Đề Xuất 3/2023 # Đề Thi Vào 10 Môn Toán Tỉnh Phú Yên 2022 # Top 8 Like | Maubvietnam.com

Đề Xuất 3/2023 # Đề Thi Vào 10 Môn Toán Tỉnh Phú Yên 2022 # Top 8 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Đề Thi Vào 10 Môn Toán Tỉnh Phú Yên 2022 mới nhất trên website Maubvietnam.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

       Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Phú Yên 2019-2020 là đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán học, một trong những đề thi dành để xét tuyển các học sinh vào khối lớp 10 THPT công lập và THPT chuyên của sở giáo dục và đào tạo Tỉnh Phú Yên niên khóa 2019-2020.

        Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập 2019-2020 này nhiều tỉnh vẫn giữ cách thức thi truyền thông với 3 môn Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ như Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Đà nẵng,…. Trong khi đó, tại một số tỉnh thành như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Nghệ An ngoài 2 môn chính là Toán, Văn thi môn Ngoại ngữ được thay bằng bài thi tổ hợp của hai hoặc nhiều môn. Riêng Hà Nội, niên khóa 2019 – 2020 này là năm học đầu tiên thay đổi phương thức tuyển sinh vào lớp 10. Theo đó, thay vì kết hợp thi và xét học bạ THCS như các năm trước, từ năm nay, điểm thi là căn cứ duy nhất để tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập và 4 môn thi bắt buộc, trong đó có 3 môn cố định là ngữ văn, toán, ngoại ngữ và lịch sử là môn được Sở GD-ĐT bốc thăm và lựa chọn ngẫu nhiên trong các môn còn lại. Năm nay tình trạng thiếu nhiều chỉ tiêu THPT công lập cũng xuất hiện ở nhiều thành phố lớn. Điển hình, Chỉ tiêu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao cho các trường công lập là 67.235, chiếm khoảng 66% tổng số dự kiến tốt nghiệp THCS. Với số lượng học sinh đăng ký tuyển sinh, dự kiến Hà Nội sẽ có khoảng 34.000 em còn lại phải học tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên hoặc học nghề.

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Quảng Bình 2019-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Quảng Nam 2019-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Quảng Ngãi 2019-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Quảng Ninh 2019-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Quảng Trị 2019-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Sóc Trăng 2019-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Sơn La 2019-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Tây Ninh 2019-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Thái Bình 2019-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Thái Nguyên 2019-2020

 Tra cứu thêm:

Phản hồi

Phản hồi

Đề Thi Vào 10 Môn Toán Tỉnh Phú Thọ 2022

       Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Phú Thọ 2019-2020 là đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán học, một trong những đề thi dành để xét tuyển các học sinh vào khối lớp 10 THPT công lập và THPT chuyên của sở giáo dục và đào tạo Tỉnh Phú Thọ niên khóa 2019-2020.

        Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập 2019-2020 này nhiều tỉnh vẫn giữ cách thức thi truyền thông với 3 môn Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ như Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Đà nẵng,…. Trong khi đó, tại một số tỉnh thành như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Nghệ An ngoài 2 môn chính là Toán, Văn thi môn Ngoại ngữ được thay bằng bài thi tổ hợp của hai hoặc nhiều môn. Riêng Hà Nội, niên khóa 2019 – 2020 này là năm học đầu tiên thay đổi phương thức tuyển sinh vào lớp 10. Theo đó, thay vì kết hợp thi và xét học bạ THCS như các năm trước, từ năm nay, điểm thi là căn cứ duy nhất để tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập và 4 môn thi bắt buộc, trong đó có 3 môn cố định là ngữ văn, toán, ngoại ngữ và lịch sử là môn được Sở GD-ĐT bốc thăm và lựa chọn ngẫu nhiên trong các môn còn lại. Năm nay tình trạng thiếu nhiều chỉ tiêu THPT công lập cũng xuất hiện ở nhiều thành phố lớn. Điển hình, Chỉ tiêu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao cho các trường công lập là 67.235, chiếm khoảng 66% tổng số dự kiến tốt nghiệp THCS. Với số lượng học sinh đăng ký tuyển sinh, dự kiến Hà Nội sẽ có khoảng 34.000 em còn lại phải học tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên hoặc học nghề.

