Đề Xuất 6/2023 # Đáp Án Trắc Nghiệm: Kế Toán Tài Chính Ii # Top 8 Like | Maubvietnam.com

Đề Xuất 6/2023 # Đáp Án Trắc Nghiệm: Kế Toán Tài Chính Ii # Top 8 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Đáp Án Trắc Nghiệm: Kế Toán Tài Chính Ii mới nhất trên website Maubvietnam.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Please follow and like us:

Kế toán tài chính II – AC02 Tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh được áp dụng để phản ánh các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ đối với các tài khoản sau: Bên Nợ các tài khoản phản ánh nợ phải trả, bên Có tài khoản phản ánh nợ phải thu

Dịch vụ in lịch treo tường của Nhóm in sẽ giúp khách hàng của bạn nhìn thấy thương hiệu của bạn mỗi ngày. Bạn thử nghĩ xem, nếu mỗi sáng thức dậy nhìn vào lịch để bàn bạn thấy 1 thương hiệu nào đó, và sau 1 thời gian cứ lặp đi lặp lại thì sẽ như thế nào? Bạn sẽ nhớ đến thương hiệu đó, chính xác, vậy tại sao bạn không thử đặt in lịch để bàn và tặng cho khách hàng của mình để họ trở thành khách hàng thân thiết của bạn. Về dịch vụ in lịch để bàn thì mình thấy ở Nhóm in là đơn vị in ấn khá uy tín tại Hà Nội và những khu vực lân cận đó.

Các tài khoản doanh thu, chi phí, tài sản cố định, nguyên vật liệu, hàng hóa, công cụ dụng cụ khi phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi và ghi sổ theo: Tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế

Bên Nợ của các tài khoản nợ phải trả, bên Có của các tài khoản nợ phải thu, khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế bằng ngoại tệ được ghi sổ theo: Tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh

Vốn bằng tiền của doanh nghiệp bao gồm: Tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển (kể cả tiền Việt Nam, ngoại tệ và vàng tiền tệ) Câu trả lời đúng

Khi phát sinh công nợ bằng ngoại tệ, số công nợ này sẽ được ghi nhận trên các tài khoản công nợ (phải thu, phải trả) theo: Tỉ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ Câu trả lời đúng

Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ được ghi nhận vào:

Chọn một câu trả lời: Chi phí hoặc doanh thu hoạt động tài chính

Số tiền mặt thiếu quỹ khi kiểm kê được ghi:

Chọn một câu trả lời: Nợ TK Tài sản thiếu chờ xử lí (1381) / Có TK Tiền mặt (111)

Doanh nghiệp mua vật liệu, giá mua đã thanh toán kì trước bằng ngoại tệ. Vật liệu nhập kho sẽ được ghi nhận theo:

Chọn một câu trả lời: . Tỉ giá hối đoái thực tế tại thời điểm nhận vật liệu

Số tiền mặt thừa quỹ khi kiểm kê được ghi:

Chọn một câu trả lời: Nợ TK Tiền mặt (111)/Có TK Tài sản thừa chờ xử lí (3381)

Chênh lệch tỉ giá ngoại tệ phát sinh khi thu hồi một khoản nợ phải thu (gốc ngoại tệ) là chênh lệch giữa:

Chọn một câu trả lời: Tỉ giá hối đoái thực tế vào thời điểm thu tiền và tỉ giá ghi sổ của khoản phải thu

Phát sinh tăng ngoại tệ trong kì sẽ được ghi nhận theo: Tỷ giá hối đoái thực tế tại thời điểm giao dịch

Bên Có của các tài khoản tiền mặt (1112), Tiền gửi ngân hàng (1122) được quy đổi và ghi sổ theo: Phương pháp giá đơn vị bình quân gia quyền

Khi mua tài sản cố định, thanh toán bằng ngoại tệ, nguyên giá tài sản được tính theo: Tỉ giá hối đoái thực tế tại thời điểm mua tài sản

TK 4131

Các tài khoản nào sau đây cần được theo dõi chi tiết về mặt nguyên tệ: Tấc cả các phương án đều đúng

Khi bán hàng trả góp, trả chậm, phần doanh thu chưa thực hiện được ghi theo: Chênh lệch giữa giá bán trả góp, trả chậm với tổng giá thanh toán trả ngay hoặc Số lãi về bán trả góp, trả chậm

TK 338 “Phải trả, phải nộp khác” phản ánh các khoản: Tất cả các phương án đều đúng

