Top #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất Đề Thi Môn Toán Kì 2 Lớp 3 Năm 2020 Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top Like | Maubvietnam.com

3 Đề Thi Học Kì Ii Môn Toán Lớp 3 Năm 2022

Tài Liệu Ôn Luyện Thi Starters

Cấu Trúc Đề Thi Thi English Cambridge Yle

Tải Miễn Phí Bộ Sách Luyện Thi Cambridge Starters

Bộ Đề Thi Kiểm Tra Học Kì 2 Cuối Năm Môn Tiếng Việt Lớp 3

Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 2 Môn: Tiếng Việt

3 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 dành cho học sinh khối lớp 3 ôn tập chuẩn bị tốt cho kì thi cuối năm (HK2) 2022-2021.

Đề ôn tập môn Toán lớp 3 học kì II năm học 2022-2021.

Đề thi HK2 Toán lớp 3 số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1. Hình chữ nhật có chiều dài là 7cm, chiều rộng 4cm thì chu vi của hình chữ nhật là:

A. 11cm B. 22cm C. 28cm D. 22cm2

Câu 2. 13m5dm =………dm

A. 1305dm B. 135dm C. 1350dm D. 1035dm

Câu 3. May 2 bộ quần áo hết 8 mét vải. Hỏi có 16 mét vải thì may được bao nhiêu bộ quần áo?

A. 2 bộ B. 3 bộ C. 4 bộ D. 6 bộ

Câu 4. Một hình tròn có bán kính bằng 5cm thì đường kính của nó bằng:

A. 5cm B. 10cm C. 8cm D. 15cm

Câu 5. Kết quả của phép tính 3 x 1402 là:

A. 4035 B. 4206 C. 4006 D. 4208

Câu 6. Tính cạnh của hình vuông có chu vi là 1024m

A. 1006m B. 1003m C. 2048m D. 256m

PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Tìm y biết:

a, y x 2 + 7 = 98125

b) y : 9 = 310

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Câu 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 23567 + 33690 b) 84967 – 2356

c) 1041 x 8 d) 24728 :2

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Câu 3. (2,5 điểm) Nhà Hùng thu hoạch được 954kg nhãn, đã bán đi 1/3 số nhãn đó. Hỏi nhà Hùng còn lại bao nhiêu ki – lô – gam nhãn?

Câu 4. (0,5 điểm) Tính nhanh:

(140 – 20 x 7) : (45 + 12 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10).

Đề thi HK2 Toán lớp 3 số 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số liền trước của số 42850 là:

A. 42851 B. 42840 C. 42849 D. 42860

Câu 2. Số liền sau của số 56939 là:

A. 95600 B. 95060 C. 96006 D. 90506

Câu 5. Có 24 viên thuốc chứa đều vào 3 vỉ. Hỏi 4 vỉ thuốc có bao nhiêu viên?

A. 32 viên B. 23 viên C. 20 viên D. 40 viên

Câu 6. Chữ số 3 trong số 93809 chỉ

A. 3 đơn vị B. 3 chục C. 3 trăm D. 3 nghìn

Câu 7. Điền số thích hợp vào chỗ chấm của 2m7cm =….cm

A. 27 B. 207 C. 270 D. 2007

Câu 8. Diện tích của hình chữ nhật có chiều dài 9cm, chiều rộng 8cm là:

A. 72cm2 B. 80cm2 C. 64cm2 D. 81cm2

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ trống:

a) 14 x 3 : 7 = 6

b) 175 : (20 + 30) = 120

c) 1 giờ 25 phút = 75 phút

d) 1 giờ 25 phút = 85 phút

Câu 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 34864 + 32790 b) 97870 – 34912 c) 10863 x 4 d) 7812 : 2

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Câu 3. (1 điểm) Tìm x biết

a) 23461 – X x 2 = 909

b) X : 3 = 12098

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Câu 4. (2 điểm) Một hình chữ nhật có chiều rộng là 9dm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng.

Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Đề thi HK2 Toán lớp 3 số 3

PHẦN I: Trắc nghiệm

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Số gồm 5 chục nghìn, 2 nghìn, 6 trăm, 4 chục, 9 đơn vị được viết là:

A. 52649 B. 25649 C. 62549 D. 42659

Câu 2. Kết quả của phép chia 24854 : 2 là:

A. 21427 B. 12427 C. 12327 D. 13427

Câu 3. Giá trị của biểu thức (4536 + 73845) : 9 là:

A. 9709 B. 12741 C. 8709 D. 8719

Câu 4. 3km 6m =………………….m

A. 306 B. 3600 C. 3006 D. 360

Câu 5. Từ 7 giờ kém 5 phút đến 7 giờ đúng là:

A. 20 phút B. 10 phút C. 15 phút D. 5 phút

Câu 6. Cho x : 8 = 4653. Giá trị của x là:

A. 37224 B. 27224 C. 47224 D. 36224

Câu 7. Một hình chữ nhật có chiều dài là 8dm, chiều rộng là 4cm. Diện tích của hình chữ nhật đó là:

A. 32 cm B. 32 cm2 C. 320 cm D. 320 cm2

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

Câu 9: Tìm X

X x 7 = 28406 1248 + X = 39654 X : 9 = 1016

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Câu 10: Có 7 thùng dầu như nhau đựng tất cả 63 lít dầu. Hỏi có 774 lít dầu thì cần bao nhiêu thùng như thế để chứa hết?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Câu 11: Tìm hiệu của số bé nhất có năm chữ số với số lẻ lớn nhất có hai chữ số?

…………………………………………………………………………………………………………

Cấu Trúc Đề Thi Jlpt 2022 Trình Độ N1 Tiếng Nhật

Danh Sách Số Báo Danh Và Phòng Thi Jlpt 7/2018 Hà Nội ” Kỳ Thi Jlpt

Tự Luyện Thi Jlpt N2 (P1): Cấu Trúc Đề Thi

Đề Thi Thử Jlpt N2 Ngữ Pháp Và Đọc Hiểu (7)

Tổng Hợp Đề Thi Jlpt N2 Chính Thức Các Năm Từ 2010 (File Fdp + Đáp Án)

Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Môn Toán

Luyện Thi Toeic Level 2

Tổng Hợp Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Tiếng Anh 2022

Đề Thi Tuyển Sinh 10 Năm 2022 Của Bình Dương

Tổng Hợp Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Chuyên Tiếng Anh 2022

Đề Thi Tuyển Sinh Cao Đẳng Năm 2009 Môn Thi: Tiếng Anh; Khối: D

ĐỀ SỐ 1:

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

87; 88; 89; ……….; ……….; ………..; …………; 94; 95

82; 84; 86;………..;………..;…………;…………; 97; 98

Bài 2: Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

Bài 3: Tính nhẩm: (1 điểm)

a. 9 + 8 = ….. c. 2 + 9 =……

b. 14 – 6 = …. d. 17 – 8 =……

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (1 điểm)

a. 8 + 9 = 16 □

b. 5 + 7 = 12 □

Bài 5: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 57 + 26 b. 39 + 6 c. 81 – 35 d. 90 – 58

Bài 6: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm)

a. 8 dm + 10 dm = …….. dm

A. 18 dm B. 28 dm C. 38 dm

b. Tìm x biết: x + 10 = 10

A. x = 10 B. x = 0 C. x = 20

Bài 7: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm)

a. Có bao nhiêu hình chữ nhật?

A. 1 hình B. 2 hình C. 3 hình

b. Có bao nhiêu hình tam giác?