Chi tiết Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Phú Thọ 2019-2020

Xem đáp án: Tại đây

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Phú Yên 2019-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Quảng Bình 2019-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Quảng Nam 2019-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Quảng Ngãi 2019-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Quảng Ninh 2019-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Quảng Trị 2019-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Sóc Trăng 2019-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Sơn La 2019-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Tây Ninh 2019-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Thái Bình 2019-2020

 Tra cứu thêm:

Phản hồi

Phản hồi

Đề Thi Vào 10 Môn Tiếng Anh Phú Yên 2022 2022

Thứ ba – 05/07/2016 05:49

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT TẠI PHÚ YÊN

Môn : TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 60 phút

I.Choose the word whose underlined part is prounced differently from the rest. II. Complete each sentence with the appropriate form of the word in parenthese.

5. It is my great(please)………………to meet you at this impormant meeting.

6. She smile so (attract)……………….doesn’t she?

7. After two (success)……………………attempts, Mark’s finally passed his driving test .

8. She is always worried about her children’s(safe)………….

III. Choose the word/phrase(A,B,C,D) that best fits the space in each sentence.

9. Please don’t disturbif he ………………..busy.

A. was B. will be C. is D. would be.

10. chúng tôi the housework. The flat is really clean now.

A. had done B. have done C. is doing D. was doing

11. We won’t have another chúng tôi summer.

A. when B. until C. by D.as

12. Andrew doesn’t chúng tôi of work. He quite likes it.

A. have B. to have C. having D. had

13. You and I are busy right now, ………………..?

A. aren’t B. aren’t we C. we aren’t D. aren’t you

14.He was made chúng tôi two hours.

A. to wait B. wait C. waiting D. waited

15. He is the man ……………..helped me yesterday.

A. which B. who C. whom D. whose

16. Mike” Would you like to have dinner with me?”

Jane:”…………………..” A. Yes, I’d love to B. Yes, so do I C. I’m very happy D. Yes, it is

17. Peter: ” Ienjoy listening to pop music”.

Maria:” ………………….”

A. I’m too B. So do I C. Neither do I D. So am I

18. Mary wishes she ……………speak Vietnamese.

A. can B.could C.should D. So am I

19. Could you chúng tôi radio? I am doing my homework.

A. get off B. turn off C. go off D. cut off

20. When I was younger, I chúng tôi smoke or drink.

A. wasn’t used B. didn’t used C. never used D. not used

IV. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correcting.

21. We were sitingquiet by the side of a lake when we had an unpleasant surprise.

A. siting B. quiet C. side D. umpleasant

22. He wanted to knowwhywere they late.

A. wanted B. know C. why D. were they late

23. In my opinion, that girl is enough beatiful to be a movie star.

A. In my opinion B. enough beatiful C. to be D. star.

24. Although the heavy traffic, we arrivedon time.

A. Although B. heavy C. arrived D. on time

V.Read the passage and choose the correct answer for each question.

If you travel by air across the center of Africa or South America, you fly over forests for thousands of kilometers. These great forests are the oceans of trees. There are thousands and thousands of different kinds of plants and animals.

However, the world’s forests are getting smaller all the time. We are cutting down the trees because we need wood, and we need more farmland. Some people say that there will not be any forests like these in 20 or 30 years. What will happen if they disappear?

If we cut down our forests, a lot of plants and animals will disappear from the world. In a lot of places the new farmland will soon look like the old deserts. Crops will not grow there. It will not rain very often, and the weather will get very hot. Perhaps the climate of the world will change. This will be dangerous for everyone in the world. That is why we must take care of our forests.

