Đề Xuất 3/2023 # Đáp Án Môn Ba11 # Top 7 Like | Maubvietnam.com

Đề Xuất 3/2023 # Đáp Án Môn Ba11 # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Đáp Án Môn Ba11 mới nhất trên website Maubvietnam.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

“Chất lượng là toàn bộ đặc tính của 1 thực thể tạo cho thực thể đó khả năng thỏa mãn nhu cầu định trước hoặc còn tiềm ẩn” là định nghĩa theo:

check_box

 ISO-8402 GOST GOST AFNOR

check_box

 AFNOR GOST GOST ISO-8402

Biểu đồ kép có dạng:

check_box

  + R np

Bước cuối cùng trong các bước quản lý chất lượng sản phẩm là:

check_box

 Điều tra và dự báo những nhu cầu phát sinh của thị trường Tổ chức hệ thống phòng ngừa Xây dựng chương trình quản lý chất lượng và kế hoạch hóa nâng cao chất lượng sản phẩm Theo dõi chất lượng

Bước đầu tiên trong các bước quản lý chất lượng sản phẩm là:

check_box

 Xây dựng chương trình quản lý chất lượng và kế hoạch hóa nâng cao chất lượng sản phẩm Triển khai và thiết kế sản phẩm Theo dõi chất lượng Tổ chức hệ thống phòng ngừa

Các yếu tố cấu trúc hạ tầng của quản lý chất lượng không bao gồm:

check_box

 Mục tiêu chất lượng Hoạch định chất lượng Kiểm soát chất lượng Chính sách chất lượng

Chất lượng có thể được lượng hóa và thể hiện bằng công thức nào sau đây:

check_box

 Q = PB → 1 Q = PB= 1

Chất lượng có thể được lượng hóa và thể hiện bằng công thức Q = PB Nếu Q = 1 có nghĩa là:

check_box

 Người tiêu dùng được thỏa mãn hoàn toàn Người tiêu dùng chưa được thỏa mãn Người tiêu dùng đang mong đợi được thỏa mãn hoàn toàn Người tiêu dùng không có nhu cầu

Chất lượng toàn phần là mức tương quan giữa hiệu quả có ích do sử dụng sản phẩm chất lượng cao đem lại và tổng chi phí để sản xuất và sử dụng sản phẩm đó, thể hiện qua công thức nào sau đây? Qt = BF Tc = BF Qt = HsF Qt = BFSX+FTD

Công thức Q = PB trong đó P có nghĩa là:

check_box

 Hiệu năng hoặc kết quả Sự thỏa mãn của người tiêu dùng. Sự mong đợi hoặc nhu cầu người tiêu dùng. Chi phí của người tiêu dùng.

Công thức Q = PB trong đó Q có nghĩa là:

check_box

 Sự mong đợi hoặc nhu cầu người tiêu dùng. Thời gian của người tiêu dùng. Hiệu năng hoặc kết quả Sự thỏa mãn của người tiêu dùng.

Đặc điểm lớn nhất của quản lý chất lượng là thay đổi tư duy quản lý từ: Quản lý chất lượng hướng vào người sản xuất MBO → MBP MBP → MBO Quản lý chất lượng là kết quả

Hoạt động PDCA là nội dung của yếu tố cấu trúc hạ tầng của quản lý chất lượng nào sau đây?

check_box

 Kiểm soát chất lượng Đảm bảo chất lượng Hoạch định chất lượng Chính sách chất lượng

Khi kiểm tra nghiệm thu thống kê điểm M(X,Y) là tốt khi:

check_box

 Nằm trong đường cong nghiệm thu Nằm gần đường cong nghiệm thu Nằm ngoài đường cong nghiệm thu Nằm trên đường cong nghiệm thu

Kiểm tra định tính một chỉ tiêu chất lượng là tốt khi:

check_box

 Xi< Gt Xi ≠ Gt Xi = Gt

Mục tiêu của phương pháp quản trị theo mục tiêu (MBO) không có nội dung nào sau đây:

check_box

 Không chấp nhận phế phẩm Làm lại hoặc loại bỏ phê phẩm Giảm tỷ lệ phế phẩm Phân hạng sản phẩm

Mục tiêu của phương pháp quản trị theo mục tiêu (MBP) không có nội dung nào sau đây:

check_box

 Giảm tỷ lệ phế phẩm Không chấp nhận phế phẩm Xây dựng lưu đồ cải tiến PDCA Tìm nguyên nhân gây sai xót, trục trặc

Người tiêu dùng tối đa hóa lợi ích khi lựa chọn hàng hóa và dịch vụ thỏa mãn công thức nào sau đây? MUxX = MUyY MUxPy  =  MUyPx MUx = MUy

Nhận định nào sau đây chưa chính xác về đặc điểm của quản lý chất lượng sản phẩm?

check_box

 Quản lý chất lượng hướng vào người sản xuất Quản lý chất lượng hướng vào người tiêu dùng Thay đổi tư duy quản lý MBO → MBP Chất lượng sản phẩm càng tốt, lợi nhuận càng cao

Nhận định nào sau đây không thuộc đặc điểm của “đảm bảo chất lượng”? Đảm bảo chất lượng là kết quả của kiểm tra Đảm bảo chất lượng là không thay đổi chất lượng sản phẩm Đảm bảo chất lượng là kết quả sản xuất Đảm bảo chất lượng là ngăn chặn sai lệch

Nhận định nào sau đây không thuộc đặc điểm của “kiểm soát chất lượng”?

check_box

 Kiểm soát chất lượng là ngăn chặn sai lệch Kiểm soát chất lượng là phân biệt sai lệch Kiểm soát chất lượng là kết quả sản xuất Kiểm soát chất lượng là có thể thay đổi chất lượng sản phẩm

Nhu cầu mà người tiêu dùng bao gồm:

check_box

 Nhu cầu trước mắt, cấp bách, thường xuyên hoặc thuần túy và cao siêu Nhu cầu thuần túy và cao siêu Nhu cầu thường xuyên và không thường xuyên Nhu cầu trước mắt và nhu cầu lâu dài

Phân hệ đề xuất và thiết kế sản phẩm mới là phân hệ:

check_box

 Trước sản xuất Sau sản xuất Phân hệ sản xuất hàng loạt Trong sản xuất

Phân hệ lưu thông phân phối và sử dụng là phân hệ:

check_box

 Sau sản xuất Trước sản xuất Phân hệ thiết kế sản phẩm mới Trong sản xuất

Phân hệ sản xuất hàng loạt là phân hệ:

check_box

 Trong sản xuất Sau sản xuất Trước sản xuất Phân hệ lưu thông

Quản lý theo chức năng biểu thị bằng quy tắc:

check_box

 PPM MBP MBO PPO

Sản phẩm trong miền nghiệm thu là:

check_box

 Chính phẩm Sản phẩm đạt yêu cầu Sản phẩm tốt nhất Phế phẩm

Sơ đồ nhân quả còn gọi là: Sơ đồ 3M Sơ đồ ISHIKAWA Sơ đồ sản xuất Sơ đồ 4M

Số lượng hữu hạn các cá thể được rút ra từ tổng thể để kiểm tra đại diện gọi là:

check_box

 Mẫu Chính phẩm Sản phẩm đạt yêu cầu Phế phẩm

Theo ISO-8402 thì sản phẩm hoặc dịch vụ được hiểu là “kết quả của hoạt động hoặc kết quả của quá trình”, chia thành các loại sau: Sản phẩm vật chất, sản phẩm logic, sản phẩm là quá trình, sản phẩm là dịch vụ. Sản phẩm vật chất, sản phẩm logic, sản phẩm là quá trình, sản phẩm là khoa học Sản phẩm là quá trình, sản phẩm là dịch vụ, sản phẩm là trí tuệ Sản phẩm vật chất, sản phẩm logic, sản phẩm là quá trình

Trình độ chất lượng là tỷ số giữa lượng nhu cầu có khả năng được thỏa mãn và chi phí để thỏa mãn nhu cầu, thể hiện qua công thức nào sau đây?

check_box

 Tc = BF Tc = HsF Qt = HsF Qt = BsF

Trình tự nào sau đây đúng nhất về các bước quản lý chất lượng sản phẩm?

check_box

 (1) xây dựng chương trình quản lý chất lượng và kế hoạch hóa nâng cao chất lượng sản phẩm; (2) triển khai và thiết kế sản phẩm; (3) tổ chức hệ thống phòng ngừa; (4) theo dõi chất lượng; (5) điều tra và dự báo những nhu cầu phát sinh của thị trường (1) xây dựng chương trình quản lý chất lượng và kế hoạch hóa nâng cao chất lượng sản phẩm; (2) triển khai và thiết kế sản phẩm; (3) tổ chức hệ thống phòng ngừa; (4) theo dõi chất lượng (1) xây dựng chương trình quản lý chất lượng và kế hoạch hóa nâng cao chất lượng sản phẩm; (2) triển khai và thiết kế sản phẩm; (3) tổ chức hệ thống phòng ngừa; (4) điều tra và dự báo những nhu cầu phát sinh của thị trường; (5) theo dõi chất lượng (1) xây dựng chương trình quản lý chất lượng và kế hoạch hóa nâng cao chất lượng sản phẩm; (2) triển khai và thiết kế sản phẩm; (3) theo dõi chất lượng; (4) điều tra và dự báo những nhu cầu phát sinh của thị trường

Trong các chỉ tiêu chất lượng cần đánh giá theo PDCA, chỉ tiêu của Act (A) là:

check_box

 Yêu cầu; Đánh giá Biện pháp cải tiến; Kiểm soát quá trình Xác định yêu cầu; đo, đánh giá; Thiết kế; Cung ứng; Sự phù hợp; Giá

Trong các chỉ tiêu chất lượng cần đánh giá theo PDCA, chỉ tiêu của Check (C) là:

check_box

 Thiết kế; Cung ứng; Sự phù hợp; Giá Kiểm soát quá trình Biện pháp cải tiến; Kiểm soát quá trình Xác định yêu cầu; đo; đánh giá

Trong các chỉ tiêu chất lượng cần đánh giá theo PDCA, chỉ tiêu của Do (D) là:

check_box

 Xác định yêu cầu; đo, đánh giá; Biện pháp cải tiến; Kiểm soát quá trình Thiết kế; Giá Yêu cầu; Đánh giá Thiết kế; Cung ứng; Sự phù hợp; Giá

Trong các chỉ tiêu chất lượng cần đánh giá theo PDCA, chỉ tiêu của P (Plan) là:

check_box

 Thiết kế; Cung ứng; Sự phù hợp; Giá Yêu cầu; Đánh giá Xác định yêu cầu; đo, đánh giá Thiết kế; Cung ứng

Trong các giai đoạn của chu kỳ sống của sản phẩm, giai đoạn cần liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm là:

check_box

 Giai đoạn phát triển Giai đoạn xuất phát Giai đoạn bão hòa Giai đoạn diệt vong

Trong sơ đồ ISHIKAWA (sơ đồ 5M), máy móc, trang thiết bị là

check_box

 M2 M4 M1 M3

Trong sơ đồ ISHIKAWA (sơ đồ 5M), nhân tố quản lý là:

check_box

 M5 M4 M3 M2

Trong sơ đồ ISHIKAWA (sơ đồ 5M), phương pháp làm việc là: M3 M2 M5 M4

Trong sơ đồ ISHIKAWA (sơ đồ 5M), yếu tố đầu vào là

check_box

 M1 M3 M2 M4

Trong sơ đồ ISHIKAWA các nhân tố chính bao gồm:

check_box

 Yếu tố đầu vào; máy móc; phương pháp làm việc; con người; nhân tố quản lý Yếu tố đầu vào; máy móc; phương pháp làm việc; con người; nhà xưởng Yếu tố đầu vào; quy trình; phương pháp làm việc; con người; nhân tố quản lý Tiền; máy móc; phương pháp làm việc; con người;

Vòng tròn chất lượng là:

check_box

 Vòng tròn gồm 11 nhân tố Sơ đồ ISHIKAWA Sơ đồ 5M Vòng tròn PDCA

Vòng tròn Deming các yếu tố sau:

check_box

 PDCA PDA 5M PPM

Xác định câu đúng nhất Theo ISO, chất lượng là tập hợp tính chất và đặc trưng thỏa mãn nhu cầu Theo ISO, chất lượng là tập hợp tính chất và đặc trưng thỏa mãn nhu cầu định trước

Xác định câu đúng nhất Người tiêu dùng luôn có nhu cầu cấp bách và thường xuyên Người tiêu dùng luôn có nhu cầu thường xuyên và thuần túy Người tiêu dùng luôn có nhu cầu trước mắt và thời vụ Tùy theo nhu cầu mà người tiêu dùng có thể xuất hiện nhu cầu trước mắt, cấp bách, thường xuyên hoặc thuần túy và cao siêu

Xác định câu đúng nhất Chính phẩm được hiểu là sản phẩm có chất lượng cao nhất Chính phẩm được hiểu là sản phẩm không phù hợp chuẩn Chính phẩm được hiểu là sản phẩm không phù hợp hợp đồng Chính phẩm được hiểu là sản phẩm trong miền nghiệm thu

Xác định câu đúng nhất Mẫu là số lượng hữu hạn các cá thể được rút ra để kiểm tra đại diện Mẫu là số lượng hữu hạn các cá thể được rút ra từ tổng thể để kiểm tra đại diện Mẫu là số lượng hữu hạn các cá thể được rút ra từ tổng thể để kiểm tra đại diện. Số lượng rút ra gọi là Cỡ mẫu Mẫu là số lượng hữu hạn các cá thể được rút ra từ tổng thể để kiểm tra đại diện. Số lượng rút ra gọi là Cỡ mẫu. Số phận của tổng thể được quyết định trên cơ sở kiểm tra mẫu.

Xác định câu đúng nhất Vòng tròn chất lượng gồm 10 nhân tố: 1. Điều tra nghiên cứu thị trường; 2. Thiết kế: mẫu mã, mỹ thuật và kỹ thuật; 3. Chuẩn bị vật tư kỹ thuật; 4. Chuẩn bị sản xuất; 5. Sản xuất; 6. Kiểm tra và thử nghiệm; 7. Bao gói, vận chuyển, bảo quản; 8. Lưu thông, phân phối; 9. Lắp ráp; 10. Bảo dưỡng kỹ thuật Vòng tròn chất lượng gồm 11 nhân tố: 1. Điều tra nghiên cứu thị trường; 2. Thiết kế: mẫu mã, mỹ thuật và kỹ thuật; 3. Chuẩn bị vật tư kỹ thuật; 4. Chuẩn bị sản xuất; 5. Sản xuất; 6. Kiểm tra và thử nghiệm; 7. Bao gói, vận chuyển, bảo quản; 8. Lưu thông, phân phối; 9. Lắp ráp; 10. Bảo dưỡng kỹ thuật; 11. Xử lý sau khi sử dụng. Vòng tròn chất lượng gồm 8 nhân tố: . Điều tra nghiên cứu thị trường; 2. Thiết kế: mẫu mã, mỹ thuật và kỹ thuật; 3. Chuẩn bị vật tư kỹ thuật; 4. Chuẩn bị sản xuất; 5. Sản xuất; 6. Kiểm tra và thử nghiệm; 7. Bao gói, vận chuyển, bảo quản; 8. Lưu thông, phân phối. Vòng tròn chất lượng gồm PDCA

Xác định câu đúng nhất 2 chỉ tiêu phản ánh CLSP là: môi trường sinh thái và an toàn 3 chỉ tiêu phản ánh CLSP là: thống nhất hóa, tính dễ vận chuyển, sáng chế phát minh. 5 chỉ tiêu phản ánh CLSP là: công dụng, tin cậy, công thái học, thẩm mỹ, tính công nghệ. Chỉ tiêu phản ánh CLSP là: 10 chỉ tiêu đã nêu trên

Xác định câu đúng nhất Trình độ kỹ thuật được hiểu là đặc tính tương đối của chất lượng sản phẩm dựa trên sự phù hợp các chỉ tiêu chất lượng đặc trưng cho sự hoàn thiện kỹ thuật của sản phẩm được đánh giá với các giá trị cơ sở tương ứng của mẫu hoặc chuẩn. Khi nói đến trình độ kỹ thuật của sản phẩm là đề cập đến công dụng chính của sản phẩm đó Trình độ kỹ thuật sản phẩm là chỉ tiêu chất lượng cao nhất Trình độ kỹ thuật sản phẩm là mức độ hiện đại của sản phẩm đó Trình độ kỹ thuật sản phẩm là mức độ tinh vi hiện đại của sản phẩm đó

Xác định câu đúng nhất Cỡ mẫu là sản phẩm được niêm phong làm căn cứ kiểm tra và đánh giá Cỡ mẫu là sản phẩm to nhỏ nặng nhẹ số lượng như nhau Cỡ mẫu là số lượng sản phẩm đạt yêu cầu Cỡ mẫu là số lượng sản phẩm được rút ra từ tổng thể

Xác định câu đúng nhất Theo AFNOR: chất lượng là tập hợp toàn bộ đặc tính để thỏa mãn nhu cầu Theo ISO-8402 “chất lượng là toàn bộ đặc tính của 1 thực thể tạo cho thực thể đó khả năng thỏa mãn nhu cầu định trước hoặc còn tiềm ẩn Theo TCVN: chất lượng sản phẩm là tập hợp tính chất có khả năng thỏa mãn nhu cầu xác định phù hợp công dụng của nó

Xác định câu đúng nhất Người tiêu dùng mua sắm hàng hóa dịch vụ là để thỏa mãn lợi ích tiêu dùng tối đa Người tiêu dùng mua sắm hàng hóa dịch vụ nào đó là để thỏa mãn nhu cầu Người tiêu dùng mua sắm hàng hóa dịch vụ nào đó phải có giá trị sử dụng cao Người tiêu dùng mua sắm hàng hóa dịch vụ nào đó phải đắn đo, lựa chọn hàng hóa thay thế

Xác định câu đúng nhất Sơ đồ ISHIKAWA là sơ đồ 5M Sơ đồ ISHIKAWA là sơ đồ nhân quả Sơ đồ ISHIKAWA là sơ đồ xương cá Tất cả các phương án

Xác định câu đúng nhất Thực chất nội dung cạnh tranh là về chất lượng sản phẩm vì nó hàm chứa những chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật sản phẩm Thực chất nội dung cạnh tranh là về giá Thực chất nội dung cạnh tranh là về giá và trình độ kỹ thuật Thực chất nội dung cạnh tranh là về giá, trình độ kỹ thuật và chất lượng

Xác định câu đúng nhất Chất lượng sản phẩm là giá trị sử dụng và sự thỏa mãn nhu cầu Chất lượng sản phẩm là tập hợp tính chất cơ lý hóa Chất lượng sản phẩm là tập hợp tính chất và đặc trưng của sản phẩm có khả năng thỏa mãn nhu cầu định trước và tiềm ẩn Chất lượng sản phẩm là trình độ kỹ thuật hoàn chỉnh của sản phẩm

Xác định câu đúng nhất Chính phẩm được hiểu là loại chất lượng cao nhất giá rẻ nhất Chính phẩm được hiểu là sản phẩm không phù hợp chuẩn Chính phẩm được hiểu là sản phẩm không phù hợp hợp đồng Chính phẩm được hiểu là sản phẩm trong miền nghiệm thu

Xác định câu đúng nhất Khuyết tật được hiểu là đặc điểm của sản phẩm không phù hợp chuẩn Khuyết tật được hiểu là đặc điểm khách quan không phù hợp chuẩn Khuyết tật được hiểu là phế phẩm không phù hợp chuẩn Khuyết tật được hiểu là sản phẩm khuyết tật không phù hợp chuẩn

Xác định câu đúng nhất Theo ISO-8402 thì sản phẩm được hiểu là kết quả của quá trình tự nhiên và nhân tạo Theo ISO-8402 thì sản phẩm hoặc dịch vụ được hiểu là “kết quả của hoạt động hoặc kết quả của quá trình” Theo ISO-9000 thì sản phẩm được hiểu là kết quả của quá trình chuyển hóa biến đổi Theo ISO-9000 thì sản phẩm được hiểu là kết quả của quá trình sản xuất

Xác định câu đúng nhất Chất lượng sản phẩm bao gồm cả tính chất và đặc trưng thỏa mãn nhu cầu Chất lượng sản phẩm là sự thỏa mãn đối với tiêu dùng Chất lượng sản phẩm là tập hợp tính chất, đặc trưng sản phẩm Chất lượng sản phẩm là trình độ kỹ thuật sản phẩm để thỏa mãn tiêu dùng

Xác định câu đúng nhất Mẫu là sản phẩm đạt chuẩn ISO-9000 Mẫu là sản phẩm đẹp nhất Mẫu là sản phẩm được bình chọn vừa chất lượng vừa giá rẻ Mẫu là sản phẩm hữu hạn được rút ra từ tổng thể

Xác định câu đúng nhất Hàng hóa là sản phẩm được lưu thông và giá trị hàng hóa được biểu hiện bằng giá cả. Giá cả hàng hóa là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa. Hàng hóa là sản phẩm được lưu thông và giá trị hàng hóa được biểu hiện bằng tiền Hàng hóa là sản phẩm được lưu thông và giá trị hàng hóa được tính ra tiền Hàng hóa là sản phẩm được mua bán trao đổi và quy ra tiền

Xác định câu đúng nhất Quản lý chất lượng là các hoạt động có chức năng quản lý chung nhằm đề ra các chính sách, mục tiêu và trách nhiệm, thực hiện chúng bằng các biện pháp như hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng, cải tiến chất lượng trong khuôn khổ của hệ thống chất lượng Quản lý chất lượng là đảm bảo tuân thủ chất lượng quốc tế sản phẩm và thực hiện nó trong sản xuất, tiêu dùng để thỏa mãn nhu cầu của thị trường với chi phí xã hội tối thiểu Quản lý chất lượng là một phương tiện có tính hệ thống đảm bảo việc tôn trọng tổng thể tất cả các thành phần của một kế hoạch hành động Quản lý chất lượng là xây dựng, bảo đảm và duy trì mức chất lượng chủ yếu của sản phẩm khi thiết kế, chế tạo, lưu thông và tiêu dùng. Điều này được thực hiện bằng cách kiểm tra chất lượng một cách hệ thống, cũng như những tác động định hướng tới các nhân tố và điều kiện ảnh hưởng tới CLSP.

