Đề Xuất 6/2023 # Đề Kiểm Tra Học Ki I Môn Toán Lớp 8 Có Đáp Án # Top 10 Like | Maubvietnam.com

Đề Xuất 6/2023 # Đề Kiểm Tra Học Ki I Môn Toán Lớp 8 Có Đáp Án # Top 10 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Đề Kiểm Tra Học Ki I Môn Toán Lớp 8 Có Đáp Án mới nhất trên website Maubvietnam.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Phòng Giáo Dục Hoài Nhơn Trường THCS Lớp 8A Họ và tên: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – 2010-2011 Môn: Toán 8 Thời gian làm bài: 90’ GT1: GT2: Mã phách " Điểm Chữ kí của giám khảo Mã phách. Bằng số Bằng chữ Giám khảo 1: Giám khảo 2: A- TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Câu I: ( 3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả đúng: 1- Giá trị của biểu thức : x3 – 3x2 + 3x – 1 tại x = 101 bằng : A. 10000 B. 1000 C. 1000000 D. 300 2- Rút gọn biểu thức ( a + b)2 - ( a - b)2 ta được: A. 2b2 B. 2a2 C. – 4ab D. 4ab 3- Kết quả của phép chia (x3 - 1) : ( x -1) bằng : A. x2 + x + 1 B. x2 – 2x + 1 C. x2 + 2x + 1 D. x2 – x + 1 4- Tổng hai phân thức bằng phân thức nào sau đây: A. B. C. D. 5. Giá trị của phân thức được xác định khi : A. x 3 B. x 1 C. x -3 D. x 0 6- Mẫu thức chung của hai phân thứcvà là: A. x(x + 4)2 B. 2x(x + 2)2 C. 2(x + 2)2 D. 2x(x + 2) 7- Một hình vuông có cạnh 5cm, đường chéo của hình vuông đó là bằng : A. 10 cm B. cm C. 5 cm D.Một kết quả khác 8- Số góc tù nhiều nhất trong hình thang là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 9- Cho tam giác ABC cân tại A, các đường cao AA’, BB’, CC’. Trục đối xứng của tam giác ABC là: A. AA’ B. BB’ C. CC’ D. AA’, BB’ và CC’. 10- Tập hợp các điểm cách đều đường thẳng a cố định một khoảng bằng 2cm: A. Là đường tròn tâm O bán kính 2cm. B. Là hai đường thẳng song song với a và cách a một khoảng bằng 2cm. C. Là đường trung trực của đoạn thẳng có độ dài 2cm. D. Cả 3 câu đều sai 11- Hình nào sau đây là hình thoi ? A. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau . B. Tứ giác có hai cạnh kề bằng nhau . C. Tứ giác có một đường chéo là đường phân giác của một góc . D. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau . Học sinh không được làm bài trong ô này. 12- Cho tam giác ABC. Gọi D, E lần lượt là các điểm trên các cạnh AB, BC sao cho DE A. Tam giác ABC vuông tại A. B. Tam giác ABC cân tại C. C.Tam giác ABC cân tại B. D. Tam giác ABC cân tại A. Câu II: ( 1 điểm) Điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau để được câu đúng: 1- Hình thang có độ dài một cạnh đáy là 7 cm, độ dài đường trung bình là 15 cm thì độ dài cạnh đáy còn lại là ( cm ) 2- Tam giác vuông có độ dài 1 cạnh góc vuông là 12 cm và độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền là 10 cm thì độ dài cạnh góc vuông còn lại bằng.. ( cm ) 3- Hai kích thước của hình chữ nhật là 7 dm ; 10 cm. Diện tích của hình chữ nhật đó là : S = ( cm2) 4- Số đo (độ) 1 góc của một ngũ giác đều bằng.... Câu III : ( 1 điểm ) Điền dấu “X” vào ô Đ( đúng ), S (sai) tương ứng với các khẳng định sau Các khẳng định Đ S – x2 + 10 x – 25 = - ( 5 – x )2 có giá trị nguyên thì các giá trị nguyên của x là: 1; 2. Hằng đẳng thức lập phương của một tổng là : A3 + B3 = ( A – B) ( A2 + AB + B2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. PHẦN TỰ LUẬN : (5 điểm) Bài 1: (1 điểm). Phân tích các đa thức sau thành nhân tử a) x2 – 2xy – 9 + y2 b) x2 – 9x + 20 Bài 2 : (2điểm). Rút gọn các biểu thức sau : a) b) Bài 3 : (2 điểm). Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC), đường cao AH. Gọi M là trung điểm của AB, điểm E là điểm đối xứng với H qua điểm M. a) Chứng minh tứ giác AHBE là hình chữ nhật. b) Trên đoạn thẳng HC ta lấy điểm D sao cho HD = HB. Chứng minh tứ giác AEHD là hình bình hành. BÀI LÀM (Phần tự luận) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN. LỚP: 8 . Năm học 2010 - 2011 A.TRẮC NGHIỆM: Câu 1: ( 3 điểm) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp án C D A D A B D B A B D C Điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu 2: ( 1 điểm) 1- 23cm; 2- 16cm ; 3- 700 cm2 ; 4- 1080 Câu 3: ( 1điểm) 1-Đ ; 2- S; 3- Đ ; 4- S. B. TỰ LUẬN : (5 điểm) Bài Câu Nội dung Điểm chi tiết Điểm toàn bài 1 a x2 - 2xy - 9 + y2 = (x – y)2 – 9 = ( x - y - 3)(x – y + 3) 0.25 0.25 1.00 b x2 – 9x + 20 = x2 – 4x – 5x + 20 = x(x – 4) – 5(x – 4) = (x – 4)(x – 5) 0.25 0.25 2 1 = = = = 3 0.25 0.25 0.25 0.25 2.00 2 = = = = 0.25 0.25 0.25 0.25 3 Hình vẽ 0.25 2.00 a Chứng minh tứ giác AHBE là hình chữ nhật Nêu được : MA = MB (gt) ; MH = ME (gt) Suy ra : tứ giác AHBE là hình bình hành Mà : = 900(AH ^ BC) Vậy : tứ giác AHBE là hình chữ nhật 0.50 0.25 0.25 b Chứng minh tứ giác AEHD là hình bình hành Nêu được : HD Kết luận : tứ giác AEHD là hình bình hành 0.50 0.25