25. The passage mainly tells us about ………… .

A. the reasons for forming the deserts B. the importance of taking care of our plants

C. the location of great forests D. the result of cutting down the trees

26. Which of the following is true according to the passage?

A. Forests are homes for different kinds of animals.

B. Different kinds of plants might not be found in the same forest.

C. Forests are usually several square kilometers large.

D. Africa or South America are the oceans of trees.

27. The need for more wood and more land results in ……. .

A. more deserts and less farmland

B. the change of the world’s climate

C. the disappearance of many kinds of plants and animals

28. What will happen in 20 or 30 years in some people’s view?

A. We’ll have more and greater forests.

B. We’ll have enough land to support our people.

C. We’ll have no forests like those in the center of Africa.

VI. Choose the word among A, B, C, D that best fits the blank space in he following passage.

D. We’ll have enough wood to do some cooking.

I was sixteen when I got my first job. The man who ran our local supermarket was one of my mother’s friends. She told him that I was hard- working and needed to (29)………….some money. He gave me an interview, and after(30)……………..questions he told me to start work. The wages wre not good, but I worked every evening for twelve weeks and saved enough money for a short holiday with my friends. I was very (31)………………to be able to pay for everything I wanted (32)………of asking my parents for money. Since that time, I have always done a job as well as studying.

29. A. keep B. earn C. bring D. take

30. A. a lot B. much C. a few D. a little.

31. A. proud B. great C. fun D. generous

32. A. against B. instead C. except D. without.

VII. Rewrite each of the following sentences in another way so that it means the same as the sentence pinted before.

33. I think that no city in the world is more beautiful than Paris.

I think Paris ……………………………………………………..

34. It is necessary that I post this letter tonight.

I……………………………………………………………………

35. You’d better not touch that switch.

If I………………………………………………………………..

36. People used to believe that the earth was flat.

It used ………………………………………

Đáp án đề thi

Đáp Án Tham Khảo Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán – Ngữ Văn – Tiếng Anh Tỉnh Phú Yên Năm 2022

Đáp án tham khảo đề thi vào lớp 10 môn Toán – Ngữ Văn – Tiếng Anh tỉnh Phú Yên năm 2020

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Phú Yên năm học 2020-2021 diễn ra từ ngày 20-21/7. Ngày 20/7 các thí sinh thi môn Toán và Văn, sáng ngày 21/7 các thí sinh sẽ làm bài thi cuối cùng là môn Tiếng Anh.

1.1 Đề thi môn Toán vào lớp 10 tỉnh Phú Yên năm 2020

1.2 Đáp án môn Toán vào lớp 10 tỉnh Phú Yên năm 2020

2.1 Đề thi môn Ngữ Văn vào lớp 10 tỉnh Phú Yên năm 2020

2.2 Đáp án môn Ngữ Văn vào lớp 10 tỉnh Phú Yên năm 2020

3.1 Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Phú Yên năm 2020

3.2 Đáp án môn Tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Phú Yên năm 2020

Theo Sở GD&ĐT Phú Yên, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay có 5.694 thí sinh, được tổ chức tại 12 điểm thi trên địa bàn tỉnh.

Ghi nhận tại các điểm thi cho thấy, công tác thi diễn ra an toàn, đúng quy chế. Đề thi môn Toán và Ngữ văn bám sát chương trình học, có sự phân loại thí sinh.

Đề thi môn Toán, Ngữ văn bám sát chương trình học

Ngày 20/7, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2020-2021 đã tổ chức tại 12 điểm thi trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận tại các điểm thi cho thấy, công tác thi diễn ra an toàn, đúng quy chế. Đề thi môn Toán và Ngữ văn bám sát chương trình học, có sự phân loại thí sinh.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay có 5.694 thí sinh. Trong đó, môn Ngữ văn vắng 61 thí sinh; môn Toán vắng 74 thí sinh so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

Đề Ngữ văn hay, vừa sức học sinh

Đề thi môn Toán bám sát chuẩn kiến thức và nằm trong phạm vi giới hạn của chương trình THCS, nhưng có tính phân hóa cao, chọn lọc cho từng đối tượng học sinh, vì vậy khó có thí sinh đạt điểm 9, 10.