Khi mua vật liệu được hưởng chiết khấu thương mại trừ vào số tiền phải trả người bán, kế toán ghi:

Chọn một câu trả lời: Nợ TK 331/Có TK 152,1331

Số tiền đặt trước cho người bán được kế toán ghi: Bên Nợ TK 331

TK 338 “Phải trả, phải nộp khác” dùng để theo dõi các khoản phải trả: Không mang tính chất trao đổi, mua bán với các đối tượng bên ngoài

Khi thanh toán bù trừ các khoản phải thu nội bộ với các khoản phải trả nội bộ của cùng một đối tượng, kê toán ghi: . Nợ TK 336/Có TK 1368

Trái phiếu có thể phát hành:

Chọn một câu trả lời: Tất cả các phương án đều đúng

Trong doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, khi bán hàng chịu thuế TTĐB, giá tính thuế TTĐB là:

Chọn một câu trả lời: Giá bán chưa có thuế GTGT và chưa có thuế TTĐB

TK 333 “Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước” sử dụng để phản ánh tình hình thanh toán với Ngân sách Nhà nước về:

Chọn một câu trả lời: Bao gồm tất cả các khoản thuế, phí, lệ phí, trợ cấp, trợ giá

Số thuế môn bài phải nộp, kế toán ghi:

Chọn một câu trả lời: Nợ TK 642(5)/Có TK 3338

Khi mua hàng được hưởng chiết khấu thanh toán trừ vào số tiền phải trả người bán, kế toán ghi: Nợ TK 331/Có TK 515

Tài sản thừa chờ xử lý là những tài sản thừa: . Không rõ xuất xứ, nguyên nhân, phải chờ quyết định xử lý của cấp có thẩm quyến

635

Số thuế GTGT của hàng nhập khẩu được khấu trừ, kế toán ghi: Nợ TK 133/Có TK 33312

Số phí, lệ phí phải nộp, kế toán ghi: Nợ TK 642(5)/Có TK 3339

TK 136 “Phải thu nội bộ” bao gồm:

Chọn một câu trả lời: TK 1361 “Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc” , TK 1362 “Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá”, TK 1363 “Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện vốn hóa”và TK 1368 “Phải thu khác”

TK 131″Phải thu của khách hàng” có số dư:

Chọn một câu trả lời: . Đồng thời cả hai bên Nợ, Có

Các khoản nợ phải thu:

Chọn một câu trả lời: Là tài sản của doanh nghiệp nhưng bị đơn vị khác đang sử dụng

Số tiền đặt trước thừa trả lại cho khách hàng được kế toán ghi:

Chọn một câu trả lời: Bên Nợ TK 131

TK 131 “Phải thu của khách hàng” được mở chi tiết theo:

Chọn một câu trả lời: Khách hàng ngắn hạn, khách hàng dài hạn, trong đó chi tiết theo từng khách hàng

Quan hệ phân phối vốn kinh doanh nội bộ là quan hệ:

Chọn một câu trả lời: Cấp trên giao vốn hay thu hồi vốn kinh doanh từ cấp dưới

TK 138 “Phải thu khác” dùng để theo dõi các khoản phải thu:

Chọn một câu trả lời: Không mang tính chất trao đổi, mua bán với các đối tượng bên ngoài

TK 138 “Phải thu khác” bao gồm: . TK 1381 “Tài sản thiếu chờ xử lý”, TK 1385 “Phải thu về cổ phần hóa” và TK 1388 “Phải thu khác”

Tạm ứng là khoản tiền:

Chọn một câu trả lời: DN ứng trước cho công nhân viên để thực hiện một nhiệm vụ nhất định

Khi thanh toán bù trừ công nợ của cùng một đối tượng, kế toán ghi:

Chọn một câu trả lời: Giảm nợ phải thu – Giảm nợ phải trả

Khi giao vốn kinh doanh cho cấp dưới, kế toán đơn vị cấp trên phản ánh số vốn bàn giao cho cấp dưới vào: Bên Nợ TK 136(1361)

Khoản phải thu về lãi của hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động khác ở các đơn vị cấp dưới, kế toán cấp trên ghi tăng: Lợi nhuận chưa phân phối

Khi xuất quỹ tiền mặt tạm ứng cho nhân viên, kế toán ghi: Nợ TK Tạm ứng (141)/Có Tiền mặt (111)

Trường hợp thế chấp bằng giấy tờ (giấy chứng nhận sở hữu nhà đất, tài sản), kế toán ghi: Theo dõi trên sổ chi tiết mà không phản ánh vào tài khoản kí quỹ, kí cược.

