Đề Xuất 10/2022 ❤️ Đáp Án Môn En05 ❣️ Top Like | Maubvietnam.com

Đề Xuất 10/2022 ❤️ Đáp Án Môn En05 ❣️ Top Like

Xem 13,365

Cập nhật nội dung chi tiết về Đáp Án Môn En05 mới nhất ngày 02/10/2022 trên website Maubvietnam.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 13,365 lượt xem.

Ôn Thi Công Chức Môn Tin Học

83 Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2022 Môn Toán (Có Đáp Án)C

Đề Thi Thử Toán Thptqg 2022 Lần 1 Liên Trường Thpt

Đáp Án Môn Toán Thpt Quốc Gia 2022

Giải Chi Tiết Đề Thi Thpt Quốc Gia 2022 Môn Toán

Bố cục chung của một khóa luận tốt nghiệp thông thường gồm mấy phần?

3 phần

4 phần

5 phần

6 phần

Các mối liên hệ hữu hình có thể sơ đồ hóa là:

– Liên hệ nối tiếp- Liên hệ song song- Liên hệ hình cây- Liên hệ mạng lưới- Liên hệ hỗn hợp

– Liên hệ tình cảm- Liên hệ song song- Liên hệ hình cây- Liên hệ mạng lưới- Liên hệ hỗn hợp

-Liên hệ nối tiếp-Liên hệ song song- Liên hệ hình cây- Liên hệ chức năng- Liên hệ tình cảm

-Liên hệ nối tiếp-Liên hệ song song- Liên hệ hình cây- Liên hệ mạng lưới- Liên hệ chức năng

Cấu trúc của một bài thuyết trình khoa học thường gồm mấy bộ phận?

check_box

 4 bộ phận

2 bộ phận

6 bộ phận

8 bộ phận

Cấu trúc logic của phép chứng minh được nghiên cứu trong logic học gồm:

check_box

 3 bộ phận

2 bộ phận

4 bộ phận

5 bộ phận

Cấu trúc logic của phép chứng minh gồm các bộ phận sau:

check_box

 - Giả thuyết- Luận cứ- Phương pháp

– Luận cứ- Phương pháp

Giả thuyếtLuận cứ

Giả thuyếtPhương pháp

Chọn mẫu xác suất là chọn ngẫu nhiên nhưng theo một tiêu chí nào đó để đảm bảo mẫu có tính đại diện. Có bao nhiêu cách chọn mẫu xác suất thông dụng?

check_box

 5 cách

2 cách

3 cách

4 cách

Chứng minh luận điểm khoa học, người nghiên cứu phải :

Chỉ ra được nhiệm vụ nghiên cứu

Có đầy đủ luận cứ khoa học

Đưa ra mục tiêu nghiên cứu

Trả lời được câu hỏi nghiên cứu

Có mấy phương pháp thuyết trình?

check_box

 3 phương pháp

2 phương pháp

4 phương pháp

5 phương pháp

Con người có được tri thức kinh nghiệm từ việc:

– Cảm nhận thế giới quan- Chịu tác động từ thế giới quan

Chịu ảnh hưởng của các tác động khách quan

Khắc phục và giải quyết các khó khăn trong thực tế

Tìm hiểu đời sống xã hội của các vùng miền

Công việc đầu tiên của bất cứ nghiên cứu nào là:

Bổ sung khái niệm

Thống nhất khái niệm

Tổng hợp khái niệm

Xây dựng khái niệm

Đặc điểm của tri thức khoa học:

Là những kết luận về quy luật tất yếu đã được khảo nghiệm và kiểm chứng.

Mang tính đặc thù

Mang tính thống nhất

Phát triển đa dạng và phong phú

Đặt tên cho Đề tài nghiên cứu khoa học cần thể hiện được:

– Mục tiêu nghiên cứu.- Phương tiện thực hiện mục tiêu- Giới hạn nghiên cứu

-Mục tiêu nghiên cứu.-Phương tiện thực hiện mục tiêu-Môi trường chứa đựng mục tiêu và phương tiện thực hiện.

