Đề Xuất 3/2023 # Kiểm Tra Tiếng Việt 8 Học Kì I – Năm Học 2022 # Top 5 Like | Maubvietnam.com

Đề Xuất 3/2023 # Kiểm Tra Tiếng Việt 8 Học Kì I – Năm Học 2022 # Top 5 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Kiểm Tra Tiếng Việt 8 Học Kì I – Năm Học 2022 mới nhất trên website Maubvietnam.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

KIỂM TRA TIẾNG VIỆT 8 HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2015-2016 TÊN CHỦ ĐỀ CÁC CẤP ĐỘ TƯ DUY TỔNG Nhận biết Thông hiểu V/ dụng thấp V/ d cao Chủ đề 1: Từ tượng hình, từ tượng thanh Đặc điểm, cơng dụng Số câu Số điểm Tỉ lệ% Số câu 1 Số điểm 2 Tỉ lệ 20% Số câu 1 Số điểm 2 Tỉ lệ 20% Chủ đề 2: Nĩi quá Xác định biện pháp tu từ nĩi quá và tác dụng cụ thể Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu 1 Số điểm 3 Tỉ lệ 30% Số câu 1 Số điểm 3 Tỉ lệ 30% Chủ đề 3: Câu ghép Vận dụng những kiến thức đã học trình bày. Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu 1 Số điểm 3 Tỉ lệ 30% Số câu 1 Số điểm 3 Tỉ lệ 30% Chủ đề 4: Các loại dấu câu Trình bày một đoạn văn theo đúng yêu cầu. Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu 1 Số điểm 2 Tỉ lệ 20% Số câu 1 Số điểm 2 Tỉ lệ 20% Tổng số câu 1 1 1 1 4 Tổng số điểm 2 3 3 2 10 Tỉ lệ% 20% 30% 30% 20% 100% ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT 8- HKI Câu 1: Hãy trình bày đặc điểm, cơng dụng của từ tượng hình, từ tượng thanh.(2 điểm) Câu 2: Xác định biện pháp nĩi quá và tác dụng của biện pháp nĩi quá trong các câu sau: (3 điểm) Nhớ ai bổi hổi bồi hồi Như đứng đống lửa như ngồi đống than. ( Ca dao) Bàn tay ta làm nên tất cả Cĩ sức người sỏi đá cũng thành cơm. ( Hồng Trung Thơng) Trắng như bơng lịng anh khơng chuộng Đen như cục than hầm làm ruộng anh thương. ( Ca dao) Câu 3: Cho các cặp quan hệ từ sau: Nếu.. thì.. Vì nên Tuy ... nhưng .. Hãy đặt ba câu ghép cĩ chứa các cặp quan hệ từ trên và chuyển đồi câu ghép bằng một trong hai cách: Đảo các vế câu hoặc bỏ bớt quan hệ từ trong câu đĩ. (3 điểm) ĐÁP ÁN Câu 1: Từ tượng hình gợi tả hình ảnh, dáng vẻ của sự vật ( 0.5 đ) Từ tượng thanh: mơ phỏng âm thanh của tự nhien, của con người (0.5 đ) Từ tượng hình, từ tượng thanh gợi được hình ảnh, âm thanh cụ thể sinh động cĩ giá trị biểu cảm cao, .. (1đ) Câu 2: Xác định đúng: Như đứng .. than: diễn tả quá mức nỗi nhớ và sự mong mỏi, trơng chờ, của nhân vật trữ tình trong câu ca dao ( 1 đ) Sỏi đá cũng thành cơm: làm những việc khĩ khăn nhất ( 1 đ) Trắng như bơng: rất trắng (0.5 đ) Đen như cục than hầm: rất đen (0. 5 đ) Câu 3: Đặt mỗi câu đúng 0.5 đ, Chuyển đổi mỗi câu đúng 0.5 đ Câu 4: Đoạn văn đúng yêu cầu, ít nhất 4 câu, cĩ dùng 3 loại dấu câu ( 2 đ)

Bài Kiểm Tra Cuối Kì I Môn: Tiếng Anh

Question 2: Listen and circle the beginning sounds you hear. (4 questions = 1 point)

1. cl gl 2. bl pl fl 3. dr tr cr

4. gl sl cl 5. fl pl bl

Question 3: Circle the correct word in each sentence. (1 point)

0. I ( / likes) nuts.

1. He often (get up/ gets up/ get ups) at six o’clock.

2. Tom (like/ likes/ doesn’t) chocolate.

3. (What/ When) have we got maths?