Ma Trận Đề Kiểm Tra Học Kỳ I Môn: Toán 8

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN: TOÁN 8 Cấp độ Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao Chủ đề 1 Phép nhân và phép chia đa thức Biết nhân đơn thức với đa thức Phân tích đa thức thành nhân tử , tìm x Vận dụng hằng đẳng thức để khai triển Rút gọn biểu thức Vận dụng hằng đẳng thức Số câu 5 Số điểm 5 Tỉ lệ 50 % Số câu1 Số điểm0,5 Số câu 2 Số điểm 2,5 Số câu 1 Số điểm 1 Số câu 1 Số điểm 1 Số câu 5 ..5. điểm=..50.% Chủ đề 2 Phân thức đại số Giá trị của biểu thức Cộng, trừ phân thức Số câu 2 Số điểm 1,5 Tỉ lệ 15 % Số câu 1 Số điểm 0,5 Số câu 1 Số điểm 1 Số câu 2 1,5.. điểm=.15..% Chủ đề 3 Tứ giác Hình chữ nhật Sử dụng tính chất của hình để chứng minh Số câu 3 Số điểm3,5 Tỉ lệ35 % Số câu1 Số điểm 1,5 Số câu1 Số điểm 1,5 Số câu1 Số điểm 0,5 Số câu3 3,5... điểm=35...% Tổng số câu 10 Tổng số điểm10 Tỉ lệ 100 % Số câu2 Số điểm 1 10% Số câu 3 Số điểm 4 40% Số câu 5 Số điểm 5 50% Số câu10 Số điểm 10 TRƯỜNG THCS ĐỀ KIỂM TRA HK 1 NĂM HỌC: 2016 - 2017 Họ tên :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MÔN: TOÁN 8 Lớp: (Thời gian: 45 phút) Điểm Lời phê của thầy, cô giáo ĐỀ BÀI Bài 1( 2đ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử Bài 2( 2đ) Tìm x biết : Bài 3(2,5đ)Cho biểu thức a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức A b) Rút gọn A . c) Tìm x nguyên để A nguyên Bài 4( 3đ)Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH . Từ H kẻ HI vuông góc với AB (I thuộc AB ) HJ vuông góc với AC (J thuộc AC). M là trung điểm của BC CMR: Tứ giác AIHJ là hình chữ nhật Gọi D là điểm đối xứng với H qua I , E là điểm đối xứng với H qua J. CMR: tứ giác ADIJ là hình bình hành CMR tam giác MDE cân Bài 5 (0,5đ) Cho ba số nguyên a,b,c thỏa mãn Chứng minh rằng chia hết cho k ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Bài Câu Đáp án Điểm 1 a 0,5 0,5 b 0,5 0, 5 2 a Vậy 0,25 0,5 0,5 0,25 b Vậy 0,25 0,25 0,25 0,25 3 a x1 và x-1 0,5 b 0,5 0,5 0,25 0,25 c) Để A là số nguyên thì khi đó Ư(2) Vậy thì A là số nguyên 0,25 0,25 4 GT,KL + VẼ HÌNH 0,5 đ a Tứ giác AIHJ có Vậy Tứ giác AIHJ là hình chữ nhật 0,5 b tứ giác ADIJ có DI=IH( tính chất đối xứng) IH= AJ (t/c hcn) do AIHJ là hình chữ nhật tứ giác ADIJ là hình bình hành 0,25 0,25 0,25 0,25 c Cm được CM được A, D, E thẳng hàng có IJ là đường trung bình CM được AD=AE(=AH - t/c đối xứng ) (2) Từ (1) và (2) cân 0,25 0,25 0,25 0,25 5 đặt x = a - b ; y = b - c ; z = c - a Và x.y.z = Khi đó : Suy ra Đpcm 0,25 0,25 * Lưu ý: Học sinh giải cách khác vẫn đạt điểm tối đa. TRƯỜNG THCS MẬU LƯƠNG ĐỀ KIỂM TRA HK 1 NĂM HỌC: 2016 - 2017 Họ tên :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MÔN: TOÁN 8 Lớp: (Thời gian: 45 phút) Điểm Lời phê của thầy, cô giáo ĐỀ BÀI Bài 1( 2đ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử Bài 2( 2đ) Tìm x biết : Bài 3(2,5đ)Cho biểu thức a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức A b) Rút gọn A . c) Tìm x nguyên để A nguyên Bài 4( 3đ)Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH . Từ H kẻ HI vuông góc với AB (I thuộc AB ) HJ vuông góc với AC (J thuộc AC). M là trung điểm của BC a) CMR: Tứ giác AIHJ là hình chữ nhật b) Gọi D là điểm đối xứng với H qua I , E là điểm đối xứng với H qua J. CMR: tứ giác ADIJ là hình bình hành c) CMR tam giác MDE cân Bài 5 (0,5đ) Cho ba số nguyên a,b,c thỏa mãn Chứng minh rằng chia hết cho k ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Bài Câu Đáp án Điểm 1 a 0,5 0,5 b 0,5 0, 5 2 a Vậy 0,25 0,5 0,5 0,25 b Vậy 0,25 0,25 0,25 0,25 3 a x2 và x-2 0,5 b 0,5 0,5 0,25 0,25 c) Để A là số nguyên thì khi đó Ư(2) Vậy thì A là số nguyên 0,25 0,25 4 GT,KL + VẼ HÌNH 0,5 đ a Tứ giác AIHJ có Vậy Tứ giác AIHJ là hình chữ nhật 0,5 b tứ giác ADIJ có DI=IH( tính chất đối xứng) IH= AJ (t/c hcn) do AIHJ là hình chữ nhật tứ giác ADIJ là hình bình hành 0,25 0,25 0,25 0,25 c Cm được CM được A, D, E thẳng hàng có IJ là đường trung bình CM được AD=AE(=AH - t/c đối xứng ) (2) Từ (1) và (2) cân 0,25 0,25 0,25 0,25 5 đặt x = a - b ; y = b - c ; z = c - a Và x.y.z = Khi đó : Suy ra Đpcm 0,25 0,25 * Lưu ý: Học sinh giải cách khác vẫn đạt điểm tối đa.