Xác định câu đúng nhất Chính sách chất lượng là yếu tố cấu trúc hạ tầng quản lý chất lượng Hoạch định chất lượng là yếu tố cấu trúc hạ tầng quản lý chất lượng Kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng là yếu tố cấu trúc hạ tầng quản lý chất lượng Tất cả các phương án

Xác định câu đúng nhất Các phân hệ quản lý chất lượng bao gồm: ba phân hệ trước trong và sau sản xuất Các phân hệ quản lý chất lượng bao gồm: các phân hệ phù hợp chu trình sống sản phẩm Các phân hệ quản lý chất lượng bao gồm: hai phân hệ pháp chế, lưu thông Các phân hệ quản lý chất lượng bao gồm: thiết kế, sản xuất sử dụng

Xác định câu đúng nhất Hệ thống chất lượng bao gồm cơ cấu tổ chức Hệ thống chất lượng bao gồm thủ tục, quá trình, nguồn lực Hệ thống HACCP là một ví dụ của hệ thống quản lý chất lượng Tất cả các phương án

Xác định câu đúng nhất Đặc điểm lớn nhất của quản lý chất lượng là làm ra sản phẩm có chất lượng cao nhất, giá thành thấp nhất Đặc điểm lớn nhất của quản lý chất lượng là thay đổi tư duy quản lý từ:khi thì MBP → MBO; khi thì MBO → MBP Đặc điểm lớn nhất của quản lý chất lượng là thay đổi tư duy quản lý từ:MBO → MBP Đặc điểm lớn nhất của quản lý chất lượng là thay đổi tư duy quản lý từ:MBP → MBO

Xác định câu đúng nhất Đảm bảo chất lượng được hiểu là mọi hoạt động có kế hoạch và có hệ thống trong một hệ thống chất lượng, nhằm đem lại lòng tin là thực thể thỏa mãn các yêu cầu đối với chất lượng Đảm bảo chất lượng là toàn bộ những dự kiến và định hướng về chất lượng và quản lý chất lượng của đơn vị hoặc quốc gia. Đảm bảo chất lượng là toàn bộ những hoạt động nhằm thiết lập các mục tiêu (chỉ tiêu chất lượng) và yêu cầu đối với chất lượng cũng như để thực hiện các yếu tố hệ thống chất lượng Đảm bảo chất lượng là toàn bộ những hoạt động xây dựng định hướng cải tiến chất lượng, đưa ra chiến lược cải tiến chất lượng trong từng giai đoạn

Xác định câu đúng nhất Quản lý chất lượng chung phải bao gồm: phân hệ trước sản xuất; phân hệ trong sản xuất và phân hệ lưu thông phân phối sử dụng Quản lý chất lượng ngoài các yếu tố trên phải có thông tin phản hồi từ thị trường Quản lý chất lượng phải bao gồm cả các yếu tố đầu vào Quản lý chất lượng phải bao gồm tất cả các yêu cầu trên

Xác định câu đúng nhất QLCL bao gồm các biện pháp hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng QLCL bao gồm các hoạt động đảm bảo chất lượng, cải tiến chất lượng Tất cả các phương án

Xác định câu đúng nhất Vòng tròn Deming gồm 3 yếu tố: PCA Vòng tròn Deming gồm 3 yếu tố: PDA Vòng tròn Deming gồm 4 yếu tố: PDCA Vòng tròn Deming gồm PDCA và TQM

Xác định câu đúng nhất Không có phương án nào đúng Vòng tròn chất lượng ISO-9000 là một phần của sơ đồ nhân quả, thể hiện những nhân tố chính Vòng tròn chất lượng ISO-9000 thể hiện quan hệ giữa cung ứng và mua sắm, những nhân tố chính Vòng tròn chất lượng ISO-9000 thể hiện quan hệ giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa cung ứng và mua sắm

Xác định câu đúng nhất Cấu trúc bộ ISO-9000 bao gồm 2 nhóm Cấu trúc bộ ISO-9000 bao gồm 3 nhóm Cấu trúc bộ ISO-9000 bao gồm 4 nhóm Cấu trúc bộ ISO-9000 bao gồm 5 nhóm

Xác định câu đúng nhất Quản lý chất lượng theo TQM hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng ISO-9000 Quản lý chất lượng theo TQM hỗ trợ đổi mới nhận thức về quản lý Quản lý chất lượng theo TQM giúp cơ sở sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn Quản lý chất lượng theo TQM nhằm đáp ứng tới mọi nhu cầu khách hàng

Xác định câu đúng nhất Hệ thống chất lượng bao gồm cả 2 ý trên Hệ thống chất lượng bao gồm các tiêu chuẩn Theo ISO-8402 thì: hệ thống chất lượng được hiểu là hệ thống “bao gồm cơ cấu tổ chức, thủ tục, quá trình và nguồn lực cần thiết để thực hiện công tác quản lý chất lượng”

Xác định câu đúng nhất Nội dung TQM theo công thức 2W: what, why Nội dung TQM theo công thức 3W: what, why, who Nội dung TQM theo công thức 5W: what, why, who, when, where Nội dung TQM theo công thức 5W1H: why, who, when, where, how

Xác định câu đúng nhất Cấu trúc bộ ISO-9000 bao gồm 5 nhóm, nhóm 1 là trung tâm Cấu trúc bộ ISO-9000 bao gồm 5 nhóm, nhóm 2 là trung tâm Cấu trúc bộ ISO-9000 bao gồm 5 nhóm, nhóm 3 là trung tâm Cấu trúc bộ ISO-9000 bao gồm 5 nhóm, nhóm 4 & 5 là trung tâm

Xác định câu đúng nhất Cả 2 yếu tố con người và máy móc là số 1 trong quản lý chất lượng Con người chỉ giữ vai trò kiểm soát trong quản lý chất lượng Con người là yếu tố cơ bản số 1 trong quản lý chất lượng Máy móc trang thiết bị là yếu tố cơ bản số 1 trong quản lý chất lượng

Xác định câu đúng nhất Công thức 5W1H giải thích nội dung quản lý chất lượng KEIZEN Công thức 5W1H giải thích nội dung quản lý chất lượng TQM Công thức 5W1H giải thích nội dung vòng tròn chất lượng ISO Công thức 5W1H giải thích nội dung vòng tròn Deming PDCA

Xác định câu đúng nhất Hệ thống cấu trúc hạ tầng quản lý chất lượng bao gồm: cải tiến chất lượng, hệ thống chất lượng Hệ thống cấu trúc hạ tầng quản lý chất lượng bao gồm: chính sách chất lượng, hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng, cải tiến chất lượng Hệ thống cấu trúc hạ tầng quản lý chất lượng bao gồm: quản lý chất lượng theo ISO-9000 Hệ thống cấu trúc hạ tầng quản lý chất lượng bao gồm: quản lý chất lượng theo TQM

Xác định câu đúng nhất Hệ thống quản lý HACCP áp dụng cho lĩnh vực sản xuất dược phẩm Hệ thống quản lý HACCP áp dụng cho lĩnh vực sản xuất dược phẩm và thực phẩm Hệ thống quản lý HACCP áp dụng cho lĩnh vực sản xuất ô tô Hệ thống quản lý HACCP áp dụng cho lĩnh vực sản xuất thực phẩm

Xác định câu đúng nhất Bộ ISO-9000 phiên bản 2000 là bộ tiêu chuẩn của EU Bộ ISO-9000 phiên bản 2000 là bộ tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ ISO-9000 phiên bản 2000 là bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng Bộ ISO-9000 phiên bản 2000 là bộ tiêu chuẩn quản lý nói chung

Xác định câu đúng nhất Công thức 5W1H giải thích nội dung HACCP Công thức 5W1H giải thích nội dung ISO-9000 Công thức 5W1H giải thích nội dung SQC Công thức 5W1H giải thích nội dung TQM

Xác định câu đúng nhất Quản lý chất lượng hiện đại theo mô hình ISHIKAWA Quản lý chất lượng hiện đại theo mô hình PDCA Quản lý chất lượng hiện đại theo mô hình TQM Quản lý chất lượng hiện đại theo mô hình Vòng tròn chất lượng

Xác định câu đúng nhất Sơ đồ quản lý chất lượng doanh nghiệp bao gồm các yếu tố của vòng tròn chất lượng Sơ đồ quản lý chất lượng doanh nghiệp bao gồm các yếu tố đã nêu trên Sơ đồ quản lý chất lượng doanh nghiệp bao gồm các yếu tố: quản lý chất lượng, đảm bảo chất lượng, cải tiến chất lượng Sơ đồ quản lý chất lượng doanh nghiệp bao gồm hệ thống chất lượng

Xác định câu đúng nhất Các phương án kiểm tra CLSP bao gồm kiểm tra bằng: thí nghiệm, điều tra xã hội, phá hủy, công cụ toán học Các phương án kiểm tra CLSP bao gồm kiểm tra: dự phòng, quan sát, dùng thử, đo lường Các phương án kiểm tra CLSP bao gồm tất cả các phương án nêu trên Các phương án kiểm tra CLSP bao gồm: theo mẫu, xác suất thống kê, phương pháp chuyên gia, theo biểu đồ

Xác định câu đúng nhất Đánh giá CLSP phải dựa vào hệ thống chất lượng Đánh giá CLSP phải dựa vào hệ thống thông tin chất lượng Đánh giá CLSP phải dựa vào hoạt động KCS Đánh giá CLSP phải dựa vào hoạt động kiểm tra, kiểm soát chất lượng

Xác định câu đúng nhất Mã số mã vạch gồm mã quốc gia, mã doanh nghiệp, mã mặt hàng, số kiểm tra Mã số mã vạch là một công nghệ nhận dạng mã số mã vạch Mã số mã vạch là một dạng biểu đồ kiểm soát Mã số mã vạch là tùy từng doanh nghiệp tự đặt

Xác định câu đúng nhất Đánh giá chất lượng là để khẳng định năng lực, tay nghề Đánh giá chất lượng là để khẳng định phẩm cấp của sản phẩm Đánh giá chất lượng là để khẳng định quy trình công nghệ hợp lý

Xác định câu đúng nhất Công thứclà hệ số phân hạng lý thuyết Công thứclà hệ số phân hạng theo kế hoạch Công thứclà hệ số phân hạng theo mẫu Công thứclà hệ số phân hạng thực tế

Xác định câu đúng nhất Cả tuyệt đối và tương đối tuỳ trường hợp Công thức trên mô tả phương pháp tổng hợp Công thức Xác định giá trị tương đối chỉ tiêu CLSP Công thức Xác định giá trị tuyệt đối chỉ tiêu CLSP

Xác định câu đúng nhất Công thức là thể hiện phương pháp hệ số mức CLSP Công thức là thể hiện phương pháp hệ số mức CLSP Công thức Vi là thể hiện phương pháp hệ số mức CLSP Công thức Vi là thể hiện phương pháp hệ số mức CLSP

Xác định câu đúng nhất Công thứcQo = thể hiện chất lượng bình quân Công thứcQo = thể hiện chất lượng toàn phần Công thứcQo= thể hiện chất lượng tối ưu Công thứcQo= thể hiện chất lượng tổng hợp

Xác định câu đúng nhất Mã vạch là một nhóm các vạch và khoảng trống song song đặt xen kẽ dùng để thể hiện mã số dưới dạng máy quét có thể đọc được Mã vạch là một nhóm các vạch và khoảng trống song song đặt xen kẽ dùng để thể hiện mã số dưới dạng máy quét có thể đọc được. Nội dung của mã vạch là thông tin về sản phẩm, nước sản xuất, tên doanh nghiệp, lô hàng, tiêu chuẩn chất lượng đăng ký, thông tin kích thước sản phẩm, nơi kiểm tra Mã vạch là một nhóm các vạch và khoảng trống song song đặt xen kẽ dùng để thể hiện mã số dưới dạng máy quét có thể đọc được. Nội dung của mã vạch là thông tin về sản phẩm.

Xác định câu đúng nhất Nếu < 1 là không tốt. Nếu Ki không xác định là không tốt Nếu = 1 là không tốt. Nếu < 1 là không tốt Nếu = 1 là không tốt. Nếu Ki không xác định là không tốt

Xác định câu đúng nhất Mã số của hàng hóa là một dãy số nguyên trong đó chỉ rõ nơi sản xuất, nước sản xuất Mã số của hàng hóa là một dãy số nguyên trong đó có các nhóm để chứng minh về xuất xứ hàng hóa Mã số của hàng hóa là một dãy số nguyên trong đó có các nhóm để chứng minh về xuất xứ hàng hóa. Đây là sản phẩm gì, do công ty nào sản xuất, thuộc quốc gia nào

Xác định câu đúng nhất Công thức thì r là số chỉ tiêu CLSP Công thức thì r là số lượng khuyết tật Công thức thì r là số sản phẩm khuyết tật Công thức thì r là trọng số

Xác định câu đúng nhất Mục đích đánh giá CLSP là để cấp dấu chất lượng Mục đích đánh giá CLSP là để chứng nhận cấp chất lượng Mục đích đánh giá CLSP là để điều chỉnh sản xuất kinh doanh Mục đích đánh giá CLSP là để xây dựng chiến lược sản phẩm

Xác định câu đúng nhất Tiêu chuẩn hóa bao gồm cả 2 ý nêu trên Tiêu chuẩn hóa bao gồm: hệ thống văn bản tiêu chuẩn quy định được sự tán thành nhất trí chung của các bên hữu quan nhằm đem lại nề nếp tối ưu trong hoàn cảnh hiện có Tiêu chuẩn hóa dựa trên sự nghiên cứu khả năng sử dụng nhiều lần các phần tử kết cấu, thống nhất hóa và tiêu chuẩn theo các cách phối hợp khác nhau để tạo ra được nhiều kết cấu khác nhau Tiêu chuẩn hóa là một lĩnh vực hoạt động bao gồm việc xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn được tiến hành dựa trên những thành tựu khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm tiên tiến, với sự tham gia của các bên hữu quan nhằm đưa các hoạt động của xã hội, đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh doanh và nề nếp, để đạt được hiệu quả chung có lợi nhất cho mọi người và xã hội

Xác định câu đúng nhất Trong kiểm tra định lượng Trong kiểm tra định lượng Trong kiểm tra định lượng Trong kiểm tra định lượng

Xác định câu đúng nhất Khi kiểm tra định tính ký hiệu c là sai lệch giới hạn dưới Khi kiểm tra định tính ký hiệu c là sai lệch giới hạn trên Khi kiểm tra định tính, một phương án kiểm tra là (n, c, b) và ký hiệu c là hằng số chấp nhận Không có phương án nào đúng

Xác định câu đúng nhất Biểu đồ là dạng biểu đồ đơn. Biểu đồ (np) là dạng biểu đồ đơn Biểu đồ là dạng biểu đồ đơn. Biểu đồ (np) là dạng biểu đồ đơn Biểu đồ là dạng biểu đồ kép. Biểu đồ (np) là dạng biểu đồ đơn Không có phương án nào đúng

Xác định câu đúng nhất Biểu đồ là biểu đồ kép Trong biểu đồ trên R là sai lệch chuẩn Trong biểu đồ trên R là sai lệch trung bình Trong biểu đồ trên R là trung tâm phân bố

Xác định câu đúng nhất Trong biểu đồ np thì . Trong biểu đồ np thì Trong biểu đồ np thì . Trong biểu đồ np thì Trong biểu đồ np thì . Trong biểu đồ np thì Trong biểu đồ np thì . Trong biểu đồ np thì

Xác định câu đúng nhất Không có phương án nào đúng Trên biểu đồ có 7 điểm liên tục giảm là tốt và các điểm giao động xung quanh đường trung tâm là tốt Trên biểu đồ có 7 điểm liên tục tăng là tốt và các điểm giao động xung quanh đường trung tâm là tốt Với biểu đồ np có 7 điểm liên tục giảm là tốt và trên biểu đồ các điểm giao động xung quanh đường trung tâm là tốt

Xác định câu đúng nhất Không có phương án nào đúng Trong kiểm tra định tính ký hiệu n là độ lệch chuẩn Trong kiểm tra định tính ký hiệu n là phương sai Trong kiểm tra định tính, một phương án kiểm tra là (n, c, b) và ký hiệu n là cỡ mẫu

Xác định câu đúng nhất Hệ thống quản lý GMP, HACCP cho các doanh nghiệp điện tử Hệ thống quản lý GMP, HACCP cho các doanh nghiệp ô tô, máy kéo Hệ thống quản lý GMP, HACCP cho các doanh nghiệp phần mềm Hệ thống quản lý GMP, HACCP cho các doanh nghiệp sản xuất dược, thực phẩm

Xác định câu đúng nhất Chất lượng toàn phần dùng để đánh giá CLSP Chất lượng toàn phầndùng để kiểm tra CLSP Chất lượng toàn phầndùng để phân loại CLSP Chất lượng toàn phầndùng để xác định hiệu suất sử dụng sản phẩm

Xác định câu đúng nhất Trong phương án kiểm tra định tính, nếuk < clà chấp nhận. Trong phương án kiểm tra định tính, nếuk < blà chấp nhận Trong phương án kiểm tra định tính, nếuk ≥ clà chấp nhận. Trong phương án kiểm tra định tính, nếuk < blà chấp nhận

Xác định câu đúng nhất Biểu đồ là biểu đồ kép Trong biểu đồ trên là sai lệch chuẩn Trong biểu đồ trên là sai lệch trung bình Trong biểu đồ trên là trung tâm phân bố

Xác định câu đúng nhất Có ý kiến cho rằng kiểm tra dự phòng hay dùng trong cả hai ý kiến trên Có ý kiến cho rằng kiểm tra dự phòng hay dùng trong sản xuất đơn chiếc Có ý kiến cho rằng kiểm tra dự phòng hay dùng trong sản xuất hàng khối Có ý kiến cho rằng kiểm tra dự phòng hay dùng trong sản xuất sửa chữa

Xác định câu đúng nhất Trong kiểm tra định tính ký hiệu b là hằng số chấp nhận Trong kiểm tra định tính ký hiệu b là sai lệch giới hạn dưới Trong kiểm tra định tính ký hiệu b là sai lệch giới hạn trên Trong kiểm tra định tính, một phương án kiểm tra là (n, c, b)

Xác định câu đúng nhất Tất cả các phương án Trên biểu đồ np có 7 điểm liên tục giảm giữ sản xuất bình thường Trên biểu đồ np có 7 điểm liên tục tăng phải đình chỉ sản xuất

Xác định câu đúng nhất Biểu đồ np là biểu đồ đơn. Trong biểu đồ np thì n là cỡ mẫu Biểu đồ np là biểu đồ kép. Trong biểu đồ np thì n là cỡ mẫu Không có phương án nào đúng Trong biểu đồ np thì n là số lượng sản phẩm. Trong biểu đồ np thì n là cỡ mẫu

Xác định câu đúng nhất Trong biểu đồ() thì Trong biểu đồ() thì Trong biểu đồ() thì Trong biểu đồ() thì

Xác định câu đúng nhất Trong biểu đồ np thì . Trong biểu đồ np thì Trong biểu đồ np thì . Trong biểu đồ np thì Trong biểu đồ np thì . Trong biểu đồ np thì Trong biểu đồ np thì . Trong biểu đồ np thì

Xác định câu đúng nhất Nếu < 1 là không tốt. Nếu Ki không xác định là không tốt Nếu = 1 là không tốt. Nếu < 1 là không tốt Nếu = 1 là không tốt. Nếu Ki không xác định là không tốt

Xác định câu đúng nhất Biểu đồ np là biểu đồ biểu diễn số sản phẩm khuyết tật trong mẫu. Trong biểu đồ np thì p là số sản phẩm khuyết tật. Biểu đồ np là biểu đồ biểu diễn số sản phẩm khuyết tật. Trong biểu đồ np thì p là số sản phẩm khuyết tật Không có phương án nào đúng Trong biểu đồ np thì p là đơn giá. Trong biểu đồ np thì p là số sản phẩm khuyết tật

Xác định câu đúng nhất Khi kiểm tra nghiệm thu thống kê điểm M(X,Y) nằm bất kỳ là tốt Khi kiểm tra nghiệm thu thống kê điểm M(X,Y) nằm ngoài đường cong nghiệm thu là tốt Khi kiểm tra nghiệm thu thống kê điểm M(X,Y) nằm trên đường cong nghiệm thu là tốt Khi kiểm tra nghiệm thu thống kê điểm M(X,Y) nằm trong đường cong nghiệm thu là tốt

Đáp Án Môn Ba08

“Chiến lược này áp dụng khi Doanh nghiệp nhượng bán hoặc đóng cửa một trong các Doanh nghiệp của mình nhằm thay đổi căn bản nội dung hoạt động”, đây là chiến lược: Cắt giảm chi phí Chiến lược rút lui Chiến lược thu hoạch Thu lại vốn đầu tư

Áp lực từ phía các nhà cung cấp đối với Doanh nghiệp tăng trong trường hợp: Chi phí chuyển đổi nhà cung cấp bằng không Doanh nghiệp theo đuổi chiến lược khác biệt hóa Doanh nghiệp theo đuổi chiến lược chi phí thấp Nhà cung cấp có khả năng hội nhập dọc về phía trước

Áp lực từ phía khách hàng đối với các Doanh nghiệp trong ngành sẽ tăng nếu: Khi khách hàng khó thay đổi nhà cung cấp Khi khách hàng mua hàng với số lượng ít Ngành gồm nhiều Doanh nghiệp nhỏ và số lượng người mua ít Sản phẩm của ngành là quan trọng đối với khách hàng