A. 2 hình B. 3 hình C. 4 hình

Bài 8: (2 điểm)

a. Nhà bạn Mai nuôi 44 con gà. Nhà bạn Hà nuôi ít hơn nhà bạn Mai 13 con gà. Hỏi nhà bạn Hà nuôi bao nhiêu con gà? (1 điểm)

b. Em hái được 20 bông hoa, chị hái được nhiều hơn em 5 bông hoa. Hỏi chị hái được mấy bông hoa? (1 điểm)

ĐỀ SỐ 2

Bài 1: Số ?

10, 20, 30,…….,……, 60, ……., 80,…….,100.

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ ….. của từng phép tính

a, 12 – 8 = 5 ……. c, 17 – 8 = 9 ………

b, 24 -6 = 18 ……. d, 36 + 24 = 50………

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

32 – 25 94 – 57 53 + 19 100 – 59

Bài 4: Tìm x:

a, x + 30 = 80 b, x -22 = 38

Bài 5:

a, Tổ em trồng được 17 cây. Tổ bạn trồng được 21 cây. Hỏi cả hai tổ trồng được bao nhiêu cây?

b, Quyển truyện có 85 trang. Tâm đã đọc 79 trang. Hỏi Tâm còn phải đọc mấy trang nữa thì hết quyển truyện?

Bài 6: Viết tiếp vào chỗ chấm

17 giờ hay…….giờ chiều 24 giờ hay ……..giờ đêm

– Ngày 19 – 5 là thứ ………

-Trong tháng 5 có…. ngàychủ nhật. Đó là những ngày ……………..

– Tuần này, thứ năm là ngày 17. Tuần trước, thứ năm là mgày … . Tuần sau, thứ năm là ngày….

– Em được nghỉ học thứ bảy và chủ nhật. Vậy em đi học tất cả ……. ngày.

Bài 8: Viết phép trừ có số bị trừ, số trừ và hiệu bằng nhau

Bài 9: Vẽ một đường thẳng và đặt tên cho đường thẳng đó.

Đề tham khảo số 3:

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh vào chữ cái ý trả lời đúng nhất trong mỗi câu sau:

Câu 1: Số tròn chục liền trước của 99 là:

A. 98 B. 100 C. 90 D. 80

Câu 2: Tuần này, thứ bảy là ngày 22 tháng 12 .Thứ bảy tuần trước là ngày nào? .

A. Ngày 14 tháng 12. B. Ngày 15 tháng 12

C. Ngày 16 th áng 12. D. Ngày 17 tháng 12

Câu 3: Số điền vào ô trống trong phép tính là:

A. 11 B. 23 C. 13 D. 33

Câu 4: Kết quả của phép tính 37kg – 18kg là:

A. 19 B. 18kg C. 19 kg D. 18

Câu 5: Hiệu của 24 và 12 là:

A. 36 B. 12 C. 33 D. 2

Câu 6: Viết số thích hợp vào ô trống:

A. 34 B. 44 C. 54 D. 64

II. Phần tự luận

Câu 7:

a. Đặt tính rồi tính:

58 + 17 46 + 49 100 – 54 75 – 38

b. Tính:

74 – 38 + 27 = …………………..

35 + 15 – 40 = …………………..

Câu 8: Tìm x:

a. 92 – x = 45

b. x + 28 = 54

c. x – 35 = 67 – 29

Câu 9: Điền số?

2 dm = …. cm 4 dm 5cm = ….. cm

70 cm = ….. dm 32 cm = …… dm ….. cm

Câu 10: Mẹ mua 24 kg gạo nếp, số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp 17 kg. Hỏi mẹ mua bao nhiêu ki- lô- gam gạo tẻ?

Câu 11: Hình vẽ bên.