Ghi nhận tại các điểm thi, đa số thí sinh đều cho rằng đề thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 tương đối dễ, vừa sức với học sinh và bám sát chương trình học. Tại điểm thi Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (TP Tuy Hòa), nơi có 756 thí sinh dự thi, phần lớn thí sinh cho rằng đề thi môn Ngữ văn dễ, không dài, bám sát chương trình học, nhưng đề vẫn có tính phân hóa thí sinh. Em Phan Thị Ánh Hồng, học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo (TX Đông Hòa) cho biết: “Cấu trúc đề thi môn Ngữ văn năm nay gồm hai phần: phần đọc hiểu 3 điểm và phần tập làm văn 7 điểm, trong đó câu 1 nghị luận xã hội (3 điểm) và câu 2 nghị luận văn học (4 điểm). Đề không quá dài nên em làm đủ thời gian 120 phút và khả năng đạt khoảng 7-8 điểm”.

Theo cô Dương Thị Kim Ngân, Tổ trưởng tổ Ngữ Văn, Trường THCS Hùng Vương (TP Tuy Hòa), đề thi Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay tương đối dễ, tuy phần ma trận đề có thay đổi. Phần đọc hiểu chủ yếu ở mức độ nhận biết ở câu 1, 2, 3 và mức độ thông hiểu ở câu 4 (không có phần vận dụng). Ngữ liệu phần đọc hiểu khá hay, lấy một đoạn văn trong cuốn “Sống như ngày mai sẽ chết” của tác giả Phi Tuyết về vấn đề chấp nhận thử thách và vượt qua thử thách. Từ vấn đề gợi ra ở phần đọc hiểu yêu cầu làm bài nghị luận xã hội. Vấn đề này rất ý nghĩa: cuộc sống muôn màu tươi đẹp nhưng cũng đầy khó khăn thử thách, quan trọng là cách ứng xử của con người trước khó khăn để trở thành một phiên bản tốt hơn. Còn phần nghị luận văn học cảm nhận về tình đồng chí cao đẹp của người lính thời chống Pháp. Với đề thi này, khả năng học sinh làm bài khá tốt.

Đề Toán có sự phân hóa cao

Đề thi Toán năm nay có 16 câu, các thí sinh vẫn thi theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận, trong đó có 4 câu tự luận (7 điểm) từ câu 13-16 và 12 câu trắc nghiệm (3 điểm) từ câu 1-12. Thời gian làm bài thi môn Toán 120 phút, đa phần thí sinh làm bài đúng thời gian, ít có thí sinh nộp bài sớm hơn thời gian quy định. Nhiều thí sinh cho rằng, đề thi môn Toán năm nay giải được khoảng 70-80%; ít thí sinh làm được hết đề thi môn Toán.

Em Nguyễn Đặng Gia Bảo, lớp 9K, Trường THCS Hùng Vương (TP Tuy Hòa) thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Huệ chia sẻ: “Đề thi môn Toán năm nay vừa sức đối với em, đề có 16 câu hỏi cả phần tự luận và trắc nghiệm. Riêng câu 16 (tự luận) hơi khó, các câu hỏi còn lại em đều làm tốt”.

Theo cô Nguyễn Thị Quế Hương, giáo viên dạy Toán Trường THCS Trần Quốc Toản (TP Tuy Hòa), đề thi bám sát chuẩn kiến thức và nằm trong phạm vi giới hạn của chương trình THCS, nhưng có tính phân hóa cao, chọn lọc cho từng đối tượng học sinh, vì vậy khó có thí sinh đạt điểm 9, 10.

Sáng nay (21/7), thí sinh thi môn Tiếng Anh; riêng thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh thi thêm môn chuyên vào buổi chiều.

Theo Trung Hiếu / Báo Phú Yên Nguồn http://www.baophuyen.com.vn/79/242431/de-thi-mon-toan-ngu-van-bam-sat-chuong-trinh-hoc.html

Bạn đang đọc nội dung bài viết Đề Thi Vào 10 Môn Toán Tỉnh Phú Yên 2022 trên website Maubvietnam.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!