Bản tuyên bố sứ mạng (chức năng nhiệm vụ) có mấy nội dung? 11 nội dung 5 nội dung 7 nội dung 9 nội dung

Bản kế hoạch thể hiện các định hướng của doanh nghiệp, những hoạt động cần thực hiện nhằm đạt đến mục tiêu của Doanh nghiệp là: Chiến lược cạnh tranh Chiến lược cấp công ty Kế hoạch tác nghiệp Tất cả các phương án đều đúng

Bước 5 trong mô hình quản trị chiến lược tổng quát là?

check_box

 Quyết định chiến lược kinh doanh Doanh nghiệp sử dụng các công cụ, phương tiện, kỹ thuật phân tích và dự báo thích hợp để phân tích môi trường bên trong Tiến hành phân phối các nguồn lực Xây dựng các chiến lược kinh doanh phù hợp

Bước cuối cùng trong quy trình quản trị chiến lược của Doanh nghiệp là: Kiểm tra, điều chỉnh chiến lược Phân tích môi trường Phân tích, lựa chọn chiến lược Xác định mục tiêu chiến lược, nhiệm vụ của Doanh nghiệp

check_box

 Chiến lược cấp cá nhân Chiến lược cấp chức năng Chiến lược cấp công ty Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh

Các cấp chiến lược của Doanh nghiệp bao gồm: Cấp công ty, cấp đơn vị kinh doanh và cấp cạnh tranh Cấp công ty, cấp đơn vị kinh doanh và cấp chức năng. Cấp công ty, cấp thị trường và cấp chức năng Cấp quốc tế, cấp quốc gia và cấp địa phương

Các chiến lược chủ đạo đặt trọng tâm vào việc cải tiến các sản phẩm hoặc thị trường hiện có mà không thay đổi bất kì yếu tố nào thuộc: Chiến lược tăng trưởng bằng con đường hội nhập Chiến lươc tăng trưởng bằng đa dạng hóa Chiến lược tăng trưởng tập trung Tất cả các phương án đều sai

Các chiến lược điều chỉnh gồm có các nội dung nào ?

check_box

 Điều chỉnh các giải pháp tác nghiệp; điều chỉnh cơ cấu tổ chức ; điều chỉnh mục tiêu và các chiến lược hiện tại ; tái cấu trúc doanh nghiệp Xác định đối tượng cần điều chỉnh, điều chỉnh các giải pháp tác nghiệp; điều chỉnh cơ cấu tổ chức; điều chỉnh mục tiêu và các chiến lược hiện tại Kiểm tra chiến lược kinh doanh, điều chỉnh các giải pháp tác nghiệp; điều chỉnh cơ cấu tổ chức ; điều chỉnh mục tiêu và các chiến lược hiện tại Xác định đối tượng cần điều chỉnh, điều chỉnh các giải pháp tác nghiệp; điều chỉnh cơ cấu tổ chức ; điều chỉnh mục tiêu và các chiến lược hiện tại; tái cấu trúc doanh nghiệp

Các công cụ để xây dựng chiến lược có thể lựa chọn là:

check_box

 Ma trận SWOT, ma trận chiến lược chính, ma trận Mc. Kinsey Ma trận EFE, ma trận IFE, ma trận hình ảnh cạnh tranh Ma trận hình ảnh cạnh tranh, ma trận chiến lược chính, ma trận EFE Ma trận SWOT, ma trận EFE, ma trận QSPM

Các điều kiện để kiểm tra, đánh giá chiến lược kinh doanh có hiệu quả là gì ?

check_box

 Đảm bảo cơ sở thông tin; sử dụng các số liệu đánh giá của hoạt động kiểm toán; sử dụng thông tin về chi phí kinh doanh Đảm bảo môi trường kinh doanh phù hợp; đảm bảo cơ sở thông tin; sử dụng các số liệu đánh giá của hoạt động kiểm toán; sử dụng thông tin về chi phí kinh doanh Đảm bảo môi trường kinh doanh phù hợp; sử dụng các số liệu đánh giá của hoạt động kiểm toán; sử dụng thông tin về chi phí kinh doanh Đảm bảo môi trường kinh doanh phù hợp; sử dụng các số liệu đánh giá của hoạt động kiểm toán

Các hệ thống, các cấu trúc, văn hóa, quy trình ra quyết định thuộc nhóm tài sản nào?

check_box

 Tài sản tổ chức Tài sản tri giác Tài sản con người Tài sản tri thức

Các tác giả tin rằng có ba kiểm định (tests) có thể được áp dụng để đánh giá một chiến lược là “tốt” là:

check_box

 Sự phù hợp, tính khác biệt, tính bền vững Sự phù hợp, nguồn lực nội bộ, môi trường bên ngoài Sự phù hợp, tính khác biệt, môi trường bên ngoài Tính khác biệt, các nguồn lực nội bộ, sự phù hợp

Các vấn đề quản trị cơ bản trong giai đoạn thực thi chiến lược bao gồm:

check_box

 Thiết lập các mục tiêu hàng năm; xây dựng các chính sách; phân bổ nguồn lực; điều chỉnh cấu trúc tổ chức hiện tại; phát triển văn hóa doanh nghiệp, hỗ trợ thực thi chiến lược. Hoạch định chiến lược; xây dựng các chính sách; phân bổ nguồn lực; điều chỉnh cấu trúc tổ chức hiện tại; phát triển văn hóa doanh nghiệp hỗ trợ thực thi chiến lược. Định vị các lực lượng trước khi hành động, thiết lập các mục tiêu hàng năm; xây dựng các chính sách; phân bổ nguồn lực; điều chỉnh cấu trúc tổ chức hiện tại; phát triển văn hóa doanh nghiệp hỗ trợ thực thi chiến lược. Định vị các lực lượng trước khi hành động; xây dựng các chính sách; phân bổ nguồn lực; điều chỉnh cấu trúc tổ chức hiện tại; phát triển văn hóa doanh nghiệp hỗ trợ thực thi chiến lược.

Các chiến lược cạnh tranh cơ bản không bao gồm chiến lược Chiến lược chi phí thấp Chiến lược khác biệt hóa Chiến lược tăng trưởng tập trung Chiến lược trọng tâm

Các yếu tố nào sau đâykhông thuộc môi trường vĩ mô? Yếu tố cơ cấu ngành kinh doanh Yếu tố cung Yếu tố kinh tế chính trị Yếu tố văn hóa – xã hội

Cách thức chậm nhất để phát triển một Doanh nghiệp có thể là thông qua việc: Một liên minh chiến lược Phát triển nội bộ Sáp nhập Thuê ngoài

Câu nói: “Tôi phải làm một việc gì đó để chứng minh mình là quản trị giỏi”, thể hiện một sự sai phạm nào sau đây? Chủ quan Nóng vội Thiếu nhận xét Tự mãn

Chiến lược chi phí thấp được xây dựng trên cơ sở: guồn hình thành lợi thế và phân đoạn thị trường Lợi thế cạnh tranh và thị trường ngách Năng lực riêng biệt và phạm vi thị trường tổng thể Nguồn hình thành lợi thế và phạm vi thị trường tổng thể

Chiến lược kinh doanh gồm:

check_box

 Tất cả các phương án đều đúng Chiến lược cấp chức năng Chiến lược cấp Doanh nghiệp Chiến lược cấp kinh doanh

Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh có mục đích Cải thiện vị thế cạnh tranh của sản phẩm Định hướng chung của Doanh nghiệp Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Doanh nghiệp Tất cả đều đúng

Chiến lược chi phí thấp đặc biệt có hiệu quả khi: Có nhiều cách để sản xuất ra sản phẩm với chất lượng cao hơn và được đánh giá cao bởi khách hàng Hầu hết các đối thủ cạnh tranh đang cố gắng thực hiện chiến lược khác biệt hóa. Số lượng người mua lớn, quyền lực của những người mua này rất mạnh, thị hiếu và sở thích của người tiêu dùng là tương tự nhau

Chiến lược đa dạng hóa đồng tâm là chiến lược: Phát triển sản phẩm mới kết hợp công nghệ cũ đánh vào thị trường mới Phát triển sản phẩm mới kết hợp công nghệ mới đánh vào thị trường hiện tại Phát triển sản phẩm mới kết hợp công nghệ mới đánh vào thị trường mới và thị trường hiện tại Tất cả các phương án đều sai

Chiến lược là: Những hành động được thực hiện trong nỗ lực nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức, Doanh nghiệp. Những kế hoạch được thiết lập. Tất cả các phương án đều đúng

Chiến lược mà theo đó nỗ lực nhằm giảm chi phí kèm theo với sự giản tiện tính năng, đặc điểm sản phẩm so với mức trung bình ngành là chiến lược … Chi phí thấp Khác biệt hóa Trọng tâm chi phí thấp Trọng tâm khác biệt hóa

Chiến lược nào sau đây không được xem là một chiến lược chức năng? Marketing Sản phẩm – Thị trường Sản xuất – tác nghiệp Tài chính

Chiến lược nào sau đây không thuộc ba chiến lược cạnh tranh của M. Porter: Chiến lược cạnh tranh về giá Chiến lược chi phí thấp Chiến lược khách biệt hóa Chiến lược trọng tâm

Chiến lược nhằm đơn giản hóa các sản phẩm và dịch vụ cung cấp với mức giá thấp hơn các đối thủ, gọi là chiến lược? Chiến lược chi phí thấp Chiến lược giá thấp Chiến lược khác biệt hóa Chiến lược khác biệt hóa xuống phía dưới

Chiến lược nhằm tạo dựng lợi thế cạnh tranh là chiến lược: Cấp chức năng Cấp công ty Cấp đơn vị kinh doanh Tác nghiệp

Chiến lược phát triển cấp công ty bao gồm:

check_box

 Chiến lược đa dạng hóa, chiến lược hội nhập dọc, chiến lược tăng trưởng tập trung Chiến lược hội nhập dọc, chiến lược ổn định, chiến lược suy giảm. Chiến lược phát triển, chiến lược ổn định và chiến lược suy giảm. Chiến lược tăng trưởng tập trung, chiến lược suy giảm, chiến lược phát triển

Chiến lược tập trung trọng điểm là một chiến lược nằm trong: Chiến lược cấp Doanh nghiệp Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh Chiến lược hội nhập Tất cả các phương án đều đúng

Chiến lược thâm nhập thị trường thuộc chiến lược nào? Chiến lược tăng trưởng đa dạng hóa Chiến lược tăng trưởng hội nhập Chiến lược tăng trưởng tập trung Tất cả các phương án đều đúng

Chính sách thương mại nằm trong nhóm yếu tố: Chính trị – Chính phủ – Pháp luật Công nghệ Kinh tế Sự toàn cầu hóa kinh tế Văn hóa xã hội

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “… là bản tuyên ngôn của công ty với những nội dung cụ thể”. Mục tiêu Sứ mạng Tầm nhìn Tất cả các phương án đều sai

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Chiến lược  nhằm  xác định  những ngành, lĩnh vực kinh doanh mà doanh  nghiệp  đã, đang và sẽ tham gia cạnh tranh trên thị trường là chiến lược  ở cấp …”. Cấp chức năng Cấp công ty Cấp kinh doanh Cấp đơn vị kinh doanh

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Ma trận BCG dùng để phân tích, đánh giá triển vọng ….”. của các đơn vị kinh doanh chiến lược của các lĩnh vực mà Doanh nghiệp tham gia của hoạt động mới tham gia lợi thế cạnh tranh của Doanh nghiệp

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Môi trường vi mô tác động … đối với bất kỳ Doanh nghiệp nào”. Gián tiếp Tất cả các phương án đều đúng Trực tiếp

Chức năng nghiên cứu và phát triển trong các đơn vị kinh doanh có nhiệm vụ cơ bản là: Nghiên cứu và phát triển các tiến trình Nghiên cứu và phát triển sản phẩm/ dịch vụ Tất cả các phương án đều đúng

Chuyên môn hóa chiều dọc trong cơ cấu tổ chức không bao gồm:

check_box

 Thiết lập cơ cấu phòng ban trong tổ chức Sự phân bổ quyền hạn chính thức Tất cả các phương án đều đúng Xác định cấp bậc quản trị trong tổ chức

Chuyên môn hóa ngang trong hoạt động quản trị là cơ sở để hình thành:

check_box

 Các phòng ban chức năng Các cấp quản trị Doanh nghiệp Các cơ sở kinh doanh Các phân xưởng sản xuất

Cơ cấu ma trận không đáp ứng được yêu cầu:

check_box

 Sự phân chia các nhiệm vụ rõ ràng thích hợp với các lĩnh vực cá nhân được đào tạo Chế độ một thủ trưởng Cho các tổ chức có nhiều dự án Việc đáp ứng những thay đổi bên ngoài tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp có các đặc tính sau:

check_box

 Tất cả các phương án đều đúng Tính chuyên môn hóa Tính phối hợp

Công cụ được sử dụng phổ biến để hình thành các chiến lược có khả năng lựa chọn và dựa trên hai tiêu thức đánh giá là vị trí cạnh tranh và sự tăng trưởng của thị trường là?

check_box

 Ma trận chiến lược chính Mô hình bảng điểm cân bằng (BSC) Khung phân tích 7S của Mc Kinsey Ma trận SPACE

Công việc nào dưới đây là khâu đầu tiên trong quy trình quản trị chiến lược? Phân tích môi trường, xác định cơ hội và hiểm họa Phân tích chiến lược Phân tích khả năng nội bộ của Doanh nghiệp Xác định nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược

Đâu là lợi thế của chiến lược chi phí thấp? Giảm quyền lực khách hàng Ít bị tác động bởi nhà cung câp quyền lực Lợi thế về giá Tất cả các phương án đều đúng

Để đảm bảo việc kiểm tra có hiệu quả thì nhà quản trị cấp cao phải tiến hành kiểm tra theo qui trình:

check_box

 Xác định nội dung, đề ra tiêu chuẩn, định lượng kết quả đạt được, xác định nguyên nhân sai lệch, so sánh kết quả với tiêu chuẩn đề ra, và thông qua biện pháp chấn chỉnh. Đề ra các tiêu chuẩn kiểm tra, xác định nội dung kiểm tra, so sánh kết quả với tiêu chuẩn đề ra, định lượng kết quả đạt được, xác định nguyên nhân sai lệch và thông qua biện pháp chấn chỉnh. Đề ra các tiêu chuẩn, xác định nội dung, định lượng kết quả, so sánh kết quả với tiêu chuẩn đề ra, xác định nguyên nhân sai lệch và đề ra biện pháp chấn chỉnh Xác định nội dung, đề ra tiêu chuẩn, định lượng kết quả kiểm tra, so sánh kết quả với tiêu chuẩn đề ra, xác định nội dung sai lệch, thông qua biện pháp chấn chỉnh

Để lập ma trận SWOT người quản trị phải thực hiện bao nhiêu bước?

check_box

 8 7 9 10

Để xây dựng ma trận EFE cần thực hiện mấy bước?

check_box

 5 7 4 6

Để xem xét liệu chiến lược có cần điều chỉnh hay không, căn cứ vào bao nhiêu câu hỏi?

check_box

 6 5 4 3

Doanh thu của SBU nước tinh khiết ở Doanh nghiệp X trong năm N là 5tỷ VND, đối thủ cạnh tranh chính đạt 5,3tỷ, đối thủ cạnh tranh tiếp theo là 3 tỷ và còn các đối thủ khác, biết tổng doanh thu toàn ngành là 20 tỷ. Hãy tính thị phần tương đối của SBU đó ở Doanh nghiệp X? 0.25 0.75 0.94 1.67

Doanh nghiệp nào sau đây bị xem là có sự tái cấu trúc thất bại nặng nề?

check_box

 Bông Bạch Tuyết KS Omni – Movenpick Pacific Airlines Tập Đoàn FPT

Doanh nghiệp ngành viễn thông mở rộng hoạt động vào ngành giáo dục bằng việc cung cấp các phương tiện liên lạc, đào tạo từ xa. Doanh nghiệp đã thực hiện chiến lược Chiến lược thâm nhập thị trường Đa dạng hóa đồng tâm Đa dạng hóa theo chiều ngang Tất cả các phương án đều đúng

Doanh nghiệp sẽ khó gia nhập ngành hơn trong điều kiện: Chi phí chuyển đổi nhà cung cấp đối với khách hàng thấp Sản phẩm ngành là sản phẩm có tính tiêu chuẩn hóa Sản phẩm trong ngành sẵn có sự khác biệt hóa cao Sản phẩm ngành không đòi hỏi cao về vốn

Dòng người đổ xô mua hàng giảm giá cho thấy điều gì?

check_box

 Người mua hành động là vì lợi ích kinh tế Người mua hành động là vì tình yêu thương hiệu Người mua hành động vì lòng trung thành Định vị thương hiệu của doanh nghiệp hiệu quả

Dựa vào công cụ ma trận BCG Doanh nghiệp sẽ đầu tư mở rộng sản xuất khi: Thị phần tương đối cao Thị phần tương đối cao và tốc độ tăng trưởng nhu cầu bão hòa Thị phần tương đối cao và tốc độ tăng trưởng nhu cầu cao Tốc độ tăng trưởng ngành cao

EFE là ma trận đánh giá: Các yếu tố bên ngoài Các yếu tố bên trong Môi trường nội bộ Tất cả các phương án đều đúng

Hoạt động nhằm đề ra mục tiêu và các chiến lược để thực hiện mục tiêu đã định là: Điều khiển Hoạch định Kiểm tra Tổ chức

Chiến lược dựa vào đối thủ cạnh tranh Chiến lược dựa vào khách hàng Chiến lược tạo sự khác biệt Tất cả các phương án đều sai

Khi đánh giá khả năng thâm nhập của các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn, Doanh nghiệp KHÔNG xem xét yếu tố nào sau đây? Cường độ cạnh tranh giữa các Doanh nghiệp trong ngành Rào cản gia nhập ngành Rào cản rút lui khỏi ngành Tỷ suất lợi nhuận của ngành

Khi đánh giá một phương án chiến lược, một công ty có thể kiểm định phương án so với các tiêu chuẩn về tính khả thi, sự phù hợp và khả năng chấp nhận. Sự phù hợp trong bối cảnh này có nghĩa là:

check_box

 Chiến lược nhất quán với các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và đe dọa được xác định trong phân tích chiến lược Chiến lược đáp ứng các bên hữu quan Chiến lược sẽ hiệu quả trong thực tế bởi vì nó có nguồn lực và khả năng cần thiết Chiến lược thỏa mãn các cổ đông

Kiểm tra, đánh giá chiến lược được thực hiện:

check_box

 Ở giai đoạn sau thực hiện chiến lược Ở giai đoạn thực hiện chiến lược Ở giai đoạn xây dựng chiến lược Tất cả các phương án đều đúng

Sức hấp dẫn ngành, vị thế cạnh tranh của SBU Sức hấp dẫn ngành, vị thế cạnh tranh của Doanh nghiệp Sức hấp dẫn ngành, vị thế cạnh tranh của ngành Thị phần tương đối, tốc độ tăng trưởng ngành

Ma trận BCG còn được gọi là: Ma trận “sức hấp dẫn của thị trường- vị thế cạnh tranh” Ma trận “tăng trưởng – sức hấp dẫn của thị trường” Ma trận “tăng trưởng – thị phần” Ma trận “thị phần – vị thế cạnh tranh”

Tất cả các phương án đều đúng Thị phần tương đối Thị phần tuyệt đối Tốc độ tăng trưởng của ngành

Mức độ công ty mẹ có thể tạo thêm giá trị cho các Doanh nghiệp

Ma trận nào thường dùng để phân tích nội bộ: BCG GE IFE SWOT

Ma trận SWOT được thực hiện thông qua mấy bước? 2 bước 4 bước 6 bước 8 bước

Mô hình quản trị chiến lược tổng quát chia toàn bộ chu kỳ quản trị chiến lược thành bao nhiêu bước?

check_box

 9 11 10 12

Mối liên hệ nào không phải là liên hệ trực tuyến trong cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp? Mối liên hệ giữa ban giám đốc với bí thư Đảng ủy của Doanh nghiệp Mối liên hệ giữa giám đốc với các quản đốc phân xưởng Mối liên hệ giữa giám đốc với các trưởng phòng chức năng của Doanh nghiệp Mối liên hệ giữa trưởng phòng với nhân viên trong phòng chức năng

Môi trường ngành bao gồm: Đối thủ cạnh tranh Khách hàng Nhà cung cấp Tất cả các phương án đều đúng

Một câu hỏi cho chiến lược cấp kinh doanh sẽ là: Các Doanh nghiệp cạnh tranh trong thị trường nào? Như thế nào? Các nguồn lực nào được chia sẻ giữa các Doanh nghiệp? Như thế nào? Doanh nghiệp muốn gia nhập những ngành công nghiệp nào?