-Mục tiêu nghiên cứu.-Phương tiện thực hiện mục tiêu-Quy mô nghiên cứu

-Phương tiện thực hiện mục tiêu-Môi trường chứa đựng mục tiêu và phương tiện thực hiện.- Giới hạn nghiên cứu

Để chứng minh luận điểm khoa học, người nghiên cứu cần có các:

check_box

 Luận cứ

Lập luận

Luận chứng

Luận điểm

Để nhận biết một bộ môn khoa học người ta đề ra:

1 tiêu chí

3 tiêu chí

5 tiêu chí

6 tiêu chí

Giả thiết nghiên cứu là điều kiện giả định của nghiên cứu. Nó là những điều kiện không có thực trong đối tượng khảo sát mà chỉ là những tình huống giả định do người nghiên cứu đặt ra để lý tưởng hóa điều kiện thực nghiệm. Vì vậy, giả thiết

Có thể chứng minh hoặc không

Có thể phải chứng minh trong trường hợp cụ thể nào đó.

Không phải chứng minh

Phải chứng minh

Giả thuyết là luận điểm cần chứng minh trong một nghiên cứu khoa học. Giả thuyết trả lời câu hỏi:

check_box

 Cần chứng minh điều gì?

Mục tiêu nghiên cứu là gì?

Nhiệm vụ nghiên cứu là gì?

Phương pháp nghiên cứu là gì?

Giả thuyết là nhận định sơ bộ, là kết quả giả định của nghiên cứu, là luận điểm khoa học mà người nghiên cứu đặt ra. Giả thuyết:

check_box

 Cần được chứng minh hoặc bác bỏ

Cần được bác bỏ

Cần được chứng minh

Không cần phải chứng minh

Hội nghị khoa học được chia ra thành:

check_box

 4 loại

2 loại

6 loại

8 loại

Khái niệm “Khoa học” được tiếp cận theo các cách sau:

– Khoa học là một hệ thống tri thức- Khoa học là một hoạt động xã hội- Khoa học là một hình thái ý thức xã hội- Khoa học là một thiết chế xã hội

– Khoa học là một hoạt động xã hội-Khoa học là một hình thái ý thức xã hội-Khoa học là một lĩnh vực nghien cứu.Khoa học là một thiết chế xã hội

-Khoa học là một hệ thống giáo dục.- Khoa học là một hoạt động xã hội-Khoa học là một hình thái ý thức xã hội-Khoa học là một lĩnh vực nghien cứu.

-Khoa học là một hệ thống giáo dục.- Khoa học là một hoạt động xã hội-Khoa học là một hình thái ý thức xã hội-Khoa học là một thiết chế xã hội

Khái niệm là một trong những đối tượng nghiên cứu của logic học và được định nghĩa là:

Một bộ phận quan trọng nhất của lý thuyết

Một hình thức tư duy nhằm chỉ rõ thuộc tính bản chất vốn có của sự kiện khoa học.

Ngôn ngữ đối thoại trong khoa học

Tất cả các đáp án

Khái niệm về “Khoa học” được nêu ra trong giáo trình của Vũ Cao Đàm được tiếp cận theo:

2 góc độ

3 góc độ

4 góc độ

5 góc độ

Khái niệm về “phong bì”, ngày xưa phong bì dùng để đựng thư. Ngày nay nói đến “phong bì” còn có chức năng để đựng tiền. Đó chính là:

Bổ sung cách hiểu một khái niệm

Tất cả các đáp án

Thống nhất hóa các khái niệm

Xây dựng khái niệm

Khi phân loại nghiên cứu khoa học theo phương thức thu thập thông tin thì người ta chia thành:

2 loại

3 loại

4 loại

5 loại

Khi phân loại nghiên cứu khoa học thường được phân thành:

2 loại

3 loại

5 loại

7 loại

Khi phân loại nguồn tài liệu người ta chia nguồn tài liệu tồn tại dưới mấy cấp độ?

