Top 10 # Xem Nhiều Nhất Đề Thi Phỏng Vấn Viên Chức Kế Toán Bệnh Viện Mới Nhất 2/2023 # Top Like | Maubvietnam.com

Bộ Câu Hỏi Ôn Thi Viên Chức Kế Toán Bệnh Viện

Bộ câu hỏi ôn thi viên chức kế toán bệnh viện – có đáp án. CÂU HỎI KIỂM TRA, SÁT HẠCH KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH, Tuyển dụng vị trí: Làm công tác kế toán,(Trình độ trung cấp, cao đẳng và Đại học)

CÂU HỎI KIỂM TRA, SÁT HẠCH KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

Câu hỏi số 01: Anh (chị) hãy trình bày các tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định? Phân loại tài sản cố định theo nguồn hình thành tài sản theo Thông tư 162/2014/TT-BTC?

Câu hỏi số 02: Anh (chị) hãy nêu nội dung các khoản chi không thường xuyên đối với đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động và đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP?

Câu hỏi số 03: Tài khoản 461 dùng để làm gì? Các đơn vị hành chính sự nghiệp không sử dụng tài khoản này trong trường hợp nào?

Câu hỏi số 04: Anh (chị) hãy cho biết nguyên giá của tài sản cố định hữu hình hình thành từ mua sắm và đầu tư xây dựng được xác định như thế nào theo Thông tư 162/2014/TT-BTC?

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh?

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh?

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh?

Yêu cầu định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Yêu cầu:Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh?

Chi tiền mặt nộp vào NS tại KBNN 18.000.000, chưa nhận được giấy báo. Sau đó đã nhận được giấy báo của KBNN

Chi tiền mặt để mua 01 TSCĐ HH dùng cho hoạt động HCSN có giá mua là 10.000.000, thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển 200.000

Chi tiền mặt trả tiền sũa chữa nhỏ TSCĐ dùng cho hoạt động HCSN là 80.000

Yêu cầu:Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh?

Nhập kho vật liệu và CCDC dùng cho hoạt động HCSN, đã trả bằng tiền mặt:

-Vật liệu có giá mua 5.000.000, thuế GTGT 10%

-CCDC có giá mua 1.000.000, thuế GTGT 10%

-Tiền vận chuyển số vật liệu và CCDC này là 220.000 đã bao gồm thuế GTGT 10%

Chi tiền mặt trả lương cho CNV 3.000.000

Dùng tiền gửi kho bạc để thanh tóan tiền dịch vụ cho hoạt động sự nghiệp là 2.200.000 (đã bao gồm thuế GTGT 10%)

Chuyển tiền gửi kho bạc để cấp kinh phí cho cấp dưới 3.000.000

Yêu cầu:Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh?

Câu hỏi số 43: Tại một đơn vị sự nghiệp T, nguồn kinh phí hoạt động TX được sử dụng quý II/N: 3.200.000.000đ. Tổng hợp chi hoạt động thường xuyên tháng 4,5/N: 2.500.000.000đ. Chi hoạt động thường xuyên tháng 6/N được tập hợp như sau:

Tiền lương phải trả cán bộ công nhân viên 100.000.000đ

Chi phí sửa chữa thường xuyên TSCĐ đã hoàn thành 31.000.000đ

Chênh lệch thu chi hoạt động thường xuyên quý II/N X đồng, đơn vị T tiến hành tính và chi trả tiền mặt tăng thêm cho cán bộ nhân viên 25%, trích quỹ hỗ trợ phát triển sự nghiệp 15%, quỹ khen thưởng 25%.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh?

Câu hỏi số 44: Anh (chị) hãy cho biết kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên, đơn vị được sử dụng theo trình tự như thế nào đối với đơn vị sự nghiệp công do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP?

Câu hỏi số 48: Anh (chị) hãy trình bày kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 333 – Các khoản phải nộp nhà nước?