Một sản phẩm rơi vào giai đoạn suy thoái ở thị trường này nhưng vẫn được chấp nhận ở thị trường khác. Để tận dụng lợi thế này, thì công ty thường áp dụng chiến lược nào: Lập lại chu kỳ sống của sản phẩm Mở rộng thị trường Phát triển thị phần trên thị trường mới Thu hẹp thị phần

Một số trung tâm tư vấn, dịch vụ môi giới nhà đất với quy mô nhỏ (dưới 10 nhân viên), có cơ cấu tổ chức theo kiểu chỉ có 1 người điều hành được coi là giám đốc và các nhân viên còn lại không có chức danh cụ thể để nhằm tối thiểu hóa chi phí. Đây là kiểu cơ cấu tổ chức gì?

check_box

 Cơ cấu chức năng Cơ cấu ma trận Cơ cấu tổ chức giản đơn Cơ cấu tổ chức theo đơn vị, bộ phận

Một tổ chức có cả nguồn nhân lực và nguồn vốn để phát triển sản phẩm nhưng các nhà phân phối đều không đáng tin cậy hay không đủ khả năng thỏa mãn nhu cầu của công ty thì chiến lược hữu hiệu có thể áp dụng là: Chiến lược phối hợp SO Chiến lược phối hợp ST Chiến lược phối hợp WO Chiến lược phối hợp WT

Một trong các yếu tố kinh tế chủ yếu ảnh hưởng đến các Doanh nghiệp là: Cán cân thanh toán Giai đoạn của chu kỳ kinh tế Lãi suất ngân hàng Tất cả các phương án đều đúng

Một ví dụ về sức ép cạnh tranh của sản phẩm thay thế là: Cạnh tranh giữa hang Toyota, Ford và BMW Cạnh tranh giữa Pepsi Cola, Coca Cola và 7up Sức ép cạnh tranh cảu sản phẩm ổn áp đối với các hàng sản xuất máy tính xách tay Sức ép cạnh tranh của sản phẩm sữa chua uống đối với các hàng kem

Mục đích của ma trận SWOT là: Chọn ra một vài chiến lược tốt nhất để thực hiện Đề ra các chiến lược khả thi Tất cả các phương án đều đúng

Mục đích của việc lập ma trận SWOT là: Đề ra các chiến lược khả thi có thể lựa chọn chứ không quyết định chiến lược nào là tốt nhất Đề ra các chiến lược khả thi có thể lựa chọn và quyết định chiến lược nào là tốt nhất Đề ra các chiến lược khả thi và tiền khả thi để có thể thực hiện Đề ra các chiến lược tiền khả thi để tạo tiền đề cho việc thiết lập chiến lược khả thi

Mức độ tập trung hóa trong tổ chức càng cao thì: Có thể xảy ra tình trạng nhiều công việc bị ùn tắc Mức độ phân quyền càng thấp Người lãnh đạo trong tổ chức càng có vai trò lớn Tất cả các phương án đều đúng

Mục tiêu chiến lược đối với SBU có tốc độ tăng trưởng ngành thấp nhưng lại có thị phần tương đối cao là: Đầu tư vừa phải, đủ để duy trì và khai thác tối đa để tạo ra nguồn lực cho các SBU khác Tập trung đầu tư, phát triển nhiều hơn nữa Thanh lý, bán lại SBU này Từ bỏ, rút lui khỏi SBU này

Mục tiêu của Doanh nghiệp bao gồm: Ngắn hạn, trung hạn và dài hạn Phi tài chính Tài chính Tất cả các phương án đều đúng

Mục tiêu của việc đánh giá môi trường bên ngoài trong giai đoạn xây dựng chiến lược là?

check_box

 Đề ra danh sách tóm gọn những cơ hội từ môi trường mà doanh nghiệp nên nắm bắt, đồng thời là những nguy cơ cũng từ môi trường đem lại Tìm ra những mặt mạnh và phát hiện ra những điểm yếu của bản thân công ty nhằm phát huy những mặt mạnh và khắc phục những điểm yếu này Xem xét lại những nhân tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp được sử dụng là cơ sở cho việc xây dựng chiến lược Thiết lập nên các mục tiêu dài hạn và tạo ra các chiến lược thay thế, lựa chọn ra trong số đó một vài chiến lược để theo đuổi

Mục tiêu của việc phân tích đánh giá các yếu tố, thành tố của môi trường bên trong là gì?

check_box

 Tìm ra những mặt mạnh và phát hiện ra những điểm yếu của bản thân công ty nhằm phát huy những mặt mạnh và khắc phục những điểm yếu này Đề ra danh sách tóm gọn những cơ hội từ môi trường mà doanh nghiệp nên nắm bắt, đồng thời là những nguy cơ cũng từ môi trường đem lại Xem xét lại những nhân tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp được sử dụng là cơ sở cho việc xây dựng chiến lược Thiết lập nên các mục tiêu dài hạn và tạo ra các chiến lược thay thế, lựa chọn ra trong số đó một vài chiến lược để theo đuổi

Mục tiêu của việc phân tích và lựa chọn chiến lược là gì?

check_box

 Thiết lập nên các mục tiêu dài hạn và tạo ra các chiến lược thay thế, lựa chọn ra trong số đó một vài chiến lược để theo đuổi Tìm ra những mặt mạnh và phát hiện ra những điểm yếu của bản thân công ty nhằm phát huy những mặt mạnh và khắc phục những điểm yếu này Đề ra danh sách tóm gọn những cơ hội từ môi trường mà doanh nghiệp nên nắm bắt, đồng thời là những nguy cơ cũng từ môi trường đem lại Xem xét lại những nhân tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp được sử dụng là cơ sở cho việc xây dựng chiến lược

Năm áp lực cạnh tranh theo mô hình của M. Porter KHÔNG bao gồm yếu tố nào sau đây: Áp lực cạnh tranh của nhà cung cấp hay của khách hàng Áp lực cạnh tranh giữa các đơn vị kinh doanh trong Doanh nghiệp Áp lực cạnh tranh trong nội bộ ngành Áp lực cạnh tranh từ đối thủ tiềm ẩn

Năng lực cốt lõi của doanh nghiệp phải đảm bảo bao nhiêu tiêu chuẩn?

check_box

 4 6 3 5

Năng lực riêng biệt được thị trường chấp nhận và đánh giá cao, thông qua đó Doanh nghiệp tạo ra được tính trội hơn hay ưu việt hơn so với các đối thủ cạnh tranh là: Lợi thế bền vững Lợi thế cạnh tranh Năng lực đặc thù Sự khác biệt hóa

Nếu cả 3 vấn đề: môi trường ngoài, môi trường bên trong và việc thực hiện mục tiêu có biến động và thay đổi thì doanh nghiệp cần làm gì?

check_box

 Xây dựng lại chiến lược Đánh giá chiến lược Kiểm tra chiến lược Thay đổi chiến lược

Nếu một công ty muốn trở nên hiệu quả hơn và có được lợi thế chi phí thấp thì nên ở đâu trên đường cong kinh nghiệm: Dịch chuyển lên trên Dịch chuyển xuống bên dưới Tất cả các phương án đều đúng

Nếu một trong 3 vấn đề: môi trường ngoài, môi trường bên trong và việc thực hiện mục tiêu thay đổi thì doanh nghiệp cần làm gì?

check_box

 Thay đổi chiến lược Đánh giá chiến lược Kiểm tra chiến lược Xây dựng lại chiến lược

Ngành bao gồm ít Doanh nghiệp mà các Doanh nghiệp này thường có qui mô lớn, thậm chí chỉ có một Doanh nghiệp giữ vai trò chi phối toàn ngành là: Ngành bão hòa Ngành phân tán Ngành suy thoái Ngành tập trung

Nguyên nhân nào dẫn đến cần phải thay đổi chiến lược phù hợp trong Doanh nghiệp?

check_box

 Tất cả các phương án đều đúng Sự thay đổi cấp quản trị hay chủ sở hữu. Sự thay đổi của môi trường vĩ mô Sự thay đổi của môi trường vi mô.

Nhà quản trị được chia thành 3 loại: Cấp toàn công ty, cấp đơn vị thành viên và cấp chức năng Tất cả các phương án đều đúng Xây dựng, thực hiện và kiểm tra đánh giá

Nhận diện sớm các dấu hiệu thay đổi và khuynh hướng môi trường là mục đích của phương tiện nghiên cứu môi trường nào? Đánh giá Dự đoán Rà soát Theo dõi

Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng về nguồn lực của doanh nghiệp?

check_box

 Các doanh nghiệp đều có cùng cách thức để tiến hành phân loại nguồn lực Nguồn lực trong một doanh nghiệp thường được phân biệt thành 2 loại chính: nguồn lực hữu hình và nguồn lực vô hình Sử dụng và quản lý nguồn lực đòi hỏi các nhà quản trị phải phân nhóm và phân loại các nguồn lực của doanh nghiệp Là những tài sản mà một doanh nghiệp sở hữu và có thể khai thác vì mục đích kinh tế

Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng về sự nhạy cảm về giá?

check_box

 Tần suất của khuyến mại càng nhiều, người tiêu dùng càng giảm sự nhạy cảm về giá Sự nhạy cảm về giá là mức độ phản ứng của khách hàng đối với việc tăng hay giảm giá thành sản phẩm của doanh nghiệp Sự nhạy cảm về giá thể hiện thông qua độ co giãn nhu cầu theo giá cả Khách hàng có tính nhạy cảm về giá thấp nếu họ có thu nhập cao

Nhiệm vụ tiêu biểu của bộ phận quản trị sản xuất và tác nghiệp trong các đơn vị kinh doanh trong quá trình thực hiện chức năng chuyên môn là: Bảo trì phương tiện, thiết bị sản xuất Kiểm soát chất lượng các quá trình hoạt động Lập lịch trình sản xuất và tác nghiệp theo thời gian Tất cả các phương án đều đúng

Doanh nghiệp phải đối mặt hàng ngày Gắn liến với Doanh nghiệp Tất cả các phương án đều đúng

Những yếu tố thực hiện có thể được quản trị và kiểm tra là: Chi phí Số lượng, chất lượng Tất cả các phương án đều đúng Thời gian

Nội dung nào không nằm trong những nội dung cơ bản của sứ mạng:

check_box

 Đối thủ cạnh tranh Khách hàng Triết lý của tổ chức Tự đánh giá về mình

Nội dung nào không phải là đặc điểm của Năng lực cốt lõi?

check_box

 Duy nhất và khó bắt chước. Giúp công ty chiếm được thị phần nhiều hơn Giúp công ty khác biệt so với các đối thủ khác Giúp công ty thỏa mãn khách hàng hơn

Nội dung nào là hạn chế của mô hình ma trận hình thành chiến lược trên cơ sở sự nhạy cảm về giá và sự khác biệt hóa sản phẩm?

check_box

 Mô hình là chia thành hai mức cao và thấp cho cả sự nhạy cảm về giá và khả năng khác biệt hóa sản phẩm Với sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng có tính nhạy cảm giá thấp nhưng chấp nhận khác biệt hóa sản phẩm ở mức cao, doanh nghiệp nên chọn chiến lược sản phẩm độc đáo hoặc khác biệt hóa Ma trận này có một chiều phản ánh tính nhạy cảm về giá cả của sản phẩm và chiều kia phản ánh khả năng khách hàng chấp nhận sự khác biệt hóa sản phẩm Ứng với mỗi góc vuông trên sơ đồ sẽ quy định việc doanh nghiệp lựa chọn chiến lược cụ thể phù hợp

Nội dung nào sau đây KHÔNG đúng về điều chỉnh chiến lược?

check_box

 Khi điều chỉnh chiến lược, các chiến lược kinh doanh hiện hành sẽ bị hủy bỏ Mức độ biến động đến đâu, điều chỉnh đến đó. Việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh phải được tiến hành theo các nguyên tắc, phương pháp và sử dụng các phương tiện, công cụ cần thiết trong hoạch định chiến lược kinh doanh Là quá trình chủ động thích nghi của doanh nghiệp trước các biến động bất thường xảy ra.

Nội dung nào sau đây KHÔNG đúng về mối quan hệ giữa cơ cấu tổ chức và chiến lược?

check_box

 Chiến lược đi theo cơ cấu tổ chức Những thay đổi trong chiến lược sẽ đưa đến những thay đổi trong cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức nên được thiết kế để tạo điều kiện dễ dàng cho việc theo đuổi chiến lược của doanh nghiệp Cơ cấu tổ chức càng phù hợp với chiến lược bao nhiêu, càng tạo ra cơ may để thực hiện chiến lược thành công bấy nhiêu

Nội dung nào sau đây KHÔNG đúng về phương pháp bảng điểm cân bằng ?

check_box

 Phương pháp này cũng dựa trên hai tiêu thức đánh giá là vị trí cạnh tranh và sự tăng trưởng của thị trường Bằng cách xác định các thước đo và chỉ tiêu, BSC chuyển chiến lược và tầm nhìn thành một loạt các phép đo có liên kết chặt chẽ với nhau Là một hệ thống quản lý giúp cho nhà quản trị cũng như toàn bộ nhân viên trong tổ chức xác định rõ tầm nhìn, chiến lược của tổ chức mình và chuyển chúng thành hành động Ra đời năm 1992 do Robert Kaplan

Nội dung nào sau đây không nằm trong 9 nội dung của bản tuyên ngôn sứ mạng? Khách hàng Quan hệ cộng đồng Thương hiệu Triết lý kinh doanh

Nội dung nào sau đây KHÔNG phải của việc thực thi chiến lược?

check_box

 Đánh giá mức độ thực hiện của tổ chức trong thực tế Phân bổ các nguồn lực trong doanh nghiệp Xác định mục tiêu ngắn hạn hay là mục tiêu thường niên Đề ra các quyết định quản trị

Nội dung nào sau đây KHÔNG phải đặc điểm của chiến lược cạnh tranh bằng chi phí thấp?

check_box

 Đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu nhằm đưa ra tính năng mới, sản phẩm mới Nhóm khách hàng mà công ty phục vụ thường là nhóm “khách hàng trung bình”. Không tập trung vào khác biệt hóa sản phẩm Tập trung vào công nghệ và quản lý để giảm chi phí

Nội dung nào sau đây KHÔNG phải đặc điểm của chiến lược khác biệt hóa sản phẩm?

check_box

 Chi phí đầu tư, nghiên cứu sản phẩm mới bị giới hạn Cho phép công ty định giá ở mức cao Chia thị trường thành nhiều phân khúc khác nhau Tập trung vào việc khác biệt hóa

Nội dung nào sau đây KHÔNG phải đặc điểm của chiến lược tập trung?

check_box

 Chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng. Doanh nghiệp có khả năng cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ độc đáo, đặc biệt mà các đối thủ cạnh tranh khác không thể làm được. Có rủi ro về chi phí sản xuất cao Rủi ro khi thay đổi công nghệ hoặc thị hiếu khách hàng thay đổi.

Nội dung náo sau đây KHÔNG phải nguyên tắc triển khai chiến lược?

check_box

 Trong trường hợp môi trường kinh doanh biến động ngoài giới hạn đã dự báo, các kế hoạch triển khai phải nhất quán và nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược đã được xác lập Các chính sách kinh doanh phải được xây dựng trên cơ sở và hướng vào thực hiện mục tiêu chiến lược Kế hoạch càng dài hạn hơn, càng mang tính khái quát hơn; kế hoạch càng ngắn hạn hơn thì tính cụ thể càng phải cao hơn Doanh nghiệp phải đảm bảo dự trữ đủ các nguồn lực cần thiết trong suốt quá trình triển khai chiến lược một cách có hiệu quả

Nội dung nào sau đây KHÔNG phải nguyên tắc triển khai hoạch định chiến lược?

check_box

 Trong trường hợp môi trường kinh doanh biến động ngoài giới hạn đã dự báo, các kế hoạch triển khai vẫn phải nhất quán và nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược. Kế hoạch càng dài hạn, càng mang tính khái quát; kế hoạch càng ngắn hạn thì tính cụ thể càng phải cao Doanh nghiệp phải đảm bảo dự trữ đủ các nguồn lực cần thiết trong suốt quá trình triển khai chiến lược một cách có hiệu quả

Nội dung nào sau đây KHÔNG phải vai trò của Quản trị chiến lược (QTCL)?

check_box

 QTCL chỉ được thực hiện ở cấp độ vĩ mô QTCL luôn có 2 đặc tính chủ động và bị động QTCL là một quá trình thường xuyên và liên tục QTCL cần có sự tham gia của nhiều người

Nội dung nào sau đây thuộc quá trình quản trị chiến lược? Đánh giá chiến lược Hoạch định chiến lược Tất cả các phương án đều đúng Thực hiện chiến lược

Kích thước của các SBU Số lượng các SBU Số lượng khách hàng được phục vụ

Phân tích môi trường bên trong là phân tích: Các yếu tố kỹ thuật, sản xuất Hoạt động Marketing Tài chính Doanh nghiệp Tất cả các phương án đều đúng

Phát biểu nào không đúng trong các phát biểu sau: Mọi điều khoản pháp luật có thể là nguy cơ đối với Doanh nghiệp này, nhưng lại là cơ hội đối với Doanh nghiệp khác Năng lực của Doanh nghiệp chỉ thực sự có ý nghĩa khi được so sánh với Doanh nghiệp cạnh tranh Tất cả các câu trên đều sai Thông tin môi trường là một yếu tố đầu vào quan trọng của Doanh nghiệp trong quá trình quản trị chiến lược

Phát biểu nào không đúng trong các phát biểu sau? Giới hạn sai sót trong việc dự báo môi trường dài hạn đôi khi có thể rất lớn Nhược điểm chủ yếu là việc thiết lập quản trị chiến lược kinh doanh cần nhiều thời gian và sự nỗ lực Phải tuyệt đối tin tưởng vào kế hoạch ban đầu, nhất thiết phải được thực hiện, tránh các thông tin bổ sung làm ảnh hưởng đến kế hoạch Ưu điểm của quá trình vận dụng chiến lược kinh doanh rõ ràng là có giá trị lớn hơn nhiều so với nhược điểm

Phát biểu nào không đúng? Người dẫn đạo chi phí cố gắng trở thành người dẫn đạo ngành bằng cách tạo nên sự khác biệt Người dẫn đạo chi phí có thể đòi hỏi mức giá thấp hơn so với đối thủ cạnh tranh mà vẫn có được cùng mức lợi nhuận Người dẫn đạo chi phí cũng thường ít để ý đến các phân đoạn thị trường khác nhau và định vị sản phẩm của mình để lôi cuốn các khách hàng bình thường Người dẫn đạo chi phí lựa chọn sự khác biệt sản phẩm thấp

Phương pháp có ưu điểm nổi bật là chuyển đổi tầm nhìn chiến lược của tổ chức thành những mục tiêu hành động cụ thể cho từng bộ phận và nhân viên nên nó giúp cho các tổ chức đạt hiệu quả cao trong việc thực thi chiến lược là?

check_box

 Mô hình bảng điểm cân bằng (BSC) Ma trận chiến lược chính Khung phân tích 7S của Mc Kinsey Ma trận SPACE

check_box

 Khung phân tích 7S của Mc Kinsey Ma trận chiến lược chính Mô hình bảng điểm cân bằng (BSC) Ma trận SPACE

Phương pháp mô tả tiêu thức đánh giá môi trường bên trong doanh nghiệp một chiều là tiểm lực tài chính (FS) và lợi thế cạnh tranh (CA); còn chiều kia mô tả hai tiêu thức đánh giá môi trường bên ngoài là sự ổn định của môi trường (ES) và sức mạnh của ngành (IS) là?

check_box

 Ma trận SPACE Ma trận chiến lược chính Mô hình bảng điểm cân bằng (BSC) Khung phân tích 7S của Mc Kinsey

Quá trình hoạch định chiến lược cần phải thực hiện những bước nào sau đây? Khảo sát thị trường để xác định cơ hội kinh doanh Tất cả các phương án đều đúng Xác định các tiền đề để hoạch định Xác định hệ thống mục tiêu

Quản trị chiến lược được chia làm mấy giai đoạn?

check_box

 3 4 5 2

Quản trị chiến lược gồm mấy giai đoạn: 1 giai đoạn 2 giai đoạn 3 giai đoạn 4 giai đoạn

check_box

 Điều chỉnh chiến lược Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược Phân bổ nguồn lực, thực hiện chiến lược Xác định tầm nhìn, sứ mệnh

Sản phẩm đặc trưng của giám đốc điều hành Doanh nghiệp là: Chiến lược kinh doanh Quyết định Tất cả các phương án đều đúng Ý tưởng mới

Các chiến lược xuất hiện Hoạch định Tầm nhìn Tinh thần khởi nghiệp

SBU là tên gọi của: Một đơn vị kinh doanh chiến lược Một dòng sản phẩm của Doanh nghiệp Một nhóm chiến lược bao gồm các Doanh nghiệp cạnh tranh trực tiếp Một phân doạn thị trường của Doanh nghiệp

SBU ở vùng chấp nhận được trong ma trận Mc.Kinsey mà có vị thế cạnh tranh mạnh nhưng sức hấp dẫn ngành lại thấp thì có đặc điểm giống, tương ứng với SBU nằm ở ô nào trong ma trận BCG? Ô bò tiền Ô dấu chấm hỏi Ô ngôi sao Ô nguy cơ

Số lượng các lĩnh vực quản trị trong Doanh nghiệp phụ thuộc vào:

check_box

 Tất cả các phương án đều đúng Ngành nghề kinh doanh Quy mô của Doanh nghiệp

Sự giảm chi phí đơn vị của một sản phẩm/dịch vụ diễn ra khi khối lượng sản xuất tăng thì được biết như: Hiệu quả kinh tế quy mô Hiệu quả sản xuất Phân tích công nghệ Quản trị vận hành hiệu quả

Sự khác biệt về văn hóa và thể chế là vấn đề thuộc yếu tố vĩ mô nào? Chính trị- pháp luật Nhân khẩu học Toàn cầu Văn hóa xã hội

Sự phân quyền trong tổ chức là cần thiết vì: Các nhà quản trị cấp dưới có quyền và khả năng giải quyết vấn đề nhanh hơn Có thể đào tạo những nhân viên cấp dưới tham gia vào quá trình quản trị Giảm mức độ quá tải công việc của các nhà quản trị cấp cao Tất cả các phương án đều đúng

Sức ép của các nhà cung cấp tăng nếu: Chính phủ hạn chế việc thành lập Doanh nghiệp mới Sản phẩm của người cung cấp được khác biệt hóa thấp Sản phẩm mà nhà cung cấp bán có rất ít sản phẩm thay thế Trong ngành tồn tại tính kinh tế nhờ quy mô

Tầm nhìn trong quản trị chiến lược là: Hình tượng độc đáo Lý tưởng trong tương lai Một hình ảnh Tất cả các phương án đều đúng