Xác định câu đúng nhất? Định kỳ, kế toán tính và kết chuyển số lãi của số trái phiếu hưởng lãi trước tương ứng với kỳ kế toán và ghi: Nợ TK 338 (3387): Giảm doanh thu chưa thực hiện. Có TK 515: Tăng doanh thu hoạt động tài chính

Giá gốc của các khoản đầu tư tài chính bao gồm: Giá gốc của các khoản đầu tư tài chính bao gồm: Giá mua trừ (-) số lãi dồn tích của giai đoạn trước đầu tư được hưởng cộng (+) các chi phí mua (nếu có)

Đối với trái phiếu hưởng lãi sau, khi đến hạn thanh toán, kế toán phản ánh số gốc và lãi của trái phiếu: Có TK 128 (1282): Giá gốc của trái phiếu hưởng lãi sau nắm giữ đến ngày đáo hạn đã thu hồi. Có TK 138 (1388): Tổng số lãi lũy kế của các kỳ trước. Có TK 515: Số lãi được hưởng của kỳ đáo hạn

Phản ánh phần chênh lệch giữa giá trị có thể thu hồi nhỏ hơn giá trị ghi sổ của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn do phát sinh khoản tổn thất không thu hồi được của một phần hoặc toàn bộ các khoản đầu tư chưa được lập dự phòng phải thu khó đòi được ghi tăng chi phí tài chính

Trong mọi trường hợp, khi nhận tiền, tài sản của các bên khác đóng góp cho hoạt động BCC, bên nhận tài sản phải ghi nhận vào nợ phải trả, không được ghi nhận vào vốn chủ sở hữu

Đáp Án Trắc Nghiệm Mô Đun 3 Môn Toán

Rate this post

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Mô đun 3 môn Toán đầy đủ nhất

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 3 môn Toán

Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất

Đáp án nào sau đây không đúng về đánh giá năng lực?

Đáp án: Đánh giá việc đạt kết thúc, kỹ năng theo mục tiêu của chương trình giáo dục.

Nhận định nào sau đây đúng về ưu điểm phương pháp kiểm tra viết dạng tự luận trong đánh giá kết quả giáo dục ở trường phổ thông? Đáp án: Có khả năng đo lường được các mục tiêu cần thiết và đo lường tốt ở mức độ hiểu, tổng hợp, đánh giá.

Câu 3: Chọn đáp án đúng nhất

Nhận định nào sau đây không đúng về hình thức đánh giá thường xuyên?

Câu 4: Chọn đáp án đúng nhất

Theo thang nhận thức của Bloom, mẫu câu hỏi nào sau đây được sử dụng để đánh giá mức độ vận dụng của học sinh? Đáp án: Em có thể mô tả những gì xảy ra….?

Câu 5: Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm câu hỏi/bài tập theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh? Đáp án: Hỗ trợ cá nhân hóa việc học tập không thực hiện được.

Câu 6: Chọn đáp án đúng nhất

Câu 7: Chọn đáp án đúng nhất

Đánh giá định kì năng lực, phẩm chất học sinh tiểu học theo các mức sau: Đáp án: Tốt, đạt, cần cố gắng.

Câu 8: Chọn đáp án đúng nhất

Đáp án: Mục đích của đánh giá thường xuyên

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 3 môn Toán

Câu 9: Chọn đáp án đúng nhất

Trong tài liệu này, “Nêu được câu trả lời cho tình huống xuất hiện trong bài toán thực tiễn” là chỉ báo ở tiểu học của năng lực thành tố nào sau đây? Đáp án: Năng lực mô hình hóa toán học.

Câu 10: Chọn đáp án đúng nhất

Câu 11: Chọn đáp án đúng nhất

Sau khi tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập, giáo viên thường thu thập và lưu giữ các sản phẩm học tập của học sinh làm căn cứ để đánh giá quá trình học tập của từng học sinh. Việc làm này của GV là sử dụng phương pháp đánh giá nào sau đây? Đáp án: Phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập.

Câu 12: Chọn đáp án đúng nhất

Câu 13: Chọn đáp án đúng nhất

Câu 14: Chọn đáp án đúng nhất

Đáp án: Năng lực giao tiếp toán học.