4. What’s the time? -( It’s five o’clock./ It’s at five o’clock.)

BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC: 2015-2016 Môn: Tiếng Anh – Lớp 5 (Family and friends) Thời gian làm bài: 40 phút Full name: . …………………………………………………………………………………………….. Class: 5 ……… Question 1: Listen and number. (4 questions = 1 point) There is one example. Question 2: Listen and circle the beginning sounds you hear. (4 questions = 1 point) 1. cl gl 2. bl pl fl 3. dr tr cr 4. gl sl cl 5. fl pl bl Question 3: Circle the correct word in each sentence. (1 point) 0. I ( / likes) nuts. 1. He often (get up/ gets up/ get ups) at six o’clock. 2. Tom (like/ likes/ doesn’t) chocolate. 3. (What/ When) have we got maths? 4. What’s the time? -( It’s five o’clock./ It’s at five o’clock.) Question 4: Insert the missing letters in the gaps. (1 point) 0. playground 1. sp_ _ts fi_ _d 2._c_ _nc_ 3. in the m_ _n_ _g 4. w_ _ t_ an ema_l Question 5: Read and write one or more words in each gap. (2 points) Hi! I’m Luke. I like sport and art. On Monday, I play badminton with my dad. On Wednesday, I have an art lesson after school. After my art lesson, I visit my grandma. On Friday, I do my homework. Then I write emails. On Sunday, I play football in the park with my friends. 0. Luke likes..sport and art. 1. he plays badminton with his dad. 0 like sl VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí 2. On Wednesday, he..lesson after school. 3. After his art lesson, he visits his 4. On Sunday, he plays football… with his friends. Question 6: Order the words. (4 questions = 2 points) 1. Monday ?/ on/ What/ we/ got/ have What have we got on Monday ? 2. music / we/ got/ have/ When/ ? ………………………………………………………………………………………………….. 3. like / he / doesn’t/ chocolate ……………………………………………………………………………………………………. 4. lunch/ . /at / has / o’clock / twelve / she/ ……………………………………………………………………………………………………. 5. our / are / These / T-shirts / . / ……………………………………………………………………………………………………… Question 7: Answer the questions (2 questions = 1 point) 1. When have you got English? ……………………………………………………………………………………………………… 2. What do you like? ……………………………………………………………………………………………………….

File đính kèm:

de_thi_hoc_ky_1_mon_tieng_anh_lop_5_nam_hoc_2015_2016_theo_giao_trinh_family_and_friends_0334.pdf

Đề Kiểm Tra Học Kì I Môn Swr 7

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ 7Câu 1:Thế nào là lãnh địa phong kiến ? Em hãy nêu đặc điểm chính của nền kinh tế lãnh địa ?Câu 2:Các cuộc phát kiến về địa lí đã tác động như thế nào đến xã hội Châu Âu ?Các nhà thám hiểm đã đem lại kết quả gì?Câu 3:Phong trào văn hóa phục hưng ?( Lu- Thơ có vai trò gì trong phong trào VHPH)Câu 4:Niên biểu chính của lịch sử Trung Quốc? Những thành tựu lớn về văn hóa , Khoa học -Kĩ thuật của nhân dân Trung Quốc thời phong kiến?Câu 5:Ấn Độ đạt được Mọi thành tựu gì về văn hóa?Câu 6:Khu vực Đông Nam Á ngày nay gồm Mọi nước nào ? Kể tên một số công trình kiến trúc nổi tiếng của Đông Nam Á?Câu 7:Xã hội phong kiến Phương Đông và Phương Tây ( hình thành từ bao giờ ,cơ sở kinh tế ,các giai cấp cơ bản? )Câu 8: Em hãy trình bày công lao của Ngô Quyền và Đinh Bộ Lĩnh đối với nước ta trong buổi đầu độc lập ?Câu 9:Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh như thế nào ?Câu 10: Nhà Lý được thành lập như thế nào ? Nhà Lý đã làm gì để củng cố quốc gia thống nhất ?Câu 11:Trình bày diễn biến cuộc tiến quân sang đất Tống và kháng chiến chống Tống trên phòng tuyến Sông Như Nguyệt ?Kết quả ?Câu 12:Những biện pháp phát triển kinh tế nước ta thời Lý ?Câu 13 : Giáo dục ,văn hóa thời Lý phát triển như thế nào ?Em nhận xét gì về nghệ thuật thời Lý ?Câu 14:Nhà Trần lên ngôi trong hoàn cảnh nào ?Câu 15:Em hãy nêu Những chủ trương và biện pháp xây dựng quân đội ,củng cố quốc phòng của nhà Trần .Kết quả của Những biện pháp đó ?Câu 16:Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên :Sự quyết tâm đánh giặc của nhân dân ta thể hiện qua ba lần đánh quân Mông -Nguyên như thế nào?Diễn biến ,kết quả ,ý nghĩa của Những trận thắng lớn của ta như thế nào?Kết quả qua ba lần như thế nào?Tên một số anh hùng dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mông -Nguyên?Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử qua ba lần chống giặc?Câu 17: Tình hình kinh tế, xã hội nước ta cuối thế kỉ XIV ( cuối thời Trần)