Thách thức được hiểu là: Cuộc cách mạng KHKT & công nghệ diễn ra với tốc độ như vũ bão. Kinh doanh và cạnh tranh mang tính chất toàn cầu. Sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh. Tất cả các phương án đều đúng

Theo Ma trận SWOT, phương án đòi hỏi doanh nghiệp phải phát huy các mặt mạnh để tận dụng mọi cơ hội thuận lợi cho việc phát triển kinh doanh với hiệu quả cao là?

check_box

 Phương án chiến lược kết hợp S/O Phương án chiến lược kết hợp S/T Phương án chiến lược kết hợp W/O Phương án chiến lược kết hợp W/T

Theo Ma trận SWOT, Phương án này đòi hỏi doanh nghiệp phải có biện pháp hữu hiện để phòng thủ giảm thiểu các mặt yếu kém, hạn chế và né tránh các nguy cơ trong quá trình xây dựng và thực thi chiến lược là?

check_box

 Phương án chiến lược kết hợp W/T Phương án chiến lược kết hợp S/O Phương án chiến lược kết hợp W/O Phương án chiến lược kết hợp S/T

Theo Ma trận SWOT, phương án này đòi hỏi doanh nghiệp phải có biện pháp thích hợp để phát huy các mặt mạnh, hạn chế và ngăn ngừa nguy cơ, mới mang lại lợi thế cho hoạt động chiến lược là?

check_box

 Phương án chiến lược kết hợp S/T Phương án chiến lược kết hợp S/O Phương án chiến lược kết hợp W/T Phương án chiến lược kết hợp W/O

Theo mô hình 5 áp lực cạnh tranh của M. Porter, nhà cung cấp ở vị thế cao hơn Doanh nghiệp khi: Chi phí chuyển đổi nhà cung cấp lớn. Có nhiều nhà cung cấp Sản phẩm của nhà cung cấp là sản phẩm được tiêu chuẩn hóa. Tất cả các phương án đều đúng

Thời gian tồn tại của lợi thế khác biệt hóa của Doanh nghiệp dài hay ngắn phụ thuộc vào: Áp lực từ phía nhà cung cấp Chi phí đầu tư Rào cản gia nhập ngành Tính chất của nguồn tạo ra lợi thế khác biệt (Nguồn lực hữu hình hay vô hình của Doanh nghiệp)

Tiêu chuẩn của mục tiêu tốt bao gồm: Khả năng đạt tới được Tất cả các phương án đều đúng Tính linh hoạt Tính nhất quán

Tổng số điểm quan trọng nhất mà một công ty có thể có là 4.0 ; trung bình là 2.5 và thấp nhất là 1.0 được dùng cho ma trận: Ma trận EFE Ma trận IFE Tất cả các phương án đều đúng

Tổng trọng số của các yếu tố bên ngoài Doanh nghiệp trong ma trận EFE là: 0,25 0,5 0,75 1

Trình tự các giai đoạn của quản trị chiến lược là: Hoạch định, kiểm tra, thực thi Hoạch định, thực thi, kiểm tra Tổ chức, hoạch định, kiểm tra Tổ chức, hoạch định, thực thi, kiểm tra

Trong ma trận BCG, SBU tốc độ tăng trưởng của ngành cao, thị phần tương đối thấp thì nằm ở vị trí: ô bò tiền ô dấu chấm hỏi ô ngôi sao ô nguy cơ (con chó)

Trong các nhận định sau, nhận định nào là nhược điểm của chiến lược trọng tâm: Dễ phát sinh cạnh tranh về giá cả Đòi hỏi đầu tư về tài chính lớn Qui mô hoạt động của Doanh nghiệp bị hạn chế Tất cả các phương án đều đúng

Trong các phát biểu sau, câu nào đúng nhất: Nhà quản trị chỉ cần phân tích môi trường nội bộ là đủ để đưa ra chiến lược cho công ty Phân tích môi trường bên ngoài là để biết được điểm mạnh, điểm yếu của tổ chức Phân tích môi trường bên ngoài là để biết được những cơ hội và thách thức đối với Doanh nghiệp Tất cả các phương án đều đúng

Trong chiến lược hội nhập hàng ngang, Doanh nghiệp tìm cách sở hữu hoặc gia tăng kiểm soát của mình đối với đối tượng: Đối thủ cạnh tranh Nhà cung cấp Nhà phân phối Tất cả các phương án đều đúng

Trong cơ cấu tổ chức cho chiến lược, cơ cấu nào xuất phát từ sự phụ thuộc vào các luồng quyền lực và thông tin theo chiều dọc và chiều ngang?

check_box

 Cơ cấu ma trận Cơ cấu bộ phận Cơ cấu chức năng. Cơ cấu theo địa vị kinh doanh chiến lược

Trong ma trận BCG ô Cash Cow là ô có thị phần và mức tăng trưởng: Cao – Cao Cao – Thấp Thấp – Cao Thấp – Thấp

Trong ma trận BCG, hoạt động có thị phần tương đối là 0.7 và tỷ lệ tăng trưởng là 15% là hoạt động: Bò sữa Dấu hỏi Ngôi sao Nguy hiểm (dogs)

Trong ma trận EFE, tổng số điểm quan trọng là 1.5 cho ta thấy điều gì? Môi trường kinh doanh của công ty có ít cơ hội và nhiều đe dọa bên ngoài. Môi trường kinh doanh của công ty có nhiều cơ hội nhưng cũng có nhiều đe dọa bên ngoài Môi trường kinh doanh của công ty có nhiều cơ hội và ít đe dọa bên ngoài Tất cả các phương án đều đúng

Trong ma trận Mc Kinsey, những SBU ở vị thế cạnh tranh yếu trong những ngành kém hấp dẫn là những SBU nằm trong vùng: Chấp nhận được Tất cả các phương án đều sai Thành công Thất bại

Trong mô hình BCG. Một Doanh nghiệp ở vị trí ô Dogs, có thể chuyển vị trí sang ô Stars do thực hiện: Chiến lược sáp nhập Chiến lược tăng trưởng hội nhập Chiến lược tăng trưởng đa dạng hóa Chiến lược tăng trưởng tập trung

Trong mô hình ma trận hình thành chiến lược trên cơ sở sự nhạy cảm về giá và sự khác biệt hóa sản phẩm, với sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng chấp nhận khác biệt hóa sản phẩm ở mức cao nhưng có tính nhạy cảm về giá thấp, doanh nên lựa chọn chiến lược nào?

check_box

 Sản phẩm độc đáo Chi phí sản xuất thấp Tăng cường khuyến mại Giảm giá sản phẩm

Trong mô hình ma trận hình thành chiến lược trên cơ sở sự nhạy cảm về giá và sự khác biệt hóa sản phẩm, với sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng có sự chấp nhận khác biệt hóa sản phẩm thấp và có tính nhạy cảm về giá cao thì doanh nghiệp nên lựa chọn chiến lược nào?

check_box

 Chi phí sản xuất thấp Giảm giá sản phẩm Tăng cường khuyến mại Sản phẩm độc đáo

Trong mô hình ma trận nguy cơ, mức khẩn cấp do ai xử lý?

check_box

 Quản trị viên cấp cao Quản trị viên cấp cao và cấp trung gian Quản trị viên cấp thừa hành Quản trị viên cấp trung gian

Trong mô hình phân tích SWOT, khi Doanh nghiệp kết hợp những điểm mạnh cốt lõi của mình và những nguy cơ chủ yếu mà Doanh nghiệp gặp phải, Doanh nghiệp sẽ: Có xu hướng hợp tác Có xu hướng tăng trưởng và phát triển hoạt động mới Có xu hướng tạo dựng các rào cản Có xu hướng thu hẹp đầu tư, rút lui khỏi ngành

Trong quá trình thực hiện chiến lược, công ty A phát hiện môi trường ngoài có biến động lớn, vậy công ty:

check_box

 Phải điều chỉnh chiến lược Ngừng thực hiện chiến lược Tiếp tục thực hiện chiến lược Xây dựng lại chiến lược

Trong thời khủng hoảng kinh tế như hiện nay Doanh nghiệp thường không áp dụng những chiến lược tái cấu trúc nào sau đây:

check_box

 Mở rộng quy mô Cắt giảm nhân sự Đổi chủ sở hữu; M&A Thu hẹp ngành nghề

Chi phí thực hiệnhàng Mức độ khác biệt hóa sản phẩm Năng lực đặc biệt trong hoạt động Marketing và bán hàng Năng lực đặc biệt trong hoạt động nghiên cứu và phát triển

Ưu điểm của chiến lược chi phí thấp là: Đáp ứng được những nhu cầu khác nhau của thị trường Giúp Doanh nghiệp tăng giá bán Tạo ra rào cản gia nhập ngành Tập trung được vào những thị trường nhỏ

Vai trò của quá trình quản trị chiến lược không bao gồm yếu tố nào sau đây? Giúp các tổ chức thấy rõ mục tiêu và hướng đi của mình Giúp Doanh nghiệp đạt kết quả tốt hơn nhiều so với kết quả trước đó Giúp hạn chế sai sót trong việc dự báo môi trường dài hạn

Vai trò của quản trị chiến lược? Gắn với sự phát triển dài hạn trong bối cảnh dài hạn. Gắn với sự phát triển dài hạn trong bối cảnh ngắn hạn Gắn với sự phát triển ngắn hạn trong bối cảnh dài hạn. Tất cả các phương án đều đúng

Vai trò nào sau đây là vai trò của quản trị chiến lược? Quan tâm một cách rộng lớn đến các tổ chức và các cá nhân hữu quan Quản trị chiến lược gắn với sự phát triển ngắn hạn trong bối cảnh dài hạn Tất cả các phương án đều đúng

Vai trò nào trong chức năng R&D giúp tạo nên chất lượng vượt trội: Hợp lý hóa các nhà cung cấp Tất cả các phương án đều đúng Theo dõi khuyết tật đến tận gốc Thiết kế sản phẩm dễ chế tạo

Việc một công ty sản xuất giấy, đường đầu tư trồng cây lấy gỗ, trồng mía thể hiện chiến lược họ theo đuổi là chiến lược: Đa dạng hóa có liên kết Đa dạng hóa không liên kết Hội nhập dọc ngược chiều Hội nhập dọc xuôi chiều

Việc hình thành và thực hiện chiến lược được cụ thể hóa qua ba giai đoạn là: Giai đoạn phân tích chiến lược; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn thích nghi chiến lược Giai đoạn xây dựng và phân tích chiến lược; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn kiếm tra chiến lược Giai đoạn xây dựng và phân tích chiến lược; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn kiểm tra và thích nghi chiến lược Giai đoạn xây dựng; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn kiểm tra chiến lược

Việc một công ty sản xuất ôtô quyết định tự tổ chức hệ thống các đại lý bán sản phẩm của mình, đó là họ đã thực hiện chiến lược: Đa dạng hóa có liên kết Đa dạng hóa không liên kết Hội nhập dọc ngược chiều Hội nhập dọc xuôi chiều

Việc phân tích môi trường quốc gia nhằm mục đích gì? Đánh giá tác động của toàn cầu hóa trong cạnh tranh ở phạm vi một ngành Tất cả các phương án đều đúng Xem xét bối cảnh quốc gia mà công ty đang hoạt động có tạo kiều kiện thuận lợi để giành ưu thế cạnh tranh trên thị trường toàn cầu hay không

Với sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng chấp nhận khác biệt hóa sản phẩm ở mức thấp và có tính nhạy cảm về giá thấp, doanh nghiệp nên lựa chọn chiến lược cạnh tranh bằng phương thức nào?

check_box

 Nâng cao chất lượng phục vụ Tăng cường khuyến mại Nâng cao chất lượng sản phẩm Giảm giá sản phẩm

Xây dựng phương án chiến lược để phát huy điểm mạnh và khai thác cơ hội là sự phối hợp của cặp các nhóm yếu tố nào? Phối hợp S-O Phối hợp S-T Phối hợp W-O Phối hợp W-T

Yếu tố môi trường tác động đến chất lượng sản phẩm, chi phí của các Doanh nghiệp là: Chính trị- Pháp luật Công nghệ Kinh tế Văn hóa xã hội

Yếu tố nào sau đây KHÔNG ảnh hưởng tới sức hấp dẫn của ngành? Quy mô ngành Thị phần Tính ổn định của công nghệ Tỷ suất lợi nhuận

Yếu tố nào sau đây là yếu tố vi mô? Công nghệ và kỹ thuật Nhà cung cấp Yếu tố tự nhiên Yếu tố xã hội

Yếu tố nào sau đây thuộc “Rào cản rút lui khỏi ngành”? Cầu trong ngành Cơ cấu ngành Lợi nhuận trung bình toàn ngành Mối quan hệ chiến lược giữa các SBU của Doanh nghiệp

Đáp Án Ioe Vòng 2 Lớp 11

Một số đáp án IOE vòng 2

Bài làm thi 1

Câu 1: You can watch the train going… from this window. – Ðáp án: A Câu 2: …! I had no idea you were in Paris. – Ðáp án: C Câu 3: Odd one out: – Ðáp án: C Câu 4: Making friends … to be the hardest part in college to many people. – Ðáp án: D Câu 5: A … friendship is a precious relationship. – Ðáp án: B Câu 6: Choose the word that has the underlined part pronounced differently: – Ðáp án: A Câu 7: Linda’s boss made her … overtime last weekend. – Ðáp án: B Câu 8: Could you please tell me the … for Southwater? – Ðáp án: C Câu 9: She stood there and watched him … away. – Ðáp án: A Câu 10: The children seem to be totally … of working quietly by themselves. – Ðáp án: C Câu 11: The old man was requested … the briefcase by the custom officers. – Ðáp án: A Câu 12: Susan would … study for her exam tomorrow. – Ðáp án: B Câu 13: Odd one out: – Ðáp án: D Câu 14: Is there anything here worth …? – Ðáp án: C Câu 15: In this shop, you can try clothes … one of the changing cubicles. – Ðáp án: A Câu 16: Remember … us a postcard when you get there. – Ðáp án: C Câu 17: We regret … you that we can’t approve your suggestion. – Ðáp án: B Câu 18: They let their children … up late at weekends. – Ðáp án: B Câu 19: Choose the word that is different from the others in meaning: – Ðáp án: D Câu 20: Some scientists spend most of their lives … at rocks. – Ðáp án: A Câu 21: Peter is very funny. He makes me … a lot. – Ðáp án: A Câu 22: Mai and Lan have been friends … school. – Ðáp án: B Câu 23: At that time, no one had the … suspicion that she was a shoplifter. – Ðáp án: B Câu 24: My alarm didn’t go off this morning. It needs …. – Ðáp án: C Câu 25: The recent hurricane caused … damage. – Ðáp án: B Câu 26: Choose the word that has the underlined part pronounced differently: – Ðáp án: C Câu 27: I’ve got enough food in the house, so I needn’t … to the shops tomorrow. – Ðáp án: C Câu 28: I am sorry, … late. – Ðáp án: D Câu 29: The children were eager … their parents. – Ðáp án: A Câu 30: Choose the word that has different stress pattern: – Ðáp án: B Câu 31: I don’t know much about farm work. I can’t … the transplanting. – Ðáp án: A Câu 32: Nobody is ready to go, …? – Ðáp án: A Câu 33: … food is more quintessentially Indian than basmati rice. – Ðáp án: C Câu 34: My teacher arrived after I … for him for ten minutes. – Ðáp án: C Câu 35: It’s important for her … the office. – Ðáp án: D Câu 36: His health was seriously affected and he suffered from constant…. – Ðáp án: B Câu 37: We were surprised … the way he behaves. It was quite out of character. – Ðáp án: C Câu 38: My friend is on a diet since she wants to … weight. – Ðáp án: D Câu 39: If you are … with your good, please contact us within ten days of receipt. – Ðáp án: A Câu 40: Only when you grow up … the truth. – Ðáp án: B Câu 41: Would you mind … the door? – Ðáp án: C Câu 42: I’m on a … I want to lose some weight. – Ðáp án: C Câu 43: I’d rather … at home. – Ðáp án: D Câu 44: Many of us feel … of the dark. – Ðáp án: B Câu 45: I saw Ann in a … report on TV last night. – Ðáp án: B Câu 46: He… me by asking me stupid questions while I’m working. – Ðáp án: A Câu 47: If anybody … question, please ask me after class. – Ðáp án: D Câu 48: You don’t have to come to see my mother … you want to. – Ðáp án: A Câu 49: The boss made … for a meeting after work. – Ðáp án: B Câu 50: Don’t … the door. The paint is still wet. – Ðáp án: D Câu 51: The man who will replace Mr. Stuart … yesterday. – Ðáp án: C Câu 52: The teacher let them … the assignment in group. – Ðáp án: C Câu 53: Have you ever considered … a pharmacist? – Ðáp án: C Câu 54: It’s a horrible irony, but a bully has to know his victim well … effective. – Ðáp án: A Câu 55: My dog loves to … in the sun. – Ðáp án: A Câu 56: What do you hope … when you graduate? – Ðáp án: B Câu 57: They noticed him … the agreement. – Ðáp án: C Câu 58: They were furious … me for not telling them the truth. – Ðáp án: A Câu 59: We must have the radio set …. – Ðáp án: C Câu 60: The house … five rooms. – Ðáp án: A Câu 61: Lan looks so happy. She … informed about the news. – Ðáp án: C Câu 62: We are going for a picnic … the bad weather. – Ðáp án: D Câu 63: The news is …. – Ðáp án: B Câu 64: Choose the word that is different from the others in meaning: – Ðáp án: B Câu 65: They would … go by plane than spend a week traveling by train. – Ðáp án: B Câu 66: … English in a short time, we have to work hard day and night. – Ðáp án: B Câu 67: Now I don’t work as hard as I …. – Ðáp án: B

Bài làm thi 2

Rated 4.6/5 based on 28 votes

Đáp Án Môn Eg38

E-Learning là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?

check_box

 Electronic Learning Economic Learning Electron Learning Electronic mail Learning

Ai là người sáng lập ra Google? Billgate và Mark Zuckerberg. Billgate và Sergey Brin. Larry Page và Sergey Brin. Mark Zuckerberg và Stever Job.

Ai là người thành lập ra mạng xã hội Facebook?

check_box

 Mark Zuckerberg cùng bạn bè là sinh viên khoa khoa học máy tính và bạn bè cùng phòng Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz và Chris Hughes khi Mark còn là sinh viên tại Đại học Harvard. Facebook được sáng lập bởi hai sinh viên cao học tại trường Đại học Stanford là David Filo và Jerry Yang Lawrence Edward “Larry” Page và Sergey Brin đồng sáng lập ra Facebook

ARPANET đã ngừng hoạt động vào khoảng năm nào? 1970 1980 1990 2000

ARPANET là? Mô hình phân tầng OSI. Một chuẩn mạng cục bộ (LAN). Một chuẩn mạng diện rộng (MAN). Một mạng máy tính do bộ quốc phòng Mỹ xây dựng, có thể coi là tiền thân của Internet.

Bài giảng Audio là: Bài giảng có dạng văn bản, cung cấp cho người học đầy đủ các kiến thức của bài học dưới dạng Text, người học có thể down về học. Bài giảng của mỗi buổi học trực tuyến qua lớp học ảo được ghi lại dưới dang video và upload lên, sinh viên có thể vào đó học lại. Bài giảng được ghi lại dười dạng các file âm thanh (file .mp3) và sinh viên có thể nghe giảng lại để hiểu bài hơn. Các bài giảng dạng Rich Media, sinh viên có thể vào đọc slide và nghe giảng trực tiếp trên hệ thống.

Bài giảng dạng Text là gi? Bài giảng của mỗi buổi học trực tuyến qua lớp học ảo được ghi lại dưới dang video và upload lên, sinh viên có thể vào đó học lại. Bài giảng được ghi lại dười dạng các file âm thanh (file .mp3) và sinh viên có thể nghe giảng lại để hiểu bài hơn. Các bài giảng dạng Rich Media, sinh viên có thể vào học trực tiếp trên hệ thống. Là tài liệu ở dạng văn bản, cung cấp cho người học đầy đủ các kiến thức của bài học dưới dạng Text, người học có thể tải về máy.

Bài giảng dạng Text là:

check_box

 Bài giảng có dạng văn bản, cung cấp cho người học đầy đủ các kiến thức của bài học dưới dạng Text, người học có thể down về học. Bài giảng của mỗi buổi học trực tuyến qua lớp học ảo được ghi lại dưới dang video và upload lên, sinh viên có thể vào đó học lại. Bài giảng được ghi lại dười dạng các file âm thanh (file .mp3) và sinh viên có thể nghe giảng lại để hiểu bài hơn. Các bài giảng dạng Rich Media, sinh viên có thể vào đọc slide và nghe giảng trực tiếp trên hệ thống.

Bài giảng điện tử được đăng tải trên hệ thống EHOU là gì? Bài giảng có dạng văn bản, cung cấp cho người học đầy đủ các kiến thức của bài học dưới dạng Text, người học có thể xem và tải về máy. Là bài giảng của buổi trên lớp Vclass được kỹ thuật viên ghi lại dưới dạng video và upload lên, người học có thể vào để xem. Là bài giảng đa phương tiện, người học vào lớp học EHOU để học và tương tác. Là bài giảng được ghi lại dưới dạng các file âm thanh và sinh viên có thể nghe giảng lại để hiểu bài.

Bài giảng điện tử được đăng tải trên hệ thống EHOU là gì?

check_box

 Là bài giảng đa phương tiện, người học vào lớp học EHOU để xem và nghe giảng viên giảng bài và tương tác trực tiếp trên bài học. Bài giảng có dạng văn bản, cung cấp cho người học đầy đủ các kiến thức của bài học dưới dạng Text, người học có thể xem và tải về máy. Là bài giảng của buổi trên lớp Vclass được kỹ thuật viên ghi lại dưới dạng video và upload lên, người học có thể vào để xem. Là bài giảng được ghi lại dưới dạng các file âm thanh và sinh viên có thể nghe giảng lại để hiểu bài.