– Có … hình tứ giác

– Có ….hình tam giác

Bản Mềm: Bộ Đề Thi Giữa Học Kì 2 Môn Toán Lớp 2

Thi Bằng Lái Xe Máy Tại Tphcm

Thi Bằng Lái Xe Tại Đài Loan Hướng Dẫn Chi Tiết Từ A Tới Z

Đề Thi Bằng Lái Xe Máy Có Đáp Án

Hướng Dẫn Thi Bằng Lái Xe Oto Đài Loan 2022

Giải Đề Thi Học Kì 2 Môn Toán Lớp 9 Quận 5 Năm Học 2022

Ufm Nổi Bật Tại Các Ngày Hội Tuyển Sinh

Giới Thiệu Về Chuyên Ngành “quản Trị Thương Hiệu”

Nguyên Lý Cơ Bản Trong Marketing

Kỳ Thi Đầu Tiên Của Khóa 24 Ở Văn Lang: Kiểm Tra Đầu Vào Tin Học Cơ Bản (Đợt 1)

Cấu Trúc Đề Thi Tiếng Anh A2 Khung Năng Lực Ngoại Ngữ 6 Bậc Việt Nam

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1: (1,5 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy vẽ đồ thị hàm số (P) và (d)

Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính

Bài 2: (2 điểm)

Giải phương trình

Không giải phương trình . Chứng tỏ phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt rồi tìm giá trị m để

Bài 3: (1 điểm)

Mẹ bạn Lan mua trái cây ở siêu thị gồm hai loại cam và nho. Biết rằng 1kg cam có giá 150 nghìn đồng, 1kg nho có giá 250 nghìn đồng. Mẹ bạn Lan mua 4kg cả hai loại trái cây hết tất cả 700 nghìn đồng. Hỏi mẹ bạn Lan đã mua bao nhiêu kg cam, bao nhiêu kg nho?

Bài 4: (1 điểm)

Cho tam giác ABC đều độ dài cạnh 4cm, các cung tròn DE, EF, FD thuộc ba đường tròn có bán kính 2cm và có tâm lần lượt là ba điểm C, A, B. Tính diện tích phần gạch chéo trên hình vẽ (kết quả là số đúng không làm tròn)

Bài 5: (1 điểm)

Khi một tàu vũ trụ được phóng lên Mặt Trăng, trước tiên nó bay vòng quanh Trái Đất. Sau đó đến một thời điểm thích hợp, động cơ bắt đầu hoạt động đưa con tàu bay theo quỹ đạo là một nhánh parabol lên Mặt Trăng (trong hệ tọa độ Oxy như hình vẽ, x và y tính hàng nghìn kilomet). Biết rằng y=3 khi x=10

Tìm hàm số bậc hai có đồ thị chứa nhánh parabol nói trên

Theo lịch trình để đến được Mặt Trăng, con tàu phải đi qua điểm (99;y) với điều kiện 292,5 < y < 295,5. Hỏi điều kiện có được thỏa mãn không?

Bài 6: (1 điểm)

Từ một tấm nhôm hình chữ nhật có kích thước 60cm x 200cm, người ta làm một thùng nước hình trụ có chiều cao bằng 60cm, bằng cách gò tấm nhôm ban đầu thành mặt xung quanh của thùng, đáy và nắp làm bằng tấm nhôm khác (giả sử các mối nối có kích thước không đáng kể). Tính bán kính hình tròn đáy (kết quả là số đúng không làm tròn) và thể tích của thùng (làm tròn đến hàng đơn vị)

Bài 7: (3 điểm)

Cho tam giác ABC đều nội tiếp đường (O). D là một điểm thuộc cung nhỏ AC sao cho . Tiếp tuyến của (O) tại B cắt đường thẳng DA tại M, đường thẳng BA cắt đường thẳng CD tại N

Chứng minh góc ADN bằng góc ABC suy ra số đo góc ADN

Chứng minh góc ABM = 600 và tứ giác BMND nội tiếp

Gọi E là giao điểm của BD và AC, cho DA + DC = DB. Chứng minh

Hướng dẫn giải và đáp số

Bài 1: (1,5 điểm)

a)

Vậy tọa độ giao điểm của (P) và (d) là (2;2) và (-4;8)

Bài 2: (2 điểm)

a)

Theo định lí Vi ét, ta có:

Kết hợp với yêu cầu bài toán, ta có:

Vậy m = 2 thỏa mãn ycbt

Bài 3: (1 điểm)

Gọi x, y lần lượt là số kg cam và nho (x; y nguyên dương)

Theo đề bài, ta có hệ phương trình:

Vậy mẹ bạn Lan đã mua 1 kg nho và 3 kg cam.