Câu hỏi số 50: Tổng quỹ lương phải trả trong kỳ số tiền là: 65.000.000đ

(Trong đó phụ cấp chức vụ: 3.000.000; phụ cấp khu vực: 8.000.000đ; phụ cấp thâm niên vượt khung: 2.000.000đ; phụ cấp ưu đãi ngành: 10.000.000đ; lương chính: 42.000.000đ). Hãy tính toán và định khoản tiền lương thực lĩnh và thu qua bảng lương, các khoản đóng góp, BHXH 8%; BHYT 1,5%; BHTN 1%. Biết rằng mức thu các khoản đóng góp = ( lương chính + phụ cấp chức vụ+ phụ cấp thâm niên vượt khung), đơn vị trả lương và bảo hiểm trực tiếp bằng chuyển khoản kho bạc.

Kế Toán Hcsn : Kế Toán Thanh Toán Với Viên Chức Và Các Đối Tượng Khác

Chi về quỹ tiền lương cho CBCNV, học bổng cho học sinh, sinh viên, phụ cấp cho hạ sĩ quan chiến sĩ, lương hưu cho cán bộ nghỉ hưu… trong các đơn vị HCSN là khoản chi thường xuyên cơ bản.Vậy hạch toán các nghiệp đó như thế nào.Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn

Ngoài chế độ tiền lương, công chức còn được hưởng chế độ BHXH theo quy định và các khoản chi trả trực tiếp khác.

1. Chứng từ kế toán thanh toán

Bảng chấm công (Mẫu C01a-HD): Dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, nghỉ hưởng BHXH của công nhân viên và là căn cứ để tính trả lương, BHXH trả thay lương cho CNV trong cơ quan.

Bảng thanh toán tiền lương là chứng từ làm căn cứ để thanh toán tiền lương, phụ cấp chi CNV, đồng thời kiểm tra việc thanh toán tiền lương cho CNV trong cơ quan.

Bảng thanh toán học bổng ( sinh hoạt phí ): Dùng làm căn cứ để thanh toán học bổng (sinh hoạt phí) cho học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng học bổng và ghi sổ kế toán.

Giấy báo làm việc ngoài giờ: Là chứng từ xác nhận hồ sơ giờ công, đơn giá và số tiền làm thêm được hưởng và là cơ sở để tính trả lương cho người lao động.

Phiếu này có thể lập cho cá nhân theo công việc của đợt công tác hoặc có thể lập cả tổ.

Phiếu này do người báo làm thêm giờ lập và chuyển cho người có trách nhiệm kiểm tra và ký duyệt chấp nhận số giờ làm thêm và đồng ý thanh toán.Sau khi có đầy đủ chữ ký phiếu báo làm thêm giờ được chuyển đến Kừ toán lao động tiền lương để làm cơ sở tính lương.

Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm ngoài giờ: Là bản ký kết giữa người giao khoán và người nhận khoán Vũ khối lượng công việc, nội dung công việc, thời gian làm việc, trách nhiệm, quyền lợi của mỗi bên khi thực hiện công việc đã. Đồng thời là cơ sở thanh toán chi phí cho người nhận khoán.

Hợp đồng giao khoán phải có đẩy đủ chữ ký, họ tên của đại diện bên nhận khoán.

2. Tài khoản sử dụng

Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán với công chức, trong đơn vị HCSN về tiền lương và các khoản phải trả khác. Kết cấu và nội dung ghi chép của tài khoản 334 như sau:

– Tiền lương, tiền côngvà các khoản phải trả khác đã trả cho công chức, viên chức và người lao động của đơn vị.

– Các khoản đã khấu trừ vào tiền lương, tiền công của công chức, viên chức và người lao động

Tiền lương, tiền công và các khoản khác phải trả cho công chức, viên chức và người lao động

Số dư bên Có: Các khoản còn phải trả công chức, viên chức và người lao động

B/ TK 335:Phải trả các đối tượng khác

Phản ánh tình hình thanh toán với các đối tượng khác trong đơn vị ngoài số tiền viên chức nhà nước về các khoản như: Học bổng, sinh hoạt phí trả cho sinh viên, học sinh, tiền trợ cấp thanh toán với các đối tượng hưởng chính sách chế độ.