Bài giảng VIDEO được đăng tải trên hệ thống EHOU là gì? Bài giảng được ghi lại dưới dạng các file âm thanh (file .mp3) và sinh viên có thể nghe giảng lại để hiểu bài hơn. Các bài giảng dạng Rich Media, sinh viên có thể vào đọc slide và nghe giảng trực tiếp trên hệ thống. Là bài giảng có dạng văn bản, cung cấp cho người học đầy đủ các kiến thức của bài học dưới dạng Text, người học có thể down về học. Là bài giảng được thiết kế với mục đích là quay lại những thao tác, kỹ thuật để hướng dẫn người học, hoặc quay lại buổi học trực tuyến Vclass để người học xem lại.

Bài kiểm tra được đăng tải trên hệ thống EHOU nhằm mục đích? Hình thức kiểm tra có thể là trên lớp học, có thể là bài tập nhóm, bài tập về nhà, bài tập kỹ năng Hoạt động bắt buộc của người học được đăng tải và ghi rõ trên lớp học Kết quả kiểm tra được tính vào điểm giữa kỳ của môn học Tất cả các đáp án đều đúng.

Bài luyện tập được đăng tải trên hệ thống EHOU nhằm mục đích? Giúp người học củng cố kiến thức của từng bài học, môn học Giúp người học luyện tập trước khi tham dự kỳ thi hết môn Kết quả được tính vào điểm chuyên cần của người học Tất cả các đáp án đều đúng.

Bạn có thể truy cập vào Google Calendar ở đâu và khi nào?

check_box

 Tại bất cứ đâu và không cần có mạng Internet Ở bất cứ đâu và cần có mạng Internet Tại nơi làm việc và có mạng Internet Tại nơi làm việc và không cần có mạng Internet

Bạn có thể ứng dụng Google Drive vào trong học tập elearning như thế nào? Chúng chia sẻ những tài liệu, thông tin cho bạn bè để học tập tốt hơn Hỗ trợ bạn bè cùng học tập nhóm Hỗ trợ bạn trong việc phân bổ các nhiệm vụ cho các thành viên như bài tập kỹ năng, bài tập nhóm Tất cả các phương án trên đều đúng

Bạn có thể xem lịch làm việc của mình qua các thiết bị nào? Máy tính SMS Tất cả phương án Thiết bị di động

Bạn có thể xem lịch làm việc của mình qua các thiết bị nào?

check_box

 Cả 3 đáp án trên Máy tính SMS Thiết bị di động

Bộ giao thức nào được sử dụng phổ biến trên Internet? AppleTalk. H.324. IPX/SPX. TCP/IP.

Các bài kiểm tra trên hệ thống dưới hình thức tự luận hoặc bài tập kỹ năng sẽ? Bộ phận giáo vụ in ra và chuyển cho Giảng viên chấm. Giảng viên chấm bài trực tiếp trên hệ thống và thông báo kết quả qua hệ thống tài khoản của người học. Giảng viên chấm và thông báo kết quả trên hệ thống mà sẽ thông báo qua email. Hệ thống tự động chấm điêm và thông báo cho người học.

Các bài luyện tập có đặc điểm:

check_box

 Không giới hạn số lần làm bài cũng như thời gian hết hạn nộp bài. Giới hạn số lần làm bài cũng như thời gian hết hạn nộp bài. Giới hạn số lần làm bài. Giới hạn thời gian nộp bài.

Các bài nộp sẽ được giảng viên làm gì?

check_box

 Chấm bài và thông báo điểm trên hệ thống kết quả học tập của trang học trực tuyến. Không chấm bài và không thông báo điểm trên hệ thống kết quả học tập của trang học trực tuyến. Không làm gì trên trang học trực tuyến. Sẽ không thông báo điểm trên hệ thống kết quả học tập của trang học trực tuyến.

Các bài tự kiểm tra trắc nghiệm có đặc điểm:

check_box

 Sẽ có giới hạn số lần làm bài và thời gian hết hạn của bài làm, sinh viên cần lưu ý để làm bài và nộp bài đúng hạn. Không giới hạn số lần làm bài cũng như thời gian hết hạn nộp bài. Sẽ không giới hạn số lần làm bài và thời gian hết hạn của bài làm. Sinh viên không cần lưu ý để làm bài và nộp bài đúng hạn.

Các đặc trưng cơ bản của mạng WAN? Độ tin cậy truyền dữ liệu thấp hơn so với mạng LAN Hoạt động trên phạm vi địa lý rộng, ra ngoài phạm vi một tòa nhà Tất cả 3 phương án đều đúng Tốc độ truyền dữ liệu thấp so với mạng cục bộ có cùng chi phí.

Các dịch vụ phổ biến trên Internet được phát triển và cung cấp bởi? Các đơn vị, cá nhân, kể cả bạn cũng có thể cung cấp được. Công ty Facebook Công ty Microsoft Duy nhất công ty Google

Các dịch vụ phổ biến trên Internet được phát triển và cung cấp bởi?

check_box

 Nhiều đơn vị, cá nhân, kể cả bạn cũng có thể cung cấp được Công ty Facebook Công ty Microsoft Duy nhất công ty Google

Các hoạt động học tập được quy định trên hệ thống EHOU là? Hoạt động Học lý thuyết, Trao đổi – hỏi đáp, Luyện tập – đánh giá Hoạt động học lý thuyết và luyện tập Hoạt động học lý thuyết và trao đổi Hoạt động Học lý thuyết, Hỏi dáp – Trao đổi, Luyện tập – thực hành và Thi – kiểm tra đánh giá

check_box

 Kỹ năng ghi chép Kỹ năng đánh máy và sử dụng máy tính Kỹ năng đọc Kỹ năng ứng xử

Các lĩnh vực có thể được đăng tải và sử dụng trên Internet gồm: Lĩnh vực chính trị. Lĩnh vực giáo dục. Lĩnh vực thương mại. Tất cả 3 phương án đều đúng

Cách phổ biến nhất để tìm kiếm các thông tin, dữ liệu mình cần trên Internet là?

check_box

 Thông qua các công cụ tìm kiếm ví dụ như Google, Bing,.. Thông qua các dịch vụ tương tự như teamviewer, Skype… Thông qua các trang thương mại điện tử trực tuyến như Ebayer, Muare,…

Câu 1 : E-Learning là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào? Economic Learning Electron Learning Electronic Learning Electronic mail Learning

Chức năng chính của Teamviewer là?

check_box

 Truy cập máy tính từ xa Tính năng Chát là chính Tính năng gọi điện trực tuyến Tính năng truyền File

Quản lý quyền truy nhập vào bài giảng Quản lý tiến độ học tập của sinh viên Quản lý việc thi kiểm tra qua mạng Quản lý việc xây dựng bài giảng điện tử

Có mấy hoạt động chính đối với học viên trong lớp học eLearning? 2 3 4 5

Có mấy hoạt động chính đối với học viên trong lớp học E-Learning?

check_box

 4 2 3 5

Cổng thông tin là gì? Là các trang Web được đăng tải trên mạng internet để mọi người có thể chat, trò truyện với nhau. Là trang Web mà tại đó người học có thể học bài mà không cần liên kết đến link khác. Là trang web mà từ đây bạn có thể dễ dàng truy cập đến các trang web hoặc các dịch vụ khác của nhà cung cấp. Là trang Web thương mại điện tử, bán hàng online.

Đặc điểm nổi bật của eLearning so với phương thức đào tạo truyền thống là gì? Học liệu chính xác và hay hơn truyền thống. Học viên và giảng viên gặp nhau thường xuyên hơn. Người học chăm chỉ hơn. Người học chủ động lựa chọn về nội dung, thời gian và địa điểm học tập của mình.

Đặc trưng cơ bản của mạng LAN là: Quản trị và bảo dưỡng mạng đơn giản. Quy mô của mạng nhỏ, phạm vi hoạt động vào khoảng vài km. Các máy trong một tòa nhà, một cơquan hay xí nghiệp,… nối lại với nhau. Tất cả 3 phương án đều đúng Tốc độ truyền dữ liệu cao, từ10÷100 Mbps đến hàng trăm Gbps, độ tin cậy cao.

Đâu không phải là đặc điểm của Google Calendar?

check_box

 Bạn cần phải trả phí cho lưu lượng dữ liệu sử dụng khi xây dựng lịch làm việc trên Google Calendar Bạn có thể dễ dàng truy cập, tìm kiếm và thêm vào lịch làm việc của mình hay của nhóm cộng tác ở bất kỳ nơi nào thông qua Google Calendar Bạn có thể tạo ra các lời mời hẹn gặp làm việc và gửi nó đến mọi tài khoản E-mail và hoàn toàn miễn phí. Google Calendar là dịch vụ cho phép xây dựng lịch làm việc trực tuyến của mình trên mạng, cho phép mọi người hoặc các nhóm làm việc có thể liên kết làm việc trực tuyến ở bất kỳ nơi nào.

Đâu không phải là dịch vụ của Skype cung cấp cho người dùng? Skype Adword Skype Voicemail. SkypeIn. SkypeOut.

Đâu không phải là dịch vụ lưu trữ trực tuyến ? Dropbox, Box. Google Drive HangOut OneDrive.

Đâu không phải là dịch vụ lưu trữ trực tuyến:

check_box

 Skype Box Dropbox SkyDrive

Đâu không phải là dịch vụ lưu trữ trực tuyến? Box Dropbox Skype Skype Drive

Đâu không phải là dịch vụ lưu trữ trực tuyến?

check_box

 Skype Box Dropbox SkyDrive

Đâu không phải là dịch vụ thư điện tử: GDrive Gmail Hotmail Yahoo Mail

Đâu KHÔNG phải là thành phần trong mô hình hệ thống của eLearning Đội ngũ kỹ sư, thiết kế và giảng viên Hạ tầng phần mềm Hạ tầng truyền thông và mạng Nội dung đào tạo

Đâu không phải là tính năng của Gmail? Chỉ chạy duy nhất trên Windows Sử dụng cho công việc mang tính chuyên nghiệp Tích hợp tính năng Hangouts để trò chuyện với bạn bè Tích hợp trên nhiều thiết bị

Đâu không phải là tính năng của Gmail?

check_box

 Cho phép gửi File có dung lượng lớn hơn 30Mb Cho phép gửi tin nhắn với tốc độ nhanh và an toàn Cho phép tìm thư theo tên người dùng, theo nội dung từ khóa, theo nhóm người sử dụng,

Đâu không phải là tính năng của Google Drive? Cho phép bạn chia sẻ thông qua Gmail, Facebook, Google+ Cho phép bạn chia sẻ với nhiều người cùng lúc Cho phép đánh dấu những nội dung mà người khác thay đổi Cho phép người thứ ba có thể được chỉnh sửa

Đâu không phải là tính năng của Skype Cho phép chát với nhiều người cùng lúc Cho phép hội thảo có hình trực tuyến Cho phép truy cập máy tính từ xa Cho phép truyền file với dung dượng khá lớn

Đâu là chức năng của LMS? Quản lý các công cụ thiết kế nội dung học tập Quản lý các quá trình học tập của người học Quản lý các quá trình tạo ra nội dung học tập Quản lý một dự án công nghệ eLearning

Đâu là cú pháp cho phép tìm kiếm thông tin trên Google theo kiểu tên của website?

check_box

 Define Allintext Filetype Site

Đâu là cú pháp cho phép tìm kiếm thông tin trên Google theo tên của website?

check_box

 Site Allintext Define Filetype

Đâu là đặc điểm của E-learning? Không cần có máy tính cũng có thể học Thiếu phương tiện trao đổi giữa học viên và giáo viên Tiện lợi, người học không cần phải trang bị bất cứ thứ gì vẫn có thể học tốt Việc học không bị giới hạn bởi không gian và thời gian.

Đâu là dịch vụ quản lý và theo dõi lịch cá nhân trực tuyến của Google? Box Google Calendar OnDrive Translate

Đâu là dịch vụ quản lý và theo dõi lịch cá nhân trực tuyến của Google?

check_box

 Calendar Box OnDrive Translate

Đâu là dịch vụ thư điện tử của Google cung cấp? Email Gmail HotMail Outlook

Đâu là khó khăn đối với người học trong môi trường của eLearning? Không ghi chép lại đƣợc các ý chính có trong bài giảng. Không tổng hợp được kiến thức có trong bài giảng. Tốn thời gian đi lại để tham dự các buổi học. Yêu cầu tính kiên trì, sự quyết tâm, tính tự giác cao hơn.

Đâu là khó khăn đối với người học trong môi trường của eLearning?

check_box

 Yêu cầu tính kiên trì, tính tự giác cao hơn. Không ghi chép lại đƣợc các ý chính có trong bài giảng. Không tổng hợp được kiến thức có trong bài giảng. Tốn thời gian đi lại để tham dự các buổi học.

Đâu là nhược điểm của eLearning theo quan điểm của các cơ sở đào tạo? Chi phí chuyển đổi, phát triển nội dung bài giảng rất lớn so với giáo trình, bài giảng truyền thống Chi phí tổ chức, quản lý đào tạo cao, nhất là khi tổ chức nhiều khoá học với số lượng đông học viên. Giảng viên và học viên phải đi lại nhiều. Thời gian của một chu trình đào tạo kéo dài hơn khóa học truyền thống

Đâu là nhược điểm của E-Learning theo quan điểm của cơ sở đào tạo?

check_box

 Chi phí chuyển đổi, phát triển nội dung bài giảng rất lớn so với giáo trình, bài giảng truyền thống Chi phí tổ chức, quản lý đào tạo cao, nhất là khi tổ chức nhiều khoá học với số lượng đông học viên. Giảng viên và học viên phải đi lại nhiều. Thời gian của một chu trình đào tạo kéo dài hơn khóa học truyền thống

Đâu là quan điểm của eLearning đối với người học? Học dễ dàng, tốn ít thời gian Học theo khả năng của người học Không cần phải học lý thuyết Không phải đến trường

Đâu là tiêu chuẩn về mục tiêu của nguyên lý đào tạo “Lấy người học làm trung tâm”? Chương trình hướng vào sự chuẩn bị phục vụ thiết thực cho môi trường làm việc. Học viên tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập và tự đánh giá Người học có thể chủ động, tích cực tham gia. Tôn trọng nhu cầu và khả năng tiếp cận tri thức của người học

Đâu là tiêu chuẩn về mục tiêu của nguyên lý đào tạo “Lấy người học làm trung tâm”?

check_box

 Tôn trọng nhu cầu, hứng thú, lợi ích và khả năng của người học Chương trình hướng vào sự chuẩn bị phục vụ thiết thực cho môi trường làm việc Học viên tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập, được tự đánh giá Người học chủ động, tích cực tham gia.

Đâu là từ khóa cho phép tìm kiếm thông tin trên Google theo kiểu tệp tin?

check_box

 Filetype Allintext Define Site:

Để cả nhóm bạn bè, đồng nghiệp cùng làm việc chung trên 1 file dữ liệu trực tuyến. Điều nào sau đây là đúng? Bạn tải File lên Google Drive và chia sẻ cho mọi người là có thể thực hiện được Bạn tải file lên Google Drive, chia sẻ cho mọi người và phân quyền sửa đổi Bạn tải File lên Google Drive, mở file bằng ứng dụng tương ứng và chia sẻ file có phân quyền sửa đổi. Chỉ cần tải file lên Google Drive là có thể thực hiện được.

Để các máy tính trên mạng có thể liên lạc với nhau, thì mỗi máy tính cần có…? Địa chỉ IP. Địa chỉ Local. Địa chỉ MAC Giao thức TCP.

Để các máy tính trên mạng có thể liên lạc với nhau, thì mỗi máy tính cần có…?

check_box

 Địa chỉ IP. Địa chỉ Local. Địa chỉ MAC Địa chỉ TCP.

Để có kết quả học tập tốt trong môi trường eLearning, học viên cần có kỹ năng gì? Kỹ năng ghi chép Kỹ năng giao tiếp, ứng xử linh hoạt Kỹ năng sử dụng Internet và các tiện ích. Kỹ năng trình bày, thuyết trình

Để học tập đạt kết quả tốt trong môi trường học tập eLearning và mạng xã hội Facebook, người học cần:

check_box

 Bạn nên “đăng xuất” khỏi Facebook, để không bị mất tập trung, rèn luyện tinh thần tự giác cao và dành thời gian cập nhật thông tin trên Facebook hợp lý “Đăng nhập” vào Facebook để cập nhật thông tin bạn bè và trò truyện khi học tập tránh nhàm chán, vừa học vừa thư giãn Cập nhật trạng thái, chia sẻ với bạn bè cùng lớp học về các vấn đề trong học tập và cuộc sống ngay cả khi đang làm việc Tất cả các phương án

Để học tập đạt kết quả tốt trong môi trường học tập eLearning và mạng xã hội Facebook, người học cần:

check_box

 Bạn nên “đăng xuất” khỏi Facebook, để không bị mất tập trung từ việc tán gẫu hay cập nhật tình hình của bạn bè trên Facebook, rèn luyện cho mình tinh thần tự giác cao và nên dành thời gian để trò chuyện và cập nhật thông tin trên Facebook hợp lý “Đăng nhập” vào Facebook để cập nhật thông tin bạn bè và trò truyện khi học tập tránh nhàm chán, vừa học vừa thư giãn Cả 3 phương án trên Cập nhật trạng thái, chia sẻ với bạn bè cùng lớp học về các vấn đề trong học tập và cuộc sống ngay cả khi đang làm việc

Để sử dụng được các dịch vụ trên Internet cần gì?

check_box

 Tất cả các phương án đều đúng. Có cài đặt trình duyệt Internet phù hợp Có đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ tương ứng Có đường truyền kết nối Internet

Để tìm kiếm chính xác cả cụm từ với Google, bạn viết từ khóa như thế nào? Viết cụm từ khóa cần tìm trong cặp nháy kép ” “ Viết cụm từ khóa sau từ define. Viết cụm từ khóa sau từ related. Viết cụm từ khóa sau từ site.

Để tìm kiếm với Google đạt hiệu quả cao thì có 1 vài lời khuyên cho người dùng là? Bỏ qua chính tả. Không cần quan tâm đến chữ hoa hay chữ thường. Sử dụng các từ mô tả theo suy nghĩ. Tất cả các đáp án đều đúng.

Để truy cập vào máy khách thông qua Teamviewer bạn phải là gì? Chỉ cần cài đặt ứng dụng trên máy của mình Chỉ cần máy khách cung cấp mật khẩu Đăng ký tên người dùng Máy khách phải cung cấp Your ID và Password

Dịch vụ chat Skype được cung cấp bởi công ty nào sau đây ? Google Microsoft Windows Yahoo

Dịch vụ Ineternet được chính thức cung cấp tại Việt nam vào năm nào? 1986 1990 1997 2000

Dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực truyến sẽ làm gì khi phát hiện sự thay đổi dữ liệu? Giữ nguyên dữ liệu, không thay đổi Tạo một bản sao của dữ liệu Tự động đồng bộ Tự động thông báo với bạn qua email

Dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến đồng bộ hóa khi dữ liệu bị thay đổi như thế nào? Chỉ đồng bộ hóa phần bị thay đổi Đồng bộ hóa những dữ liệu thuộc cùng một kiểu (hình ảnh / âm thanh / văn bản / …) Đồng bộ hóa tất cả dữ liệu trong tài khoản Đồng bộ hóa toàn bộ thư mục chứa các file có sự thay đổi

Dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến là gì?

check_box

 Là dịch vụ lưu trữ dữ liệu tại một máy chủ trên Internet. Là dịch vụ cho phép lưu trữ trên thiết bị ổ cứng di động . Là dịch vụ lưu trữ trên thiết bị USB di động Là dịch vụ lưu trữ trực tiếp trên thẻ nhớ.

Dịch vụ lưu trữ trực tuyến sẽ thực hiện đồng bộ lại dữ liệu khi nào? Chỉ đồng bộ hóa phần bị thay đổi Đồng bộ hóa những dữ liệu thuộc cùng một kiểu (hình ảnh / âm thanh / văn bản / …) Đồng bộ hóa tất cả dữ liệu trong tài khoản Đồng bộ hóa toàn bộ thư mục chứa các file có sự thay đổi

Dịch vụ lưu trữ trực tuyến sẽ thực hiện đồng bộ lại dữ liệu khi nào? Giữ nguyên dữ liệu, không thay đổi Tạo một bản sao của dữ liệu Tự động đồng bộ Tự động thông báo với bạn qua email

Dịch vụ mạng xã hội là gì?

check_box

 Là dịch vụ cung cấp một xã hội ảo trên Internet cho phép mọi người tham gia đều có thể kết nối với nhau, trò chuyện, viết dòng thời gian,…. Xây dựng riêng cho một cộng đồng người dùng Internet cùng tham gia một công việc chung. Là một cộng đồng người sử dụng máy tính có cùng sở thích. Là một mạng máy tính công cộng cho phép nhiều người cùng sử dụng một thời điểm

Google + Google App Google Display Network (GDN) Google Mail

Dịch vụ nào không phải là dịch vụ Chat? Facebook Messenger Google Hangout SkyDrive Yahoo

Dịch vụ nào sau đâu có tính năng khác với Skype

check_box

 Google Doc AOL Hangout Yahoo Messenger,

Dịch vụ nào sau đây của Google là hoàn toàn miễn phí? Google Adword Google Drive Google Mail Google Search

Dịch vụ nào sau đây là dịch vụ lưu trữ trực tuyến ? Dropbox, Box. Google Drive OneDrive. Tất cả các phương án đều đúng.

Dịch vụ Skype cho phép bạn làm gì?

check_box

 Tất cả các đáp án đều đúng. Cho phép người dùng trò chuyện chuyện với nhau trên Internet thông qua tài khoản Skype Gọi điện thoại miễn phí giữa các tài khoản Skype với nhau và khả năng gọi đến số điện thoại kể cả cố định hoặc di động Sử dụng webcam để có thể vừa trò chuyện vừa nhìn thấy người trò chuyện với mình.