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ MỘT MÔN LỊCH SỬ 7NĂM HỌC :2012-2013Tên chủ đềNHẬN BIẾTTHÔNG HIỂUVẬN DỤNGCỘNG

Phấn ILịch sử thế giới trung đạiLãnh địa là gì ?

Thế kỉ XV- XVI ai đã tìm ra Châu Mĩ?

Những thành tựu về văn hóa của Ấn Độ thời phong kiến?

Phần IILịch sử Việt Nam-Luật pháp, quân đội thời Lý, Trần?

Em hãy nêu tình hình kinh tế và xã hội nước ta cuối thế kỉ XIV?

Hiểu ,biết các anh hùng LT Kiệt, Trần Quốc Tuấn, LCUẩn,Đinh Bộ Lĩnh.

Diễn biến, kết quả cuộc kháng chiến trên Sông Bạch Đằng 4/ 1288. Nguyên nhân tháng lợi và ý nghĩa LS ..?

-Tên giặc chui vào ống đồng ?– Quân giặc thất bại ở Vân Đồn do Trần Khánh Dư chỉ huy tiêu diệt?

Kiểm Tra Cuối Học Kì I Môn: Khoa Học Lớp 5

Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I, lớp 5 Môn Khoa học Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 1. Sự sinh sản và phát triển của cơ thể người Số câu 2 1 2 1 Số điểm 2,0 1,5 2,0 1,5 2. Vệ sinh phòng bệnh Số câu 2 1 1 3 1 Số điểm 1,0 0,5 0,5 1,5 0,5 3. An toàn trong cuộc sống Số câu 1 1 Số điểm 0,5 0,5 4. Đặc điểm và công dụng của một số vật liệu thường dùng Số câu 1 2 1 3 1 Số điểm 1,0 2,0 1,0 3,0 1,0 Tổng Số câu 5 1 4 2 9 3 Số điểm 4,0 1,5 3,0 1,5 7,0 3,0 TRƯỜNG TH TRƯƠNG HOÀNH KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I LỚP 5 MÔN: KHOA HỌC 5 HỌ VÀ TÊN Thời gian: .......... Ngày kiểm tra : Điểm Nhận xét A. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng nhất. Câu 1: Giữa nam và nữ có sự khác biệt nhau ý cơ bản về: a. Cơ quan tiêu hóa b. Đặc điểm bên ngoài c. Cấu tạo và chức năng của cơ quan sinh dục d. Cách ăn mặc Câu 2: Tuổi dậy thì con trai bắt đầu khoảng từ bao nhiêu tuổi? a. 10 đến 15 tuổi b. 10 đến 17 tuổi c. 13 đến 17 tuổi c. 13 đến 15 tuổi Câu 3: Những việc nên làm để giữ vệ sinh cơ thể ở tuổi dậy thì: a. Thường xuyên tắm giặt, gội đầu b. Thay quần áo đặc biệt là quần áo lót c. Rửa bộ phận sinh dục ngoài bằng nước sạch và xà phòng tắm hằng ngày d. Cả 3 ý trên Câu 4: Đối với nữ khi hành kinh cần: a. Thay băng vệ sinh ít nhất 4 lần trong ngày b. Thay băng vệ sinh 3 lần trong ngày c. Thay băng vệ sinh ít nhất 2 lần trong ngày d. Thay băng vệ sinh 1 ngày 1 lần Câu 5: Tác nhân gây ra bệnh sốt rét là: a. Do vi – rút gây ra b. Do kí sinh trùng gây ra c. Do vi – khuẩn gây ra d. Do muỗi gây ra Câu 6: Khi mua thuốc, chúng ta cần lưu ý: a. Tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ. b. Đọc rõ thông tin