Đề Xuất 4/2023 # Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt Năm 2022 Đợt 2 Môn Sinh Học (Mã 221) # Top 5 Like | Maubvietnam.com

Đề Xuất 4/2023 # Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt Năm 2022 Đợt 2 Môn Sinh Học (Mã 221) # Top 5 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt Năm 2022 Đợt 2 Môn Sinh Học (Mã 221) mới nhất trên website Maubvietnam.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

BẢNG ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT

BẠN ĐÃ XEM CHƯA

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 môn Sinh học (Mã 218)

81. A82. B83. C84. D85. B86. C87. D88. B89. A90. B91. C92. D93. C94. C95. B96. A97. A98. D99. D100. B101. C102. A103. C104. C105. C106. B107. B108. A109. A110. C111. A112. D113. A114. A115. B116. C117. B118. C119. A120. C

Câu 81. Nuôi cấy các hạt phấn có kiểu gen AB trong ống nghiệp, sau đó xử lí bằng hóa chất cônsixin. Theo lí thuyết, có thể tạo ra dòng tế bào lưỡng bội có kiểu genA. AABB.                              B. AaBb.                             C. aaBB.                             D. Aabb.

Câu 82. Theo lí thuyết quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen nào sau đây không tạo ra giao tử ab ?A. Aabb.                             B. AABB.                             C. aabb.                             D. aaBb.

Câu 83. Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, cây có hoa ngự trị ở đạiA. Cổ sinh.                             B. Nguyên sinh.                             C. Tân sinh.                             D. Trung sinh.

Câu 84. Chuỗi β – hemôglôbin của một số loài trong bộ Linh trưởng đều gồm 146 axit amin nhưng khác biệt nhau một số axit amin, thể hiện ở bảng sau:

Các loài trong bộ Linh trưởngTinh tinhGôrilaVượn GibbonKhỉ sócSố axit amin khác biệt so với người0139

Theo lí thuyết, loài nào ở bảng này có quan hệ họ hàng gần với người nhất?A. Vượn Gibbon.                             B. Gôrila.                             C. Khỉ sóc.                             D. Tinh tinh.

Câu 85. Tế bào nào sau đây của cây bằng lăng có chức năng hấp thụ nước từ đất?A. Tế bào bao bó mạch.                      B. Tế bào lông hút.                    C. Tế bào khí khổng.                   D. Tế bào nội bì rễ.

Câu 86. Một quần thể thực vật, xét 1 gen có 2 alen là D và d, tần số alen D bằng 0,3. Theo lí thuyết, tần số alen d của quần thể này làA. 0,6.                             B. 0,4.                             C. 0,7                             D. 0,3.

Câu 87. Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra đời con gồm toàn cây hoa trắng?A. Aa x Aa.                             B. Aa x aa.                             C. AA x AA.                             D. aa x aa.

Câu 88. Ở ruồi giấm, xét 1 gen nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X có 2 alen A và a: alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Theo lí thuyết, ruồi đực mắt đỏ có kiểu genA. $X^AX^a$.                         B. $X^AY$.                         C. $X^AX^A$.                         D. $X^aY$.

Câu 89. Dạng đột biến cấu trúc NST nào sau đây làm giảm số lượng gen trên 1 NST?A. Mất đoạn.                       B. Lặp đoạn.                         C. Đảo đoạn.                        D. Chuyển đoạn trong 1 NST.

Câu 90. Một loài thực vật có bộ NST $2n = 14$. Số NST trong tế bào sinh dưỡng của thể ba thuộc loài này làA. 7.                             B. 15.                             C. 13.                             D. 21

Câu 91. Trong quần xã sinh vật, quan hệ nào sau đây thuộc quan hệ hỗ trợ?A. Kí sinh.                             B. Ức chế – cảm nhiễm.                             C. Cộng sinh.                             D. Cạnh tranh.

Câu 92. Quần thể sinh vật không có đặc trưng nào sau đây?A. Mật độ cá thể.                             B. Tỉ lệ giới tinh.                             C. Cấu trúc tuổi.                             D. Độ đa dạng.