Kết cấu và nội dung ghi chép của tài khoản 335 như sau:

– Các khoản học bổng, sinh hoạt phi, và các khoản khác đã trả cho các đối tượng khác của đơn vị.

– Các khoản đã khấu trừ vào sinh hoạt phí, học bổng của các đối tượng khác.

– Số sinh hoạt phí, học bổng và các khoản khác phải trả cho các đối tượng khác.

– Kết chuyển số đã chi trả trợ cấp cho người có công theo chế độ tính vào chi hoạt động

Số dư bên Có: Các khoản còn phải trả cho các đối tượng khác trong đơn vị

3. Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu

1. Tính tiền lương, học bổng, sinh hoạt phí phải trả cho cán bộ, viên chức, học sinh và các đối tượng khác phát sinh trong kỳ ghi:

Nợ TK 635 : Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước

Nợ TK 631: Chi hoạt động SXKD

Nợ TK 661: chi hạt động

Nợ TK 662: Chi dự án

Có TK 334: Phải trả viên chức.

Có TK 335- Phải trả các đối tượng khác

2. Thanh toán tiền lương, tiền thưởng, học bổng, sinh hoạt phí cho cán bộ, viên chức, ghi.

Nợ TK 334: Phải trả viên chức

Nợ TK 335- Phải trả các đối tượng khác

Có TK 111: Tiền mặt (trả tại đơn vị)

Có TK 112: Tiền gửi ngân hàng, kho bạc (kho bạc chi trả trực tiếp)

3. Các khoản tiền tạm ứng, bồi thường được khấu trừ vào lương, sinh hoạt phí, học bổng, ghi:

Nợ TK 334: Phải trả viên chức.

Nợ TK 335- Phải trả các đối tượng khác

Có TK 312: Tạm ứng

Có TK 311 (3118): Các khoản phải thu

4. Khi có quyết định trích quỹ cơ quan để thưởng cho viên chức và đối tượng khác, ghi

+ Phản ánh số trích quỹ để thưởng

Nợ TK 431: Quỹ cơ quan

Có TK334: Phải trả viên chức

Có TK 335- Phải trả các đối tượng khác

+ Khi chi thưởng cho viên chức và đối tượng khác, ghi:

Nợ TK 334: Phải trả viên chức

Nợ TK 335- Phải trả các đối tượng khác

Có TK 111: Tiền mặt

Có TK 531 : Sản phẩm, hàng(nếu được trả bằng hiện vật)

5.Số BHXH, BHYT viên chức phải nộp, tính trừ vào lượng, ghi:

Nợ TK 334: Phải trả viên chức

Có TK 332 (3321, 3322) Các khoản phải nộp theo lương

6.Số BHXH phải trả cho viên chức tại đơn vị theo chế độ quy định, ghi:

Nợ TK 332 (3321): Các khoản phải nộp theo lương

Có TK 334: Phải trả viên chức

7. Đối với các đơn vị chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách:

+ Khi chi trả, ghi

Nợ TK 334: Phải trả viên chức

Có TK 111: Tiền mặt

Cuối kỳ, sau khi chi trả xong kết chuyển số chi thực tế vào chi phí hoạt động, ghi:

Nợ TK 661: Chi hoạt động

Có TK 334: Phải trả viên chức

Email: tvketoan68@gmail.com

Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng Hà Nội Chuyên Khoa

Bệnh viện phục hồi chức năng Hà Nội sử dụng những phương pháp trị liệu hiệu quả, hỗ trợ người bệnh lấy lại các chức năng suy giảm.

Hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhiều trung tâm, bệnh viện phục hồi chức năng nhưng không phải ở đâu cũng có chất lượng điều trị tốt. Bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một số đơn vị bệnh viện phục hồi chức năng Hà Nội uy tín, hiệu quả giúp chấm dứt những cơn đau cơ, khớp giúp người bệnh sớm quay trở lại cuộc sống bình thường.

Chuyên ngành điều trị phục hồi chức năng đang là xu thế phát triển của ngành y học trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Sỡ dĩ như vậy là bởi những hiệu quả tích cực mà phương pháp điều trị này mang lại, phục hồi chức năng được các chuyên gia đánh giá cao trong nền y học hiện đại.