trên vỏ đựng và bản hướng dẫn đính kèm. c. Khi thật cần thiết; khi biết nơi sản xuất và hạn sử dụng d. Khi biết chắc cách dùng, liều lượng Câu 7: Đặc điểm của tre là gì? a. Cây leo, thân gỗ, có tính đàn hồi b. Cây leo, có loài thân dài đến hàng trăm mét c. Thân dài, không phân nhánh, hình trụ d. Cây mọc đứng, cao 10-15m, gồm nhiểu đốt thẳng, thân rỗng Câu 8: Để sản xuất xi măng, tạc tượng người ta sử dụng vật liệu nào? a. Ngói b. Đá vôi c. Đồng d. Gạch Câu 9: Cao su nhân tạo thường được chế biến từ đâu? a. Than đá, dầu mỏ b. Nhựa cây cao su c. Vỏ cây cao su d. Nhựa cao su nhân tạo B. Phần tự luận: Câu 10: Nêu đặc điểm nổi bậc của giai đoạn tuổi vị thành niên? . . Câu 11: Bệnh viêm gan A lây truyền qua đường nào và tác nhân gây ra bênh? . . Câu 12: Nêu điểm khác nhau giữa gang và thép? .. . ĐÁP ÁN: A. Phần trắc nghiệm: Câu: 3, 4, 5, 6 mỗi câu đúng là 0,5 điểm Câu: 1, 2, 7, 8, 9 mỗi câu đúng là 1 điểm 1 – c ; 2 – c ; 3 – d ; 4 – a ; 5 – b ; 6 – b ; 7 – d ; 8 – b ; 9 – a B. Phần tự luận: Câu 1: ( 1,5 đ) Nêu đặc điểm nổi bậc của gia đoạn tuổi vị thành niên? Trả lời: Đặc điểm nổi bậc của giai đoạn tuổi vị thành niên là: - Đây là giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ con thành người lớn, được thể hiện ở sự phát triển mạnh mẽ về thể chất, tinh thần, tình cảm và mối quan hệ xã hội. Như vậy, tuổi dậy thì nằm trong giai đoạn đầu của tuổi vị thành niên. Câu 2: ( 0,5 đ) Bệnh viêm gan A lây truyền qua đường nào và tác nhân gây ra bệnh? Trả lời: - Bệnh viêm gan A lây qua đường tiêu hóa. Vi-rút viêm gan A được thải qua phân người bệnh. Phân có thể dính vào tay, chân, quần áo, nhiễm vào nước và bị các động vật sống dưới nước ăn, có thể lây qua một số súc vật Từ những nguồn đó có thể lây sang người lành. - Tác nhân gây ra bệnh viêm gan A là do: vi-rút gây ra. Câu 3: ( 1 đ) Nêu điểm khác nhau giữa gang và thép? Trả lời : Đặc điểm khác nhau giữa gang và thép là: * Gang: Gang là hợp kim của sắt và các-bon. Gang rất cứng, giòn, không thể uốn hay kéo thành sợi. * Thép: Thép cũng là hợp kiem của sắt và các-bon nhưng được loại bớt các-bon ( so với gang) và thêm vào đó một số chất khác. Thép có tính chất cứng, bền, dẻo, Có loại thép bị gỉ trong không khí ẩm nhưng cũng có loại thép không bị gỉ.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Kiểm Tra Tiếng Việt 8 Học Kì I – Năm Học 2022 trên website Maubvietnam.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!