Câu 93. Một loài sinh vật chỉ sống được ở nhiệt độ từ $5,6^oC$ đến $42^oC$, sinh trưởng tốt ở nhiệt độ từ $20^oC$ đến $35^oC$. Theo lí thuyết, giới hạn sinh thái về nhiệt độ của loài này làA. Từ $35^oC$ đến $42^oC$.            B. Dưới $5,6^oC$.           C. Từ $5,6^oC$ đến $42^oC$.           D. Từ $5,6^oC$ đến $20^oC$.

Câu 94. Côđon nào sau đây mã hóa axit amin?A. 5’UAA3’.                             B.5’UAG3’.                             C.5’GXX3’.                             D.5’UGA3’.

Câu 95. Trong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây thuộc nhóm sinh vật sản xuất?A. Tôm.                             B. Tảo lục đơn bào.                             C. Chim bói cá.                             D. Cá rô.

Câu 96 (Xem giải). Mạch thứ nhất của 1 gen ở tế bào nhân thực có 1400 nuclêôtit. Theo lí thuyết, mạch thứ hai của gen này có bao nhiêu nuclêôtit?A. 1400.                             B. 700.                             C. 1200.                             D. 2400. 

Câu 97. Coren phát hiện ra hiện tượng di truyền tế bào chất khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây?A. Cây hoa phấn.                             B. Đậu Hà Lan.                             C. Ruồi giấm.                             D. Chim bồ câu.

Câu 98. Ở người, tĩnh mạch thuộc hệ cơ quan nào sau đây?A. Hệ tiêu hóa.                             B. Hệ hô hấp.                             C. Hệ bài tiết.                             D. Hệ tuần hoàn.

Câu 99. Kiểu gen nào sau đây đồng hợp 2 cặp gen?A. $dfrac{underline{AB}}{ab}$.                      B. $dfrac{underline{AB}}{aB}$.                       C. $dfrac{underline{AB}}{Ab}$.                        D. $dfrac{underline{AB}}{AB}$.

Câu 100 (Xem giải). Quần thể A và quần thể B thuộc cùng 1 loài động vật; một số cá thể từ quần thể A chuyển sang sáp nhập vào quần thể B, mang theo các alen mới làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể B. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, hiện tượng này được gọi làA. Giao phối không ngẫu nhiên.                       B. Di – nhập gen.                        C. Đột biến                         D. Chọn lọc tự nhiên.

Câu 101 (Xem giải). Một loài thực vật, màu hoa do 2 cặp gen: A, a; B, b phân li độc lập cùng quy định. Kiểu gen có cả alen trội A và alen trội B quy định hoa đỏ, các kiểu gen còn lại đều quy định hoa trắng. Phép lai P: AaBb x aabb thu được $F_1$. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở $F_1$ làA. 50% cây hoa đỏ : 50% cây hoa trắng.                             B. 100% cây hoa đỏ. C. 25% cây hoa đỏ : 75% cây hoa trắng.                             D. 75% cây hoa đỏ : 25% cây hoa trắng.

Câu 102. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, 2 nhân tố nào sau đây đều có thể làm phong phú vốn gen của quân thể?A. Di – nhập gen và đột biến.                             B. Các yếu tố ngẫu nhiên và đột biến. C. Đột biến và chọn lọc tự nhiên.                             D. Chọn lọc tự nhiên và di – nhập gen.

Câu 103. Pha tối của quá trình quang hợp ở thực vật sử dụng các chất nào sau đây để đồng hóa $CO_2$ thành cacbohiđrat?A. $H_2$ và $O_2$.                      B. $O_2$ và $H_2O$.                      C. ATP và NADPH.                    D. NADPH và $H_2$.

Câu 104. Cho chuỗi thức ăn: Cây lúa → Sâu ăn lá lúa → Gà → Rắn hổ mang. Trong chuỗi thức ăn này, có bao nhiêu mắt xích thuộc nhóm sinh vật tiêu thụ?A. 1.                             B. 2.                             C. 3.                             D. 4. 