Dịch vụ Skype có thể sử dụng trên: Máy tính bảng Máy tính cá nhân Smartphone Tất cả các phương án đều đúng.

Dịch vụ tiện ích Chat Voice là dịch vụ gì? Cho phép chat bằng âm thanh và hình ảnh trực tiếp Cho phép chat bằng âm thanh, giống như gọi điện thoại Cho phép chat thông qua việc gửi các tin nhắn không giới hạn độ dài, có kèm biểu tượng hình ảnh Cho phép chat và lưu lại nội dung cuộc hội thoại

Dịch vụ tiện ích Skype là gì? Là một dịch vụ Chat trực tuyến, gửi file, truyền file thông dụng trên Internet. Là một dịch vụ cung cấp truyền hình trực tuyến trên Internet. Là một dịch vụ mua bán trực tuyến trên Internet. Là một dịch vụ quảng trực tuyến rất thông dụng trên Internet.

Dịch vụ tìm kiếm của Google có thể?

check_box

 Tất cả các đáp án đều đúng. Tìm kiếm bằng giọng nói – Voice Search. Tìm kiếm chính xác một cụm từ Tìm kiếm hình ảnh theo nhiều thể loại khác nhau.

Diễn đàn trên lớp học EHOU sẽ giúp người học: Trao đổi một cách đồng bộ với các thành viên. Xem và tương tác với các trò chơi và thông tin khác ở trên Internet. Xem và tương tác với các văn bản, hình ảnh.

Domain Name System. Domain Network System. Dynamic Name System. Dynamic Network System.

Download là gì? Là giao thức truyền file qua Internet Là thuật ngữ chỉ việc lưu trữ dữ liệu lên mạng Internet. Là thuật ngữ chỉ việc tải dữ liệu từ Server (máy chủ) về máy tính Client(máy khách) Là thuật ngữ mô tả việc mở trang web từ server

Download là gì?

check_box

 Là thuật ngữ chỉ việc tải dữ liệu từ Server (máy chủ) về máy tính Client Là giao thức truyền file qua Internet Là thuật ngữ chỉ việc lưu trữ dữ liệu lên mạng Internet. Là thuật ngữ mô tả việc mở trang web từ server

Dropbox cho phép đồng bộ dữ liệu lưu trữ trực tuyến với máy tính sử dụng hệ điều hành nào? Linux Mac Tất cả các phương án đều đúng. Windows

Dropbox là dịch vụ gì ? Dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến với khả năng đồng bộ theo thời gian thực. Dịch vụ lưu trữ trực tuyến hỗ trợ nhiều loại thiết bị khác nhau. Dịch vụ lưu trữ trực tuyến hỗ trợ việc sao lưu tự động với độ tin cậy cao. Tất cả các phương án đều đúng.

Ethernet là? Một chuẩn mạng cục bộ (LAN). Một giao thức của Internet Một mạng trong lịch sử của Internet. Một phần trong mô hình OSI.

Facebook đã giới thiệu tính năng “Tên người dùng” (Usernames), nhờ đó mà các trang có thể được liên kết với URL đơn giản http://www.facebook.com/facebook vào thời gian nào?

check_box

 Ngày 13 tháng 6 năm 2009 Ngày 20 tháng 7 năm 2008 Ngày 22 tháng 10 năm 2006 Tháng 8 năm 2013

Facebook được cấp bằng sáng chế US patent 7669123 về những khía cạnh của News Feed vào thời gian nào? Ngày 22 tháng 2 năm 2010 Ngày 23 tháng 2 năm 2010 Ngày 6 tháng 9 năm 2006 Ngày 9 tháng 6 năm 2006

Facebook Note là tính năng gì của Facebook? Facebook Note được giới thiệu vào ngày 22 tháng 8 năm 2006, một tính năng quản lý hình ảnh của theo dòng thời gian Facebook Note được giới thiệu vào ngày 22 tháng 8 năm 2006, một tính năng quản lý tài liệu của Facebook Facebook Notes được giới thiệu vào 22 tháng 2 năm 2010 một tính năng viết blog cho phép nhúng các thẻ và hình ảnh Facebook Notes được giới thiệu vào ngày 22 tháng 8 năm 2006, một tính năng viết blog cho phép nhúng các thẻ và hình ảnh

Google Calendar tích hợp đồng bộ với những ứng dụng và thiết bị nào? Không tích hợp và đồng bộ với ứng dụng cũng như thiết bị nào Lịch trên điện thoại di động Tích hợp vào Gmail của bạn Tích hợp vào Gmail và lịch trên thiết bị di động của bạn

Google Calendar tính phí cho người dùng như thế nào?

check_box

 Hoàn toàn miễn phí Theo dung lượng dữ liệu sử dụng Theo gói dịch vụ khác nhau Theo thời gian sử dụng dịch vụ

Google được thành lập năm nào?

check_box

 1998 1997 1999 2000

Hệ thống câu hỏi ôn luyện trắc nghiệm trên hệ thống có đặc điểm: Chỉ được mở ra ở tuần cuối cùng của môn học. Hạn chế số câu hỏi theo yêu cầu của giảng viên. Không giới hạn số lần làm bài cũng như thời gian hết hạn nộp bài. Người học chỉ được thực hiện tối đa 2 lần.

Hệ thống EHOU sẽ thông báo điểm môn học theo hình thức chủ yếu nào? Gửi Fax đến từng người học Người học muốn biết điểm thì đến tại phòng đào tạo của nhà trường Tổng hợp tất cả các môn học, sau đó gửi Email cho người học Tự động cập nhật trên hệ thống và người học theo dõi thông qua tài khoản của mình

Hệ thống elearning bao gồm những gì? Các giảng viên và bộ phận quản lý giáo vụ-đào tạo Các phân hệ phần mềm quản lý thông tin, quản lý nội dung, học liệu điện tử. Các quy định về chương trình và quy chế đào tạo Giáo trình, bài giảng giống như một thư viện truyền thống

Hệ thống E-learning bao gồm những gì?

check_box

 Các phân hệ phần mềm quản lý và nội dung thông tin, bài giảng đã số hoá Các giảng viên và bộ phận quản lý giáo vụ-đào tạo Các quy định về chương trình và quy chế đào tạo Giáo trình, bài giảng trong thư viện truyền thống

Lớp học thông qua các trang Web, hệ thống truyền hình trực tuyến Lớp học thông qua hệ thống phát thanh (học qua đài phát thanh) Lớp học thông qua hệ thống truyền hình (học qua truyền hình) Lớp học thông qua việc gửi băng Casstte hoặc băng video

check_box

 Lớp học thông qua trang Web dùng phần mềm hội thảo video Lớp học thông qua sóng phát thanh (học qua đài phát thanh) Lớp học thông qua sóng truyền hình (học qua truyền hình) Lớp học thông qua việc gửi băng Casstte hoặc băng video

Hình thức phổ biến nhất để tìm kiếm các thông tin, dữ liệu trên Internet là? Thông qua các công cụ tìm kiếm ví dụ như Google, Bing,.. Thông qua các dịch vụ tương tự như teamviewer, Skype… Thông qua các trang thương mại điện tử trực tuyến như Ebayer, Muare,…

check_box

 Gửi thư qua đường bưu điện (Posts) Gửi thư điện tử (E-mail) Tham dự các diễn đàn (forum)

Gửi thư điện tử (E-mail) Gửi thư qua đường bưu điện (Posts) Tham dự các diễn đàn (forum)

Hoạt động Học lý thuyết là? Quá trình nghiên cứu các chuyên đề, các kỹ năng hoặc các bài giảng dạng Text, Ebook,.. Quá trình theo dõi và lĩnh hội nội dung trong bài giảng đa phương tiện. Quá trình tiếp thu kiến thức Tất cả các phương án đều đúng

Soạn và gửi bài lên diễn đàn (Forum) Soạn và gửi thư điện tử . Sử dụng các công cụ hỗ trợ trực tuyến (Chating, voice,…) Trao đổi trên cổng thông tin điện tử của nhà trường

check_box

 Sử dụng các công cụ Chatting trực tuyến Soạn và gửi bài lên diễn đàn (Forum) Soạn và gửi thư điện tử . Trao đổi trên cổng thông tin điện tử của nhà trường

Hoạt động Thi hết môn đối với người học trên hệ thống EHOU là? Chủ yếu là tổ chức thi tập trung trên lớp Hình thức thi chủ yếu là trắc nghiệm khách quan Người học chỉ sử dụng bút chì để tô vào đáp án đúng theo quy định được cung cấp tại buổi thi Tất cả các đáp án đều đúng.

Hoạt động Thực hành – luyện tập trên hệ thống EHOU giúp người học? Củng cố lại kiến thức của môn học, bài học Là hoạt động bắt buộc đối với người học Tất cả các phương án đều đúng Tự đánh giá được khả năng học tập của người học

Học tập trong môi trường eLearning, tính tự giác của người học được thể hiện thông qua hoạt động? Đăng ký học tập đúng hạn. Tập trung làm tất cả các bài tập, nhiệm vụ tại một thời điểm duy nhất Tham gia Thi và nộp học phí đúng hạn Tự học, tự kiểm tra và đánh giá được kiến thức của mình

HTML (HyperText Markup Language) là gì? Địa chỉ dùng để xác định đối tượng nhận và gửi thông tin trên Internet. Là ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web, nghĩa là các mẫu thông tin được trình bày trên World Wide Web. Là ngôn ngữ dùng để lập trình các trang Web và các văn bản đa phương tiện trên máy tính. Là ngôn ngữ giao tiếp giữa người dùng và máy tính.

HTML (HyperText Markup Language) là gì?

check_box

 Là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web, nghĩa là các mẩu thông tin được trình bày trên World Wide Web. Địa chỉ dùng để xác định đối tượng nhận và gửi thông tin trên Internet. Là ngôn ngữ dùng để lập trình các trang Web và các văn bản đa phương tiện trên máy tính. Là ngôn ngữ giao tiếp giữa người dùng và máy tính.

HTTP là gì? Là địa chỉ của trang Web. Là giao thức truyền siêu văn bản. Là ngôn ngữ để soạn thảo nội dung các trang Web. Là tên của trang web.

Từ một dự án nghiên cứu của Bộ quốc phòng Anh. Từ một dự án nghiên cứu của Bộ quốc phòng Mỹ. Từ một dự án nghiên cứu của Bộ quốc phòng Pháp. Từ một dự án nghiên cứu của Bộ.

Internet Explorer là ứng dụng do công ty nào phát hành?

check_box

 Microsoft Apple Google Yahoo

Internet là gì? Là kho thông tin được tổ chức, lưu trữ bởi nhiều quốc gia trên toàn cầu một cách độc lập. Là một hệ thống mạng của Mỹ xây dựng và tự làm chủ. Là một hệ thống mạng thông tin toàn cầu được kết nối từ rất nhiều hệ thống mạng có quy mô nhỏ hơn. Là một ứng dụng mà người sử dụng được phép cài đặt và phát triển

Kết nối với lớp học Vclass sinh viên cần phải chuẩn bị những gì? Điện thoại di động thông minh, sử dụng hệ điều hành Android hoặc iOS kết nối được Internet. Máy tính bảng có kết nối được Internet. Máy vi tính có kết nối Internet. Tất cả các đáp án đều đúng.

Khái niệm Trình duyệt Web là: Là một phần mềm ứng dụng để lập trình ra các trang Web trang web Là phần mềm ứng dụng thiết kế giao diện Web Một phần mềm ứng dụng cho phép người sử dụng xem và tương tác với các văn bản, hình ảnh, đoạn phim, nhạc, trò chơi…. Tất cả các phương án đều đúng.

Khẳng định nào sau đây là đúng? Có khả năng truy cập vào máy khách khi máy khách tắt nguồn hay Sleep Không thể khởi động lại máy khách khi đang truy cập vào máy khách Teamviewer có khả năng truyền file tốt hơn Skype Tính năng nhắn tin là tính năng chính của Teamviewer

Khẳng định nào sau đây là đúng? Cả 3 phương án đều không chính xác Có chức năng cố định Your ID và Password Teamviewer có khả năng truyền file tốt hơn Skype Tính năng nhắn tin là tính năng chính của Teamviewer

Khẳng định nào sau đây là đúng? Internet là mạng không dây. Internet là mạng MAN. Internet là mạng WAN. Internet là một mạng LAN.

Khẳng định nào sau đây là sai? Cho phép chỉnh sửa ảnh online và kết nối Google + Cung cấp ít nhất 3 chế độ phân quyền trong GDrive Ngoài tính năng chia sẻ, còn có chức năng chỉnh sửa online một số ứng dụng Tự động đồng bộ dữ liệu mà không cần cài đặt GoogleDrive trên máy tính

Khẳng định nào sau đây là sai? Google Drive chạy được cả ứng dụng Powerpoint và map Google Drive có khả năng khôi phục dữ liệu bị xóa trước 30 ngày nếu chưa xóa khỏi thùng rác. Google Drive có khả năng khôi phục dữ liệu bị xóa trước 60 ngày Google Drive có tính năng tạo khảo sát online lấy ý kiến khách hàng

Khẳng định nào sau đây là SAI?

check_box

 Tài khoản của Gmail được sử dụng cho tất cả các dịch vụ trên Internet Muốn sử dụng được Gmail bạn cần phải đăng ký tài khoản Người có thể sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản Gmail Tài khoản của Gmail chỉ được dùng chung cho các dịch vụ của Google

Khi cài đặt lại Teamviewer thì điều gì xảy ra? Cả Your ID và Password đều thay đổi Cấu hình của ứng dụng Teamviewer không thay đổi Password thay đổi Your ID thay đổi

Khi nói về E-learning, thuật ngữ LMS là từ viết tắt của cum từ tiếng Anh nào? Learning Main System Learning Management Site Learning Management System Learning Motion System

Kiên trì, tự giác và quyết tâm để chiếm lĩnh tri thức thuộc điều kiện nào sau đây? Tất cả các điều kiện Về kiến thức Về thái độ học tập Về trang thiết bị

Kỹ năng đánh máy và sử dụng máy tính Kỹ năng đọc Kỹ năng ghi chép Kỹ năng ứng xử

Kỹ thuật mã hóa dữ liệu thường được sử dụng đối với dịch vụ lưu trữ trực tuyến là? Kỹ thuật AE-128 bit Kỹ thuật AE-256 bit Kỹ thuật AES-256 bit Kỹ thuật AES-512bit bit

Lợi ích của dịch vụ lưu trữ trực tuyến là gì? Bạn có thể chia sẻ file, tổ chức làm việc nhóm, phân quyền sử dụng Bạn có thể truy cập, sử dụng dữ liệu tại bất cứ nơi đâu miễn là thiết bị được kết nối Internet. Giảm thiểu nguy cơ mất dữ liệu khi sự cố xảy ra với các biện pháp lưu trữ truyền thống. Tất cả các phương án đều đúng.

Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ lưu trữ trực tuyến Phòng ngừa được nguy cơ mất dữ liệu Phù hợp với người học eLearning Tất cả các phương án đều đúng Tiện lợi, linh hoạt, giảm chi phí

Lợi ích của việc sử dụng Facebook trong môi trường học tập eLearning Facebook thúc đẩy cộng tác và trao đổi xã hội giữa người tham gia, người học tham gia vào các hoạt động học tập bên ngoài lớp học. Người học cảm thấy thoải mái trong việc học qua Facebook vì họ sử dụng Facebook hàng ngày Tạo không khí thoải mái, thân thiện, khuyến khích sinh viên tham gia Tất cả các phương án

Lợi ích của việc sử dụng Facebook trong môi trường học tập eLearning

check_box

 Cả 3 phương án trên Facebook thúc đẩy cộng tác và trao đổi xã hội giữa người tham gia, người học tham gia vào các hoạt động học tập bên ngoài lớp học. Người học cảm thấy thoải mái trong việc học qua Facebook vì họ sử dụng Facebook hàng ngày Tạo không khí thoải mái, thân thiện, khuyến khích sinh viên tham gia

Lớp học trực tuyến là gì? Là một trang Web chứa các thông tin , các quy định, nhiệm vụ đối với người học Là nơi để mọi người có thể truy cập vào và cùng chia sẻ kiến thức ở mọi nơi và mọi thời điểm. Tất cả các đáp án đều đúng.

Lớp học Vclass là gì? Là lớp học chỉ dành riêng cho một nhóm người học Là lớp học dành cho người học thực hành như tại tại phòng máy, xưởng hực hành Là lớp học mà người học phải tập trung tại phòng học để giảng viên giảng bài

Lớp học VClass là gì?: Là lớp học chỉ dành riêng cho một nhóm người học Là lớp học dành cho người học thực hành như tại tại phòng máy, xưởng hực hành Là lớp học mà người học phải tập trung tại phòng học để giảng viên giảng bài

Mạng nào là mạng tiền thân của Internet?

check_box

 ARPANET LAN MAN WAN

Một cách đầy đủ nhất, E-Learning là gì? Một công cụ tạo bài giảng điện tử, bài giảng đa phương tiện Một tập hợp các ứng dụng và quá trình tạo lập, phân phối, quản lý và hợp tác trong việc giảng dạy và học tập sử dụng công nghệ web và thông qua mạng Internet. Việc giảng dạy sử dụng công nghệ Web và thông qua mạng Internet. Việc học tập thông qua các Website dành cho giáo dục và đào tạo từ xa có trên mạng Internet

Mục đích chính của việc đưa ra tên miền: Dễ dàng lưu trữ hơn địa chỉ IP. Dễ nhớ hơn địa chỉ IP Do thiếu địa chỉ IP. Tên miền dễ xử lý bởi máy tính hơn.

Mục đích của bài kiểm tra trắc nghiệm được dùng để: Để người học tự củng cố kiến thức. Do hệ thống yêu cầu phải có. Tính điểm chuyên cần của người học. Tính điểm giữa kỳ của người học.

Mục Recent của Skype sử dụng để hiển thị các tài khoản nào ? Người dùng đã liên lạc trong các ngày gần nhất. Người dùng đã xóa khỏi Skype. Người dùng mới ép vào danh sách nhưng chưa chào mừng. Tất cả các đáp án đều đúng.

Muốn Google Drive tự động đồng bộ dữ liệu tại máy tính của bạn lên máy chủ Google, bạn phải là gì? Bạn đăng ký tài khoản với Google Drive và tải File lên là tự động đồng bộ Sử dụng tài khoản Google, cài đặt ứng dụng trên PC Sử dụng tài khoản Google, cài đặt ứng dụng Web và ứng dụng trên PC Sử dụng tài khoản Google, cài đặt ứng dụng Web và ứng dụng trên PC . Cấu hình chế độ tự động

Muốn Google Drive tự động đồng bộ dữ liệu tại máy tính của bạn lên máy chủ Google, bạn phải là gì?

check_box

 Sử dụng tài khoản Google, cài đặt ứng dụng Web, ứng dụng trên PC và cấu hình chế độ tự động Bạn đăng ký tài khoản với Google Drive và tải File lên là tự động đồng bộ Sử dụng tài khoản Google, cài đặt ứng dụng trên PC Sử dụng tài khoản Google, cài đặt ứng dụng Web và ứng dụng trên PC

Muốn Google Drive tự động đồng bộ dữ liệu tại máy tính của bạn lên máy chủ Google, bạn phải làm gì?

check_box

 Sử dụng tài khoản Google, cài đặt ứng dụng Web và ứng dụng trên PC . Cấu hình chế độ tự động Bạn đăng ký tài khoản với Google Drive và tải File lên là tự động đồng bộ Sử dụng tài khoản Google, cài đặt ứng dụng trên PC Sử dụng tài khoản Google, cài đặt ứng dụng Web và ứng dụng trên PC

Muốn tìm kiếm một tài liệu theo ý muốn, bạn có thể?

check_box

 Sử dụng tính năng tìm kiếm nâng cao hoặc sử dụng cú pháp phù hợp với lĩnh vực tìm kiếm. Gõ từ khóa cần tìm vào ô Search Sử dụng cú pháp ” ” kèm theo Sử dụng cú pháp Define

Nếu không đăng nhập được vào lớp học, người học nên làm gì? Cố gắng chờ đến khi có thể khắc phục được Gửi email, gọi điện cho cố vấn học tập hoặc cán bộ của nhà trường Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè những người am hiểu về máy tính Trực tiếp đến trường để gặp kỹ thuật hỗ trợ.

Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được viết tắt thành? FTP HTML HTTP WWW

Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML là? Là 1 ngôn ngữ lập trình hệ thống rất mạnh. Là 1 ngôn ngữ lập trình ứng dụng rất mạnh. Là ngôn ngữ lập trình bậc cao, dùng để xây dựng các trang Web có khả năng tương tác cao. Là ngôn ngữ thiết kế Web đơn giản, sử dụng các thẻ để tạo ra các trang văn bản hỗn hợp.

Người sử dụng đăng nhập vào dịch vụ Google Calendar bằng tài khoản nào? Người dùng chỉ việc đăng nhập vào dịch vụ này bằng tài khoản Facebook Người dùng chỉ việc đăng nhập vào dịch vụ này bằng tài khoản Gmail Người dùng chỉ việc đăng nhập vào dịch vụ này bằng tài khoản Yahoo Người dùng chỉ việc sử dụng dịch vụ không cần tàu khoản đăng nhập

Nhận sét nào sau đây nói đúng về mạng xã hội Facebook tại Việt Nam:

check_box

 Facebook vào Việt Nam năm 2008 và sự gia tăng lượng người sử dụng Việt Nam nhanh hàng đầu của thế giới. Theo khảo sát của Socialbakers & chúng tôi đến tháng 1/2015: Việt Nam có: 39.8 Triệu người sử dụng internet, chiếm 44% tổng dân số quốc gia. Cả 3 phương án đều sai Facebook vào Việt Nam năm 2008 và sự gia tăng lượng người sử dụng Việt Nam nhanh hàng đầu của thế giới Theo khảo sát của Socialbakers & chúng tôi đến tháng 1/2015: Việt Nam có: 39.8 Triệu người sử dụng internet, chiếm 44% tổng dân số quốc gia.

Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về mạng xã hội Facebook? Facebook cho phép người dùng lựa chọn cài đặt bảo mật của riêng mình và mọi người có thể nhìn thấy tiểu sử của họ và những người khác khi tham gia vào Facebook Facebook là mạng xã hội tính phí cho cá nhân và doanh nghiệp, phục vụ hoạt động kinh doanh và chia sẻ hoạt động cá nhân.

Nhận xét nào sau đây nói đúng về mạng xã hội Facebook tại Việt Nam: Cả 3 phương án đều sai Facebook có số lượng người dùng đứng thứ 2 so với một số trang mạng xã hội khác Facebook vào Việt Nam năm 2004 Facebook vào Việt Nam năm 2008 và sự gia tăng lượng người sử dụng Việt Nam nhanh hàng đầu của thế giới.

Nhóm nào thuộc nhóm các dịch vụ Chatting Google Hangout, Yahoo, Skype, ICQ, Safari, AOL Messenger Skype, Hangout, ICQ, Facebook Messenger, Chrome, Yahoo Skype, Yahoo, Hangout, Facebook Messenger, ICQ Yahoo, Skype, Firefox, Hangout, Facebook Messenger

Những ai được phép xem lịch làm việc của bạn?

check_box

 Bạn và những người được lựa chọn chia sẻ Chỉ riêng bạn Người thân trong gia đình bạn Tất cả mọi người

Những lợi ích không đúng của việc sử dụng Facebook với xã hội

check_box

 Quản lý tài liệu lưu trữ trực tuyến Cập nhật thông tin của tổ chức cá nhân, quản lý ảnh, tạo nhóm học tập, làm việc và kinh doanh Công cụ quảng cáo cho các doanh nghiệp Là môi trường kết nối bạn bè, kết nối cộng đồng, tạo nhật lý Online, Ghi nhớ ngày sinh nhật của bạn bè

Nội dung học lý thuyết của từng tuần học được truyền tải dưới dạng chính nào ? Audio và Ebook Rich Media Tất cả các đáp án đều đúng. Video

Phát biểu nào sau đây là đúng ? Chỉ có một hệ thống tên miền thuộc cấp cao nhất tại mỗi quốc gia Hệ thống tên miền (DNS) – Domain Name System bao gồm rất nhiều thành phần cấu tạo nên cách nhau bởi dấu chấm (.) hoặc (;) Tại Việt Nam: tên miền được quản lý và cung cấp bởi VNNIC Tên miền là tên chỉ được cung cấp giao dịch bởi 1 công ty hay tổ chức sử dụng trên Internet.

Phiên bản miễn phí Teamviewer 10, chức năng nào sau đây không đúng? Cho phép gọi điện có hình với máy khác Cho phép hội thoại trực tuyến với số lượng người tham gia đông Cho phép tắt thiết bị điều khiển của máy khách Cho phép thiết lập chế động tự động cho một nhóm máy khách

Safari là một trình duyệt Web được phát triển bởi tập đoàn nào?

check_box

 Apple. Google IBM Microsoft

Skype là sản phẩm dịch vụ của tổ chức nào? Công ty Apple Công ty Google Công ty truyền thông đa phương tiện ACCI của Mỹ Microsoft

Skype name là gì? Là tài khoản mà người sử dụng đăng ký tại trang chủ của phần mềm Skype Là tên hiển thị trên màn hình khi bạn thực hiện cuộc gọi Là tên thật của người sử dụng dịch vụ Skype Là thông tin riêng của bạn, có thể nhập hoặc không phải khi bạn đăng ký Skype

Skype Voicemail là dịch vụ: Cho phép người dùng gọi điện trực tuyến. Cho phép người dùng gửi tin nhắn. cho phép người dùng khôi phục các tin nhắn đã bị xóa. Lưu lại tin nhắn khi cuộc gọi không thành công

SkypeIn là một tiện ích? Cho phép người dùng internet có thể giao dịch mua bán trực tiếp trên mạng. Cho phép người dùng tìm kiếm, kết bạn trên ineternet Cho phép người sử dụng Skype nhận cuộc gọi bằng máy vi tính thông qua tài khoản Skype Tất cả các đáp án đều đúng.

SkypeOut là dịch vụ: Cho phép người dùng mua bán trực tuyến. Cho phép người dùng Skype có thể gọi điện đến một số điện thoại thuê bao bất kỳ với chi phí thấp Cho phép người dùng tải về các ứng dụng của Google Cho phép người dùng xem phim trực tuyến.

Sự kiên trì và tính tự giác thuộc điều kiện nào sau đây?

check_box

 Về thái độ học tập Cả 3 điều kiện trên Về kiến thức Về trang thiết bị

Sứ mệnh của Google là gì?

check_box

 Sắp xếp và cung cấp các thông tin trên Internet và làm cho thông tin đó trở nên hữu ích hơn cho người dùng Cung cấp các sản phẩm công nghệ cao đến với người dùng. Cung cấp trình duyệt Internet cho người dùng cuối Tìm kiếm dữ liệu trên internet và chuyển giao cho người dùng khi cần

Sứ mệnh của Google là gì?

check_box

 Sắp xếp và cung cấp các thông tin trên Internet và làm cho thông tin đó trở nên hữu ích hơn cho người truy cập Cung cấp các sản phẩm công nghệ cao đến với người dùng. Cung cấp trình duyệt Internet cho người dùng cuối Tìm kiếm dữ liệu trên internet và chuyển giao cho người dùng khi cần

Sức ảnh hưởng của Facebook đến tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp như thế nào?

check_box

 Bạn có thể dễ dàng lập một trang riêng trên Facebook, trang này sẽ luôn được người tạo ra cập nhật thường xuyên đến mọi người. Nếu bạn là FAN của một thần tượng âm nhạc, diễn viên hay giải trí, tổ chức doanh nghiệp nào đó thì bạn chỉ cần tìm Page đó và bấm Like hoặc bấm theo dõi, bạn sẽ luôn được cập nhật mọi thông tin khi trang đó đăng lên. Bạn cần chi trả một khoản chi phí để lập một trang riêng trên Facebook, trang này được Facebook quản lý và cập nhật thông tin của bạn thường xuyên. Nếu bạn là một FAN của thần tượng âm nhạc, diễn viên hay giải trí, tổ chức doanh nghiệp nào đó thì bạn chỉ cần gửi email đăng ký theo dõi đến địa chỉ quản lý của trang để được cập nhật mọi thông tin khi trang đó đăng lên. Bạn cần đăng ký đầy đủ thông tin doanh nghiệp/ cá nhân/ tổ chức/… tới Facebook để được tạo một troang riêng và có thể thường xuyên cập nhật đến mọi người. Nếu bạn là FAN của một thần tượng âm nhạc, diễn viên hay giải trí, tổ chức doanh nghiệp nào đó thì bạn chỉ cần tìm Page đó và bấm Like hoặc bấm theo dõi và chờ phía Admin của trang xác nhận, bạn sẽ luôn được cập nhật mọi thông tin khi trang đó đăng lên.

Tài khoản Skype bạn có thể sử dụng dùng chung cho ? Facebook Google Drive Google Mail Không sử dụng chung cho các tài khoản này

Tại sao bạn nên sử dụng Google Calendar? Google Calendar chia sẻ lịch làm việc với đồng nghiệp gia đình dễ dàng, dễ dàng đồng bộ hóa với thiết bị di động. Google Calendar cho bạn mời mọi người khác để theo dõi các sự kiện vào lịch của bạn, đồng bộ với các ứng dụng trong máy tính truy cập lịch cá nhân của bạn, truy cập ngay cả khi không có Internet Google Calendar không bao giờ để lỡ một sự kiện nào, tuỳ chỉnh nhắc nhở giúp bạn đi đúng thời gian và hoàn toàn miễn phí. Tất cả phương án

Tại sao bạn nên sử dụng Google Calendar?

check_box

 Cả 3 phương án trên Google Calendar chia sẻ lịch làm việc với đồng nghiệp gia đình dễ dàng, dễ dàng đồng bộ hóa với thiết bị di động. Google Calendar cho bạn mời mọi người khác để theo dõi các sự kiện vào lịch của bạn, đồng bộ với các ứng dụng trong máy tính truy cập lịch cá nhân của bạn, truy cập ngay cả khi không có Internet Google Calendar không bao giờ để lỡ một sự kiện nào, tuỳ chỉnh nhắc nhở giúp bạn đi đúng thời gian và hoàn toàn miễn phí.

Tên miền (Domain name) là gì? Là tên của một giao thức truyền File. Là tên định danh cho một địa chỉ IP để giúp dễ nhớ, dễ hiểu hơn. Tên của một máy tính tham gia trong hệ thống mạng. Tên của người dùng được cấp khi sử dụng dịch vụ email trên mạng Internet

Tên miền nào được dùng cho các tổ chức nói chung ?

check_box

 .org .com .edu .net

Tên miền nào được dùng cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo? .com .edu .net .org

Tên miền nào được dùng cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại tại Việt Nam? .com.vn .edu.vn .net.vn .org.vn

Tên miền nào trong số các tên miền sau không đúng với quy định, quy cách? abc.edu abc.edu.vn edu.abc edu.abc.vn

Tên miền sau là tên miền cấp mấy: home.vnn.vn 1 2 3 4

Tháng 2 năm 2004 Facebook được ra mắt với cái tên là gì? Facebook Facebook.com The Facebook www.facebook.com

Theo NIST, định nghĩa về dịch vụ lưu trữ trực tuyến là gì? Là dịch vụ sử dụng công nghệ điện toán đám mây cho phép lưu trữ các file lên tài khoản mail của người dùng như Gmail Là dịch vụ sử dụng công nghệ điện toán đám mây cho phép quản lý các dữ liệu cá nhân và cho phép người dùng có thể truy xuất qua giao diện Web Là dịch vụ sử dụng công nghệ điện toán đám mây cho phép sao lưu dữ liệu lên các thiết bị chuyên nghiệp. Là dịch vụ sử dụng công nghệ điện toán đám mây cho phép truy cập qua mạng để lựa chọn và sử dụng chung tài nguyên trực tuyến một cách thuận tiện và nhanh chóng; đồng thời cho phép kết thúc sử dụng dịch vụ, giải phóng tài nguyên dễ dàng, giảm thiểu các giao tiếp với nhà cung cấp.

Theo quy định đối với bài kiểm tra trắc nghiệm trên hệ thống EHOU, người học có thể thực hiện bao nhiêu lần? 1 lần duy nhất và tính điểm giữa kỳ Không quy định số lần và người học có thể thực hiện bất kỳ thời gian nào tùy ý Không quy định số lần, người học chí có thể luyện tập trong thời gian quy định của môn học và sẽ tính điểm cao nhất trong số lần thực hiện Tối đa 3 lần và tính điểm cao nhất.

Theo quy định đối với bài kiểm tra trắc nghiệm trên hệ thống EHOU, người học có thể thực hiện bao nhiêu lần?

check_box

 Tối đa 3 lần 1 lần duy nhất và tính điểm giữa kỳ Không quy định số lần và người học có thể thực hiện bất kỳ thời gian nào tùy ý Không quy định số lần, người học chí có thể luyện tập trong thời gian quy định của môn học và sẽ tính điểm cao nhất trong số lần thực hiện

Theo quy định đối với bài luyện tập trắc nghiệm trên hệ thống EHOU, người học có thể thực hiện bao nhiêu lần? 1 lần duy nhất và không tính điểm Không quy định số lần và người học có thể thực hiện bất kỳ thời gian nào tùy ý Không quy định số lần, người học có thể luyện tập trong thời gian quy định và sẽ tính điểm cao nhất trong số lần thực hiện Tối đa 3 lần và tính điểm trung bình của 3 lần đó

Theo quy định đối với bài luyện tập trắc nghiệm trên hệ thống EHOU, người học có thể thực hiện bao nhiêu lần?

check_box

 Không quy định số lần, người học chí có thể luyenj tập trong thời gian quy định của môn học và sẽ tính điểm cao nhất trong số lần thực hiện 1 lần duy nhất và không tính điểm Không quy định số lần và người học có thể thực hiện bất kỳ thời gian nào tùy ý Tối đa 3 lần và tính điểm trung bình của 3 lần đó

Theo quy định đối với bài luyện tập trắc nghiệm trên hệ thống EHOU, người học có thể thực hiện bao nhiêu lần?

check_box

 Không quy định số lần, người học có thể luyện tập trong thời gian quy định và sẽ tính điểm cao nhất trong số lần thực hiện 1 lần duy nhất và không tính điểm Không quy định số lần và người học có thể thực hiện bất kỳ thời gian nào tùy ý Tối đa 3 lần và tính điểm cao nhất

Theo quy định, mỗi bài kiểm tra trắc nghiệm người học thường có tối đa mấy lần thực hiện?

check_box

 3 2 4 5

Theo Sloan Consortium , Lớp học có sử dụng internet bao nhiêu % thì được gọi là lớp học eLearning 0%-30% 15%- 50% Lớn hơn 70% Nhỏ hơn 60%

Thuật ngữ Internet Explorer là ? Là 1 chuẩn mạng của cục bộ. Là một bộ giao thức của mạng LAN. Là trình duyệt web dùng để hiển thị các trang web trên Internet. Là ứng dụng duy nhất dùng để kết nối Internet.

Thường thì lớp học Vclass sẽ mở trước giờ học là? 15-30 phút Đúng giờ Liên tục mở Trước 2h-3h

Tìm kiếm Contacts của bạn bè trong Skype, bạn có thể làm gì? Bạn có thể nhập trực tiếp SkypeName vào mục Add names Tất cả các đáp án đều đúng. Tìm kiếm thông qua máy chủ của Skype. Tìm kiếm trực tiếp trên ứng dụng Skype

Tính đến năm 2015, khi đăng ký tài khoản của dịch vụ Box, bạn sẽ được cung cấp bao nhiêu Gb miễn phí? 10Gb 15Gb 20Gb 5Gb

Tính đến năm 2015, khi đăng ký tài khoản GDrive, bạn sẽ được cung cấp bao nhiêu Gb miễn phí? 10Gb 15Gb 20Gb 5Gb

Tính đến năm 2015, khi đăng ký tài khoản OnDrive, bạn sẽ được cung cấp bao nhiêu Gb miễn phí?

check_box

 5Gb 10Gb 15Gb 20Gb

Trình duyệt web là một phần mềm ứng dụng cho phép người sử dụng làm gì? Hiển thị nội dung của trang web dưới dạng trực quan Hỗ trợ người dùng tương tác với trang web. Kết nối tới server chứa trang web và tải nội dung trang web về máy Tất cả các đáp án đều đúng.

Trong hoạt động của eLearning, ngân hàng học liệu điện tử dùng để. Hãy chọn phương án sai Cơ sở dữ liệu lưu trữ các đơn vị kiến thức cơ bản Cơ sở dữ liệu lưu trữ các bài giảng điện tử Làm công cụ chính hỗ trợ cho đội ngũ thiết kế Làm cổng thông tin để người học truy cập, học tập và trao đổi

Trong hoạt động của hệ thống eLearning, giảng viên có quyền gì? Cho phép học viên đăng ký, nộp học phí qua mạng. Chủ động xây dựng, thiết kế lại các bài giảng điện tử theo chuẩn SCORM Tham gia tương tác với học viên thông qua hệ thống quản lý học tập (LMS). Thực hiện chức năng quản lý, giáo vụ, đào tạo

Trong hoạt động của hệ thống E-Learning, giảng viên có quyền gì?

check_box

 Tham gia tương tác với học viên thông qua hệ thống quản lý học tập (LMS). Cho phép học viên đăng ký, nộp học phí qua mạng. Thực hiện chức năng quản lý giáo vụ-đào tạo Xây dựng, thiết kế bài giảng điện tử theo chuẩn SCORM (thiết kế kịch bản, soạn thảo nội dung, tích hợp multimedia)

Trong hoạt động của hệ thống eLearning, học viên có thể làm gì? Thay đổi quyền truy nhập, sử dụng tài nguyên của người khác Thay đổi, cập nhật nội dung tài liệu, bài giảng có trong hệ thống Trao đổi báo cáo, số liệu thống kê về điểm thi- kiểm tra của lớp học Trao đổi thông tin trực tuyến với bạn học và giảng viên

Trong hoạt động của hệ thống E-Learning, học viên có thể làm gì?

check_box

 Trao đổi thông tin trực tuyến với bạn học và giảng viên Thay đổi quyền truy nhập, sử dụng tài nguyên của người khác Thay đổi, cập nhật nội dung tài liệu, bài giảng có trong hệ thống Trao đổi báo cáo, số liệu thống kê về điểm thi- kiểm tra của lớp học

Trong hoạt động của hệ thống eLearning, học viên không được làm gì? Lấy nội dung bài giảng từ các giảng viên và chuyển chúng thành các bài giảng điện tử Sử dụng các công cụ, phương tiện hỗ trợ cho việc học tập của mình. Sử dụng cổng thông tin người dùng để học tập, trao đổi với giảng viên Thực hiện các bài test để tự kiểm tra kiến thức.

Trong hoạt động của hệ thống E-Learning, học viên không thể làm gì?

check_box

 Lấy nội dung bài giảng từ các giảng viên và chuyển chúng thành các bài giảng điện tử Sử dụng các công cụ, phương tiện hỗ trợ cho việc học tập của mình. Sử dụng cổng thông tin người dùng để học tập, trao đổi với giảng viên Thực hiện các bài test để tự kiểm tra kiến thức.

check_box

 Bing Google Search Không có dịch vụ nào. Yahoo search

Ứng dụng Teamviewer có khả năng cung cấp dịch vụ nào?

check_box

 Tất cả phương án đều đúng Cho phép bạn Truy cập máy tính từ xa Cho phép bạn có thể Chat với bạn bè Cho phép bạn có thể gọi điện, họp trực tuyến

Ứng dụng Teamviewer có thể được cài trên hệ điều hành nào?

check_box

 Tát cả các hệ điều hành trên Android Linux Mac

Ứng dụng Teamviewer cung cấp dịch vụ nào?

check_box

 Tất cả phương án đều đúng Cho phép bạn có thể Chat với bạn bè Cho phép bạn có thể gọi điện, họp trực tuyến Cho phép bạn Truy cập máy tính từ xa

Ứng dụng Teamviewer trong học tập, bạn có thể làm gì?

check_box

 Tất cả các phương án đều đúng Khi máy của bạn gặp sự cố, tôi có thể nhờ cán bộ kỹ thuật EHOU trợ giúp Tôi có thể lấy được tài liệu trên máy tính tại cơ quan khi đi công tác hoặc khi cần thiết nhất Tôi có thể Tổ chức họp nhóm hoặc giúp đỡ bạn bè khi cần

Upload là gì? Là một giao thức truyền file trên Internet Là thuật ngữ chỉ việc lưu trữ dữ liệu trên mạng Internet. Là thuật ngữ chỉ việc tải dữ liệu từ các máy tính Client lên Server (máy chủ) Là thuật ngữ mô tả việc mở các trang web từ server

Ưu điểm của dịch vụ lưu trữ dữ liệu trạc tuyến là gì? Có khả năng làm việc trên nhiều nền tảng từ máy tính đến di động. Dễ sử dụng, không cần cài đặt Sử dụng dữ liệu tại bất cứ nơi đâu, thông qua thiết bị truy cập và được kết nối Internet. Tốc độ nhanh truyền tải dữ liệu nhanh và sự ổn định cao.

Ưu điểm của dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến là gì?

check_box

 Sử dụng dữ liệu tại bất cứ nơi đâu, thông qua thiết bị truy cập và được kết nối Internet. Tốc độ nhanh truyền tải dữ liệu nhanh và sự ổn định cao. Có khả năng làm việc trên nhiều nền tảng từ máy tính đến di động. Dễ sử dụng, không cần cài đặt

Vào tháng 8 năm 2013, Facebook công bố những con số nào sau đây?

check_box

 Tất cả phương án 20 phút là thời gian trung bình của người dùng dành cho Facebook trong 1 ngày. Có đến 1,15 tỷ người dùng và 699 triệu người dùng sử dụng hàng ngày, 1 người tham gia trung bình có 141,5 người bạn. Trung bình cứ 1 người có tham gia và like 89 group/fanpage, đã có 240 tỷ bức ảnh đã được upload lên và 350 triệu bức ảnh được upload hàng ngày.

Vào tháng 8 năm 2013, Facebook công bố những con số nào sau đây?

check_box

 Cả 3 đáp án trên 20 phút là thời gian trung bình của người dùng dành cho Facebook trong 1 ngày. Có đến 1,15 tỷ người dùng và 699 triệu người dùng sử dụng hàng ngày, 1 người tham gia trung bình có 141,5 người bạn. Trung bình cứ 1 người có tham gia và like 89 group/fanpage, đã có 240 tỷ bức ảnh đã được upload lên và 350 triệu bức ảnh được upload hàng ngày.

Với chức năng chia sẻ màn hình của Skype, bạn có thể? Bạn chỉ nhìn thấy màn hình hiển thị của máy khách Không cần sự cho phép của máy khách bạn vẫn truy cập được Tải dữ liệu của máy khách về máy mình Thay đổi, cấu hình được máy khách

Với Google, tính năng Voice Search là gì? Tìm kiếm theo giọng nói Tìm kiếm theo hình ảnh Tìm kiếm theo thể loại bất kỳ Tìm kiếm theo từ khóa

Website là gì? Là một hệ thống thông tin toàn cầu. Là một phần mềm máy tính, cung cấp các thông tin cho người sử dụng Là một phần mềm ứng dụng được cài đặt và chạy trên localhosst Là một tập hợp trang Web.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Đáp Án Môn Ba11 trên website Maubvietnam.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!