2 cấp độ

3 cấp độ

4 cấp độ

5 cấp độ

Khi sử dụng điều tra bảng hỏi, về mặt kỹ thuật người điều tra cần phải quan tâm những vấn đề gì?

check_box

 - Chọn mẫu-Thiết kế bảng câu hỏi- Xử lý kết quả điều tra

– Chọn mẫu- Thiết kế bảng câu hỏi- Trả lời câu hỏi

– Chọn mẫu- Xử lý kểt quả điều tra- Báo cáo kết quả điều tra

– Thiết kế bảng câu hỏi- Xử lý kết quả điều tra- Báo cáo kết quả điều tra

Khi tiếp cận khái niệm “Khoa học” là một hệ thống tri thức thì các nhà khoa học đề cập đến:

Hệ thống tri thức với kinh nghiệm dân gian

Kinh nghiệm và khoa học

Tri thức khoa học và kinh nghiệm sẵn có

Tri thức kinh nghiệm và tri thức khoa học

Liên hệ vô hình là những liên hệ

Có thể đưa ra các sơ đồ hóa

Có thể sơ đồ hóa hoặc hệ thống hóa

Không thể biểu hiện trên bất cứ loại sơ đồ nào

Tất cả các đáp án

2 bước

4 bước

6 bước

8 bước

Luận cứ là bằng chứng được đưa ra để chứng minh luận điểm. Luận cứ trả lời câu hỏi:

check_box

 Chứng minh bằng cái gì?

Chứng minh bằng phương pháp gì?

Chứng minh cái gì?

Chứng minh như thế nào?

Luận cứ lý thuyết là:

check_box

 Tất cả các đáp án

Bao gồm các khái niệm, các tiên đề, định lý, định luật hoặc các quy luật xã hội

Các luận điểm được khai thác từ các tài liệu, công trình khoa học của các đồng nghiệp đi trước

Các luận điểm khoa học đã được chứng minh

Luận cứ thực tế được thu thập từ các sự kiện từ trong thực tế bằng cách:

Khai thác từ các báo cáo từ các công trình nghiên cứu của đồng nghiệp

Phỏng vấnĐiều tra

Quan sátThực nghiệm

Tất cả các đáp án

Một kỷ yếu khoa học thường được chia ra thành:

check_box

 4 phần

2 phần

3 phần

5 phần

Nghiên cứu khoa học đạt tính tin cậy khi:

Được kiểm chứng lại nhiều lần trong điều kiện quan sát hoặc thí nghiệm như nhau và thu được kết quả khác nhau

Được kiểm chứng lại nhiều lần trong những điều kiện quan sát hoặc thí nghiệm hoàn toàn giống nhau và với kết quả thu được hoàn toàn giống nhau.

Được kiểm chứng lại nhiều lần trong những điều kiện quan sát hoặc thí nghiệm khác nhau và thu được kết quả giống nhau

Được kiểm chứng trong các điều kiện khác nhau và thu về được kết quả khác nhau

Nghiên cứu khoa học là:

Quá trình hình thành và chứng minh luận điểm khoa học về một sự vật hoặc hiện tượng cần khám phá

Quá trình hình thành và phát triển một sự vật hoặc hiện tượng mới

Quá trình tìm hiểu và đưa ra câu trả lời về một sự vật hoặc hiện tượng mới trong tự nhiên

Quá trình tìm hiểu và đưa ra câu trả lời về một sự vật hoặc hiện tượng mới xảy ra trong xã hội

Nghiên cứu khoa học mang:

3 đặc điểm

5 đặc điểm

7 đặc điểm

9 đặc điểm

Nghiên cứu tài liệu qua hình thức phỏng vấn được chia ra thành mấy loại?

check_box

 3 loại

2 loại

4 loại

5 loại

Người ta chọn khoảng mười nghìn người để phát phiếu điều tra thăm dò sự tín nhiệm của dân chúng đối với một tổng thống đương nhiệm. Kết quả thăm dò ý kiến đó được tiếp cận theo phương pháp khảo sát:

Tiếp cận cá biệt và so sánh

Tiếp cận lịch sử và logic

Tiếp cận theo phương pháp định tính và định lượng

Tiếp cận thống kê và xác suất

Nguồn gốc của nhiệm vụ nghiên cứu xuất phát từ:

1.Chủ trương phát triển kinh tế và xã hội của quốc gia2.Nhiệm vụ được giao từ cơ quan cấp trên3. Nhiệm vụ phát sinh trong thực tế4.Nhiệm vụ do người nghiên cứu tự đặt ra

1.Chủ trương phát triển kinh tế và xã hội của quốc gia2.Nhiệm vụ được giao từ cơ quan cấp trên3.Nhiệm vụ được nhận từ hợp đồng với các đối tác4.Nhiệm vụ do người nghiên cứu tự đặt ra

1.Chủ trương phát triển kinh tế và xã hội của quốc gia2.Nhiệm vụ được nhận từ hợp đồng với các đối tác3.Nhiệm vụ do người nghiên cứu tự đặt ra4. Nhiệm vụ phát sinh trong thực tế

1.Nhiệm vụ được giao từ cơ quan cấp trên2.Nhiệm vụ được nhận từ hợp đồng với các đối tác3.Nhiệm vụ do người nghiên cứu tự đặt ra4. Nhiệm vụ phát sinh trong thực tế

Nhờ tri thức kinh nghiệm, con người có thể:

Biết cách phản ứng trước tự nhiên

Biết ứng xử trong các quan hệ xã hội, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong tự nhhiên, xã hội để tồn tại và phát triển

Hình dung thực tế về các sự vật

Tất cả các phương án.

Nội dung khoa học của bài báo có thể có cấu trúc các phần khác nhau tùy cách sắp xếp của mỗi tác giả. Tuy nhiên, các loại bài báo khoa học thông thường được chia ra thành:

check_box

 7 môđun

2 môđun

4 môđun

6 môđun

Phạm vi nghiên cứu được chia ra thành các loại:

– Phạm vi hoạt động của sự vật- Phạm vi khảo sát của hoạt động nghiên cứu

– Phạm vi quy mô của mẫu khảo sát- Phạm vi về thời gian của tiến trình của sự vật

– Phạm vi quy mô của mẫu khảo sát- Phạm vi về thời gian của tiến trình của sự vật- Phạm vi giới hạn trong tập hợp mục tiêu nghiên cứu

– Phạm vi về thời gian của tiến trình của sự vật- Phạm vi giới hạn trong tập hợp mục tiêu nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu thường được chia ra làm mấy loại?

1 loại

2 loại

3 loại

4 loại

Phân chia theo các giai đoạn của nghiên cứu người ta chia nghiên cứu khoa học thành:

2 loại

3 loại

4 loại

5 loại

Phân loại theo các giai đoạn của nghiên cứu thì đề tài “Sử dụng các biện pháp kinh tế để giảm thiểu việc di dân từ nông thôn ra thành phố” thuộc loại:

Nghiên cứu cơ bản

Nghiên cứu ứng dụng

Tất cả các phương án

Triển khai

Phân loại theo các giai đoạn của nghiên cứu thì đề tài “Xây dựng các tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo E-learning tại Viện Đại học Mở Hà Nội” thuộc loại:

Nghiên cứu cơ bản

Nghiên cứu ứng dụng

Tất cả các đáp án

Triển khai

Phân tích nguồn tài liệu theo các giác độ:

– Chủng loại- Nội dung

– Chủng loại- Tác giả

– Nội dung- Hình thức

– Tác giả- Nội dung

Phương pháp khảo sát thực địa là một phương pháp quan sát để lấy được các thông tin phục vụ cho việc trình bày luận cứ. Phương pháp quan sát thông dụng được áp dụng trong nhiều bộ môn khoa học và được phân thành:

check_box

 6 loại

2 loại

3 loại

4 loại

Phương pháp khảo sát thực địa theo mục đích nắm bản chất đối tượng quan sát, quan sát được phân chia ra thành:

check_box

 - Quan sát hình thái- Quan sát chức năng

– Quan sát chức năng- Quan sát phân tích

– Quan sát hình thái- Quan sát phân tích

Quan sát chức năngQuan sát mô tả

Phương pháp khảo sát thực địa theo mục đích xử lý thông tin, quan sát được phân chia thành:

check_box

 - Quan sát mô tả- Quan sát phân tích

– Quan sát mô tả- Quan sát định kỳ

– Quan sát phân tích- Quan sát định kỳ

– Quan sát phân tích- Quan sát liên tục

Phương pháp là các cách thức được sử dụng để tìm kiếm luận cứ và tổ chức luận cứ để chứng minh giả thuyết (luận điểm). Trong logic học có một khái niệm tương đương là:

check_box

 Luận chứng

Lập luận

Luận điểm

Tất cả các phương án

Phương pháp thực nghiệm được dùng trong nhiều tình huống. Tùy mục đích quan sát, thực nghiệm được chia thành:

check_box

 5 loại

2 loại

3 loại

4 loại

Phương pháp thực nghiệm được dùng trong nhiều tình huống. Tùy nơi thực nghiệm, thực nghiệm được chia thành:

check_box

 - Thực nghiệm trong phòng thí nghiệm.- Thực nghiệm tại hiện trường- Thực nghiệm trong quần thể xã hội

– Thực nghiệm tại hiện trường- Thực nghiệm trong quần thể xã hội- Thực nghiệm kiểm tra

– Thực nghiệm tại hiện trường- Thực nghiệm trong quần thể xã hội- Thực nghiệm thăm dò

– Thực nghiệm trong phòng thí nghiệm.- Thực nghiệm tại hiện trường- Thực nghiệm thăm dò

Phương pháp tiếp cận hệ thống và cấu trúc có đặc tính:

check_box

 - Có thể phân chia thành các phân hệ có đẳng cấp.- Có tính “Trồi” là thuộc tính không tồn tại ở bất kỳ thành tố nào hoặc phân hệ nào của hệ thống.Động thái của hệ thống mang tính đa mục tiêu

– Có thể phân chia thành các phân hệ có đẳng cấp.- Có tính “Trồi” là thuộc tính không tồn tại ở bất kỳ thành tố nào hoặc phân hệ nào của hệ thống.- Thông tin luôn phải tồn tại dưới dạng định lượng

– Có thể phân chia thành các phân hệ có đẳng cấp.- Động thái của hệ thống mang tính đa mục tiêu- Thông tin luôn tồn tại dưới dạng định tính và định lượng

– Có tính “Trồi” là thuộc tính không tồn tại ở bất kỳ thành tố nào hoặc phân hệ nào của hệ thống.- Động thái của hệ thống mang tính đa mục tiêu- Thông tin luôn tồn tại dưới dạng định lượng

Phương pháp tiếp cận lịch sử và logic là:

check_box

 Xem xét sự vật qua những sự kiện trong quá khứ là ngẫu nhiên nhưng bị chi phối bởi một quy luật tất yếu.

Sự vật một cách cô lập với các sự vật khác.

Sự vật trong tương quan

Theo quan sát hoặc tiến hành thực nghiệm đê thu thập thông tin cho việc hình thành luận cứ

Phương pháp tiếp cận nội quan và ngoại quan là cách tiếp cận:

check_box

 Theo ý mình và theo ý người khác được kiểm chứng để đảm bảo rằng ý nghĩ đó đúng theo quy luật khách quan.

Sự vật một cách cô lập với các sự vật khác.