Hiện nay, tại nước ta mỗi năm có hàng ngàn người mắc những căn bệnh khác nhau và cần phải sử dụng phương pháp phục hồi chức năng để điều trị.

Hà Nội là thủ đô của đất nước, trung tâm tập trung nhiều đơn vị y tế lớn ở mọi lĩnh vực, chuyên ngành. Trong đó các bệnh viện phục hồi chức năng Hà Nội cũng có chất lượng điều trị rất tốt, đi đầu trong cả nước.

Một số đơn vị phục hồi chức năng nổi bật, được đánh giá cao có thể kể đến như: bệnh viện phục hồi chức năng 35 Lê Văn Thiêm, khoa phục hồi chức năng bệnh viện nhi trung ương, khoa phục hồi chức năng bệnh viện 108,… Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về các đơn vị điều trị này.

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội 35 Lê Văn Thiêm

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội 35 Lê Văn Thiêm được thành lập từ năm 1991 với tiền thân là trung tâm điều dưỡng có nhiệm vụ chính là tiếp nhận, điều trị và nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, trẻ em nhiễm chất độc màu da cam,…

Là đơn vị đi đầu trong việc khám, chữa bệnh trong lĩnh vực phục hồi chức năng trên cả nước nói chung và tại Hà Nội nói riêng, bệnh viện hoạt động với quy mô ban đầu là 200 giường bệnh.

Đặc biệt, bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội 35 Lê Văn Thiêm là đơn vị đầu tiên trên toàn quốc áp dụng phương thức điều trị toàn diện bao gồm: hoạt động trị liệu, trị liệu ngôn ngữ, vận động trị liệu, điện trị liệu,…

Khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Nhi Trung ương

Khoa Phục hồi chức năng trực thuộc bệnh viện Nhi Trung ương chính thức được thành lập từ năm 1981 với đội ngũ nhân sự ban đầu chỉ bao gồm 2 bác sĩ, 6 kỹ thuật chuyên viên và 1 hộ lý.

Trải qua nhiều năm phát triển, khoa phục hồi chức năng không chỉ tổ chức hoạt động trong khuôn khổ viện nhi trung ương mà còn liên kết, kết hợp với nhiều đơn vị bệnh viện phục hồi chức năng Hà Nội khác.

Khoa tiếp nhận điều trị phục hồi chức năng, vật lý trị liệu cho các trẻ em tàn tật, chất độc màu da cam và trẻ mắc các bệnh lý khác cần đến phương thức trị liệu này.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, khoa đã đạt được nhiều thành tích đáng nói như lần đầu tổ chức phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng do WHO tổ chức vào năm 1987, triển khai hợp tác, liên kết với nhiều đơn vị, chuyên gia y tế nước ngoài và đưa ra các chương trình cải thiện, can thiệp đến một số khuyết tật ở trẻ như cong vẹo cột sống, hở hàm ếch, trẻ khuyết tật vận động,…

Khoa Phục hồi chức năng trực thuộc viện 108 là một đơn vị được đánh giá cao về hiệu quả điều trị bởi những đầu tư mạnh tay các thiết bị máy móc hiện đại, tiên tiến, hỗ trợ phục hồi tối đa cho những người bệnh gặp phải rối loạn vận động do hệ thần kinh hoặc chấn thương.

Từ năm 2010, đây là đơn vị đầu tiên áp dụng hệ thống trang thiết bị tập luyện HUR từ Phần Lan, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Cùng với đó, đội ngũ y bác sĩ tại khoa phục hồi chức năng viện 108 đều là những chuyên gia đầu ngành với kỹ thuật, chuyên môn cao, kinh nghiệm lâu năm và y đức tốt.

Kết hợp điều trị cùng những trang thiết bị công nghệ hiện đại nhất trên cả nước, đây là đơn vị trị liệu phục hồi chức năng có chất lượng cao bậc nhất hiện nay.

