juliet” were written by Shakespeare in1605

B. ” Romeo and Juliet” was written by Shakespeare in 1605.

C. ” Romeo and Juliet” was written in 1605 by Shakespeare.

D. ” Romeo and Juliet” were written in 1605 by Shakespeare

A. have been totally destroyed C. have totally been destroyed

B. has been totally destroyed D. has totally been destroyed

A. work / will pass B. don’t work / will pass

C. don’t work / won’t pass D. work / won’t pass

28. My sister is often sick because she doesn’t do physical exercise.

A. If my sister does physical exercise, she won’t often be sick.

B. If my sister isn’t physical exercise, she does sick.

C. If my sister did physical exercise, she wouldn’t often be sick.

D. If my sister wasn’t physical exercise, she would do sick.

A. whose B. that C. where D. which

A. whose B. whom C. whom D. that

31. In spite of his poorness, he is honest.

A. Although he is poor, he is honest. C. Despite he is poor, he is honest.

B. Although he is poor, but he is honest. D. In spite of he is poor, he is honest.

A. though B. because C. because of D. in spite of

A. ф / in B. a / ф C. ф /on D. the/ф

A. a / a / a B. the / the / the C. ф / ф / ф D. the / the / ф

35. The man who is speaking to John is my brother.

A. The man spoke to John is my brother.

C. The man spoken to John is my brother.

B. The man is speaking to John is my brother.

D. The man speaking to John is my brother.

A. written B. writing C. which written D. that wrote

Choose the underlined part that needs correction.

37. I often listen music when I have free time.

A B C D

38. We spent a week to preparing for our concert.

A B C D

39. The phone rung while I was washing the dishes.

A B C D

40. The more I live with him, the most I love him.

A B C D

Read the passage below and choose the best answer ( A, B, C or D ) to each question. The habits of those who constantly play video games are very important to people working in video-game industry. If video games are going to one of the most attractive features of future interactive systems, it is essential for producers to know what types of games to make, how best to present such games on interactive video, and how to ensure that such games maintain their fascination for people. Above all, it is vital to build up detailed profiles of people who are addicted to video games. Until recently, the chief market for video games has been boys aged eight to fifteen. The fascination for interactive video games is seen in its purest form in this group. Video games appeal to some deep instinct in boys who find it impossible to tear themselves from them. Schoolwork is ignored, health is damaged and even eating habits are affected. Girls of the same age, however, are entirely different, demonstrating far greater freedom from the hold of video games. Quite simply, they can take video games in their strike, being able to play them when they want and then leave them alone.

A. finding the best ways of continuing to attract people

B. developing computer techniques in making such games

C. learning about drug to which people are addicted

D. designing ways

A. young adult women

B. boys from eight to fifteen years old

C. girls between eight and fifteen

D. supermarket assistants

A. Adult men and women

B. Boys and girls from eight to fifteen

C. Girls and boys above eight

D. Girls and boys below eight

A. separate boys from girls

B. make people relaxing

C. destroy people’s instincts

D. make people physically ill.

A. more intelligent than boys

B. more addicted to video games

C. more concentrated on video games

D. less affected by video games

Choose the word or phrase ( A, B, C or D ) that best fits the blank space in the following passage.

46. A. makes B. make C. to make D. making

47. A. understanding B. understand C. be understood D. be understandable

48. A. to stand B. stand C. stands D. standing

49. A. is B. will be C. would be D. was

50. A. made B. makes C. make D. will make

Đề số 2:

…………………

2. File tải miễn phí Trọn Bộ 15 đề thi Tiếng anh học kì 1 Lớp 12 2020 Phần 1 :

Chúc các em ôn luyện hiệu quả!