Sự vật trong tương quan

Theo quan sát hoặc tiền hành thực nghiệm đê thu thập thông tin cho việc hình thành luận cứ

Quan hệ giữa quãng đường đi (s) với thời gian (t) và vận tốc (v) trong chuyển động thẳng đều là mối liên hệ:

Giữa các biến trong các thực nghiệm

Phi tuyến tính

Trong các hệ thống có điều khiển

Tuyến tính

Quy luật “bàn tay vô hình” của Adam Smith thuộc:

Phát hiện

Phát minh

Sáng chế

Tất cả các đáp án

Sự kiện khoa học được lựa chọn để nghiên cứu thường là:

Sự kiện nổi bật trong đời sống xã hội đương đại

Sự kiện bình thường trong đời sống xã hội

Sự kiện thông thường trong đó chứa đựng những mâu thuẫn lý thuyết tồn tại giữa lý thuyết và thực tế mới phát sinh

Thấy trời oi bức một người bình thường biết là trời sắp mưa. Đó là dựa trên:

Trải nghiệm thực tế

Tri thức khoa học

Tri thức khoa học và tri thức kinh nghiệm

Tri thức kinh nghiệm

Theo cách phân loại theo phương thức thu thập thông tin, nghiên cứu khoa học được chia thành:

2 loại

3 loại

5 loại

7 loại

Theo chức năng nghiên cứu, người ta phân chia nghiên cứu khoa học thành:

– Nghiên cứu mô tả- Nghiên cứu giải thích- Nghiên cứu giải pháp- Nghiên cứu dự báo

Nghiên cứu giải thíchNghiên cứu giải phápNghiên cứu cơ bảnNghiên cứu dự báo

Nghiên cứu mô tảNghiên cứu giải thíchNghiên cứu giải phápNghiên cứu cơ bản

Nghiên cứu mô tảNghiên cứu giải thíchNghiên cứu giải phápNghiên cứu định hướng

Theo mức độ chuẩn bị, phỏng vấn được chia thành:

check_box

 -Phỏng vấn có chuẩn bị trước-Phỏng vấn không chuẩn bị trước

– Phỏng vấn không chuẩn bị trước- Phỏng vấn qua điện thoại

– Phỏng vấn không chuẩn bị trước- Phỏng vấn trực tiếp

-Phỏng vấn có chuẩn bị trước- Phỏng vấn trực tiếp

Theo mức độ chuẩn bị, quan sát được phân chia thành:

– Quan sát có chuẩn bị trước- Quan sát không chuẩn bị trước

Quan sát có chuẩn bịQuan sát hình thái

Quan sát hình tháiQuan sát mô tả

-Quan sát không chuẩn bị trước-Quan sát hình thái

Theo tiêu thức phân loại khoa học theo phương pháp hình thành khoa học thì khoa học được phân chia thành:

1 loại

2 loại

3 loại

4 loại

Theo tính trực tiếp, phỏng vấn được phân chia thành:

check_box

 2 loại

3 loại

4 loại

5 loại

Theo Vũ Cao Đàm “lý thuyết khoa học” là:

Hệ thống các ý tưởng giải thích sự vật; học thuyết

Lý luận, học lý, luận thuyết, học thuyết.

Một hệ thống luận điểm khoa học về mối liên hệ giữa các khái niệm khoa học.

Tập hợp các định lý và định luật được sắp xếp một cách hệ thống

Thông thường có bao nhiêu phương pháp tiếp cận khảo sát đối tượng nghiên cứu?

check_box

 8 phương pháp

2 phương pháp

4 phương pháp

6 phương pháp

Thu thập thông tin theo Phương pháp chuyên gia bao gồm:

– Nghiên cứu tài liệu hoặc phỏng vấn- Trực tiếp quan sát- Tiến hành các hoạt động thực nghiệm

– Trực tiếp quan sát- Tiến hành các hoạt động thực nghiệm- Thực hiện các trắc nghiệm

– Trực tiếp quan sát- Tiến hành các hoạt động thực nghiệm- Thực hiện các trắc nghiệm

Tiêu thức phân loại khoa học theo đối tượng nghiên cứu của khoa học đã được tuyến tính hóa theo trình tự:

2 nhóm

4 nhóm

6 nhóm

8 nhóm

Tổ chức thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học thường được tiến hành theo mấy bước?

check_box

 7 bước

3 bước

5 bước

8 bước

Toàn bộ tập hợp mục tiêu nghiên cứu với cấu trúc hình cây được gọi chung là:

Đối tượng nghiên cứu

Giới hạn nghiên cứu

Nhiệm vụ nghiên cứu

Tài liệu nghiên cứu

Tổng hợp tài liệu bao gồm mấy nội dung:

2 nội dung

3 nội dung

4 nội dung

5 nội dung

Tri thức khoa học là:

Những hiểu biết được tích lũy một cách hệ thống nhờ hoạt động nghiên cứu khoa học.

Những hiểu biết mà con người tích lũy được qua hoạt động sản xuất.

Những hiểu biết mà con người tích lũy được qua thực tế làm việc.

Những hiểu biết tích lũy qua quá trình tìm hiểu tự nhiên, xã hội.

Tri thức kinh nghiệm chỉ giúp con người phát triển:

Một cách toàn diện

Theo hướng duy vật

Thiên về chủ quan, duy ý chí.

Trong khuôn khổ nhất định.

Trình tự logic của Nghiên cứu khoa học gồm:

2 bước

3 bước

4 bước

6 bước

Trong các đặc điểm của nghiên cứu khoa học thì đặc điểm quann trọng số một là:

Tính khách quan

Tính mới

Tính thông tin

Tính tin cậy

Trong khoa học người ta chia Luận cứ thành:

check_box

 2 loại

3 loại

4 loại

5 loại

– Bổ sung khái niệm- Tổng hợp khái niệm- Phát triển khái niệm

– Phát triển khái niệm- Thống nhất hóa các khái niệm- Bổ sung khái niệm

– Thống nhất hóa các khái niệm- Bổ sung khái niệm- Tổng hợp khái niệm

– Xây dựng khái niệm- Thống nhất hóa các khái niệm- Bổ sung cách hiểu một khái niệm

Trong quá trình tìm kiếm luận cứ, người nghiên cứu cần những loại thông tin:

– Tài liệu thống kê và kết quả nghiên cứu của các đồng nghiệp đi trước.- Kết quả quan sát hoặc thực nghiệm của bản thân người nghiên cứu

Vì sao cần bổ sung cách hiểu một khái niệm?

Vì khái niệm có thể bị đánh tráo

Vì khái niệm có thể bị thay đổi

Vì khái niệm có thể bị thu hẹp

Vì khái niệm không ngừng phát triển

Vì sao cần thống nhất hóa khái niệm?

Vì giúp nâng cao chất lượng nghiên cứu

Vì giúp nhà nghiên cứu không bị nhầm lẫn

Vì một khái niệm không thể bị hiểu theo nhiều nghĩa

Vì tránh gây tranh cãi giữa các nhà nghiên cứu

Việc ra đời máy hơi nước của James Watt thuộc:

Phát hiện

Phát minh

Phát minh và sáng chế

Sáng chế

Với đề tài nghiên cứu khoa học là: “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý sinh viên tại Viện Đại học Mở Hà Nội”, phân loại theo chức năng nghiên cứu thì đề tài thuộc:

Nghiên cứu dự báo

Nghiên cứu giải pháp

Nghiên cứu giải thích

Nghiên cứu mô tả

Với đề tài nghiên cứu khoa học là: “Nguyên nhân của việc sinh viên hệ từ xa Viện Đại học Mở Hà Nội thường thi tốt nghiệp không đúng thời hạn”, phân loại theo chức năng nghiên cứu thì đề tài thuộc:

Nghiên cứu dự báo

Nghiên cứu giải pháp

Nghiên cứu giải thích

Nghiên cứu mô tả

Với tư cách là một hoạt động xã hội, khoa học định hướng tới những mục tiêu sau:

– Dựa vào qui luật đã nhận biết của sự vật mà dự báo quá trình phát triển của sự vật, lựa chọn hướng đi cho mình để tránh hoặc giảm thiểu các rủi ro.- Sáng tạo các sự vật mới phục vụ những mục tiêu tồn tại và phát triển bản thân con người và xã hội của con người.