Câu 15: Chọn đáp án đúng nhất

Cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn thông tin:”……… là hoạt động đánh

giá diễn ra trong tiến trình thực hiện hoạt động dạy học theo yêu cầu cần đạt và biểu

hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục và một số biểu hiện phẩm chất, năng lực của học sinh” là:

Đáp án: Đánh giá thường xuyên.

Câu 16: Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây là đúng với ưu điểm của phương pháp viết dạng trắc nghiệm khách quan. Đáp án: Giúp nâng cao tính khách quan, độ giá trị và tin cậy cho kiểm tra, đánh giá.

Câu 17: Chọn đáp án đúng nhất

Trong tài liệu này, “Nêu được chứng cứ, lí lẽ và biết lập luận hợp lí trước khi kết luận” là chỉ báo ở tiểu học của thành tố năng lực nào? Đáp án: Năng lực tư duy và lập luận toán học.

Link tải xuống Đáp án trắc nghiệm Mô đun 3 môn Toán

Tải xuống (link google)

Liên hệ

Thầy Hoàng – Giáo viên trường PTDTBT THCS Nậm Ban. Facebook:https://www.facebook.com/netsinh Fanpage:https://www.facebook.com/Blogtailieu Youtube:https://www.youtube.com Nhóm Vui học mỗi ngày

Đáp án, hướng dẫn bài tập modul 3 

Bài tập cuối khóa Modul 3 tiếng việt tiểu học

Kế hoạch đánh giá modul 3 lịch sử địa lý tiểu học

Kế hoạch bài dạy module 3 toán lớp 1 tiểu học

Bài tập cuối khóa modul 3 tin học tiểu học

Kế hoạch bài dạy module 3 tin học [tiểu học]

[kế hoạch cuối khóa] modul 3 toán tiểu học lớp 2

KHBD mô đun 2 tiếng việt tiểu học

Tổng Hợp 50 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kế Toán Tổng Hợp Doanh Nghiệp Có Đáp Án

CS1 : Lê Trọng Tấn – Thanh Xuân – Hà Nội CS2 : Nguyễn Cơ Thạch – Từ Liêm – Hà Nội CS3 : KĐT Sài Đồng – Long Biên – Hà Nội CS4 : Đường Ngô Thì Nhậm – Hà Đông – Hà Nội CS5 : 71 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa -Hà Nội CS6 : 124 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội

CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình – HCM CS9 : 35 Lê Văn Chí – Q. Thủ Đức – TP HCM CS10 : Lê Văn Thịnh – P. Suối Hoa – Tp. Bắc Ninh CS11 : Lạch Tray – Q. Ngô Quyền – Tp. Hải Phòng CS12 : Hoàng Hoa Thám – Thủ Dầu 1 – Bình Dương CS13 : Nguyễn Văn Cừ – Q Ninh Kiều – Tp Cần Thơ

CS14 : Kim Đồng – Trần Hưng Đạo – Tp Thái Bình CS15 : Chu Văn An – Tp.Thái Nguyên CS16 : Đoàn Nhữ Hài – TP Hải Dương CS17 : Quy Lưu – Minh Khai – Phủ Lý – Hà Nam CS18 : Đường Giải Phóng – Tp. Nam Định CS19 : Nguyễn Văn Cừ – TP Hạ Long – Quảng Ninh CS20 : Chu Văn An – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc CS21 : Trần Nguyên Hãn – Tp.Bắc Giang CS22 : Tràng An – p Tân Thành – TP. Ninh Bình CS23 : Phong Định Cảng – TP Vinh – Nghệ An CS24 : Trần Cao Vân – Q Thanh Khê – Tp Đà Nẵng CS25 : Đường Ngô Quyền – TP Huế CS26 : Đường Hà Huy Tập – TP Hà Tĩnh

 CS27: Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu

Cử Nhân Kế Toán Và Tài Chính

Chương trình sẽ mang lại gì cho bạn?

Kiến thức và kỹ năng thực hành để có thể:

Vì sao nên chọn chương trình này?

● Ngành đào tạo: Kế toán và Tài chính ● Thời gian đào tạo: 4 năm, gồm 8 học kỳ ● Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh ● Văn bằng: Bằng Cử nhân Kế toán và Tài chính do Đại học East London (Vương Quốc Anh) cấp, được Cục khảo thí – Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận ● Mô hình đào tạo: Học toàn phần tại Khoa Quốc tế.