99 Đề Kiểm Tra Học Kỳ 1 Môn Toán 10 (Có Đáp Án)

Bộ ebook “99 đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán 10”  (có đáp án) tập hợp các đề thi được tuyển chọn từ các trường THPT của các tỉnh thành trong cả nước từ năm 2017, 2018, 2019.

Danh sách các đề thi, đề kiểm tra học kỳ 1 toán 10 năm 2017, 2018, 2019:

Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Phúc Thọ – Hà Nội

Đề thi HK1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên Hùng Vương – Bình Dương

Đề thi HK1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường chuyên Hoàng Văn Thụ – Hòa Bình

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Hiền – Đà Nẵng

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Quảng Nam

Đề thi HK1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường chuyên Lê Quý Đôn – Bình Định

Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT chuyên Long An

Đề thi HK1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường chuyên Lương Văn Tụy – Ninh Bình

Đề thi HKI Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT Hoa Lư A – Ninh Bình

Đề thi HK1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT Thị Xã Quảng Trị

Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Bắc Giang

Đề thi HK1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường PT Triệu Sơn – Thanh Hóa

Đề thi HKI Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Cù Huy Cận – Hà Tĩnh

Đề thi HK1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

Đề thi HK1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Lương Định Của – Cần Thơ

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT Hoàng Diệu – Đồng Nai

Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Bạc Liêu

Đề KSCL học kỳ 1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Vĩnh Phúc

Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội

Đề kiểm tra học kỳ I Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên Bắc Giang

Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu

Đề kiểm tra định kỳ Toán 10 lần 1 năm 2018 – 2019 sở GD và ĐT Bắc Ninh

Đề thi hết học kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Huệ – Hải Phòng

Đề thi HKI Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng – Cần Thơ

Đề thi HK1 Toán 10 CB năm 2018 – 2019 trường chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang

Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường Yên Mô B – Ninh Bình

Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Phước Vĩnh – Bình Dương

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường chuyên Ngoại Ngữ – Hà Nội

Tuyển tập 6 đề thi thử sức trước kỳ thi chất lượng học kỳ 1 môn Toán 10

Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường M.V Lômônôxốp – Hà Nội

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Bùi Thị Xuân – TP. HCM

Đề kiểm tra định kỳ Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT Cầu Giấy – Hà Nội

Đề thi học kỳ I Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Kết – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên ĐHSP – Hà Nội

14 đề trắc nghiệm – tự luận ôn tập thi học kỳ 1 Toán 10 có đáp án

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Đông Hiếu – Nghệ An

Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc

Đề thi khảo sát HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Đức Thọ – Hà Tĩnh

Đề kiểm tra HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 liên trường THPT thành phố Vinh – Nghệ An

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Lê Khuyết – Quảng Ngãi

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Phan Ngọc Hiển – Cà Mau

Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nông Cống 3 – Thanh Hóa

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bắc Giang

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Võ Thành Trinh – An Giang

Đề kiểm tra HKI Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Quốc học Huế

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Lạc Long Quân – Khánh Hòa

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An

Đề kiểm tra chất lượng HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quỳnh Côi – Thái Bình

Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Thạch Thành 1 – Thanh Hóa

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Phước Thạnh – Tiền Giang

Đề thi HKI Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Phan Bội Châu – Đăk Lăk

Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Lê Quý Đôn – Hải Phòng

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Lê Văn Hưu – Thanh Hóa

Đề thi học kỳ 1 Toán 10 chuyên năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

Kiểm tra học kỳ 1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Phước Vĩnh – Bình Dương

Đề kiểm tra chất lượng HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Giao Thủy B – Nam Định

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Hậu Lộc 4 – Thanh Hóa

Đề kiểm tra định kỳ lần 1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bắc Ninh

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 Toán 10 năm 2017- 2018 trường THPT Lê Quý Đôn – Hải Dương

Bộ đề ôn thi học kỳ 1 Toán 10 có đáp án – Lương Tuấn Đức

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Trần Phú – Hải Phòng

Đề kiểm tra chất lượng HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Hồng Bàng – Hưng Yên

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Trần Phú – Hà Nội

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội

Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Kim Liên – Hà Nội

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2016 – 2017 trường THPT Chân Mộng – Phú Thọ

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2016 – 2017 sở GD và ĐT Vĩnh Phúc

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2016 – 2017 trường THPT Kim Liên – Hà Nội

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2016 – 2017 trường Nguyễn Thị Minh Khai – TP.HCM

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2016 – 2017 trường THPT Marie Curie – Hà Nội

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2016 – 2017 trường THPT Trung Giã – Hà Nội

Đề kiểm tra HK1 Toán 10 năm học 2016 – 2017 trường Nguyễn Du – TP.HCM

Đề thi học kỳ 1 Toán 10 trường PTNK – TP. HCM từ năm 2011 đến năm 2016

Đề thi HK1 lớp 10 trường Nguyễn Công Phương – Quảng Ngãi 2013 – 2014

Đề thi HK1 lớp 10 ban nâng cao trường Chu Văn An – Hà Nội 2014 – 2015

Đề thi HK1 lớp 10 ban nâng cao trường Chu Văn An – Hà Nội 2013 – 2014

Đề thi HK1 lớp 10 ban cơ bản trường Chu Văn An – Hà Nội 2014 – 2015

Đề thi HK1 lớp 10 ban cơ bản trường Chu Văn An – Hà Nội 2013 – 2014

Đề thi HK1 lớp 10 trường THPT Vũng Tàu 2011 – 2012

Bộ 35 đề thi HK1 lớp 10 – Hoàng Hữu Tài

Đề thi HK1 lớp 10 trường THPT Thị Xã Quảng Trị 2014 – 2015

Tuyển tập 35 đề thi học kì 1 lớp 10

Đề Kiểm Tra Học Kỳ I Môn Vật Lý Lớp 12

Câu 1: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha với tần số 40 Hz. Biết trên đoạn AB, hai điểm có biên độ dao động cực đại gần nhau nhất cách nhau 1,5 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

A. 1,2 m/s. B. 0,6 m/s. C. 2,4 m/s. D. 0,3 m/s.

Câu 2: Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi

A. ngược pha với li độ.

B. trễ pha p/2 rad so với li độ.

C. cùng pha với li độ.

D. sớm pha p/2 rad so với li độ.

Câu 3: Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là (cm) và (cm). Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là

A. 100 cm/s. B. 50 cm/s. C. 10 cm/s. D. 80 cm/s.

Câu 4: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương ngang.Lực kéo về tác dụng vào vật luôn

A. cùng chiều với chiều chuyển động của vật.

B. hướng về vị trí cân bằng.

C. cùng chiều với chiều biến dạng của lò xo.

D. hướng về vị trí biên.

Câu 5: Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 5 cm và vận tốc có độ lớn cực đại là 10π cm/s. Chu kì dao động của vật nhỏ là

A. 3 s. B. 1 s. C. 2 s. D. 4 s.

Câu 6: Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Khi dòng điện xoay chiều có tần số góc w chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là

Câu 7: Máy biến áp là thiết bị

A. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.

B. biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều.

C. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.

D. làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Đề Kiểm Tra Học Ki I Môn Toán Lớp 8 Có Đáp Án trên website Maubvietnam.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!