Sau khi nhận chẩn đoán đang gặp phải các vấn đề của não bộ, bệnh nhân sẽ được chỉ định điều trị bằng nhiều biện pháp khác nhau như: Dùng thuốc, châm cứu, tập vật lý trị liệu,… Theo các chuyên gia, để đẩy nhanh tốc độ phục hồi chức năng của não bộ, bên cạnh việc áp dụng những biện pháp trị liệu kể trên thì cũng cần bổ sung các chất dinh dưỡng cho não bộ để não bộ phục hồi từ sâu bên trong. Do đó, sử dụng sản phẩm bổ não đồng thời với tập phục hồi chức năng sẽ giúp cải thiện các vấn đề của não bộ nhanh chóng hơn.

Đẩy nhanh quá trình cải thiện các di chứng não nhờ sử dụng Kinh Vương Não Bộ

Nếu như chỉ tập vật lý trị liệu không thì chưa đủ, tác dụng chậm. Dùng thuốc tây có thể cứu mạng người bệnh nhưng lại không giải quyết được 3 vấn đề: Cung cấp dinh dưỡng, năng lượng cho não; Tăng cường liên kết, chất dẫn truyền các tế bào não; Tăng cường lưu thông máu lên não. Do đó, hiệu quả cải thiện di chứng não bộ không được như mong muốn.

Để hỗ trợ phục hồi di chứng não, từ xa xưa, các thảo dược quý như thạch tùng răng, đinh lăng, thiên ma,… đã được sử dụng trong nhiều bài thuốc của y học cổ truyền. Hiện nay, y học hiện đại cũng có nhiều nghiên cứu chứng minh tác dụng ưu việt của những dược liệu này. Năm 2019, các chuyên gia đã nghiên cứu, sử dụng những vị thuốc gồm: thạch tùng răng, đinh lăng, thiên ma, kết hợp với cao natto, L-Carnitine, sulbutiamine, boron… và bào chế theo công nghệ hiện đại tạo thành thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Kết hợp giữa tập luyện vật lý trị liệu và sử dụng sản phẩm bổ não có nguồn gốc từ thiên nhiên như Kinh Vương Não Bộ giúp rút ngắn thời gian trị liệu, hỗ trợ bệnh nhân nhanh chóng phục hồi các di chứng não hiệ u quả là do sản phẩm tác động trên 3 cơ chế, khắc phục các vấn đề tồn tại của các phương pháp hiện nay. Cụ thể:

Bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết, giúp não bộ phục hồi sau tổn thương:

Kinh Vương Não Bộ chứa đinh lăng giúp bồi bổ khí huyết, tăng cường sinh lực, hoạt hóa nhẹ vỏ não, cải thiện chức năng tiếp nhận thông tin của hệ thần kinh và triệu chứng chậm giao tiếp, phản xạ . Thành phần L-Carnitine là chất dinh dưỡng tự nhiên đóng vai trò thiết yếu trong chuyển hóa năng lượng cơ thể, giúp tăng cường năng lượng tế bào, cải thiện chức năng não bộ. Hơn nữa, sulbutiamine còn là dẫn xuất tổng hợp của thiamine (vitamin B1) giúp tăng cường dinh dưỡng, kích thích hoạt động của não bộ, hỗ trợ bảo vệ tế bào não. Từ đó, giảm thiểu những dấu hiệu rối loạn tâm thần và giúp hồi phục lại các phản xạ của cơ thể như đại – tiểu tiện, méo miệng,…

Tăng cường liên kết, dẫn truyền giữa các tế bào não:

Thạch tùng răng với thành phần huperzine A có tác dụng tăng cường chất dẫn truyền thần kinh, cải thiện khả năng ghi nhớ và nhận thức, đặc biệt giúp hình thành kết nối mới giữa các tế bào não bị tổn thương với tế bào lành. Bên cạnh đó, boron giúp cải thiện chức năng não bộ, tăng khả năng phối hợp giữa các giác quan như mắt và tai. Không chỉ vậy, sự có mặt của sulbutiamine còn tham gia điều hòa dẫn truyền xung động thần kinh, kích thích hoạt động của não bộ, hỗ trợ bảo vệ tế bào não. Ngoài ra, hoạt chất gastrodin glucoside phenolic là thành phần chính được chiết xuất từ thân rễ của thiên ma, giúp bảo vệ tế bào thần kinh nhờ làm chậm sự suy thoái do lão hóa, loại bỏ gốc tự do và ngăn ngừa nhiễm độc thần kinh. Nhờ đó, khả năng ghi nhớ, nhận thức được tăng cường, chức năng vận động, phối hợp giữa các cơ quan trong cơ thể cũng được cải thiện rõ rệt.