Bạn sẽ học gì? khi nào?

Tiếng Anh học thuật

Tiếng Anh chuyên ngành 1

Tiếng Anh chuyên ngành 2

Kỹ năng học tập

Nguyên lý kinh tế

Toán đại cương

Kế toán tài chính

Kế toán chi phí

Tổ chức và quản trị doanh nghiệp

Kỹ năng học thuật dành cho kế toán

Luật kinh doanh

Kinh tế học kinh doanh và phân tích định lượng

Báo cáo tài chính

Kế toán quản trị

Kiểm toán

Thuế

Báo cáo tài chính nâng cao

Kế toán quản trị chiến lược

Quản trị tài chính doanh nghiệp

Định hướng nghề nghiệp

+ Học lý thuyết trên lớp hoặc hội thảo chuyên đề

+ Tham quan thực tế đến các doanh nghiệp

+ Bài tập hoặc dự án nhóm

+ Tham gia các buổi chia sẻ từ các khách mời là đại diện cho các doanh nghiệp

+ Thực hành các nhiệm vụ gắn với thực tiễn công việc

BẠN SẼ HỌC AI?

HỌC PHÍ

+ Học phí năm thứ nhất: 59.020.000 VND/năm học (tương đương 2.600 USD);

+ Học phí năm thứ hai: 65.830.000 VND/năm học (tương đương 2.900 USD);

+ Học phí năm thứ ba: 70.370.000 VND/năm học (tương đương 3.100 USD);

+ Học phí năm thứ tư: 74.910.000 VND/năm học (tương đương 3.300 USD).

Học phí đóng theo học kỳ bằng tiền đồng Việt Nam theo tỉ giá tại thời điểm thanh toán. Ngoài học phí, sinh viên không phải đóng thêm khoản phí nào lớn khác.

HỌC BỔNG

(giá trị áp dụng trong toàn bộ thời gian học tại Khoa Quốc tế)

Học bổng phát triển tài năng

Loại học bổng Giá trị

Chu Văn An

Miễn 100% học phí*

A. Yersin

Miễn 75% học phí*

Tạ Quang Bửu

20.000.000 đồng/ năm học

X. Covalevxkaya

14.000.000 đồng/ năm học

Lê Anh Xuân

10.000.000 đồng/ năm học

* Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách được xem xét hỗ trợ thêm 5.000.000 đồng/ học kỳ.

Học bổng cho học sinh/ sinh viên có thành tích học tập đặc biệt xuất sắc

● Đối tượng được tuyển thẳng: Miễn 100% học phí trong toàn bộ thời gian học tại Khoa Quốc tế ● Thủ khoa xuất sắc kỳ tuyển sinh đại học mùa thu: Miễn 100% học phí trong toàn bộ thời gian học tại Khoa Quốc tế ● Thủ khoa đầu vào các chương trình đào tạo: 5.000.000 đồng ● Đạt giải thi học sinh giỏi cấp Tỉnh / Thành phố:

Giải nhất: 3.000.000 đồng

Giải nhì: 2.000.000 đồng

Giải ba: 1.000.000 đồng

● Thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc: 2.000.000 đồng ● Thủ khoa tốt nghiệp của chương trình đào tạo: 1.000.000 đồng

Học bổng cho học sinh/ sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội xuất sắc

Từ 2.000.000 đồng đến miễn 100% học phí cả khóa học.

(giá trị áp dụng cho từng học kì)

Học bổng phát triển tài năng

Loại học bổng Giá trị

Học bổng Xuất sắc – Hạng 1

20.000.000 đồng/ học kỳ

Học bổng Xuất sắc – Hạng 2

15.000.000 đồng/ học kỳ

Học bổng Giỏi – Hạng 1

10.000.000 đồng/ học kỳ

Học bổng Giỏi – Hạng 2

7.000.000 đồng/ học kỳ

Học bổng Giỏi – Hạng 1

5.000.000 đồng/ học kỳ

Học bổng hỗ trợ học tập

Giảm 15% học phí/ học kỳ

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT / kết quả thi THPT Quốc gia / chứng chỉ A-level và phỏng vấn.

Đối tượng tuyển sinh cần đáp ứng các điều kiện sau: a. Ứng viên tốt nghiệp THPT hệ 12 năm ở Việt Nam hoặc tốt nghiệp ở nước ngoài, đáp ứng 1 trong các điều kiện sau:

Tổng điểm 1 trong các tổ hợp 03 môn: Toán học, Văn học, Ngoại ngữ / Toán, Vật lý, Ngoại ngữ / Toán, Vật lý, Hóa học / Toán, Địa lý, Ngoại ngữ lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên, không có điểm liệt với các môn này; hạnh kiểm khá trở lên.