Câu 105. Khi nói về quá trình phiên mã ở tế bào nhân sơ, phát biểu nào sau đây đúng?A. Nguyên liệu của quá trình phiên mã là các axit amin. B. Enzim xúc tác cho quá trình phiên mã là ADN polimeraza. C. Trong quá trình phiên mã, phân tử ARN được tổng hợp theo chiều 5’ → 3’. D. Quá trình phiên mã diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn.

Câu 106 (Xem giải). Một loài thực vật có bộ NST $2n = 24$. Theo lí thuyết, số loại thể một có thể xuất hiện tối đa trong loài này là bao nhiêu?A. 11.                             B. 12.                             C. 25.                             D. 23.

Câu 107 (Xem giải). Để chuẩn bị cho tiết thực hành vào ngày hôm sau, 4 nhóm học sinh đã bảo quản ếch theo các cách sau:– Nhóm 1: Cho ếch vào thùng xốp có nhiều lỗ nhỏ, bên trong lót 1 lớp đất ẩm dày 5cm.– Nhóm 2: Cho ếch vào thùng xốp có nhiều lỗ nhỏ, bên trong lót 1 lớp mùn cưa khô dày 5cm.– Nhóm 3: Cho ếch vào thùng xốp kín, bên trong lót 1 lớp đất khô dày 5cm.– Nhóm 4: Cho ếch vào thùng xốp kín, bên trong lót 1 lớp đất ẩm dày 5cm.Cho biết thùng xốp có kích thước như nhau. Nhóm học sinh nào đã bảo quản ếch đúng cách?A. Nhóm 3.                             B. Nhóm 1.                             C. Nhóm 4.                             D. Nhóm 2.

Câu 108 (Xem giải). Một loài thực vật, xét 2 cặp gen: A, a; B, b cùng nằm trên 1 cặp NST. Phép lai P: Cây dị hợp 2 cặp gen x Cây dị hợp 1 cặp gen, thu được $F_1$. Theo lí thuyết, số cây dị hợp 1 cặp gen ở $F_1$ chiếm tỉ lệ.A. 50,0%.                             B. 25,0%.                             C. 37,5%.                             D. 12,5%.

Câu 109 (Xem giải). Một người vừa trở về từ vùng có dịch COVID – 19, chưa có triệu chứng bệnh, phải thực hiện bao nhiêu việc sau đây?I. Khai báo y tế. II. Cách li theo quy định.III. Kiểm tra thân nhiệt hàng ngày. IV. Làm các xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan chức năng.Α. 4.                             B. 3.                             C. 2.                             D. 1.

Câu 110 (Xem giải). Nhóm vi khuẩn nào sau đây có khả năng chuyển hóa $NH_4^+$ thành $NO_3^-$?Α. Vi khuẩn phản nitrat hóa.                 B. Vi khuẩn cố định nitơ.                  C. Vi khuẩn nitrat hóa.                      D. Vi khuẩn amôn hóa.

Câu 111 (Xem giải). Một gen ở sinh vật nhân sơ gồm 2130 nuclêôtit. Mạch 1 có $A =dfrac{1}{3}G = dfrac{1}{5}T$; mạch 2 có $T = dfrac{1}{6}G$. Theo li thuyết, số lượng nuclêôtít loại A của gen này làA. 426.                             B. 639.                             C. 355.                             D. 213.

Câu 112 (Xem giải). Ở ruồi giấm, alen A quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen a quy định cánh ngắn, alen B quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định mắt trắng. Hai cặp gen này phân li độc lập. Phép lai P: Ruồi cánh dài, mắt đỏ x Ruồi cánh dài, mắt trắng, thu được $F_1$ gồm 100% ruồi cánh dài, mắt đỏ. Cho $F_1$ x $F_1$, thu được $F_2$ có ruồi cánh ngắn, mắt trắng và tất cả ruồi mắt trắng đều là ruồi đực. Cho ruồi cánh dài, mắt đỏ $F_2$ giao phối với nhau, thu được $F_3$. Theo lí thuyết, số ruồi cánh dài, mắt đỏ ở $F_3$ chiếm tỉ lệA. 36%.                             B. 28%.                             C. 12%.                             D. 84%.