– Phát hiện bản chất các sự vật, phát triển nhận thức về thế giới.- biết của sự vật mà dự báo quá trình phát triển của sự vật, lựa chọn hướng đi cho mình để tránh hoặc giảm thiểu các rủi ro.- Sáng tạo các sự vật mới phục vụ những mục tiêu tồn tại và phát triển bản thân con người và xã hội của con người.

-Phát hiện bản chất các sự vật, phát triển nhận thức về thế giới.- Sáng tạo các sự vật mới phục vụ những mục tiêu tồn tại và phát triển bản thân con người và xã hội của con người.

-Phát hiện bản chất các sự vật, phát triển nhận thức về thế giới.-Dựa vào qui luật đã nhận biết của sự vật mà dự báo quá trình phát triển của sự vật.

Với tư cách là một thiết chế xã hội, khoa học thực hiện các chức năng:

– Định ra một khuôn mẫu hành vi.- Xây dựng luận cứ khoa học- ăng hàm lượng khoa học trong công nghệ và sản phẩm- Góp phần biến đổi gốc rễ mọi mặt của đời sống xã hội

– Kích thích sản xuất- Tăng tính cạnh tranh cho hàng hóa và sản phẩm- Tăng hàm lượng khoa học- Định ra một khuôn mẫu hành vi

– Xây dựng luận cứ khoa học-Tăng hàm lượng khoa học- Kích thích sản xuất- Định ra một khuôn mẫu hành vi

-Định ra một khuôn mẫu hành vi.- Xây dựng luận cứ khoa học-Tăng hàm lượng khoa học- Kích thích sản xuất

Xây dựng luận điểm khoa học gồm các bước:

– Đặt câu hỏi nghiên cứu- Đặt giả thuyết nghiên cứu

– Phát hiện vấn đề nghiên cứu- Đặt câu hỏi nghiên cứu

-Đặt câu hỏi nghiên cứu.- Nhận dạng bất đồng trong tranh luận khoa học

-Phát hiện vấn đề nghiên cứu.- Đặt giả thuyết nghiên cứu

Xét trên quan điểm truyền thống của phương pháp thực nghiệm trong nghiên cứu khoa học, người ta chia thành:

check_box

 3 nhóm phương pháp thực nghiệm

2 nhóm phương pháp thực nghiệm

4 nhóm phương pháp thực nghiệm

5 nhóm phương pháp thực nghiệm

Xử lý thông tin định lượng người ta thường trình bày theo các dạng:

check_box

 - Con số rời rạc- Bảng số liệu- Biểu đồ- Đồ thị

– Bảng số liệu- Biểu đồ- Đồ thị- Sai số ngẫu nhiên

– Con số rời rạc- Bảng số liệu- Biểu đồ- Sai số ngẫu nhiên

– Con số rời rạc- Bảng số liệu- Đồ thị- Sai số ngẫu nhiên

Trắc Nghiệm Nghiên Cứu Khoa Học Có Đáp Án

Thi Thử Tiếng Anh Cambridge Miễn Phí Năm 2022

Thi Thử Ket (A2), Pet (B1), Fce (B2) Chính Thức Cùng Cambridge English!

Chứng Chỉ Pet Là Gì & Ôn Luyện Thi Bằng Pet Ở Đâu Tốt Nhất?

V Thay Đổi Cấu Trúc Bài Thi Ket, Pet (Cambridge) Từ Tháng 01

Bạn đang đọc nội dung bài viết Đáp Án Môn En05 trên website Maubvietnam.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Yêu thích 2643 / Xu hướng 2743 / Tổng 2843 thumb
🌟 Home
🌟 Top