Bài 4: (1 điểm)

Nhận xét rằng 3 phần quạt tròn quét một góc 60.3 = 180 độ (bằng một nửa đường tròn) nên ta có lời giải ngắn gọn như sau:

Bài 5: (1 điểm)

a)

Nên hàm số cần tìm là

b) Ứng với x = 99, ta có nên thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Bài 6: (1 điểm)

Bán kính đường tròn đáy:

Thể tích của khối trụ:

Bài 7: (3 điểm)

Bộ Đề Thi Giữa Học Kì 1 Môn Toán Lớp 5 Năm 2022

Đề Thi Học Kì 2 Tiếng Anh 12 Sở Gd Đồng Nai 2022

Đề Thi Học Kì 2 Tiếng Anh Lớp 12 Sgd Đồng Nai 2022

Khóa Luyện Đề Thi Thpt Quốc Gia Tiếng Anh Lớp 12

Tổng Hợp Một Số Dạng Bài Trong Đề Thi Tiếng Anh Thpt Lớp 12

Bộ Đề Thi Giữa Học Kì 1 Môn Toán Lớp 1 Năm 2022

Warrington Town Team Details, Competitions And Latest Matches

Mẹo Thi Bằng Lái Xe B2 Đậu 100%

Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn: Vật Lí Lớp 6 (Thời Gian Kiểm Tra: 45 Phút )

Đề Thi Olympic Năm Học: 2014 – 2022 Môn: Vật Lí Lớp 6 Thời Gian Làm Bài: 120 Phút Trường Thcs Bích Hòa

Đề Kiểm Tra Học Kì I Môn: Vật Lý 6 ( Thời Gian 45 Phút )

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2022 – 2022 sách Cánh diều, Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2022 – 2022 sách Cánh diều gồm 3 đề thi, có đáp

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2022 – 2022 sách Cánh diều gồm 3 đề thi, có đáp án, giúp thầy cô tham khảo để ra đề kiểm tra giữa kì 1 cho học sinh của mình. Đây cũng là tài liệu hữu ích cho các em luyện giải đề, để chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra giữa học kì 1. 

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều

Trường Tiểu học……………..

Tên học sinh:…………………

Lớp: ……………………..…..…

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2022- 2022

Môn: Toán – Lớp 1 Cánh diều

Thời gian: 40 phút

Bài 1. Nối ô trống với các số thích hợp:

3 … 5

2 … 2

1 + 3 … 2 + 3

4 + 0 … 2 + 2

6 … 4

7 … 9

2 + 1 … 1 + 1

1 + 4 … 2 + 3

Bài 4. Nối ghép tính với kết quả đúng:

Bài 5.Tính:

Bài 6. Viết phép tính thích hợp vào ô trống bên phải:

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán 1 sách Cánh diều

Bài 1.

Bài 2.

3 < 5

2 = 2

1 + 3 < 2 + 3

4 + 0 = 2 + 2

7 < 9

1 + 4 = 2 + 3

Bài 3.

Bài 4.

Bài 5.

Bài 6.

Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Toán 11 Có Đáp Án

Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán

Bài Kiểm Tra Cuối Kì I Môn: Tiếng Anh

Đề Kiểm Tra Cuối Hk1 Toán Lớp 1 Năm 2022

Bộ Đề Thi Môn Toán Lớp 1 + Tiếng Việt Lớp 1

🌟 Home
🌟 Top