Câu 113 (Xem giải). Một loài thực vật, hình dạng quả do hai 2 gen: A, a; B, b cùng quy định. Phép lai P: 2 cây giao phấn với nhau, thu được $F_1$ có tỉ lệ 56,25% cây quả dẹt : 37,5% cây quả tròn : 6,25% cây quả dài. Cho 2 cây quả dẹt ở $F_1$ giao phấn với nhau, thu được $F_2$. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở $F_2$ có thể là trường hợp nào sau đây?A. 3 : 1.                             B. 1 : 2 : 1.                              C. 3 : 4 : 1.                             D. 5 : 3.

Câu 114 (Xem giải). Một loài thực vật, xét 2 cặp gen: A, a; B, b quy định 2 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: Cây thuần chủng có kiểu hình trội về 2 tính trạng x Cây thuần chủng có kiểu hình lặn về 2 tính trạng, thu được các cây $F_1$. Cho $F_1$ tự thụ phấn, thu được các cây $F_2$. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây về các cây $F_2$ không đúng?A. Tỉ lệ kiểu hình lặn về 2 tính trạng có thể bằng 4%. B. Tỉ lệ cây dị hợp 2 cặp gen luôn bằng tỉ lệ cây đồng hợp 2 cặp gen.C. Tỉ lệ cây mang 4 alen trội bằng tỉ lệ cây mang 4 alen lặn.D. Kiểu hình trội về 2 tính trạng luôn chiếm tỉ lệ lớn nhất.

Câu 115 (Xem giải). Một quần thể thực vật giao phấn, xét 2 cặp gen phân li độc lập, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Cho biết quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền về các gen đang xét, có 72% cây thân cao, hoa đỏ : 24% cây thân cao, hoa trắng : 3% cây thân thấp, hoa đỏ : 1% cây thân thấp, hoa trắng. Trong quần thể này, giả sử các cây thân cao, hoa đỏ giao phấn ngẫu nhiên với các cây thân cao hoa trắng, tạo ra đời con. Theo lí thuyết, số cây thân thấp, hoa đỏ ở đời con chiếm tỉ lệA. $dfrac{5}{9}$.                             B. $dfrac{1}{54}$.                             C. $dfrac{1}{72}$.                             D. $dfrac{3}{16}$.

Câu 116 (Xem giải). Đột biến điểm làm thay thế 1 nuclêôtit ở vị trí bất kì của triplet nào sau đây đều không xuất hiện côđon mở đầu?A. 3’TAG5’.                             B. 3’GAX5’.                             C. 3’TTG5’.                             D. 3’XAX5’.

Câu 117 (Xem giải). Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Thế hệ P: Cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu được $F_1$ gồm 4 loại kiểu hình; trong đó có 4% số cây thân thấp, hoa đỏ thuần chủng. Cho biết quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, số cây thân cao, hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen ở $F_1$ chiếm tỉ lệA. 24%.                             B. 26%.                             C. 9%.                             D. 50%.

Câu 118 (Xem giải). Hai tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen $Aadfrac{underline{Bd}}{bD}$ giảm phân bình thường tạo giao tử. Trong số giao tử được tạo ra có 12,5% số giao tử mang 3 alen trội. Theo lí thuyết, tỉ lệ giao tử mang 2 alen trội có thể là trường hợp nào sau đây?A. 50,00%.                             B. 6,25%.                             C. 37,50%.                             D. 18,75%.

Câu 119 (Xem giải). Một loài thực vật, màu hoa do 2 cặp gen: A, a; B, b phân li độc lập cùng quy định. Kiểu gen có cả alen trội A và alen trội B quy định hoa đỏ, các kiểu gen còn lại đều quy định hoa trắng. Thế hệ P: Cây hoa đỏ tự thụ phấn, thu được $F_1$ có 43,75% cây hoa trắng. Cho cây hoa đỏ ở thế hệ P thụ phấn cho các cây hoa trắng ở $F_1$, thu được đời con. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Có tối đa 2 phép lai mà mỗi phép lai đều cho đời con có tỉ lệ kiểu hình là 1 : 1. II. Tỉ lệ cây hoa trắng xuất hiện tối đa ở đời con của 1 phép lai có thể là 75%. III. Đời con của mỗi phép lai đều có tỉ lệ kiểu gen khác với tỉ lệ kiểu hình. IV. Có 3 phép lai mà mỗi phép lai đều cho đời con có 4 loại kiểu gen.Α. 4.                             B. 3.                             C. 1.                             D. 2.