Phá tan các cục máu đông, tăng cường tuần hoàn máu lên não:

Thành phần cao natto chứa nattokinase có thể làm tan cục máu đông – tác nhân gây tai biến mạch máu não nhẹ theo 2 con đường: Một là trực tiếp tiêu hủy sợi fibrin (sợi tơ huyết hình thành nên cục máu đông), hai là kích thích một loạt các yếu tố khác trong máu tiêu hủy fibrin. Từ đó, tăng tuần hoàn máu đến não . Bên cạnh đó, thành phần đinh lăng giúp bồi bổ khí huyết, tăng cường tuần hoàn trong cơ thể, hoạt hóa nhẹ vỏ não, cải thiện chức năng tiếp nhận thông tin của hệ thần kinh. Ngoài ra, L-Carnitine giúp tăng cường tuần hoàn não, lưu thông máu trong cơ thể. Lúc này, các tế bào sẽ được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng nên tăng khả năng hồi phục, giảm thiểu các triệu chứng méo miệng, khó nói,… và tăng cường khả năng điều khiển các cơ quan khác trong cơ thể.

Với sự kết hợp của các thành phần tác động vào 3 cơ chế nêu trên nên Kinh Vương Não Bộ là phương pháp mới, toàn diện giúp tăng cường chức năng não bộ , qua đó giúp phục hồi các di chứng não như: Đau đầu, suy giảm trí nhớ, sa sút trí tuệ, rối loạn tâm thần, suy giảm nhận thức, liệt vận động, méo miệng, mắt mờ, đại – tiểu tiện không tự chủ … mà không gây tác dụng phụ.

*Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Đào Tạo Ngạch Kế Toán Viên Và Kế Toán Viên Chính

ĐỐI TƯỢNG HỌC NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN: (mã số 06.31)

Công chức ngạch kế toán viên và tương đương, hưởng lương ngạch kế toán; công chức giữ ngạch kế toán viên trung cấp và tương đương, kế toán viên cao đẳng và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên kế toán viên theo quy định của pháp luật; các đối tượng khác có nhu cầu.

Thông tin Khóa học ngạch kế toán viên và kế toán viên chính

Home

Chứng chỉ hành nghề

Khóa học ngạch kế toán viên và kế toán viên chính

Học phí:

5.000.000

Thời lượng học:

Ca học:

Sáng, chiều, tối các ngày trong tuần

Đơn vị cấp bằng, chứng chỉ:

Địa điểm học:

Hà Nội  TPHCM  

Số 451 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Số 195 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, TPHCM

Khóa học ngạch kế toán viên và kế toán viên chính đã có

8

học viên đăng ký trong 10 ngày qua, bạn hãy là người tiếp theo

ĐỐI TƯỢNG HỌC NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH: (mã số 06.30)

Công chức giữ ngạch kế toán viên chính và tương đương; công chức giữ ngạch kế toán viên và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên kế toán viên chính theo quy định của pháp luật; các đối tượng khác có nhu cầu.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN VÀ KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH:

Thực hiện theo chương trình do Bộ Tài Chính ban hành theo Quyết định số 1578/QĐ-BTC ngày 03/7/2013 và Quyết định số 1579/QĐ-BTC ngày 03/7/2013

Khóa học kế toán viên hành chính sự nghiệp – Chứng chỉ học viện tài chính

Kế toán viên là gì

Kế toán viên chính là gì

VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ:

Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng chuyên môn theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ. (chứng chỉ này là điều kiện bắt buộc để thi công chức, viên chức, nâng ngạch)

Đăng ký học tại form cuối chân trang