Kết quả thi THPT Quốc gia các tổ hợp nêu trên đạt điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT và/hoặc ĐHQGHN năm 2018.

Có chứng chỉ A-Level do Hội đồng Khảo thí Quốc tế Cambridge cấp.

b. Có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.5 hoặc B2 (theo khung tham chiếu Châu Âu), hoặc tương đương (còn trong thời hạn có giá trị). c. Đạt yêu cầu phỏng vấn đầu vào do trường đại học đối tác và Khoa Quốc tế tổ chức.

Đợt 1: Từ 10/05/2019 – 30/09/2019

Đợt 2: 01/01/2020 – 30/03/2020

Đợt bổ sung: Khoa có thể nhận hồ sơ bổ sung nếu còn chỉ tiêu.

Đặc biệt, chương trình Cử nhân Kế toán và Tài chính của ĐH UEL giúp bạn có lợi thế lớn khi muốn sở hữu chứng chỉ hành nghề kiểm toán quốc tế của các Hiệp hội Kế toán – Kiểm toán quốc tế ACCA, ICAEW, CIMA, CPA Australia, IFA và AIA trong quá trình làm việc. Cụ thể:

ACCA công nhận và miễn 9 môn thi lấy chứng chỉ

ICEAW công nhận và miễn 7 môn thi lấy chứng chỉ

CPA Australia công nhận và miễn 10 môn thi lấy chứng chỉ

CIMA công nhận và miễn 8 môn thi lấy chứng chỉ

Nguyễn Thị Quỳnh An

Kế toán viên, Ngân hàng Agribank Cựu sinh viên chương trình

“Nhờ những tháng ngày học tập và sinh hoạt với chương trình Cử nhân Kế toán – Tài chính của Khoa Quốc tế – ĐHQGHN và ĐH East London, ngay từ khi ra trường cho đến nay là gần 4 năm làm việc tôi đã không có chút khó khăn, bỡ ngỡ gì trước công việc, được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá, ghi nhận.Những kiến thức được học rất hữu ích, nhưng sẽ hiệu quả nhất khi kết hợp với kỹ năng mềm – điều mà chương trình đã cung cấp rất nhiều cho sinh viên: tìm kiếm tài liệu, làm việc nhóm, thuyết trình, viết tiểu luận, vi tính văn phòng…”

Nguyễn Cường Việt

Hành chính nhân sự, Công ty I-Glocal (Nhật Bản) Cựu sinh viên chương trình

“Ngoài kiến thức chuyên môn, chương trình Cử nhân Kế toán và Tài chính của Đại học East London tại Khoa Quốc tế – ĐHQGHN cho tôi lợi thế cốt lõi về khả năng về tiếng Anh, sự tự tin giao tiếp với người nước ngoài. Cách làm việc, cách lập kế hoạch, và cách quản lý thời gian mà tôi học được từ giảng đường đại học giúp tôi rất nhiều tại thời điểm hiện tại.”

Phạm Ngọc Anh Thư

Kế toán viên, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh Cựu sinh viên chương trình

“Theo học chương trình Cử nhân Kế toán và Tài chính của trường ĐH East London và Khoa Quốc tế – ĐHQGHN, điều khiến tôi luôn ấn tượng nhất là những tiết học bổ ích như Finanical Management, Accounting với những bài giảng mang tính thực tiễn rất cao, khi được các giảng viên thường xuyên liên hệ đến thực tiễn tài chính và những thuật ngữ chuyên môn thông dụng tại Việt Nam. Nhưng không chỉ có vậy. môi trường đào tạo này mang lại cho tôi sự tự tin thể hiện bản thân, tính nghiêm túc, tự giác học hỏi, nghiên cứu khoa học và viết chuyên đề, đề án, phương pháp học tập chủ động, sáng tạo, hệ thống và hiệu quả cao.”

Trở thành sinh viên tiếp theo của chương trình Cử nhân Kế toán và Tài chính với ĐH East London

VỀ CHÚNG TÔI

Bạn đang đọc nội dung bài viết Đáp Án Trắc Nghiệm: Kế Toán Tài Chính Ii trên website Maubvietnam.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!