Câu 120 (Xem giải). Cho phả hệ sau:Cho biết mỗi bệnh đều do 1 trong 2 alen của 1 gen quy định, các gen phân li độc lập; người số 9 mang alen gây bệnh A và người số 2 không mang alen gây bệnh B. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Xác định được tối đa kiểu gen của 4 người trong phả hệ.II. Người số 7 và người số 10 chắc chắn có kiểu gen giống nhau. III. Xác suất sinh con trai đầu lòng không bị cả 2 bệnh trên của cặp 13 – 14 là 39,375%.IV. Xác suất sinh con gái đầu lòng dị hợp 1 cặp gen của cặp 13 – 14 là 22,5%. A. 4.                             B. 3.                             C. 1.                             D. 2.

Đáp Án Đề Thi Môn Ngữ Văn Tốt Nghiệp Thpt 2022 Đợt 2 (Tham Khảo)

(CLO) Sáng ngày 3/9, hơn 26.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 với môn thi đầu tiên là Ngữ văn.

Với môn Ngữ Văn, thời gian làm bài sẽ là 120 phút. Đề thi Ngữ văn chính thức tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 gồm hai phần, trong đó phần làm văn đề cập tác phẩm “Việt Bắc” của Tố Hữu, chiếm 5 điểm.

Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 môn Ngữ Văn nhanh nhất. Cập nhật lời giải gợi ý nhanh nhất, đầy đủ nhất.

Đáp án đề thi THPT đợt 2 năm 2020 môn Văn (tham khảo)

Chúng tôi sẽ cập nhật nhanh nhất các gợi ý đáp án tham khảo đối với môn Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 đến thí sinh, phụ huynh.

PV

Đáp Án Môn Gdcd Mã Đề 317 Thi Tốt Nghiệp Thpt 2022

Gợi ý đáp án môn GDCD tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 đầy đủ nhất mã đề 317

Đang cập nhật…

Bài thi GDCD được làm trong vòng 50 phút theo hình thức trắc nghiệm. Thời gian làm bài bắt đầu từ 14 giờ 30 phút.

Theo Bộ GD-ĐT, nội dung đề thi vẫn nằm trong chương trình THPT nhưng sẽ chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12.

Một số nội dung mới của Quy chế thi THPT năm 2020 so với quy chế thi năm trước các thí sinh cần đặc biệt lưu ý:

– Đề thi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12

– Thí sinh tự do, giáo dục thường xuyên (GDTX) thi chung với thí sinh lớp 12

– Loại giỏi đối với Giấy chứng nhận nghề, loại xuất sắc và giỏi đối với Bằng trung cấp: cộng 2 điểm. Loại khá đối với Giấy chứng nhận nghề, loại khá và trung bình khá đối với Bằng trung cấp: cộng 1,5 điểm. Loại trung bình: cộng 1,0 điểm.

Theo như quy định của Bộ GD-ĐT, 14h00 ngày 8/8 thí sinh đến phòng thi làm thủ tục thi THPT Quốc gia 2020 và đính chính sai sót (nếu có) đồng thời nghe phổ biến quy chế, lịch thi.

Khi làm thủ tục thi, các thí sinh sẽ nhận được thẻ dự thi và đối chiếu với các thông tin cá nhân như họ, tên đệm, tên, ngày tháng năm sinh, đối tượng ưu tiên…

Giấy tờ cần mang theo bao gồm: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Trong trường hợp mất 2 giấy tờ này cần báo cáo ngay cho cán bộ coi thi để xử lý.

Thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 là hai ngày mùng 9 và 10/8.Ngày 9/8: Các thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngữ Văn với hình thức tự luận vào buổi sáng. Buổi chiều làm bài thi môn GDCD với hình thức trắc nghiệm.

Sáng ngày 10/8, các thí sinh sẽ làm bài thi môn tổ hợp đã được đăng ký từ trước và buổi chiều làm môn thi Ngoại ngữ, tất cả đều theo hình thức trắc nghiệm.

Theo như quy định, thí sinh cần phải có mặt đúng thời gian quy định, chấp hành nghiệm hiệu lệnh của ban coi thi cũng như các hướng dẫn của cán bộ coi thi.

Đề Thi, Gợi Ý Đáp Án Môn Toán Tốt Nghiệp Thpt Quốc Gia Năm 2022 Mã Đề 121

Chiều nay ngày 9/8, các thí sinh bước vào kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 với môn Toán. Cập nhật đầy đủ đề thi và đáp án tham khảo môn Toán 24 mã đề, các phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 quốc gia môn Toán mã đề 121

Đề thi thi tốt nghiệp THPT 2020 quốc gia môn Toán mã đề 121

Lịch thi môn Toán THPT Quốc gia diễn ra vào ngày 8/8 với tổng thời gian làm bài 90 phút.

Một số nội dung mới của Quy chế thi THPT 2020 so với quy chế thi năm trước:

– Đề thi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12

– Thí sinh tự do, giáo dục thường xuyên (GDTX) thi chung với thí sinh lớp 12

– Loại giỏi đối với Giấy chứng nhận nghề, loại xuất sắc và giỏi đối với Bằng trung cấp: cộng 2 điểm. Loại khá đối với Giấy chứng nhận nghề, loại khá và trung bình khá đối với Bằng trung cấp: cộng 1,5 điểm. Loại trung bình: cộng 1,0 điểm.

Theo như quy định của Bộ GD-ĐT, 14h ngày 8/8 thí sinh đến phòng thi làm thủ tục thi THPT Quốc gia 2020 và đính chính sai sót (nếu có) đồng thời nghe phổ biến quy chế, lịch thi.

Khi làm thủ tục thi, các thí sinh sẽ nhận được thẻ dự thi và đối chiếu với các thông tin cá nhân như họ, tên đệm, tên, ngày tháng năm sinh, đối tượng ưu tiên…

Giấy tờ cần mang: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Trong trường hợp mất 2 giấy tờ này cần báo cáo ngay cho cán bộ coi thi để xử lý.

Thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 là hai ngày 9 và 10/8.

Ngày 9/8: Các thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngữ Văn với hình thức tự luận.

Buổi chiều làm bài thi môn Toán với hình thức trắc nghiệm.

Sáng ngày 10/8, các thí sinh làm bài thi môn tổ hợp đã được đăng ký từ trước và buổi chiều làm môn thi Ngoại ngữ, tất cả đều theo hình thức trắc nghiệm.

Theo như quy định thí sinh cần có mặt đúng thời gian quy định, chấp hành nghiệm hiệu lệnh của ban coi thi cũng như hướng dấn của cán bộ coi thi.

Nếu thí sinh đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh thì không được dự buổi thi đó.

Đề thi tốt nghiệp THPT 2019 quốc gia môn Toán mã đề

Đáp án tham khảo tất cả các môn thi:

Đáp án môn Văn thi THPT quốc gia năm 2020

Đáp án môn Toán thi THPT quốc gia năm 2020 tất cả các mã đề

Đáp án môn Vật Lý thi THPT quốc gia năm 2020 tất cả các mã đề

Đáp án môn Hóa Học thi THPT quốc gia năm 2020 tất cả các mã đề

Đáp án môn Sinh Học thi THPT quốc gia năm 2020 tất cả các mã đề

Đáp án môn Ngoại Ngữ thi THPT quốc gia năm 2020 tất cả các mã đề

Đáp án môn Lịch Sử thi THPT quốc gia năm 2020 tất cả các mã đề

Đáp án môn Địa Lý thi THPT quốc gia năm 2020 tất cả các mã đề

Đáp án môn GDCD thi THPT quốc gia năm 2020 tất cả các mã đề

Bạn đang đọc nội dung bài viết Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt Năm 2022 Đợt 2 Môn Sinh Học (Mã 221) trên website Maubvietnam.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!